2016/066 Sirküler (12.04.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-066

Sayın Üyemiz,

1. Karabağ İmza Kampanyası

2. ITC Sri Lanka 16.Dünya İhracatı Geliştirme Forumu

3. Türkiye-Kanada İş Konseyi 13.Ortak Yıllık Konferansı

4. Hong Kong İhale Duyuruları

5. AB / Alabalık Sübvansiyon Önlemi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

1.Karabağ İmza Kampanyası

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, AGİT Minsk grubunun Karabağ'ın Ermenistan iştigalinden kurtarılmasına dair henüz bir ilerleme kaydedilmemesi sebebiyle, Azerbaycan Sivil Toplumun Gelişmesine Yardım Derneği Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin 2085 sayılı kararı üzerine Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ ve diğer bölgelerindeki Ermeni işgaline dikkat çeken bir imza kampanyası başlattığı bildirilmektedir.

Söz konusu imza kampanyasının, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kasıtlı çevresel kriz çıkarmasını saldırganlık olarak değerlendirip, işgal edilmiş topraklarda bulunan Sarsang Barajı'nın beşeri bir felakete neden olacağı konusunda uyarı amacıyla oluşturulduğu; Beyaz Saray'da "We the People Petititons” kısmında açılan dilekçeye 100 bin imza toplanmasının hedeflendiği belirtilmektedir.

Söz konusu imza kampanyasında; Ermeni işgaline dikkat çekilerek, ABD yönetiminden Ermenistan tarafından işgal edilen Azerbaycan topraklarının özgürleştirilmesi ve bölgede beşeri bir felaketin önlenmesi hususunda destek talep edildiği ve https://petitions.whitehouse.gov/petition/establish-justice-and-prevent-greatcatastrophelinki üzerinden katılım sağlanabildiği bildirilmektedir.

2.ITC Sri Lanka 16.Dünya İhracatı Geliştirme Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Dünya Ticaret Örgütü Uluslararası Ticaret Merkezi'nin ( International Trade Center - ITC) en önemli etkinliği olan Dünya İhracatı Geliştirme Forumu'nun ( World Export Development Forum-WEDF) 16.sının, 12-13 Ekim 2016 tarihlerinde Sri Lanka'da düzenleneceği, ITC ve Sri Lanka Kalkınma Stratejileri ve Uluslararası Ticaret Bakanlığı Sri Lanka İhracatı Geliştirme Kurulu'nun birlikte düzenleyecekleri söz konusu forumun kamu, iş dünyası ve uluslararası kuruluşlardan 600'den fazla kişiyi bir araya getireceği ve Ticari Rekabet ve Olası Ortaklıklar temalarının ele alınacağı bildirilmektedir.

Bu yılki ana teması "Başarı için Ticaret: Bağlantı Kur, Rekabet Et ve Değiş” olan söz konusu foruma ilişkin detaylı bilgiler ve program ekte sunulmaktadır.

EK-1: WEDF Programı

3.Türkiye-Kanada İş Konseyi 13.Ortak Yıllık Konferansı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, her yıl düzenlenen DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi (TCBC) ve Kanada-Türkiye İş Konseyi (CTBC) Ortak Yıllık Konferansı'nın 13.'sünün, 24 Mayıs 2016 tarihinin Borden Ladner Gervais, Ottawa, Kanada'da gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Yıllık Konferansın T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş'ın katılımlarıyla gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Yazının devamında, İki ülkenin ekonomik ve sektörel bazda işbirliği fırsatlarının değerlendirileceği, sorunların görüşülerek, çözüm önerilerinin geliştirileceği Konferansın; karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve bu doğrultuda ortak politikalar oluşturulması açısından önem taşıdığı ifade edilmektedir. Bahse konu Konferansta Savunma ve Havacılık, PPP ve Altyapı panelleri yer alacak olup, Konferansa Kanada'nın söz konusu alanlarda önde gelen firmalarının katılım sağlamasının beklendiği ifade edilmektedir.

Konferansta ana konuşmacılarından biri Kanadalı ünlü yatırımcı, Wesley Clover Yönetim Kurulu Başkanı, Sir Terry Matthews olduğu, Konferansa katılmak isteyen firmalarımızın 13 Mayıs 2016 tarihine kadar, http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/156/5995 katılım formunu doldurmaları gerekmektedir.

EK-2: Duyuru

EK-3: Program Detayları

4.Hong Kong İhale Duyuruları Hk.

T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden iletilen yazıya istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Hong Kong yönetimince açılan 2 adet ihaleye değinilmekte olup ilgili ihale duyuruları İngilizce ve Türkçe olarak ekte bulunmaktadır.

