Detaylı Rapor
English

2016/012 Sirküler (19.01.2016)

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 / 12

Sayın Üyemiz,

1. Mısır-İhracatçı Kayıt Sistemi Hk.

2. ABD İhaleleri Hk.

3. Dominik Cumhuriyeti / Anti-damping

4. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

5. Brezilya / Anti-damping Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V.

 

 

1. Mısır-İhracatçı Kayıt Sistemi Hk.

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2015 tarihinde Mısır Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve bir örneği ekte iletilen 2015/992 sayılı karar hakkında bilgi verildiği bildirilmektedir.

Bu bağlamda, adı geçen karara göre, Kararda zikredilen Mısır'a ihraç eden diğer ülke üreticileri için Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi (General Organizator for Export and Import Control - GOEIC) bünyesinde bir kayıt sisteminin oluşturulacağı, bu sisteme kayıt olmayan üreticiler tarafından üretilen ürünlerin Mısır iç piyasasına girmesine izin verilmeyeceği ifade edilmektedir. Kayıt için gerekli belgelerin Kararın 2'nci sayfasında yer aldığı belirtilmekte ve anlan Kararın yayımını müteakip 2 ay içinde yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Müşavirliğimizce, Kararın uygulanmasıyla ilgili belirsizlikler olduğu, Karara ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının yayımlanmasının beklendiği ve ilgili bakanlıkla yapılan görüşmelerden Kararın uygulanmasına ilişkin bazı teknik detayların henüz hazır olmadığının öğrenildiği dile getirilmektedir. (334)

Ek-1: 2015992 Sayılı Karar (3 Sayfa)

2. ABD İhaleleri Hk.

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya Eyaletinin önemli şehirlerinden biri olan Los Angeles Şehri Belediyesi (City of Los Angeles), Limanı, Havaalanı ve Su ve Elektrik Departmanı (Los Angeles Department of Water and Power-LADWP) idarelerinin ihale usulü ile mal temin ederken sadece ülke içindeki değil ülke dışından katılan firmaların da tekliflerini değerlendirebileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, anılan kurum ve kuruluşların ihale ilan ve başvuru prosedürlerine ilişkin bilgilere Los Angeles Belediyesi'nin "Los Angeles Business Assistance Virtual Network -LADWP” isim ve http://www.labavn.org adresli sitesinden ulaşılabildiği belirtilmektedir. Bahse konu sitede hem mal hem de hizmet alımı ilanlarının yer aldığı yerli ve yabancı firmaların siteye üye olabildikleri bildirilmektedir.

Oldukça geniş bir alana ve eski bir su ve elektrik şebekesine sahip olan şehirdeki Su ve Elektrik Departmanı'nın (LADWP) ihale fırsatlarına da https://ersp.ladwp.com/opendII/welcome ve www.ladwp.com/supplyline adreslerinden ulaşılabileceği ifade edilmekte olup Los Angeles Belediyesi İş Yapma Rehberi ile LADWP/Supplyline elektronik bülteninin bir örneğinin ekte yer aldığı bildirilmektedir. (335)

Ek-2: Contract Opportunities Handbook (22 Sayfa)

Ek-3: Supply line October 2015 (20 Sayfa)

3. Dominik Cumhuriyeti Anti-damping

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Dominik Cumhuriyeti Haksız Ticaret Uygulamaları ve Korunma Önlemleri Komisyonu (Komisyon) tarafından, ülkemiz menşeli "Demir veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar” (7213.20, 7214.10 ve 7214.20 GTİP'lerinde yer alan)ithalatına karşı 13 Haziran 2011 tarihinden bu yana %14 oranında nihai anti-damping vergisinin uygulanmakta olduğu belirtilmektedir.

Dünya Ticaret Örgütü Anti - Damping Anlaşması'nın 11.3 maddesine göre bir üretim dalı tarafından/adına usulüne uygun olarak yapılan bir talep üzerine veya re'sen başlatılan bir gözden geçirme soruşturması sonucunda, önlemin sona erdirilmesinin damping ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının mümkün olduğunun tespiti halinde, bahse konu önlemlerin uygulamada kaldığı aksi takdirde dampinge karşı vergilerin, uygulanmaya başlandıkları tarihten itibaren 5 yıl içerisinde sona erdikleri bildirilmektedir.

