2016/028 Sirküler (12.02.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-027

Sayın Üyemiz,

1. Mısır Üretici Kayıt Sistemi hakkında Kahire Ticaret Müşavirliğimiz tarafından aktarılan güncel değerlendirme ve gelişmeler

2. Mısır Üretici Kayıt Sistemi kapsamında yaşanan münferit sıkıntılar

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Mısır Üretici Kayıt Sistemi hakkında Kahire Ticaret Müşavirliğimiz tarafından aktarılan güncel değerlendirme ve gelişmeler

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Mısır tarafından uygulanmaya başlanacak olan Üretici Kayıt Sistemi hakkında Kahire Ticaret Müşavirliğimiz tarafından aktarılan güncel değerlendirme ve gelişmeler iletilmekte olup söz konusu hususlar aşağıda yer almaktadır.

"Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin çıkarılan ikinci karar olan 2016 / 43 sayılı Karar ile söz konusu uygulamanın yürürlük tarihi 16 Mart 2016 tarihine ertelenmiştir.

Konuyla ilgili olarak firmalarımızdan yoğun bir biçimde intikal eden sorulara yanıt alabilmek amacıyla anılan Müşavirliğimize uygulayıcı birim olan GOEIC ve Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile yoğun temaslar gerçekleştirilmesine rağmen uygulamaya ilişkin detaylı ve tatmin edici bilgi edinilmesinde sıkıntılar yaşandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, kayıt işlemi için "talep edilen belgelerin Türkiye'deki karşılığı” hususunda Mısırlı makamlardan net bir yanıt alınamamıştır. Hâlihazırda başvurusunu yapmış olan az sayıdaki firmalarımızın ise talep edilen belgelerle ilgili farklı yollar izleyebildiği görülmekte, henüz neticelenen bir başvuru olmadığı için de firmalarımıza örnek teşkil edebilecek somut bir dosya ortaya çıkamamaktadır.

Öte yandan, GOEIC'den alınan şifahi bilgiye göre, anılan kurumun internet sayfasında yayımlanan ve ilgi (b) yazı ekinde yer alan "kayıt için gerekli belgeler” adlı doküman geçerliliğini yitirmiştir. Bu çerçevede, firmalarımızın başvuru sürecinde sadece ilgi (a)'da kayıtlı yazı ekinde yer alan "2016/43 sayılı Karar'ı” esas almaları gerekmektedir.

İlaveten, her ne kadar 2016/43 sayılı Karar'da zikredilmese de, ilgili kurumdan edinilen şifahi bilgiye göre, ticari marka sahibi olup, başka fabrikalara üretim yaptıran firmalar için de firmanın yasal mevcudiyetini gösteren belge talep edilmektedir.

Hâlihazırda başvuru yapmış olan firmalarla yapılan görüşmelerde, Mısır Büyükelçiliğine tasdik için sunulan belgelerde, belgeyi düzenleyen kurumun onayı veya iki taraf arasında imza edilen bir sözleşme niteliğinde ise noter onayı, ardından İl Valilikleri Hukuk İşleri Müdürlüğü onayı ve akabinde Dışişleri Bakanlığımız Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü'nün onayının olması gerektiği anlaşılmaktadır.

Ayrıca talep edilen belgelerin kayıt esnasında sadece Arapça versiyonları kabul edileceği için firmaların Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği ya da İstanbul Başkonsolosluğu'na onay için götürecekleri belgeleri önceden yeminli tercüme ofislerinde çevirilerini yaptırmaları, onay esnasında da bu belgelerin sadece Türkçe versiyonlarını değil, aynı zamanda Arapça tercümelerinin de onaylanmasını sağlamaları zaman kaybını önlemek bakımından faydalı olacaktır. Zira ülkemizde ki Mısır misyonlarının sadece Türkçe belgeleri onaylamaları durumunda firmalarımızın ellerindeki belgeleri ikinci kez Mısır'daki onaylanmış tercüme ofislerine tercüme ettirmeleri veya onaylatmaları gerekecektir. Kahire'de ise resmi

makamlarca kabul gören Türkçe-Arapça tercüme ofisi bulunmadığından, bu durumda firmaların belgelerin İngilizce tercümelerini de getirerek Arapça 'ya Mısır'da tercüme ettirmeleri gerekecek, bu da zaman ve para kaybına yol açacaktır.

