2017/116 Sirküler (19.06.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-116

Sayın Üyemiz;

1. Tunus İle İşbirliği Olanakları

2. CIFF 2017 Şangay Fuarı

3. ABD'nin İran'a Yönelik Yeni Yaptırımları

4. Anti- Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları/ ABD

5. AB/Anti-Damping

6. Bangladeş (Dakka) İş İnsanları Heyeti

7. Mısır/Korunma Önlemi

8. E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Projesi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Tunus İle İşbirliği Olanakları

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Tunus Büyükelçimizin Sfax Üniversitesi Yüksek Ticaret Enstitüsü'nün daveti üzerine Sfax şehrine bir ziyaret gerçekleştirdiği ve söz konusu ziyarete ilişkin Büyükelçiliğimizce iletilen bilgi ve değerlendirmelere aşağıdaki şekilde olduğu bildirilmektedir.

· Bölgenin tarım potansiyeli oldukça yüksek olmakla birlikte tarım sanayinin aynı ölçüde gelişmediği, bu itibarla, Konya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Sfax Ticaret Odası ile işbirliği halinde bir grup işadamını Konya'ya davet ederek, ortak işbirliği imkanlarının araştırılması ve mümkün olması halinde Konya'da atıl tarım sanayi tesislerinin ortak anlayış ile Sfax'a taşınması imkanlarının araştırılmasında yarar bulunduğu,

· Zeytinyağı sektörü ve yan sanayinde ciddi işbirliğine ihtiyaç olduğunun tespit edildiği, kozmetik sanayi ve münhasıran zeytinyağı için cam şişe fabrikasına yüksek seviyede ihtiyacın olduğu ve halihazırda ortak yatırımların bulunduğunun görüldüğü, bu yönü itibariyle Ankara'da GİMAT yönetiminin, İstanbul, İzmir Mersin İhracatçı Birliklerinin bilgilendirilerek dikkatlerinin Sfax'a yönlendirilmesinde fayda görüldüğü,

· Yurtdışına yönelik Fuar organizasyonlarında başkent Tunus'un yanı sıra Sfax şehrinin de göz önünde bulundurulmasında yarar görüldüğü,

· Halen Sfax'da derin liman yapımı projesi arzusunun devam etmekte olduğu, özellikle finansman imkanı olan "PPP” yap-işlet-devret kapsamında yatırım yapabilecek firmalarımız açısından imkanların bulunduğu,

· Sfax Kadın Girişimciler Derneği'nin (İnşaatçı- Liman işletmecisi dahil) Türkiye'de "KAGİDER” gibi Kadın Girimciler Dernekleri ile irtibata geçip işbirliği anlaşması imzalamayı arzu ettiklerinin dile getirildiği

bildirilmektedir.(3645)

2. CIFF 2017 Şangay Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, dünyanın dört bir yanından mobilya üreticilerini, ihracatçıları ve satın almacıları bir araya getirmesi ile dikkatleri üstüne toplayan CIFF Şangay Çin Uluslararası Mobilya Fuarı'nın milli katılım organizasyonunun 2017 yılında İİB Genel Sekreterliği'nce 3.kez gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Guangzhou/Çin Halk Cumhuriyeti'nde 11-14 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olduğu belirtilen söz konusu fuarda; klasik ve modern ev mobilyası başta olmak üzere, ofis, mutfak, bahçe mobilyaları, mobilya üretimi için gerekli hammaddeler, mobilya aksesuarları ve ev tekstili gibi ürünlerin sergileneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu fuara katılmak isteyen firmaların ekte yer alan başvuru formunu doldurarak 20 Haziran 2017 Salı günü mesai bitimine kadar İİB Genel Sekreterlikleri'nin 0212 454 05 01- 02 numaralarına fakslamaları veya agac@iib.org.trg e-posta adresine göndermelerinin gerekmekte olduğu belirtilmekte olup, söz konusu fuarın katılım sözleşmesinin bir örneği ekte yer almaktadır.(3649)

EK1: CIFF 2017 Fuarı Başvuru Formu

EK2: CIFF 2017 Fuar Katılım Sözleşmesi

3. ABD'nin İran'a Yönelik Yeni Yaptırımları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ABD'nin, İran'ın balistik programına destek sağlayan 7 kişi ve kuruluş hakkında yaptırım kararı alındığı bildirilmektedir.

