2016/010 Sirküler (14.01.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 / 10

Sayın Üyemiz,

1. KKTC Ziyareti Hk.

2. "Libyalı Avukatlar Bilgilendiriyor” Paneli Hk.

3. UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe AR-GE Proje Pazarı Zirvesi

4. Ukrayna Hk.

5. Cezayir İthalat Lisansı Kararnamesi Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

1. KKTC Ziyareti Hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Bakanlık heyetinin Ocak ayı içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret gerçekleştireceği bildirilmekte olup, anılan ziyaret dahilinde "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Protokol” ile "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Tüketicinin Korunması İşbirliği Protokol”ünün imzalanmasının planlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu ziyarette sunulacak dosya kapsamına alınmasında fayda görülen hususların en geç 15 Ocak 2016 Cuma günü saat 15.00'e kadar Birliğimize (e-posta: arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur. (238)

Ek-1: Görüş Bildirme Formu (1 Sayfa)

2. "Libyalı Avukatlar Bilgilendiriyor” Paneli Hk.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'nun bir yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, 15 Ocak 2016 Cuma Günü saat 14.00'te, Ankara TMB Genel Merkez Binası'nda, Avukat Ali Soysüren'in moderatörlüğünde ve Libyalı Avukatlar Abdudayem Elgharabli ve Mahmud Mukhtar'ın katılımlarıyla "Libyalı Avukatlar Bilgilendiriyor: Libya Sözleşmelerinin Libya Hukuku Açısından Güncel Durumu ve Sorunların Muhtemel Çözüm Yolları” konulu bir Panelin düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Türk müteahhitlik firmalarının Libya'da 300 civarında proje için Libyalı İşveren İdarelerle sözleşmelerinin bulunduğu, Libya'da Şubat 2011 tarihinden bu yana yaşanan iç karışıklıklar kapsamında ülkede faaliyet gösteren Türk müteahhitlik firmalarının sorunlarının halen devam ettiği ifade edilmektedir. Aradan geçen sürede firmalarımızın, teminat mektubu ve akreditif komisyonları, sigorta komisyonları, taşeron temin sözleşmeleri ve diğer tazminatlar, şantiyelerdeki güvenlik giderleri gibi pek çok ek maliyeti üstlenmek zorunda kaldıkları belirtilmektedir.

Libya'da rejim değişikliğinden bu yana 5 yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen ülkedeki koşulların Türk müteahhitlik firmalarının Libya'ya dönüp sözleşmelerine uygun bir şekilde iş yapmalarına olanak tanımadığı ve sözleşmelerinin ne olacağının bilinmediği bildirilmektedir. İlaveten, son günlerde bazı müteahhitlik firmalarının zarar ve ziyanlarının tazmini için mevcut Sözleşmeleri veya Türkiye-Libya Yatırımlarının Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması kapsamında uluslararası tahkime başvurduğu ifade edilmektedir. Anılan sözleşmelerin neredeyse tamamının Libya hukukuna tabi olmasına rağmen, Libya hukukunun Türk firmalarının mevcut durumu, hakları ve yükümlülükleri ile ilgili olarak getirdiği düzenlemeler hususunda bugüne kadar, bireysel çalışmalar dışında, herhangi bir çalışma yapılmadığı bildirilmiştir.

Söz konusu Panel'de İngilizce-Türkçe simultane tercüme hizmeti sunulacağı ifade edilerek Sayın Elgharabli ile Sayın Mukhtar tarafından;

  • Libya hukukunun ilgili düzenlemeleri hakkında genel bilgilendirme,
  • Libya'da Şubat 2011'de başlayan olayların hukuki niteliği
  • İşverenlerin devlet kurumu olması/olmaması arasındaki farklar
  • Libya iç hukukunda mevcut muhtemel çözüm yolları-süreler-yargı masrafları
  • Libya'da yabancı şirketlerin taraf oldukları inşaat sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda ulusal ve uluslararası çözüm yolları
  • Libya hukukunda teminat mektuplarının durumu ve tahakkuk eden komisyonlar

Konularının ele alınacağı bildirilmektedir.

Söz konusu panele katılmak isteyen firmaların, 14 Ocak 2016 Perşembe günü saat 12.00'ye kadar adaylan@tmb.org.tr e-posta adresine (Anara DAYLAN, Tel: 0312 441 44 83 / 209) bilgi vermeleri gerekmektedir.

