URGE PROJESİ PERSONEL İSTİHDAMI


URGE PROJESİ PERSONEL İSTİHDAMI


2010/8 Sayılı "Uluslararası Rekabetçiğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği" kapsamında Birliğimizce yürütülmekte olan "Batı Akdeniz Gıda Kümesi" isimli proje süresince (23.10.2020 tarihine kadar) istihdam edilmek üzereözel hizmet sözleşmesi ile uzman düzeyindebir personel alınacaktır.

Konu ile ilgili başvurular şahsen yapılacaktır.


Başvuru ve detaylı bilgi için:

Doğa AVCI (Bay) (Tel: 0242 311 80 00-1203, E-Posta: avcid@baib.gov.tr)


Son Başvuru Tarihi : 18 Haziran 2018 - 17:30


Genel nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 • Daha önce çalıştıkları işyerinden, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
 • En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip,
 • Koordinasyon becerisi yüksek, proje çalışmalarına yatkın,
 • Kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan,
 • Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen (Word, Excel, Powerpoint),
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,
 • Araştırmacı ve raporlama yetenekleri olan

PERSONEL ALINACAKTIR.


İş tanımı:

· UR-GE Projesi kapsamında yer alan firmalar, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ve ilgili kamu kurumu için birincil iletişim noktası olmak ve gereken bilgileri taraflara zamanında ve tam olarak aktarmak,

· Proje kapsamında gerçekleştirilecek analiz, eğitim danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin hazırlanması ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,

· Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere ön yazışmaları yapmak,

· Sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle düzenli ilişkiler kurmak, firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması için sektörel ilişkiler geliştirmek,

· Sektörü yakından takip ederek, firmaları etkileyebilecek yenilik ve trendleri araştırmak ve takip etmek, yerinde bağlantılar kurmak (yurt içi ve yurt dışı)

· Sektörün ihracat, tasarım ve tanıtımı için gereken işbirliği ortamını sağlamak,

· Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

· Bu çerçevede Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yerine getirmek


Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:

 • Başvuru dilekçesi
 • Diploma ya da Mezuniyet belgesi örneği
 • Kimlik fotokopisi
 • Özgeçmiş
 • 2 (iki) adet fotoğraf
 • YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri kabul gören yabancı dil belgesi

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

+ Nüfus Cüzdanının fotokopisi

+ Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği

+ Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin sağlık raporuu,

+ Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair yazı,

+ Sabıka kaydının olmadığına ilişkin adli sicil kaydı,

+ Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi,Ekler:
Baib_is_talep_formu - URGE.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.