2016/149 Sirküler (03.08.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 - 149

Sayın Üyemiz,

1. Muhtelif Narenciye Satış İhalesi

2. Belgrano Projesi - Arjantin

3. Nijerya'da Düzenlenecek Fuarlar

4. Cezayir Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Fuarı

5. Ürdün / Korunma Önlemi Soruşturması

6. Meksika / Anti-damping Soruşturmaları

7. İhracatçı Sorunları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

1.Muhtelif Narenciye Satış İhalesi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İşletmelerinin 2016 yılı istihsali tahmini 4.170 Ton İnterdonato Limon, 35 Ton Clementine Mandarin ve 680 Ton Navelina Portakal olmak üzere toplam 4.885 Ton muhtelif narenciye satışı ihalesinin 16.08.2016 Salı günü saat 14.00'de İşletmelerinde yapılacağı belirtilmekte olup, ihaleye ait şartname örneği ekte yer almaktadır. (3930)

Ek-1: Şartname Örneği

2.Belgrano Projesi - Arjantin

Arjantin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, belirtildiği üzere on altı milyar doları aşan evrensel bir yatırımla Arjantin'in kuzeyinde sosyal ve ekonomik altyapıyı geliştirmeye yönelik "Belgrano Projesi (Plan Belgrano)” sunumu ekte iletilmektedir. (3931)

Ek-2: Proje Hakkında Detaylı Bilgi

3.Nijerya'da Düzenlenecek Fuarlar

Nijerya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Nota'ya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanlığı tarafından 12-16 Eylül 2016 tarihleri arasında Lagos (Nijerya) kentinde, "Eko Le Meridien Otel"de sürdürülebilir ekonomik büyüme için küçük ve orta ölçekli işletmeler temasıyla "Afrika Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Fuarı (African Small and Medium Scale Enterprises Expo)"nın düzenleneceği bildirilmektedir.

Bahse konu Nota'da, Nijeryalı küçük ve orta ölçekli işletmelerin imkan ve kabiliyetlerinin sergileneceği anılan etkinliğin tecrübe paylaşımı, ticari münasebet tesisi ve iş bağlantısı kurma olanaklarını sağlayacağı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Abuja (Nijerya) Sheraton Otel'de 4 Ağustos 2016 tarihinde "Afrika'da Yatırım Dünya Zirvesi ve EXPO 2016 (Invest in Africa World Summit and EXPO 2016)"nın düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu Nota'da, Zirve ve EXPO 2016'nın hükümet ve uluslararası yatırımcılar için yatırım olanakları sunan ve diğer ülkelerden projelerin, ürünlerin ve hizmetlerini sergilenebileceği önemli bir etkinlik olduğu kaydedilmektedir. (3942)

4.Cezayir Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Fuarı

Dışişleri Bakanlığı'ndan iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda , 24- 26 Ekim 2016 tarihlerinde Cezayir'in Oran şehrinde ülkenin Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika'nın himayesinde "Yenilenebilir, Temiz Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilir Kalkınma" temalı bir fuarın düzenleneceği belirtilmektedir. Yazıda ayrıca, Cezayir'in ülkenin büyük yenilenebilir enerji potansiyelini kullanmak suretiyle enerji alanında bağımsız bir ülke olmayı hedeflediği, bu hedefiyle beraber başta ekonominin sektörel çeşitlendirmesini içeren yapısal bir dönüşüm gerçekleştirmeyi de amaçladığı ifade edilmekte ve yenilenebilir enerji sektörünün geliştirilmesinin ülke makamlarınca bahse konu yapısal dönüşümün önemli ayaklarından birisi olarak görüldüğü bildirilmektedir.

Diğer taraftan, Cezayir makamlarının yenilenebilir enerji sektöründe çeşitli teşvikler uygulayacaklarını bildirdikleri ve "Yenilenebilir Enerji Geliştirme Programının" Cezayir makamlarınca "ulusal öncelik" olarak kabul edildiği de yazıda yer bulan hususlardandır.

Bu çerçevede, fuar organizatörünün Cezayir Büyükelçiliğimize hitaben yazdığı bir mektupta, söz konusu fuarın sektörde özellikle ülkede iş ortağı arayan firmalara yol göstermeyi amaçladığı belirtilerek gerek enerji üretimi gerek enerji aktarımı alanlarında faaliyet gösteren Türk firmalarının fuara katılmasının arzu edildiği belirtilmektedir. (3943)

Ek-3: Bilgi

5.Ürdün / Korunma Önlemi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Ürdün tarafından "Alüminyumdan Çubuklar ve Profiller” (7604 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması kapsamında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Tedbirleri Komitesi'ne yapılan ve 28 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan ekteki bildirime göre, anılan ülke tarafından 200 gün süre geçerli olmak üzere mevcut gümrük vergisine ek olarak "ton başına 150 Ürdün Dinarı şeklinde spesifik ilave vergi” şeklinde geçici önlem uygulanmasına hükmedildiği belirtilmektedir.