Ek-2: Av. Ali SOYSÜREN'in Özgeçmişi (1 Sayfa)

Ek-3: Av. Abdudayem ELGHARABLİ'nin Özgeçmişi İngilizce (1 Sayfa)

Ek-4: Av. Mahmud MUKHTAR'ın Özgeçmişi İngilizce (1 Sayfa)

3. UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe AR-GE Proje Pazarı Zirvesi

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda, Uludağ tekstil İhracatçıları Birliği tarafından 2009 yılından bu yana organize edilen "UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe AR-GE Proje Pazar Zirvesi”nin sekizincisinin uluslararası düzeyde 12-13 Mayıs 2016 tarihlerinde, 13-14 Mayıs 2016 tarihlerinde "AR-GE Proje Pazarı Lif ve Polimer araştırmaları Sempozyumu” ile eş zamanlı olarak Bursa Merinos Atatürk kongre Kültür Merkezi'nde Bursa ticaret ve sanayi Odası (BTSO) ve BEBKA Organizasyon Ortaklığı ile gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Sektörlerinde 2009 yılında, TÜBİTAK destekleriyle ve Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi, Nonwoven Enstitüsü, Aachen Teknik Üniversitesi, Teknik Tekstil Enstitüsü, İsviçre Federal Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarları, Güney Kore Tekstil Gelişim Enstitüsü, Kyoto Teknoloji enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilen Zirve'nin kurumlararası arttırılmasının planlandığı belirtilmektedir.

Ar-Ge Proje Pazarı aracılığıyla Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü'nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir hale getirilmesi amacı ile Ar-Ge Projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin, yerli-yabancı üniversite öğretim üyelerinin ve Ar-Ge Merkezleri ile Teknopark araştırmacılarının bir araya getirilerek Ar-Ge destek programlarına sanayi-üniversite, sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu- üniversite ortak proje önerisi sunmalarının amaçlandığı bildirilmektedir. Etkinlikler ile, Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, yerli ve yabancı üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezleri ile Teknopark araştırmacılarının bir araya gelerek birebir görüşme fırsatı bulacakları belirtilmektedir.

Projelerin tanıtımının Bursa Merinos AKKM konferans salonlarında araştırmacıların ve sanayicilerin birebir görüşmeleri şeklinde ve sözlü sunumlarla gerçekleştirileceği ifade edilerek bağımsız üyelerden oluşan "Ödül Kurulları” tarafından başarılı bulunan Ar-Ge Projeleri önerilerinin ödüllendirileceği bildirilmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı desteğinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde, 12-13 Mayıs 2016 tarihlerinde "UTİB Türkiye Tekstil ve konfeksiyon Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi” faaliyetine katılım için kayıtların http://www.utibargeprojepazari.com/ adresinden yapılacağı bildirilmektedir. (219)

4. Ukrayna Hk.

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Ukrayna hükümeti tarafından, Gümrük Tarifeleri Ticaret Anlaşması'nın XII. Maddesine istinaden 26 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe konulan ve bir yıl süreyle geçerli olan "Ukrayna'nın Ödemeler dengesinin Stabilizasyonuna Dair Önlemler Hakkında Kanun” ile ülke ayırımı gözetilmeksizin enerji ürünleri ile bazı tıbbi cihazlar hariç olmak üzere, 01-24. Fasıllar arasında yer alan tarım ürünleri ithalatında % 10 ilave gümrük vergisi uygulaması ve 25-97. Fasıllar arasında yer alan sanayi ürünleri ithalatında ise % 5 oranında ilave gümrük vergisi uygulamasına "Dış Ekonomik Faaliyetinin Teşvik Edilmesine İlişkin Kanun” ile 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren son verildiği bildirilmektedir. (246)

5. Cezayir İthalat Lisansı Kararnamesi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Cezayir Ticaret Bakanlığı tarafından 2016 yılı itibariyle ithalat ve ihracat lisans (kota) mekanizmasının uygulamaya konulacağının bildirilerek lisanların özellikle ödemeler dengesi üzerindeki yükü fazla olan, şeffaflığın sağlanamadığı ve ithalatı sınırsız olan ürünlere yönelik olacağının belirtilmiş olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu lisans mekanizmasına dair "İthalat lisans Rejimlerinin Uygulanmasına İlişkin Kanun Hükmünde kararname” Cezayir Resmi Gazetesi'nde yayınlanmıştır. (247)

Ek-5: Cezayir İthalat Lisansı Kararnamesi (3 Sayfa) (Fransızca)Ekler:
2016-10.doc
EK-2.pdf
EK-3.pdf
eK-4.pdf
ek-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.