Kayıt işlemleri için uygulayıcı kurum olan GOEIC tarafından bir web sayfası açılmıştır. (http://www.gocic.gov.cg/cn/). Söz konusu internet sayfasında http://196.219.221.208:6789 (sağ bölümde yer alan "for registration press here) bağlantısında yer alan formun nihai başvuru öncesinde doldurularak (belgelerin İngilizce veya Arapça versiyonları ile) onaya sunulacak evrakların uygunluğunun önceden tespit edilmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir. Her ne kadar adı geçen kurum tarafından söz konusu ön başvurunun ortalama üç gün içerisinde yanıtlanacağı ifade edilse de, Mısırdaki uygulamalardan yola çıkılarak, söz konusu yanıt süresinin daha uzun olacağının bilinmesinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, firmalarımızın onay sürecine başlamadan önce kayıtta talep edilen belgelerin doğruluğundan emin olmak amacıyla söz konusu web sitesini kullanmaları yerinde olacaktır. Ancak, söz konusu web sitesinin sadece "ön bilgi” sağlanması ve sunulacak evrakların uygunluğunun başvuru öncesinde öğrenilmesi amacıyla kullanılacağı, asıl başvuru için ise normal sürecin her halükarda tamamlanmasının gerekli olduğunun firmalarca dikkate alınması gerekmektedir. Söz konusu sitenin kullanımı zorunlu olmayıp, anılan internet sitesine yüklenecek evrakların Türkçe asıllarının tüm başvuru sürecini tamamlamış olması (Mısır'ın ülkemizdeki misyonlarından alınacak onay dâhil) gerekmektedir.” (821)

2. Mısır Üretici Kayıt Sistemi kapsamında yaşanan münferit sıkıntılar

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, doğruluğu teyit edilene kadar kayıt işleminin tamamlanmayacağı ve böyle bir durumda, başvuru sahibinin talebi doğrultusunda belgelerin doğruluğunun kontrolü için fabrikanın veya firmanın denetlenebileceği ifade edilmektedir.

Öte yandan, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Anlaşmasının şeffaflık ilkesi çerçevesinde oluşturulan bildirim sistemi kapsamında Mısır öngörülen kayıt sistemini 1 Şubat 2016 tarihinde G/TBT/N/EGY/114 (Ek-1) simgesi ile DTÖ'ye bildirilmiştir. Söz konusu bildirim, Bakanlığımızca "Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi'nde (www.teknikengel.gov.tr) yayınlanarak ihracatçılarımıza da duyurulmuştur.

Söz konusu bildirim çerçevesinde, ülkemizin Mısır'ın Üretici Kayıt sistemine 60 gün içerisinde yazılı yorum yapabilmesi ve anılan uygunluk değerlendirmesi prosedüründe değişiklik talebinde bulunmasının mümkün olduğu bildirilmiştir.

Bu çerçevede, bahse konu uygulamanın ihracatımız üzerinde ticarette teknik engel yaratmamasını teminen öncelikle Mısır'ın bildirimine yorumda bulunulması, netice elde edilememesi durumunda ise, mevcut ikili platformlara ilave olarak DTÖ TTE komitesinde "Özel Ticari Sorunlar” başlığı altında gündeme getirilmesi amaçlanmaktadır.

DTÖ Teknik Engeller Komitesi başta olmak üzere ilgili platformlarda konunun gündeme getirilmesinde kullanılacak ülkemiz argümanlarına katkıda bulunmak üzere, söz konusu düzenleme kapsamında şimdiye kadar yaşanan münferit sıkıntılar hakkında bilgilerin görüş ve değerlendirmelerinizle birlikte 15 Şubat 2016 pazartesi günü saat 13:30'a kadar Birliğimize (Eposta: arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (828)

Ek 1: TTE Bildirimi


Ekler:
Misir Uretici Kayit Sistemi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.