2016/162 Sirküler (22.08.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 / 162

Sayın Üyemiz,

1. Hong Kong İhale Duyuruları .

2. Muhtelif Narenciye Satış İhalesi

3. Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları

4. Hindistan/Korunma Önlemi Soruşturması

5. BM/AEK Standartları - Kuru Üzüm

6. FIHAV 2016 Fuarı

7. MÜSİAD Güney Afrika Programı & İkili İş Görüşmeleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

1. Hong Kong İhale Duyuruları

T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinin bir yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Hong Kong yönetimi tarafından açılan 9 adet ihaleye ilişkin 2 adet duyuruya değinilmekte olup bahse konu ihalelerin duyuruları İngilizce ve Türkçe olarak ekte yer almaktadır.

Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD- Government Logistics Department) bir tedarikçiler listesinin tutulduğu, http://www.gldetb.gov.hk linkinden bu listeye kayıt bilgilerinin alındığı, firmaların listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabilecekleri, açılan ihaleler hakkında linkte verilen web sitesinden bilgi alabilecekleri ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, Hong Kong Hükümeti'nce e-Tender Box adlı bir elektronik ihale sistemi kullanıldığı, GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı üye firmaların yukarıda yer alan linkteki elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri belirtilmektedir. (4279)

Ek-1: 05 Ağustos İhale Duyurusu Tercümesi (2 Sayfa)

Ek-2: 12 Ağustos İhale Duyurusu Tercümesi (2 Sayfa)

2. Muhtelif Narenciye Satış İhalesi

T.C. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İşletmelerinin 2016 yılı istihsali tahmini 1.780 Ton (1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15 nolu partiler) İnterdonato Limon, 35 Ton (22 nolu parti) Clementine Mandarin ve 330 Ton (24, 26 nolu partiler) Navelina Portakal olmak üzere toplam 2.145 Ton muhtelif narenciye satış ihalesinin 23.08.2016 Salı günü saat 14.00'de İşletmelerinde tekrar yapılacak olduğu bildirilmektedir. (4284)

3. Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları

Saraybosna Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisin (TİM)'den alınan yazıda, Bosna Hersek Federasyonu Hükümeti tarafından sanayi, ulaşım, enerji, tarım ve turizm alanında öncelik verilen projelerin 2016 yılı ikinci yarısı için güncellendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede hazırlanan öncelikli projeler listesi İngilizce olarak ekte yer almaktadır. (4286)

Ek-3: Bosna Hersek, Öncelikli Projeler Listesi (102 Sayfa)

4. Hindistan/Korunma Önlemi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Hindistan tarafından "Sıcak Haddelenmiş Yassı Ürünler” (Hindistan Gümrük Tarife Cetveli'ne göre 7208, 7225.40.13, 7225.40.19, 7225.40.20, 7225.40.30 ve 7225.99.00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 7 Aralık 2015 tarihinde bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığının daha önce Bakanlıkları tarafından bildirilmiş olduğu ve anılan soruşturma kapsamında teknik mahiyetteki ülkemiz görüşleri yazılı ve şifahi olarak müteaddit defalar Bakanlıklarınca Hindistan makamlarına tevdi edildiği belirtilmektedir.

Söz konusu ülke tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Tedbirleri Komitesi'ne yapılan ve 15 Ağustos 2016 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan ekli bildirime göre söz konusu soruşturma kapsamında nihai önleme hükmedildiği, buna göre, mezkûr ürün grubu ithalatında ton başına 504 doların altında ithal edilen ürünler için ilk yıl % 10, ikinci yıl % 8 ve üçüncü yıl % 6 oranlarında nihai korunma önlemi uygulanacağı bildirilmektedir. Bahse konu soruşturmanın detaylı nihai bulgusuna http://dgsafeguards.gov.in/newversion/FF_HRP_E.pdf linkinden ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.

DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın (Anlaşma) 9.1 maddesi uyarınca gelişme yolundaki bir üye ülkenin, soruşturmayı yürüten ithalatçı ülkenin ilgili ürün ithalatındaki payı % 3'ün altında ise anılan gelişmekte olan ülkeye karşı herhangi bir korunma tedbirinin uygulanamadığı, % 3'ün altında kalan gelişme yolundaki ülkelerin payları toplamı % 9'u geçmesi halinde ise bu ülkeler ilgili korunma önlemine tabi olabildiği bildirilmektedir.

Anılan bildirimden de görülebileceği üzere, Anlaşma'nın 9.1 maddesi ve ilgili Hindistan mevzuatı hükümleri çerçevesinde ülkemizin Hindistan tarafından uygulamaya konulan önlemden muaf tutulduğu belirtilmekte olup bahse konu gelişmenin, Hindistan'a ilgili ürün ihracatı gerçekleştiren firmalarımız açısından bir rekabet avantajı sağlayabileceğinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bununla beraber, son dönemde Tayland ve Fas tarafından yürütülen benzer minvaldeki soruşturmalarda ilk başta önlemden muaf olan ülkeler listesinde yer almış olan ülkemizin, anılan ülkelere yönelik yoğun ihracat artışı nedeniyle daha sonra muaf listeden çıkarıldığının gözlemlendiği, bu çerçevede, Hindistan'ın ilgili ürün ithalatındaki payımızın önümüzdeki dönemde % 3'ün üstüne çıkması halinde söz konusu önleme dâhil edilme ihtimalimizin de göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağının mütalaa edilmekte olduğu bildirilmektedir. (4285)