Komisyon tarafından mezkur önleme ilişkin 31 Aralık 2015 tarihinde bir nihai gözden geçirme soruşturmasının başlatıldığı, anılan soruşturmaya yönelik açılış bildirimi ve gayrı resmi Türkçe tercümesinin ekte yer aldığı ifade edilmektedir. Söz konusu açılış bildirimin incelenmesinden görüldüğü üzere, soruşturmaya dahil olmak isteyen firmaların 31 Aralık 2015 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde soruşturma otoritesiyle iletişime geçmeleri ve http://cdc.gob.do/es/investigaciones/investigaciones-sobre-dumping/examen-por-expiracion-de-los-derechos-ad-turquia.html internet adresinden elde edilebilecek ihracatçı soru formlarını 18 Şubat 2016 tarihine kadar doldurarak Komisyon'a tevdi etmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Firmaların Bakanlıklarının "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” incelemelerinde fayda görüldüğü dile getirilmektedir.

Anılan soruşturma kapsamında ihracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlıklarınca yazılı ve şifahi görüşlerin Dominik Cumhuriyeti makamlarına tevdi edileceği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin görüş bildirmek isteyen firmalarımızın 25 Ocak 2016 Pazartesi günü saat 13.30'a kadar ekte yer alan Görüş Bildirme Formu'nu doldurarak Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletmeleri gerekmektedir. (349)

Ek-4: Görüş Bildirme Formu (1 Sayfa)

4. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

T.C. Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bir yazıda, Kuruluşları stoklarında bulunan yaklaşık 348 bin ton mısırın 08.09.2015 tarihli ve 60984 sayılı yazıları ekinde yer alan "Mamul Madde İhracatçılarına İhracattan Sonra Hububat Satışlarına Ait Uygulama Esasları” çerçevesinde, 18.01.2016 - 28.01.2016 (dahil) tarihleri arasında 165 ABD Doları/Ton fiyatla satışa verileceği, satışa açılan mısır stoklarının, üretimlerinde mısır kullanan tüm mamul madde ihracatçılarına yönelik satışa verileceği bildirilmektedir.

Bölge Müdürlüklerince daha önce Kuruluşlarına gönderilen mısır hak edişlerinden, belge ithalat süresi henüz dolmamış olmak kaydıyla talep edilmesi durumunda yeni belirlenmiş olan satış fiyatları uygulanmak suretiyle sözleşme imzalanabileceği, Bölge Müdürlüklerince söz konusu hak edişlerin tekrar gönderilmesine gerek bulunmadığı ifade edilmektedir.

Tüm işyerlerinin kapalı depolarından yapılan satışlarında, satış fiyatlarına ayrıca 2$/Ton manipülasyon ücreti ilave edilecek olup Tahıl Torbalama Ünitesinde (Silobag) stoklu bulunan mısır satışlarından manipülasyon ilave ücreti alınmayacağı belirtilmektedir.

Kuruluşlarından bu kapsamda mısır talep eden firmaların mamul madde ihracatı sonrası hak etmiş oldukları mısır miktarlarının Uygulama Esaslarında belirtilen formata göre gönderilmesi gerektiği bildirilmektedir. (322)

5. Brezilya / Anti-damping Soruşturması

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Sao Paulo Ticaret Ataşeliğimiz vasıtasıyla edinilen bilgiye göre Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı tarafından ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” (7213.10, 7214.20, 7227.20, 7227.90 ve 7228.30 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 13 Ocak 2016 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı bildirilmektedir. Soruşturmanın açılışına ilişkin Brezilya Resmi Gazetesinde yer alan bildirim (Portekizce) ve anılan soruşturmaya ilişkin açılış sirkülerinin gayrı resmi İngilizce tercümesi ekte yer almaktadır.

