2013/320 Sirküler (31.12.2013)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2013/320

Sayın Üyemiz,

  1. Zeytinyağı Pazarlama Standardı
  2. Gaziantep Baklavasının AB'de Tescili
  3. Afrika Kalkınma Bankasına Üyeliğimiz Hk.
  4. AB / Telafi Edici Vergi Soruşturması
  5. AB/Anti -Damping Soruşturması
  6. AB/Önlemin Etkisiz Kılınması (Anti-Circumvention)
  7. Türkiye-İtalya Hükümetlerarası 3. Zirvesi
  8. 2014-2015 Akademik Yılı Jean Monnet Bursu Başvuruları Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

ZEYTİNYAĞI PAZARLAMA STANDARDI

T.C.Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Zeytinyağı Pazarlama Standardı hakkındaki 29/2012 (EU9 sayılı Uygulama Tüzüğü'nde değişiklik getiren 1335/2013 (EU) sayılı Uygulama Tüzüğü, Avrupa Resmi Gazetesi'nin 14/12/2013 tarihli ve L 335/14 sayılı nüshasın yayımlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, AB içinde serbest dolaşımda bulunan gerek AB menşeli gerekse de üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünlerin pazara sunumunda ürün kalitesinin geliştirilmesi ve sahteciliğin önlenmesini teminen etiketleme ve paketlemeye dair çeşitli kurallara ilişkin düzenlemeler getirilmiş olup, söz konusu yeni düzenlemenin stokların tüketilmesine yönelik bir geçiş sürecinin ardından 13/12/2014 itibariyle uygulamaya konulması öngörülmektedir.(7308)

Ek-1 : Uygulama Tüzüğü

GAZİANTEP BAKLAVASININ AB'DE TESCİLİ

T.C.Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, ülkemiz tarafından Antep/Gaziantep Baklavası'nın AB'de tesciline yönelik olarak Gaziantep Sanayi Odası tarafından başlatılan başvuru sürecinin tamamlanmış olduğu,


21 Aralık 2013 tarihli ve L 349/58 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak ekte bir örneği iletilen 1399/2013 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği'nde söz konusu "Ad Coğrafi İşareti Korunan Ürünler" (Protected Geographic Indication - PGI) kapsamında AB'de kayıt altına alındığı,

bildirilmektedir.(7248)

Ek-2 : Uygulama Yönetmeliği

AFRİKA KALKINMA BANKASINA ÜYELİĞİMİZ HK.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının bir yazısına atfen,Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; Afrika Kalkınma Bankası üyeliğine ilişkin sürecin tamamlandığı ve ilgili Banka'nın 78. Üyesi olduğu,

Genel merkezi Tunus'ta olan Banka'nın yıllık iş hacminin 4 milyar SDR'nin üzerinde olduğu ve ülkemizin, sözkonusu Banka'nın Afrika'daki etkinliklerini destekleyen ve Banka'ya bağışta bulunan ülkelerden biri olacağı ve sözkonusu üyelikle ülkemiz firmalarının anılan Banka'nın finanse ettiği projelerde yer alması imkanı sağlandığı ifade edilmekte olup,

Sözkonusu Banka ile ilgilenecek olan üyelerimizin ayrıntılı bilgilere http://www.afdb.org/en/ internet sitesinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.(7311)

AB / TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMASI

T.C.Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Hindistan ve Vietnam menşeli "Polyesterden Sentetik Devamsız Lifler” (5503.20.00 GTİP'li) ithalatına yönelik 19/12/2013 tarih ve 472/13 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayınlandığı üzere, bir telafi edici vergi soruşturması başlatıldığı;

Bahse konu ürün ihracatımızda AB'nin payı göz önüne alındığında, mezkur soruşturma neticesinden anılan ülkelere ilişkin herhangi bir önlem kararı alınması halinde kayda değer bir rekabet avantajı sağlanabileceği Bakanlıklarınca mütalaa edilmektedir.(7201)

