Detaylı Rapor
English

2016/041 Sirküler (03.03.2016)

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 - 041

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

Sayın Üyemiz,

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin 2015 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, 07 Nisan 2016 Perşembe günü saat 16.00'da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 2. toplantı 08 Nisan 2016 Cuma günü saat 16.00'da ekte sunulan gündem ve esaslar dahilinde gerçekleştirilecektir.

"Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Genel Kurula, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılında (2014 ve 2015) üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler ile son iki takvim yılı içinde üyesi olduğu birlik üzerinden iştigal sahası kapsamında hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini belgelendiren üyeler iştirak edebileceklerdir. İstenilen evrakların Genel Sekreterliğimiz kayıtlarına son teslim etme tarihi 01 Nisan 2016 Cuma (üyelik aidat borçlarının son ödeme tarihi ise 03 Nisan 2016 Pazar) olup, bu tarihten sonra yükümlülüklerini yerine getiren üyelerimiz Genel Kurula iştirak edemeyecektir.

Sayın üyelerimizin belirtilen gün ve saatlerde toplantıda hazır bulunmalarını önemle rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

EKLER:

1- Gündem (1 Sayfa)

2- 2015 Yılı Olağan Genel Kuruluna İlişkin Bilgi Notu (2 Sayfa)

3- Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 Sayfa)


GENEL KURUL GÜNDEMİ

1) Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

2) Genel Kurul Başkanlık Divanının Seçilmesi,

3) Yönetim Kurulu 2015 Yılı Çalışma Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,

4) Giriş, Yıllık, Nispi Ödeme ve Ek Nispi Ödeme Miktar ve Oranlarının Tespit Edilmesi,

5) 2015 Yılı Bilanço Hesaplarının Görüşülmesi,

6) 2015 Yılı Gelir- Gider Hesaplarının Görüşülmesi,

7) 2015 Yılı Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,

8) Yönetim Kurulu'nun İbrası,

9) Denetim Kurulu'nun İbrası,

10) 2016 Yılı Bütçe ve İş Programlarının Okunması, Görüşülmesi ve Oylanması,

11) Narenciye Tanıtım Grubu 2015 Yılı Faaliyet Raporu, 2015 Yılı Gelir - Gider Hesapları ve 2016 Yılı Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve İbrası

12) Dilekler

İHRACATÇI BİRLİĞİNİN ADI

I. TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ

I. TOPLANTIDA GEREKLİ NİSAP SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK

II. TOPLANTININ TARİHİ VE SAATİ

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği

07 Nisan 2016 Perşembe

Saat: 16.00

08 Nisan 2016 Cuma

Saat: 16.00

TOPLANTININ YERİ

RIXOS DOWNTOWN ANTALYA OTEL

Adres: Sakıp Sabancı Bulvarı No:18 Konyaaltı ANTALYA

İLETİŞİM BİLGİSİ

Telefon:0-242-311 80 00 Faks: 0-242-311 79 00


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN ÖNEMLİ ESASLARI

"TİM İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 5910 sayılı Kanun” ve "TİM İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılacak olan genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) Genel Kurula, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek, son iki takvim yılında (2014 ve 2015) üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler ile son iki takvim yılı içinde üyesi olduğu birlik üzerinden iştigal sahası kapsamında hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini belgelendiren üyeler iştirak edebilirler.

2) Genel kurula iştirak edecek üyelerimizin, cari yıl ve önceki yıllara ait yıllık aidat borçlarını, ilk genel kurul toplantı tarihinden en az 3 gün öncesine (en geç 03 Nisan 2015 Pazar) kadar ödemiş olmaları gerekmektedir.

Aidat borçları ödemesi için hesap numarası: Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği

Vakıflar Bankası Antalya Şubesi Şube Kodu: 77

IBAN Numarası: TR80 0001 5001 5800 7294 3557 25

3) Vecibelerini yerine getirmiş üyeler (gerçek ve tüzel kişiler) ve aidat borçlarını gösteren liste ilk toplantı tarihinden 12 (on iki) gün önce birlik merkezinde ilan edilerek 3 (üç) gün süreyle üyelerin incelemesine sunulur.

4) İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterlikçe incelenir ve en geç 2 (iki) gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Genel Kurula katılma hakkına haiz üyeleri gösterir liste ilk toplantı tarihinden 7 (yedi) gün önce birlik merkezinde ilan edilir. Kesinleşmiş listelerin ilanından itibaren listeye yapılacak itirazlar kabul edilmez.

5) Genel Kurula katılma hakkına sahip tüzel kişi ihracatçıların, ekte sunulan "Temsilci Bildirim Yazısı” ve bu yazının ekinde, yazıda adı geçen kişinin temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir, genel kurul toplantı tarihi itibarı ile geçerli Ticaret Sicil Gazetesine istinaden hazırlanan noter onaylı imza sirküleri örneği ile birlikte ilk toplantı tarihinden en az 3 iş günü önce (en geç 01 Nisan 2016 tarihi mesai bitimine kadar) Genel Sekreterliğimiz kayıtlarına intikal etmiş olması gerekmektedir. (İmza sirküleri asılları, görüldükten sonra firma yetkilisine iade edilecektir). Tüzel kişiler, genel kurulda ilgili mevzuata göre temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir.

6) Genel Kurula katılma hakkına sahip gerçek kişiler (şahıs firmaları) genel kurul toplantılarına, kimliklerini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) göstermek suretiyle katılabilirler. Bu kişilerin katılımlarına ilişkin ayrıca bir bildirim yapmalarına gerek bulunmamakta olup, hazirun listesinde doğrudan yer alacaklardır.

7) Genel kurul toplantılarına gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten iştirak edilemez.

8) Birliğimiz Genel Kurul Toplantısının birincisi, genel kurula katılma hakkını haiz üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması halinde yapılabilecektir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmayacaktır. Ancak, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan 30 (otuz) üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz.

9) Temsilci bildirim yazıları, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.

10) Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınacaktır.


TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI

Tarih: …/…/2016

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

GENEL SEKRETERLİĞİNE

(ANTALYA)

5910 sayılı Kanun ve bu kanun uyarınca yayımlanan ilgili yönetmelik çerçevesinde; ………………….. sicil numarası ile üyesi bulunduğumuz Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin 07/04/2016 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulu'nda firmamızı, kanuni temsilcimiz olan ve aşağıda imzası bulunan ………………………………………………… temsil edecektir.

Temsilcinin

Adı Soyadı :

Tatbik İmzası :

Firmanın Unvanı

Vergi Numarası

Yetkili İmza(lar)

(Firma Kaşesi, isim Kaşesi)

Not:

1- Bu belge, Genel Sekreterliğe, Birliğin genel kurul toplantı tarihi itibarı ile geçerli firma imza sirküleri veya Ticaret Sicil Gazetesi ile birlikte teslim edilir. Belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya aslı görülmek kaydıyla fotokopileri kabul edilir.

2- Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

(A-4 ebadında kağıda)


İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Genel Kurula Cagri.pdf 410,11 KB İndir
Genel_Kurula_Katilabilecek_Uyeler_Listesi_Kesin.pdf 1.761,47 KB İndir
 
   
                                                                                                                                               BAİB-Intra►
 

Status : UP!
Log :  54.167.83.233
Get : CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
0,3320