Ek-4: DTÖ Bildirimi

5. BM/AEK Standartları - Kuru Üzüm

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) 63'üncü Kuru ve Kurutulmuş Ürünler Uzmanlar Grubu toplantısının 27-29 Haziran 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildiği, söz konusu toplantıda raportörlüğü ülkemizce yapılan kuru kayısı ve kuru incir standartlarında uzlaşmaya varıldığı, bir itiraz gelmemesi halinde 9-11 Kasım 2016 tarihleri arasında yapılması planlanan 72'nci Tarımsal Kalite Standartları Çalışma Grubunda mezkûr ürünlere dair standartların kabul edilerek resmi hale geleceği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, raportörlüğü yine ülkemizce yapılan kuru üzüm ürününün standardının bazı maddelerinde mutabakata varılamadığı ve teknik müzakerelere Kasım ayındaki Çalışma Grubu toplantısında devam edileceği bildirilmektedir. Kuru üzüm standardına dair çalışmaların 2017 yılına uzamaması ve mezkur toplantıda kabul edilebilmesini teminen, ilgili ülke delegasyonlarının elektronik ortamda bahse konu maddelere dair pozisyonlarını toplantı öncesinde paylaşmalarının kararlaştırıldığı bildirilmektedir. Bu kapsamda;

· 1 kilogram kuru üzümde bulunabilecek maksimum sap parçası,

· Çekirdekli kuru üzümlerde üzerinde çöp bulunabilecek tane sayısı,

· 2 (veya 3) mm'den kısa çöplerin kusur sayılıp sayılamayacağı

konularında ve olması halinde standart taslağındaki diğer maddelere ilişkin görüş ve değerlendirmelerin "Görüş Formu” formatında, 22/08/2016 Pazartesi günü, saat 13.30'a kadar Genel Sekreterliğimize (E-posta: arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (4291)

Ek-5: Kuru Üzüm Standardı (6 sayfa)

Ek-6: Görüş Formu (1 Sayfa)

6. FIHAV 2016 Fuarı

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB)'nden alınan yazıda, 31 Ekim- 04 Kasım 2016 tarihleri arasından Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenecek olan 34. Uluslararası Havana Fuarı "FIHAV 2016” Türkiye milli katılım organizasyonunun 2. kez Birliklerince düzenleneceği bildirilmektedir.

1983 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve bu sene 34.sü düzenlenecek olan FIHAV 2016 Fuarında, 2015 yılında 1.009 firmanın ürünlerini sergilemiş olduğu ve yaklaşık 150.000 kişinin ziyaretçi olarak bulunduğu ifade edilmekte olup, 2015 yılında Birliklerince gerçekleştirilen milli katılım organizasyonunda 209 metrekare alanda 9 firma/ sektörel tanıtım grubunun ürünlerini sergilediği belirtilmektedir.

Yapı-inşaat, demiryolu, gemi sanayi ve lojistik sektörleri başta olmak üzere ilaç-eczacılık, bilgisayar donanımı, kozmetik, elektrikli ev aletleri, oyuncak, enerji, yazılım, telekomünikasyon, tekstil-hazır giyim ve tarım, hammadde, gıda, tüketim malları, teknoloji, makine ve ekipmanlar vb. konularında düzenlenecek genel nitelikli FIHAV 2016 Fuarı'na Birlikleri organizasyonu altında katılacak firmalar için;

. Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, catering, katılımcı broşürü vb.) ile teşhir ürünlerinin İstanbul- Fuar alanı (tek yön) nakliyesini içeren katılım bedelinin 630 euro/m² ve nakliye hariç katılım bedelinin 600 euro/m² olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

. T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca uygulanacak destek oranının %50 olduğu ve genel nitelikli fuarlarda azami destek tutarının 10.000$'ı geçemeyeceği bildirilmektedir.

Anılan organizasyona katılmak isteyen firmaların, http://agent1.acermail.com/acermail/eSurvey/ESURVEY_form_preview.asp?FORM_ID=FC364F210B0C4F21061A4F2ED604F2_8E3_3F1 linkinde yer alan Başvuru Formunu 26 Ağustos 2016 Cuma Günü mesai bitimine kadar doldurarak, formda belirtilen banka hesabına talep edilen beher m² alan için 100 Euro (örn. 20 m² yer kiralanması durumunda ödenecek avans tutarı: 20 m²*100 euro=2.000 euro) karşılığı TL avans tutarının yatırıldığına dair ödeme dekontunu Birlikleri Kurumsal İletişim ve Organizasyon Şubesine (E-posta: emrah.ozturk@immib.org.tr) göndermeleri gerektiği bildirilmektedir. (4292)

7. MÜSİAD Güney Afrika Programı & İkili İş Görüşmeleri

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)'ın bir yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, MÜSİAD'ın 65 Ülke 169 noktada oluşturduğu yurtdışı ağını her geçen gün genişlettiği belirtilmekte olup bu çerçevede, Güney Afrika Açılış Programı & İkili İş Görüşmeler etkinliğinin 05 - 07 Eylül 2016 tarihleri arasında Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleşeceği ifade edilmektedir.

Anılan etkinliğe katılmak isteyen firmaların, https://goo.gl/fpkOaM başvuru linkini doldurarak, katılım bedeli ödeme dekontu ile birlikte 26 Ağustos 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar gezi@musiad.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği bildirilmektedir.

Ek-7: Taslak Program (2 sayfa)


Ekler:
EK-1 05 Agustos Ihale Duyurusu Tercumesi.pdf
EK-2 12 Agustos Ihale Duyurusu Tercumesi.pdf
Ek-3 Oncelikli Projeler Listesi.pdf
Ek-4 DTO Bildirimi.pdf
Ek-5 Kuru Uzum Standardi.pdf
Ek-6 GORUS FORMU.DOC
Ek-7 Taslak Program.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.