AB/ANTİ -DAMPİNG SORUŞTURMASI

T.C.Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından Tayland, Beyaz Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Rusya Federasyonu ve Ukrayna menşeli "Demir veya Alaşımsız Çelikten Kesiti Daire Şeklinde Olan Dikişli Borular” (7306.30.41, 7306.30.49, 7306.30.72 ve 7306.30.77 GTİP'li) ürün grubu ithalatına karşı 19 Aralık 2008 tarihinden bu yana %10,1-%90,6 arasında değişen oranlarda anti-damping önleminin yürürlükte olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 19/12/2013 tarih ve L 372/21 ile L 372/30 sayılı AB Resmi Gazetesi örneklerinde yer alan söz konusu önlem bağlamında Tayland'ın 20 Aralık 2013 tarihi itibariyle önlem kapsamından çıkarıldığı ve Gazetede adı geçen diğer ülkeler için ise bir nihai gözden geçirme soruşturmasının (nggs) başlatılmış olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede; Ekonomi Bakanlığınca, Tayland'ın anılan ürün ihracatına önlemsiz şekilde tekrar başlamasının ülkemiz adına nispi bir dezavantaj yaratacağı dikkate alınmakla beraber; bahse konu diğer ülkelere ilişkin yürütülecek nggs sonucunda söz konusu önlemin devamına yönelik bir karar çıkması durumunda, mevcut rekabet avantajımızın sürecek olması kayda değer bir husus olarak görüldüğü

bildirilmektedir.(7202)

AB/ÖNLEMİN ETKİSİZ KILINMASI (ANTİ-CİRCUMVENTİON)

T.C.Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Cam Liflerinden Dokunmuş Mensucat” (7019-51-00 ve 7019.59.00 GTİP'li) ithalatına karşı 9 Ağustos 2011 tarihinde alınmış olan anti-damping önlemi, daha sonra başlatılan "önlemin etkisiz kılınması” (anti-circumvention) soruşturmaları sonucunda 24 Temmuz 2012 tarihinde Malezya, 16 Ocak 2013 tarihinde ise Tayvan ile Tayland menşeli anılan ürüne karşı da uygulanmaya başlandığı belirtilmektedir. Öte yandan, 10 Nisan 2013 tarihinde mezkur önlemin Hindistan ve Endonezya menşeli ürünleri de kapsaması yönünde alınan başvuruya binaen başlatılmış soruşturma neticesinde adı geçen ülkelere de uygulanmasına karar verilmiş olup, anılan karara ilişkin duyurunun 2/2013 tarih ve 346/20 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayınladığı;

Bu çerçevede, Bakanlıklarınca söz konusu ürünün AB'ye ihracatındaki mevcut rekabet avantajımızın bahsi geçen önlem kapsamına iki ülkenin daha eklenmesiyle artarak devam edeceği mütalaa edilmektedir. (7251)

TÜRKİYE-İTALYA HÜKÜMETLERARASI 3. ZİRVESİ

T.C.Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; Türkiye-İtalya Hükümetlerarası 3. Zirvesinin Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve İtalya Başbakanı Sayın Enrico LETTA eş başkanlıklarında 17 Ocak 2014 tarihinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü,

Bu çerçevede, İtalya ile ticarette karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların ekteki sorun bildirim formu doldurularak en geç 03 Ocak 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (e-mail: soysalc@aib.gov.tr, Faks: 3117900) iletilmesi gerekmektedir.(7342)

Ek-3: Orijinal Görüş Formu

2014-2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSU BAŞVURULARI HK.

Avrupa Birliği Bakanlığının bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik hedefi çerçevesinde AB müktesabatı konusunda uzmanlaşmış personel sayısının arttırılması ve AB müktesabatının etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulması amacıyla AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı 2014-2015 akademik yılı başvurularının başladığı, anılan burs programı kapsamında toplam 170 kişiye burs sağlanacağı, kamu sektörüne %60, üniversitelere %30 özel sektöre ise %10 oranında kontenjan ayrılacağı ve sivil toplum kuruluşları çalışanlarının ise özel sektör kontanjanından bursa başvuru yapabileceği ifade edilmektedir.

Ülkemizin en prestijli burs programlarından olan Jean Monnet Burs Programının son başvuru tarihi 10 Şubat 2014 olup başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgeler www.jeanmonnet.org.tr ve www.tim.org.tr internet sitesinde yer almaktadır. (7341)


Ekler:
EK-1 2013-320.pdf
EK-2 2013-320.pdf
EK-3 2013-320.doc
sirkuler 2013-320 (2).doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.