Yazının devamında, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD- Governmet Logistics Department) bir tedarikçiler listesinin tutulduğu, aşağıda verilen link aracılığıyla bu listeye kayıt bilgilerinin alındığı, firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabilecekleri belirtilmekte olup açılan ihaleler hakkında http://www.gldetb.gov.hk web sitesinden bilgi edinebilecekleri belirtilmektedir.

Ayrıca, Hong Kong Hükümeti'nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullandığı, GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı üye firmaların http://www.gldetb.gov.hk adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bildirilmektedir.

EK-4: İhale Duyurusu

5.AB / Alabalık Sübvansiyon Önlemi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından 15 Şubat tarihinde ülkemiz menşeli "Gökkuşağı Alabalıkları” (0301.91.90, 0302.11.80, 0303.14.90, 0304.42.90, 0304.82.90 ve 0305.43.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı başlatılan sübvansiyon soruşturması neticesinde 27 Şubat 2015 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirimle ihracatçılarımız için % 6,7 - % 9,5 arasında değişen oranlarda nihai telafi edici vergiler (countervailing duties) uygulamasına karar verilmiş olduğu belirtilmektedir.

AB'nin sübvansiyonlu ithalata ilişkin mevzuatının (597/2009 sayılı Konsey Kararı) 19.maddesi uyarınca ,nihai önlemin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıllık sürenin geçmesi ve böyle bir soruşturmanın gerekliliğine ilişkin yeterli kanıtın sunulması koşuluyla ilgili paydaşlar (ihracatçılar, ithalatçılar, AB yerli üreticileri ya da ihracatçı ülke hükümeti) bir gözden geçirme soruşturması (interim review) açılması için Avrupa Komisyonu'na başvurabildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu önleme ilişkin olarak bir gözlem geçirme soruşturması açılması halinde Komisyon'un orijinal soruşturmada takip ettiği sürece benzer bir yöntem izlemesi ve örnekleme metodolojisi çerçevesinde seçeceği firmalarımızın, belirlenecek hususi bir dönem içerisinde, daha önce incelediği programlar ile (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından alabalık üreticilerine sağlanan doğrudan destekleme ödemelerinin yanı sıra TARSİM sigortası ,Ziraat Bankası tarafından sağlanan düşük faizli krediler ,Eximbank kredileri ve 2012/3305 sayılı yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında verilen yatırım-teşvik belgeleri) olası diğer programları kullanıp kullanmadığını değerlendirmesi beklenmektedir. Dolayısıyla, mevcut önlemlere ilişkin olarak bir gözden geçirme soruşturması açılması için Komisyona başvurmak isteyen firmalarımızın öncelikle 2014 ve 2015 yıllarında yukarıda zikredilen programlardan yararlanıp yararlanmadıklarına ve soruşturma açılırsa karşılaşacakları olası sübvansiyon marjlarına ilişkin bir ön çalışma yapmalarında fayda mütalaa edilmekte olduğu, nitekim, açılması muhtemel bir gözden geçirme soruşturması neticesinde halihazırda tatbik edilen telafi edici vergilerin firmalarımız için yükselme ihtimali de bulunmadığı belirtilmiştir. Bu cihetle, böyle bir soruşturma açılmasına yönelik başvuruda bulunulması konusunda ihracatçı firmalarımızın ilgili İhracatçı Birliklerimizin ve Bakanlıklarının ortak mutabakatının sağlanmasının önem taşıyacağı ifade edilmektedir.

Açılması muhtemel bir sübvansiyon soruşturması muhtevasında Türkiye'deki birçok kamu kurum ve kuruluşunun iştigal alanına giren programlar inceleyeceğinden Komisyon'a anılan minvalde bir başvuruda bulunmadan evvel, mezkur çalışmanın yapılması yanı sıra, Bakanlıklarının değerlendirmelerinin alınmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir. İlaveten , ihracatçı firmalarımızın, başvuruda bulunmadan önce Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”n 7. Maddesinde yer alan hususları dikkatle incelemelerinde fayda olacağı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, olası bir gözden geçirme soruşturmasına ilişkin olarak önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasının belirlenmesi ile ilgili paydaşların değerlendirmelerinin 15 Nisan 2016 tarihinde saat Ekonomi Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, sözkonusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin 13 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 13:30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) bilgi vermeleri gerekmektedir.Ekler:
Honk Kong Ihale Duyurusu-ek-4.pdf
Kanada Duyuru-ek-2.pdf
Kanada Program Detaylari ek-3.docx
WEDF Programi ek-1.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.