Yazının devamında söz konusu yaptırım kararının, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları ile bağlantılı konular nedeniyle yaptırım kapsamına İran vatandaşları ya da aile bireyleri hakkında ABD Kongresine ilettiği altı aylık raporla aynı zamanda açıklandığı ifade edilmektedir.

Ayrıca, raporla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan basın bilgi notuna ve yaptırım kapsamına alınan kişi ve kuruluşlara ait bilgilere ABD Hazine Bakanlığının https://www.treasury.gov./press-center/press-releases/Pages/sm0088.aspx ve https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170517.aspx bağlantılarından erişim sağlanabileceği belirtilmektedir.(3658)

4. Anti- Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları/ ABD

İlgi: 27.07.2016 tarihli ve 2016/143 Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda; Amerika Birleşik Devletleri(ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” ve Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir Çelikten Tüp ve Borular” ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemeleri kapsamında, ABD Ticaret Bakanlığınca (Bakanlık) 1 Mayıs 2015-30 Nisan 2016 dönemine ilişkin idari gözden geçirme (administrative review) soruşturmalarının başlatıldığı belirtilmişti.

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, mezkur soruşturmaya ilişkin Bakanlık ön kararını açıklamış olduğu belirtilmekte olup, bahse konu soruşturmaya ilişkin firmalarımız için %4,00 ile %5,05 arasında değişen damping marjlarının varlığına hükmedildiği bildirilmektedir.

Anılan karara ilişkin 6 Haziran 2017 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshasına https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-06-06/PDF/2017-11667.pdf adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.(3666)

5. AB/Anti-Damping

AB Nezdindeki Daimi Temsilciliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, AB tarafından ülkemiz menşeli "Ferro Krom” (7202.49.50 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturmasının açılması için AB'nin ilgili ürün üreticileri tarafından AB Komisyonu'na başvuruda bulunulduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında, yerli sanayicilerin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ülkelerin, ticaret politikası önlemlerine başvurabildiği ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebildiği bildirilmektedir. Bahse konu zarar olgusu, ilgili ürün ihracatçılarının, ithalatçı ülke pazarında iç piyasalarından farklı fiyat politikaları izlemelerinden (damping uygulamaları) ya da kamu kurumlarınca sübvanse edilen ihracatın haksız rekabete neden olması gibi nedenlerden kaynaklanabildiği belirtilmektedir. Bu itibarla, AB tarafından bir anti-damping soruşturması başlatılması durumunda ülkemiz menşeli "Ferro Krom” ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının AB yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığının değerlendirileceği, soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde ülkemiz firmalarına anti-damping vergisi tatbik edilmesine hükmedilmesinin olasılık dahilinde olduğu ifade edilmektedir. Olası anti-damping soruşturmasının, ülkemizin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması'nın amir hükümleri, ilgili DTÖ içtihadı ve AB'nin anti-damping uygulamalarına ilişkin ulusal mevzuatı çerçevesinde yürütüleceği belirtilmektedir.

Mezkur soruşturmasının açılması durumunda; DTÖ Anti-Damping Anlaşması'nın 6.1. maddesi uyarınca AB Komisyonu tarafından ihracatçı firmalarımıza soru formu(questionnaire) gönderilecek olduğu, bu formun iletim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde doldurulması gerektiği ifade edilmektedir. Bununla beraber, ihracatçı firmalarca makul gerekçeler sunulması durumunda ve soruşturma otoritesince bunların kabul edilmesi halinde soru formunun teslimi için süre uzatımı temin edilmesinin imkan dahilinde olabileceği, soru formuna verilen cevaplar doğrultusunda soruşturmaya taraf olan firmalar için bireysel damping marjları hesaplanacağı belirtilmektedir.

Öte yandan, ilgili herhangi bir tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği ya da soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak(facts available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemeler yapılabildiği belirtilmektedir. İlgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, bahse konu tarafın/tarafların daha az lehine olan bir sonuca yol açmasının ihtimal dahilinde olacağı belirtilmektedir.

Firmaların Bakanlıklarının "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde(www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemelerinde fayda görüldüğü bildirilmektedir.

