2017/135 Sirküler (07.07.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-135

Sayın Üyemiz;

1. Kiraz Alımı

2. Ülkemiz Menşeli Kuru Üzüm ve Kuru Kayısı İçin Mevzuat Değişikliği

3. Ukrayna'nın Hurda Metal İhracatında Vergi Uygulama Süresinin Uzatılması

4. Carbendazim Aktif Madde Kullanımının Sonlandırılması

5. REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni

6. Standart Tasarısı (TS 9130 / tst T4: Doğal Mineralli Su)

7. Hayvan ve Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik Taslağı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Kiraz Alımı

T.C. Lüksemburg Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Lüksemburg'da yerleşik önemli süpermarket zincirlerinden Cactus (www.cactus.lu) firması ile Fransa'da yerleşik olmakla birlikte Lüksemburg'da da büyük ölçekli zincir mağazaları bulunan Fransız Auchan Grubu'nun(www.auchan.lu) sebze meyve tedariki ile ilgilenen yetkilileri ile kurulan temaslar sonucunda, söz konusu firmaların yetkililerince başta Türk Kirazı olmak üzere Türk sebze - meyve ürünlerinin tedarikçileri ile iletişime geçmek istedikleri ifade edilmektedir. Anılan firmaların iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(4175)

CACTUS Firması

Mr. Demesse FRANCIS (Dil: Fransızca ve İngilizce)

Tel: 00 352 28 28 54 15

E-posta: francis.demesse@cactus.lu

AUCHAN Grubu'nun Sebze - Meyve Tedarikçisi Zenalco (Alicante / İspanya) Firması

Mr. Luis FIDALGO (Dil: İspanyolca, Fransızca ve İngilizce)

Tel: 0034 609 343 023

0034 965 220 371

E-posta: l.fidalgo@alcampo.es

2. Ülkemiz Menşeli Kuru Üzüm ve Kuru Kayısı İçin Mevzuat Değişikliği

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avrupa Birliği(AB) hayvansal menşeli olmayan yem ve gıdaların ihracatında arttırılmış resmi kontrol uygulamasına ilişkin 669/2009/EC sayılı Yönetmeliği'nin düzenli aralıklar ile gözden geçirildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu Yönetmeliğin I sayılı Eki'ni tadil eden ve bir örneği ekte yer alan 2017/1142/EC sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği'nin AB Resmi Gazetesi'nin 28 Haziran 2017 tarihli ve L 165 sayılı nüshasında yayımlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunan Yönetmenlik kapsamında ülkemizde menşeli kuru kayısıda sülfitlere yönelik kontrol sıklığının %10 oranından %20'ye yükseltilmiş olduğu belirtilmekte olup, ülkemiz menşeli kuru üzümde okratoksine yönelik kontrol sıklığının %5 oranında belirlendiği bildirilmektedir.(4182)

EK1: 2017/1142/EC Sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği

3. Ukrayna'nın Hurda Metal İhracatında Vergi Uygulama Süresinin Uzatılması

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ukrayna Meclisi'nin hurda metal ihracatında ülke ayrımı gözetilmeksizin bir yıl süreyle 30 Euro/ton vergi uygulamasına hükmeden 14 Nisan 2017 tarihli ve 6328 sayılı Kararı'ndan bahisle; bu kapsamda 8 Haziran 2017 tarihinde Meclislerinde yapılan toplantıda, anılan uygulamanın üç yıla uzatılmasına karar verildiği belirtilmekte olup, söz konusu kararın Ukrayna Cumhurbaşkanı tarafından henüz onaylanmadığı bildirilmektedir.

Yazının devamında, ayrıca, konuya ilişkin olarak 16 Haziran 2017 tarihide Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı'nın basın servisinde yer alan habere göre; Ukrayna - AB arasında yürürlükte olan STA hükümlerinin saklı tutulduğu, dolayısıyla AB'ye üye ülkelere hurda ihracatında Anlaşma'da yer alan vergi oranlarının uygulanmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.(4177)

4. Carbendazim Aktif Madde Kullanımının Sonlandırılması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı(GTHB)'ndan alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, bitki koruma ürünü olarak tek başına veya karışım halinde ruhsatı bulunan ve ülkemizde meyve, sebze ve hububatta muhtelif hastalıklara karşı kullanılmakta olan "Carbendazim” isimli aktif maddeyi içeren bitki koruma ürünlerinin imalatının ve fiili ithalatının muhtelif gerekçelerden ötürü 23/06/2017 tarihi itibariyle sonlandırılacağı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, mezkur maddeyi içeren bitki koruma ürünleri ile ilgili yeni ruhsat başvurularının kabul edilmeyeceği ve söz konusu maddeyi içeren bitki koruma ürünleri ile ilgili olarak 02/06/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsat ve benzeri başvurularla ilgili herhangi bir onay işleminin yapılmayacağı belirtilmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın anılan konuyla ilgili 13/06/2017 tarihli yazılarının bir örneği ekte yer almaktadır.(4180)

EK2: GTHB'nin 13/06/2017 tarihli yazıları

5. REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/ Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 01 Haziran 2007'de yürürlüğe girdiği; Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği,

Diğer taraftan; 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü'nün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği; söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü bulunduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü'nün ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasını hedeflediği,

Bu çerçevede, sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenine,http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten104.pdf adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.(4227)

6. Standart Tasarısı (TS 9130 / tst T4: Doğal Mineralli Su)

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan "TS 9130 / tst T4: Doğal Mineralli Su” standart tasarısının bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu standart tasarısına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizi ekte yer alan görüş tablosuna işlenerek en geç 13 Temmuz 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(4250)

EK3: Standart Tasarısı TS 9130-tst T4 Doğal Mineralli Su

EK4: Görüş Tablosu

7. Hayvan ve Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik Taslağı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, "Hayvan ve Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik Taslağı”nın bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, mezkur yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerinizin ekte yer alan görüş tablosuna işlenerek, en geç 12 Temmuz 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(4307)

EK5: Yönetmelik Taslağı

EK6: Görüş Tablosu


Ekler:
2017-1142-EC Sayili Komisyon Uygulama Yonetmeligi.pdf
2017-135.doc
Gorus Formu.docx
Gorus Tablosu.xlsx
GTHB'nin 13.06.2017 Tarihli Yazisi.pdf
Standart Tasarisi TS 9130-tst T4 Dogal Minarelli Su.pdf
Yonetmelik Taslagi.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.