Mezkûr bildirimin incelenmesinden de görülebileceği üzere ülkemizin, DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi hükümleri ve mevcut gelişmekte olan ülke statüsü çerçevesinde Ürdün tarafından uygulamaya konulan önlemden muaf tutulduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu gelişmenin Ürdün'e ilgili ürün ihracatı gerçekleştiren/gerçekleştirmeyi öngören firmalarımız açısından bir rekabet avantajı sağlayabileceği değerlendirilmekte olduğu, bununla beraber, son dönemde Tayland ve Fas tarafından yürütülen benzer minvaldeki soruşturmalarda ilk etapta önlemden muaf olan ülkeler listesinde yer almış olan ülkemizin, anılan ülkelere yönelik yoğun ihracat artışı nedeniyle daha sonra muaf listeden çıkarıldığı gözlemlendiği belirtilmektedir. Bu itibarla, Ürdün'ün ilgili ürün ithalatındaki payımızın önümüzdeki dönemde % 3'ün üstüne çıkması halinde bahsedilen önleme ya da soruşturma kapsamında alınabilecek bir nihai önleme dâhil edilme ihtimalimizin de göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı mütalaa edilmektedir. (3945)

Ek-4: Bilgi

6.Meksika / Anti-damping Soruşturmaları

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Meksika tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "Filmaşin” (7213.10, 7213.20, 7213.91, 7213.99, 7227.10, 7227.20 ve 7227.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan ) ithalatına karşı kilogram başına 0,49 ABD Doları anti-damping vergisi tatbik edilmesine karar verilmiş olduğu, konuya ilişkin 28 Temmuz 2016 tarihli Meksika Resmi Gazetesi'nin İspanyolca nüshasına http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5446020&fecha=28/07/2016 internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Öte yandan; Meksika tarafından Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Tayvan menşeli "Demir/Çelikten Yassı Mamuller” (7210.30, 7210.41, 7210.49, 7210.61, 7210.70, 7212.20, 7212.30, 7212.40, 7225.91, 7225.92 ve 7226.99 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan ) ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında Çin Tayvanı firmaları için kilogram başına 0,563 ABD Doları tutarında; Çin Halk Cumhuriyeti firmaları için ise kilogram başına 0,1926 ABD Doları - 0,4385 ABD Doları arasında değişen oranlarda geçici anti-damping vergisi tatbik edilmesine karar verilmiş olduğu, konuya ilişkin 29 Temmuz 2016 tarihli Meksika Resmi Gazetesi'nin İspanyolca nüshasına http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5446254&fecha=29/07/2016 internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Söz konusu gelişmenin mezkur soruşturmalar kapsamında alınan bahse konu kararların ülkemizin bahse konu ürünlerde Meksika'ya ihracatında anılan ülkeler menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir. (3953)

7.İhracatçı Sorunları

Bükreş Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıda, 15/07/2016 tarihindeki hain kalkışma hareketinin hükümetimiz tarafından kontrol altına alındığı ve kurum ve kuruluşlarımızın görev başında olduğu bilgisinin Romen Resmi Makamlarına ve Romanya Ticaret ve Sanayi Odasına 16/07/2016 tarihinde Müşavirliklerince iletildiği belirtilmekte; ancak bazı firmaların Müşavirliklerine ulaşarak, müşterilerinin Türkiye'de başta bankalar olmak üzere, ekonominin kurumlarının işlemediğine ilişkin kaygılarının olduğunun anlaşıldığı bilgisi verilmektedir.

Bu itibarla, sorun yaşayan ihracatçılarımızın, piyasa işleyişine ilişkin güvensizlik yaşayan Romen müşterilerinin iletişim bilgilerini, aşağıda iletişim detayları yer alan Müşavirliğimize bildirmeleri halinde, Romen müşterilere ülkemizin tüm ekonomik kurum ve kuruluşların görev başında olduğuna, tüm ekonomik kurumlarının işlediğine ve piyasa aktörlerinin çalıştığına ilişkin resmi yazının Müşavirliklerince gönderileceği bildirilmektedir. (3877)

T.C. Bükreş Ticaret Müşavirliği;

Tel: 00 40 21 318 39 39

Faks: 00 40 213184499Ekler:
Belgrano Projesi ek2.pdf
Cezayir ek3.pdf
Sartname ek1.pdf
URDUN EK4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.