2016/087 Sirküler (05.05.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-087

Sayın Üyemiz,

1. Türkiye-Cezayir İş Forumu

2. Büyükelçilik Ziyareti

3. Ulusal Bilim Teknik ve Yenilik Stratejisi 2011-2016'nın 2016 Yılı Eylem Planı

4. Avrupa Birliği / Analog Ülke Talebi

5. Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları / ABD

6. Furniture China 2016 Fuarı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.1.Türkiye-Cezayir İş Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, DEİK ve MÜSİAD işbirliği ile 8-9 Mayıs 2016 tarihlerinde Cezayir'e yönelik olarak tarım, gıda ve tarım makinaları sektörel iş ziyareti düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Cezayir'de tarımın GSYİH'ya katkısının % 9 dolayında olduğu, buna karşın toplam nüfusun yaklaşık %14'ünün tarım sektöründe istihdam edildiğinin tahmin edildiği belirtilmekte, ülkenin sürekli artan iç talebine cevap veremeyen yerli tarımsal üretimin, ülkeyi toplam gıda ihtiyacının yaklaşık yarısı oranında dışa bağımlı kıldığına değinilmektedir. Son yıllarda açılan büyük alışveriş merkezlerinin çoğalması ile birlikte gıda üretiminde kitlesel üretimin artacağı ve tarımsal üretimin miktar, fiyat, kalite ve çeşitlilik anlamında gelişeceği beklentisinin doğduğuna, ancak, bu alanda önemli yatırım, teknoloji ve tecrübe eksikliği bulunduğuna dikkat çekilmektedir.

Bu hususlar çerçevesinde; Cezayir'in tarımsal ve kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda; Tahıl üreticilerine 17 milyar Cezayir Dinarı (DA) (250 milyon ABD Doları) kredi imkânı sağladığı, ayrıca 10 hektarı geçmeyen arazilerde, toprağın iyileştirilmesi ve tarımsal alanın genişletilmesini teminen hektar başına 1 milyon DA'ya kadar kredi verildiği belirtilmektedir. ETTAHADI Kredisi kapsamında 10 hektarı geçen araziler için 100 milyon DA'ya kadar kredi verilebilmektedir. Bu krediler kapsamında devlet bankaları nezdinde garanti fonları da oluşturulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu heyete katılmak isteyen firmalarımızın katılım teyitlerini 6 Mayıs 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar DEİK'e (africa@deik.org.tr Tel: +90 212 339 50 51) iletmeleri gerekmektedir. (2577)

Ek-1: Program ve Katılım Şartları

2.Büyükelçilik Ziyareti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ülkemizde yerleşik yabancı misyon şefleri ile yapılacak görüşmelerde dile getirilmek üzere, ülkemiz ile Güney Kore, Afganistan ve Kosova arasında ticarette yaşanılan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik önerilerin ekte yer alan sorun bildirim formları ile birlikte 13 Mayıs 2016 Cuma günü saat 13:30'a kadar arge@baib.gov.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. (2578)

Ek-2: Sorun Bildirim Formu

3.Ulusal Bilim Teknik ve Yenilik Stratejisi 2011-2016'nın 2016 Yılı Eylem Planı

TÜBİTAK tarafından iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun (BTYK) 22.Toplantısı'nda alınan 2010/201 no.lu kararla Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi'nin (UBTYS) 2011-2016 onaylanarak, belgede yer alan eylemlerin TÜBİTAK tarafından izlenmesine ve kurumlararası eşgüdümün sağlanmasına karar verildiği bildirilmektedir.

UBTYS 2012-2016'nın 2016 yılı Eylem Planı'na www.tubitak.gov.tr/ubtys adresinden ulaşılabildiği belirtilmektedir. (2579)

4.Avrupa Birliği / Analog Ülke Talebi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Belarus menşeli "İnşaat Demiri” (7214.10.00, 7214.20.00, 7214.30.00, 7214.91.10, 7214.91.90, 7214.99.10, 7214.99.71, 7214.99.79 ve 7214.99.95 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan ) ithalatına karşı başlatılan anti-damping soruşturmalarına ilişkin 31 Mart 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri-uriserv:OJ.C.2016.114.01.0003.01.ENG&toc-OJ:C:2016:114:TOC internet adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu bildirilmiştir.