Söz konusu soruşturma kapsamında ihracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Bakanlıklarınca yazılı ve şifahi görüşlerin AB makamlarına tevdi edileceği bildirilmektedir.(3665)

6. Bangladeş (Dakka) İş İnsanları Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, TİM organizasyonu ile 21-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında Bangladeş'e yönelik bir iş insanları heyetinin düzenleneceği ifade edilmekte olup, başkent Dakka'yı kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörülmekte olduğu belirtilmektedir. Söz konusu heyetin taslak programı ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, Pazar payımızın arttırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyette; Tekstil Makineleri, Tekstil Aksesuarları ve Tekstil Kimyasalları, Tekstil Ürünleri(kumaş, iplik vb.), Her Türlü Gıda Ürünleri, Tarımsal Makineler, Deri ve Deri Ürünleri, Güzellik ve Bakım Ürünleri, Yaş Meyve ve Ürünleri, Elektrikli Ev Aletleri ve Tüketici Elektroniği, Yapı Malzemeleri, Ev Tekstili, Mobilya ve Hizmet( sağlık turizmi, dizi-flim vb.) sektörleri başta olmak üzere, uluslararası standartlara uygun ürünlerin imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, azami 30 katılımcıdan oluşacağı belirtilen bahse konu heyete katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/11KC8P adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 20 Temmuz 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak biletleri, vize bedeli, konaklama, toplantı ve transfer ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmaların, TİM Vakıfbank Şirinevler Şubesi(Şube Kodu:282), (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 1.300 USD(katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmalarının gerektiği belirtilmektedir.(Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir. Hususi, Hizmet ve Diplomatik pasaport hamili Türk vatandaşları ise 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır). Detaylı bilgi için TİM'in yetkili kişilerinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(3692)

EK3: Taslak Programı

Ayrıntılı Bilgi:

K. Batuhan YAZICI

Tel: 0212 454 00 90

E-posta: kemalbatuhanyazici@tim.org.tr

Abdullah KESKİN

Tel: 0212 454 04 87

E-posta: abdulahkeskin@tim.org.tr

7. Mısır/Korunma Önlemi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Mısır tarafından "İnşaat Demiri” (72.13 ve 72.14 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 2 Mayıs 2015 tarihinden bu yana CIF bedelinin üzerinden %3,5 oranında (175 Mısır Paundundan az olmamak üzere) bir korunma önleminin uygulandığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, 6 Haziran 2017 tarihli Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Kararında bahse konu önlemin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmekte olup, konuya ilişkin Mısır tarafından 8 Haziran 2017 tarihinde yapılan Dünya Ticaret Örgütü'nün bildiriminin bir örneği ekte yer almaktadır.(3667)

EK4: DTÖ Bildirimi

8. E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Projesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, uluslararası piyasalarda Türk ihraç ürünlerinin bilinirliğinin arttırılması amacıyla 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ'i kapsamında, ihracatçı firmaların yeni pazarlara açılmaları, mevcut pazarlardaki ihracatlarını arttırmaları ve e-ticareti etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları için e-ticaret sitelerine üyeliklerinin sağlanmasının kararlaştırıldığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, firmalarımızın dijital dönüşümüne katkı sağlanarak geleneksel ihracatın yanında e-ticaretin teşvik edileceği, e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının artmasına katlı sağlanacağı ve hedef pazarlara erişimin kolaylaştırılacağı ifade edilmektedir. Ayrıca, yine bu yolla dünyanın dört bir yanında ihracatçıların, firmalarımızın ürün ve hizmetlerine doğrudan ulaşabileceği belirtilmektedir.

Dolayısıyla, Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmış yerli ve yabancı nitelikli e-ticaret sitelerinden sağlanmak üzere tüm İhracatçı Birliklerine yönelik üyelik hizmeti satın alınması kararlaştırılmış olduğu belirtilmekte olup, ilgili sitelerin nitelikleri, taahhüt ettikleri hizmetler ve vermiş oldukları fiyat teklifleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucu aşağıda yer alan e-ticaret siteleri ile çalışılmasının uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

1. Alibaba.com (Türkiye Temsilcisi: MYMG Dijital Ticaret ve Yatırım A.Ş.)

Üyelik Ücreti: 5.945.-TL

2. Kompass.com (Türkiye Temsilcisi: Kompass Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.)

Üyelik Ücreti: 5.944.-TL

3. Turkishexporter.net (Kobi Uluslararası Tanıtım ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş)

Üyelik Ücreti: 5.600.TL

Söz konusu e-ticaret sitelerine toplu üyelik başvuru süreci ekte yer almaktadır.

EK5: E-Ticaret Sitelerine Üyelik- Başvuru Süreci

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.