2017/113 Sirküler (06.06.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-113

Sayın Üyemiz;

1. Vietnam/ Korunma Önlemi

2. FIHAV 2017 Fuarı- Milli Katılım

3. TİM'in Ülke Masaları ve Sektör Masaları İsimli Çalışmaları

4. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

5. REACH CLP Biyosidal Aylık Bülten

6. Brunei

7. Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanının İş Birliği ve Türk Firmalarıyla Görüşme Talebi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Vietnam/ Korunma Önlemi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Vietnam tarafından 12 Mayıs 2017 tarihinde "Mineral Kimyasal Gübre” (3105.10.90, 3105.30.00, 3105.40.00, 3105.51.00, 3105.59.00 ve 3105.90.00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatı ile ilgili olarak bir korunma önlemi soruşturmasının (safeguard measure) başlatılmış olduğu belirtilmekte olup, söz konusu açılış bildirimi ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, bahse konu soruşturmaya dahil olmak ve zarara ilişkin görüş bildirmek isteyen tarafların 16 Haziran 2017 tarihine kadar soruşturma otoritesiyle iletişime geçerek taraf olmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

Anılan üründe Vietnam'ın toplam ithalatının 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla 555 milyon dolar ve 415 milyon dolar olarak gerçekleştiği, ülkemizin Vietnam'a ihracatının ise 2015 ve 2016 yılları için sırasıyla 23 bin dolar ve 56 bin dolar olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu soruşturmayla ilgili olarak Vietnam'a ihracatımızın bu ülkenin toplam ithalatı içerisindeki payının %3'ün altında olması sebebiyle soruşturmadan muaf tutulmamıza ilişkin taleplerin Vietnam makamlarına iletileceği belirtilmektedir.(3391)

EK1: DTÖ Bildirimi

2. FIHAV 2017 Fuarı- Milli Katılım

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 30 Ekim -03 Kasım 2017 tarihleri arasında Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenecek olduğu belirtilen 35. Uluslararası Havana Fuarı'nın "FIHAV2017” Türkiye milli katılım organizasyonunun, onay alınması durumunda 3. kez İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu heyette, yapı-inşaat, demiryolu, gemi sanayi, lojistik, ilaç-eczacılık, bilgisayar donanımı, kozmetik, elektrikli ev aletleri, oyuncak, enerji, yazılım, telekomünikasyon, tekstil-hazır giyim ve tarım, hammadde, gıda, tüketim malları, teknoloji, makine ve ekipmanlar vb. başta olmak üzere tüm sektörleri içerecek şekilde düzenlenecek olduğu belirtilmekte olup, söz konusu ”genel nitelikli” FIHAV 2017 Fuarı'na katılacak firmalar için;

· Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler(internet bağlantısı, catering, katılımcı broşürü vb.) ile teşhir ürünlerinin İstanbul-Fuar alanı(tek yön) nakliyesini içeren katılım bedelinin 940 Euro/m2 olarak belirlendiği belirtilmektedir.

· T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2017/4 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Karar uyarınca uygulanacak destek oranının %50 olduğu belirtilmekte olup, genel nitelikli fuarlarda azami destek tutarının 50.000 TL'yi geçmeyeceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu organizasyona katılmak isteyen firmaların http://tinyurl.com/fihav2017basvuru linkinde yer alan başvuru formunu 13 Haziran 2017 Salı günü mesai bitimine kadar doldurarak, formda belirtilen banka hesabına talep edilen beher m2 alan için 100 Euro(örn. 20 m2 yer kiralanması durumunda ödenecek avans tutarı: 20 m2 x 100 Euro = 2.000 Euro) karşılığı TL avans tutarının yatırıldığına dair ödeme dekontunun Birlikleri'nin Kurumsal İletişim ve Organizasyon Şubesi'ne(E-posta: emrah.ozturk@immib.org.tr) gönderilmesinin gerekmekte olduğu belirtilmektedir.(3402)

3. TİM'in Ülke Masaları ve Sektör Masaları İsimli Çalışmaları

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, 05.06.2017 Pazartesi gününden itibaren ihracatçılara hedef pazarlar ve sektör sorunları ile ilgili yeni bir destek başlatılacağı ifade edilmekte olup, söz konusu faaliyetlerde ülke masaları ve sektör masaları adlarıyla oluşturulan iki farklı çalışma grubu tarafından sorulara hızlı bir şekilde cevap vermenin amaçlandığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu ülke masaları ile ihracatçıların girmeyi planladıkları pazarlar hakkında bilgi edinebilecekleri, belirledikleri ülkelerin hangi sektör ve ürünlerde ihracat potansiyeline sahip olduğunu öğrenebilecekleri ve o ülkede iş yapma kolaylığı ile ilgili bilgilendirileceği ifade edilmektedir.