Avrupa Komisyonu'ndan alınan bir yazıda, bahse konu soruşturma çerçevesinde, Belarus'un pazar ekonomisi uygulayan bir ülke sayılmamasından hareketle "normal değer” ve damping marjı hesaplamalarında Türkiye'nin "piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke” (analogue country) olarak değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, mezkur soruşturma konusu ürüne ilişkin Türkiye'de üretim ve satışın olup olmadığına ilişkin malumat; eğer varsa bunları gerçekleştiren firmalar ile üretici birliklerinin isim ve iletişim bilgileri talep edilmektedir.

Söz konusu soruşturma kapsamında Avrupa Komisyonu ile işbirliğine gitmek isteyen firmalarımızın iletişim bilgilerinin 9 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 13:30'a kadar arge@baib.gov.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. (2587)

5.Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları / ABD

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” (7306.30 ve 7306.90 GTİP'li) ve "Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir Çelikten Tüp ve Borular” (7306.61 GTİP'li) ithalatına karşı anti-damping önlemleri uygulandığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, 2 Mayıs 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde tarafların mevcut anti-damping önlemleri kapsamında 1 Mayıs 2015 - 30 Nisan 2016 dönemi için idari gözden geçirme soruşturmaları açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na 31 Mayıs 2016 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir. Söz konusu bildirime https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-05-02/pdf/2016-10243.pdf linkinden ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

Öte yandan, İlgi'de kayıtlı yazının konusu ABD tarafından ülkemiz menşeli "Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” ithalatına karşı uygulanmakta olan telafi edici vergi önlemine ilişkin olarak, ABD Ticaret Bakanlığınca 1 Ocak 2015-31 Aralık 2015 dönemine ilişkin bir idari gözden geçirme soruşturması açılmış olup konuya ilişkin 2 Mayıs 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirime https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-05-02/pdf/2016-10244.pdf linkinden ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.

Anılan bildirimin incelenmesinden de görüleceği üzere; ABD Ticaret Bakanlığı ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olup bu amaçla 5 gün içerisinde ABD Gümrük otoritesinden edindiği firma bazlı ithalat verilerini yayımlayacağı, ihracatçı firmalarımız anılan verilere temsilcileri kanalıyla 7 gün içerisinde görüş beyan edebilecek olup Bakanlık soruşturma açılış tarihinden itibaren 30 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaları açıklayacakları belirtilmektedir.

Bununla beraber, ihracatçı firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” incelemesinde fayda görüleceği belirtilmektedir. (2590)

6.Furniture China 2016 Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, dünyanın dört bir yanından mobilya üreticileri, ihracatçıları ve satın almacılarını bir araya getirmesi ile dikkatleri üstüne toplayan Furniture China 2016 Uluslararası Mobilya Fuarı milli katılım organizasyonunun 2016 yılında Genel Sekreterliklerince 2.kez gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Şangay/Çin Halk Cumhuriyeti'nde 08-11 Eylül 2016 tarihleri arasında, 750 bin m2'lik bir alanda, 22.kez düzenlenecek olan söz konusu fuarda; Uluslararası Markalar, Çağdaş Mobilyalar, Döşemelik Mobilyalar, Avrupa Klasik Mobilyaları, Çin Klasik Mobilyaları, Yatak Masa ve Sandalye, Açık Hava Mobilyaları, Çocuk Mobilyaları, Ofis Mobilyaları, Ev Mobilyaları ve Mobilya Tasarımları sergileneceği ifade edilmektedir.

Bahse konu fuara başvuruda bulunmayı planlayan üyelerimizin ekteki başvuru formunu ve katılım sözleşmesini doldurarak 09 Mayıs 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin 0212 454 05 01 -02 numaralarına fakslamaları veya agac@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. (2583)

Bilgi için irtibat:

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Şubesi

Seda TAŞDEMİR

Tel: 0212 454 05 54

Faks: 0212 454 05 01 -02

Ek-3: Furniture China 2016 Fuar Sirküleri, Başvuru Formu

Ek-4: Furniture China 2016 Fuar Katılım SözleşmesiEkler:
FC 2016 BASVURU FORMU-ek-3.pdf
FC 2016 SOZLESME-ek-4.pdf
Sorun bIldirim Formu-ek-2.pdf
Taslak-Program-ve-Katilim-Kosullari-ek-1.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.