Yerli sanayilerin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ülkelerin, ticaret politikası önlemlerine başvurabildikleri, mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebildikleri ifade edilmektedir. Söz konusu zarar olgusunun, ilgili ürün ihracatçılarının, ithalatçı ülke pazarında iç piyasalarından farklı fiyat politikaları izlemelerinden (damping uygulamaları) ya da kamu kurumlarınca sübvanse edilen ihracatın haksız rekabete neden olması gibi nedenlerden kaynaklanabildiği belirtilmektedir. Bu bağlamda, Brezilya tarafından başlatılan anti-damping soruşturması çerçevesinde, ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” ithalatının dampingli olup olmadığının, bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının Brezilya yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığının değerlendirileceği ve soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde ülkemiz firmalarına anti-damping vergisi uygulanmasına hükmedilmesinin ihtimal dahilinde olduğu bildirilmektedir. Mevcut soruşturmanın, ülkemizin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması'nın amir hükümleri, ilgili DTÖ içtihadı ve Brezilya'nın anti-damping uygulamalarına ilişkin ulusal mevzuatı çerçevesinde yürütülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak addedilen firmaların Brezilya soruşturma otoritesi DECOM'un internet sitesi (http://decomdigital.mdic.gov.br) aracılığıyla soruşturma sürecine katılmaları gerektiği ve soruşturmaya taraf olmak isteyen tüm firmaların, açılış bildiriminin Brezilya Resmi Gazetesinde yayımlanmasından itibaren (13 Ocak 2016) 20 gün içerisinde yine aynı internet sitesinden başvuru yaparak kayıt yaptırmaları gerektiği ayrıca ilgili tarafların soruşturma sürecine katılabilmelerinin sadece Brezilya'daki kanuni temsilcileri aracılığıyla gerçekleşeceği bildirilmektedir.

Brezilya tarafından DECOM'un internet sitesi aracılığıyla başvuruda bulunan veya DECOM tarafından doğrudan kendileriyle iletişime geçilen ve soruşturmaya doğrudan taraf olarak kendileri için hususi damping marjı hesaplatmak isteyen ihracatçı firmalarımıza soru formları (questionnaires) gönderileceği dile getirilmektedir. Firmalarımızın, söz konusu formları 30 gün içerisinde doldurarak Brezilya makamlarına tevdi etmelerinin gerektiği, formların gönderildikleri tarihi müteakip 10 gün içerisinde teslim alındığının kabul edildiği bildirilmektedir. İhracatçı firmalarımızca makul gerekçeler sunulması durumunda ve soruşturma otoritesince bunların kabul edilmesi halinde soru formunun teslimi için süre uzatımı temin edilmesinin mümkün olabileceği belirtilmekte olup soru formuna verilen cevaplar doğrultusunda soruşturmaya taraf olan firmalarımız için bireysel damping marjlarının hesaplanacağı dile getirilmektedir.

Açılış bildiriminde de belirtildiği üzere, ilgili herhangi bir tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği ya da soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak (facts available ya da best information available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemeler yapılabildiği belirtilmektedir. İlgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, bahse konu tarafın/tarafların daha az lehine olan bir sonuca yol açmasının ihtimal dahilinde olacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, soruşturma otoritesi ile iletişime geçilmesinde izlenecek yollara ve süreçlere ilişkin olarak açılış bildiriminde yer alan tüm hususların firmalarca detaylı biçimde incelenmesinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir. Brezilya mevzuatına göre yürütülmekte olan anti-damping soruşturmasının açılış bildirim tarihinden itibaren en geç 18 ay içerisinde sona ermesinin beklendiği dile getirilmektedir.

Firmaların Bakanlıklarının "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” incelemelerinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Söz konusu soruşturma kapsamında ihracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlıklarınca yazılı ve şifahi görüşlerin Brezilya makamlarına tevdi edileceği bildirilmektedir. (356)

Ek-5: Circular SECEX 3 - D.O.U. 13.01.16

Ek-6: Sirküler Özet


İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
2016-12.doc 193,50 KB İndir
Ek-1 2015992 Sayili Karar.pdf 543,42 KB İndir
Ek-2 Contract Opportunities Handbook.pdf 347,44 KB İndir
Ek-3 Supply Line October 2015.pdf 2.567,48 KB İndir
EK-4 GORUS BILDIRME FORMU.DOC 32,50 KB İndir
EK-5 Circular SECEX 3 D.O.U. 13.01.16.pdf 1.244,63 KB İndir
EK-6 Sirkuler Ozet.docx 14,40 KB İndir
 
   
                                                                                                                                               BAİB-Intra►
 

Status : UP!
Log :  54.196.26.1
Get : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
0,3672