Ayrıca, firmaların ülke masalarında çalışan TİM personeli tarafından üretip ihraç ettikleri ürün yelpazesine göre yine TİM tarafından gerçekleştirilecek heyetlerden hangilerine katılmalarının gerektiği konusunda yönlendirileceği belirtilmekte olup, yetkililere telefon ya da e-posta yoluyla ulaşan ihracatçılara, talep ettiği bilgilerin en geç 3 iş günü içinde iletileceği ifade edilmektedir.

Sektör masalarında ise, bütün sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçıların kendi sektörleri ile ilgili sorun ve taleplerinin toplanacağı ifade edilmekte olup, gelen sorun ve taleplerin bir kısmının TİM tarafından cevaplandırılacağı ayrıca TİM'in, bu talep ve sorunları ilgili Bakanlık ve kurumlara ileteceği ve akabinde firmalara hızlı bir şekilde geri dönüş yapacağı ifade edilmektedir. Anılan çalışmaya ilişkin TİM'in iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Ülke Masaları:

E-posta: ulke@tim.org.tr

Tel: 0212 454 08 66- 01 87

Sektör Masaları:

E-posta: sektormasalari@tim.org.tr

Tel: 0212 454 07 99- 02 23

4. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan 01.06.2017 tarihli yazının bir örneği ekte yer almaktadır.(3418)

EK2: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin Yazısı

5. REACH CLP Biyosidal Aylık Bülten

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/ Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 01 Haziran 2017'de yürürlüğe girdiği; Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği,

Diğer taraftan; 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü'nün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği; söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü bulunduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü'nün ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasını hedeflediği,

Bu çerçevede, sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenine, http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten103.pdf adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.(3411)

6. Brunei

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı(GTHB)'ndan bir heyetin 9-10 Mayıs 2017 tarihlerinde Brunei'ye teknik bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtilmekte olup, anılan ülkeye gıda, tarım, balıkçılık ve tavukçuluk alanlarındaki yatırım imkanlarına ve talep görebilecek ürünlere ilişkin değerlendirmelere yer verildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu değerlendirmeler kapsamında;

· Brunei'de helal gıda konusuna büyük önem verildiği, bu nedenle bahse konu ziyarette GTHB heyeti tarafından ülkemizde pek çok firmanın helal gıda sertifikalı üretim yaptığı ve sertifikası olmayan firmalarımızın da İslami kurallara uygun gıda maddeleri ürettiklerinin vurgulandığı,

· Brunei'de kurulacak bir ortak yatırım şirketi aracılığıyla tüm Güneydoğu Asya coğrafyasına ihracat yapma imkanına sahip olunabileceği,

· Brunei'de yatırım yapılmasının, ülkemizden ihracat yapılmayan yerlere yönelik ihracat kapasitesi yaratabileceği, örneğin halihazırda ülkemizden kanatlı ürünleri ihracatı gerçekleştirilemeyen Japonya'ya Brunei'den ihracatın mümkün olabileceği,

· Piliç ve yumurta ürünlerinin Brunei'nin kendi kendine yeterli olduğu çok az sayıdaki üründen iki tanesi olmakla birlikte kullanılan civcivlerin Malezya'dan ithal edilmekte olduğu, söz konusu ülkede kuluçka sistemi bulunmadığı, iç piyasada yem üretiminin yapılmadığı ve ülkemiz için söz konusu sektörde ihracat potansiyelinin olduğu,

hususları ifade edilmektedir.(3429)

7. Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanının İş Birliği ve Türk Firmalarıyla Görüşme Talebi

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Juba Büyükelçimiz ile Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı James Janga DUKU'nun 25 Mayıs 2017 tarihinde hayvancılık ve balıkçılık alanlarında bir görüşme gerçekleştirdikleri ifade edilmektedir.

Yazının devamında, 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Türkiye-Afrika Tarım Bakanları I. Konferansı ve Tarım İş Forumu'na iştirak eden Bakan DUKU'nun konferansı kapsamında tanıştığı yatırımcı Türk firmalar ile teması sürdürmek istediklerini, Güney Sudan'da iş yapmak isteyen Türk firmalarını Juba'ya beklediklerini, firmaların Güney Sudan'a gelememesi durumunda ise kendisinin Ankara veya İstanbul'a gelerek Güney Sudan'daki yatırım alanları hakkında brifing verebileceklerini ifade ettiği belirtilmektedir.

Bakan DUKU'nun Güney Sudan Cumhurbaşkanı ve kabine üyelerinin Türkiye ile işbirliğinin her alanda arttırılması yönünde beyanlarda bulunduklarını ifade ettiği belirtilmekte olup, söz konusu ülkenin öncelik verdikleri entegre balıkçılık, kümes hayvancılığı, kombine et ve meyve konserveciliği alanlarında Türk firmalarına her türlü teşvik ve güvence vermeye hazır oldukları belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu hususlarda işbirliği/proje geliştirilmesine ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 08.06.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(3373)

EK3: Görüş Bildirim Formu


Ekler:
2017-113.doc
Avrupa Birligi Nezdinde Turkiye Daimi Temsilciliginin Yazisi.pdf
DTO Bildirimi.pdf
EK GORUS SORMA FORMU.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.