2016/161 Sirküler (18.08.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 / 161

Sayın Üyemiz,

1. Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliği Taslağı

2. Serbest Bölge İşlem Formu

3. Yatırım Alanında İşbirliği Talebi- Türkmenistan

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.


1. Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliği Taslağı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından iletilen bir yazıya istinaden, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, "Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliği” taslak metninin http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar adresinde görüşe açıldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu standart tasarısı hakkında görüş ve önerilerinizin Ekonomi Bakanlığına iletilmesini teminen ekteki görüş formu ile birlikte 19/08/2016 Cuma günü saat 13.30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (4243)

Ek-1: Görüş Bildirim Formu (1 Sayfa)

2. Serbest Bölge İşlem Formu

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelgenin 23'üncü maddesinde "…DİİB kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün ilgili belge ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için, işlem görmüş ürünün en geç belge süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgeden başka bir ülkeye satışının yapılması halinde; satışı yapan firmaya ait Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu firma nüshasının aslının İBGS'ye tevsik edilmesi gerekmekte olduğu, tevsik edilen Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu üzerine İBGS'ce ".... unvanlı firmanın .../.../... tarihli ve ... sayılı DİİB'in ihracat taahhüdüne sayılmıştır.” meşruhatı düşülür. …” hükmünün amir olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, firmalarca yukarıda bahsedildiği şekilde işlem görmüş ürünün serbest bölgeden başka bir ülkeye satışının yapılması halinde, söz konusu ürünün ihracatının birden fazla ihracat taahhüdüne sayılabilmesi hususundaki mükerrerliğin önlenebilmesini teminen, satışı yapan firmaya ait Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu (SBİF) aslının ilgili Bölge Müdürlüğüne sunulması ve yukarıda mezkur meşruhatın da Formun aslı üzerine düşülmesinin gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, 1998/2 sayılı Yeni Serbest Bölge İşlem Formu Uygulaması Hakkında Genelgenin 1 inci maddesi SBİF'lerin kullanıcı nüshası dahil 7 (yedi) nüsha olarak düzenlenmesi gerektiğini hüküm altına almıştır. Ancak, son zamanlarda Bakanlıklarına vaki müracaatlardan, SBİF'lerin kullanıcı nüshası olmaksızın düzenlendiği durumlar ile karşılaşıldığı ve bu hususun da söz konusu nüshanın ibrazının zorunlu olduğu yukarıda arz edilen durumda firma mağduriyetlerine yol açtığı anlaşılmaktadır.

Bu hususlar muvacehesinde, mezkur hükümler çerçevesinde SBİF kullanıcı nüshası aslının ibraz edilmesinin zorunlu olduğu hallerde; anılan nüshanın idareden kaynaklanan nedenlerle düzenlenmediği durumlara münhasır olmak üzere, ilgili Serbest Bölge Müdürlüğünde bulunan kapatma nüshası üzerine, mükerrer kullanımın da önüne geçilmesini teminen Dahilde İşleme Rejimi taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılmak üzere bir örneğinin kullanıcıya verildiğine ilişkin kayıt düşüldükten sonra, sadece bir defaya mahsus olmak üzere söz konusu nüshanın "Aslı Gibidir” ibaresi düşülmüş, ıslak imzalı ve onaylı bir örneğinin kullanıcı firmalara verilmesi hususu uygun görüldüğü ifade edilmektedir. (4242)

3. Yatırım Alanında İşbirliği Talebi- Türkmenistan

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Rusça yayımlanan "Neytralniy Türkmenistan” Gazetesinin 30 Temmuz 2016 tarihli sayısında yayımlanan bir ilana atıfla, Türkmenistan Sanayi Bakanlığı'nın aşağıda yer alan ürünleri üretmek üzere, özel sektör firmaları ile ortak işletme kurmak istedikleri, 27-29 Ağustos 2016 tarihleri arasında Aşkabat'ta düzenlenecek "Türkmen İnşaat Fuarı"na katılacak Türk firmalarına konu ile ilgili bilgilerin verileceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Türkmenistan'da belirtilen alanlarda yatırım yapmak isteyen firmalarınızın Ticaret Müşavirliğimiz (E-posta: askabat@ekonomi.gov.tr) ile irtibata geçmeleri halinde kendilerinin Türkmenistan Sanayi Bakanlığı ile irtibat kurmalarının sağlanacağı bildirilmektedir. (4253)

Üretimi için ortak yatırım arzu edilen ürünler: Asansör, jeneratör, soğutucu (chiller), transformatör, transformatör kutusu, elektrik panosu, ısıtıcı gaz kazanları, yangın panosu, yangın musluğu, ayaklı lamba, kablo, laminant parke, ev aletleri, elektrikli fırınlar.Ekler:
Ek-1 Gorus Bildirim Formu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.