2017/087 Sirküler (05.05.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-87

Sayın Üyemiz;

1. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

2. Mundo Papel Retiro NVSL

3. REACH CLP Biyosidal Aylık Bülten

4. 6.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi

5. Mücbir Sebep / Ek Süre Onayı

6. Kazakistan'daki Uluslar arası Ekonomik Faaliyetler

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır
Anıl YILMAZ
Genel Sekreter V.

1- Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, kuruluşları stoklarında bulunan makarnalık buğdayın, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri'ne gönderilen yazının bir örneği ekte yer almaktadır.(2782)

EK1:Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazı

2- Mundo Papel Retiro NVSL

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda, çeşitli Türk firmalarının, İspanya'da yerleşik olduğunu bildiren MUNDO PAPEL RJETIRO NVSL isimli firmadan kağıt alımı yapmak istedikleri, anılan firmaca sunulan uygun fiyat teklifi kapsamında (özellikle Navigator marka kağıtlar) yüksek miktarda ithalatta bulunmayı planladıkları belirtilerek anılan firmanın güvenilirliğinin sorgulanması hususunda Madrid Ticaret Müşavirliğimize başvurdukları ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Müşavirliğimize iletilen, adı geçen firma tarafından hazırlanan kontrat ve ISO sertifikası gibi belgelerin incelenmesi sonucunda; anılan firmanın daha önceden Büyükelçilikçe sahte kontratlarda karşılaşılan tarzda bir kaşe kullanması, firmanın verdiği telefonun kullanım dışı bulunması, firma yetkilisinin "gmail” uzantılı bir e-posta adresi kullanması, İspanya'da ticarette kullanılan para birimi Avro iken ödemeyi ABD doları olarak talep etmesi, kalite belgesindeki bilgilerin yanlış olması gibi hususlar tespit edildiği belirtilerek, söz konusu firmanın dolandırıcılık girişiminde bulunma olasılığının çok yüksek olduğu izleniminin edinildiği ifade edilmektedir.

Bu bağlamda; başvuru sahibi Türk firmalara söz konusu İspanyol firmanın dolandırıcı olabileceği yönünde ilgili Müşavirlikçe uyarıda bulunulmuş olmakla birlikte, son 1 ay içerisinde aynı konulu başvuruların artması karşısında üyelerimizin söz konusu firma hakkında uyarılması gerektiği vurgulanmaktadır.(2622)

3- REACH CLP Biyosidal Aylık bülten

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girdiği; Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği,

Diğer taraftan; 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü'nün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği; söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü bulunduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü'nün ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasını hedeflediği,

Bu çerçevede, sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenine http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten100.pdf adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.(2777)

4- 6.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi

Lojistik Derneği (LODER)'den alınan yazıda, Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Lojistik Derneği İşbirliği ile 6.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi'nin 17-19 Mayıs 2017 tarihlerinde Aska Lara Hotel'de gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu kongreye katılım sağlamak isteyen firmaların detaylı bilgi ve kayıt için http://ultzk2017.akdeniz.edu.tr internet adresini ziyaret edilebileceği ifade edilmektedir.(2795)

5- Mücbir Sebep / Ek Süre Onayı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Libya, Irak ve Suriye'de devam eden iç savaş, Ukrayna ile Rusya arasında vuku bulan çatışmalar ve Rusya'nın Türk mallarına uyguladığı yaptırımların bu ülkelere yönelik çalışan ihracatçı firmalarımıza ağır mali külfetler getirmesi nedeniyle, 2006/12 sayılı "Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği” uyarınca düzenlenen dâhilde işleme izin belgeleri ile 2005/2 sayılı "İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ” uyarınca düzenlenen dâhilde işleme izin belgelerine 6 (altı) aya kadar ve 2008/6 sayılı "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ” uyarınca düzenlenen vergi resim harç istisnası belgelerine ve belgesiz ihracat kredilerine yönelik olarak ise 12 (on iki) aya kadar ek süre verilmesinin,

Ayrıca, 2006/12 sayılı Tebliğin 21 maddesi uyarınca dâhilde işleme izin belgelerine ek süre almak için belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde Bakanlıklarına 2008/6 sayılı Tebliğ'in 17 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca vergi resim harç istisnası belgesi için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlıklarına, belgesiz ihracat kredileri için en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 3 (üç) ay içerisinde ilgili bankaya, 2005/2 sayılı Tebliğ'in 8 inci maddesi uyarınca dâhilde işleme izin belgeleri için belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlıklarına ek süre müracaatında bulunmuş olmakla beraber, bu başvuruları reddedilen firmaların da, bu süreler zarfında müracaat etmiş olmaları nedeniyle süre uzatımından faydalanabilmelerinin Bakanlık Makamının 25.02.2017 tarih ve 985 sayılı Onayı ile uygun görüldüğü bildirilmişti.

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 04/05/2017 tarih 49745 sayılı yazıda, 2006/12 sayılı Tebliğ uyarınca dâhilde işleme izin belgeleri için mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı başvurusunda bulunmuş olmakla birlikte, başvuruları reddedilen firmaların mezkûr Onay kapsamında sağlanan süre uzatımından faydalanabileceklerinin açıklığa kavuşturulması ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesini teminen bahse konu yazının dördüncü paragrafında geçen "Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca” ifadesinin "Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca” şeklinde ve aynı paragrafta geçen "İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ'in 8 inci maddesi uyarınca” ifadesinin "İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ'in 11 inci maddesi uyarınca” şeklinde değiştirilmesi, ayrıca, 2008/6 sayılı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında mücbir sebep nedeniyle ek süre müracaatlarının belgesiz ihracat kredilerinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 ay içerisinde yapılacağının belirtilmesi nedeniyle, mezkûr yazımızın ikinci ve dördüncü paragraflarında belirtilen "kredinin istisnadan yararlanma süresini takip eden 3 (üç) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi” ifadesinin "kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi” şeklinde değiştirilmesi ve söz konusu değişikliklerin yukarıda zikredilen Onayın yürürlük tarihinden itibaren uygulanmasının, Bakanlık Makamının 28.04.2017 tarih ve 1963 sayılı Onayı ile uygun görüldüğü ifade edilmektedir.(2814)

6- Kazakistan'daki Uluslararası Ekonomik Faaliyetler

T.C. Ekonomi Bakanlığı yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazı ile tarafımıza iletilen, Kazakistan'da 2017 yılında gerçekleştirilmesi düşünülen uluslararası ekonomik faaliyetlere ait takvim ekte yer almaktadır.(2825)

EK2: Faaliyet TakvimiEkler:
EK1_00007437.pdf
EK2_00007438.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.