2016/172 Sirküler (05.09.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016 - 172

Sayın Üyemiz,

1. Azerbaycan Vergi Sistemindeki Reformlar

2. REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni

3. İthalat Tebliği (İthalat:2016/1)

4. Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı

5. Erteleme-Türkiye-Etiyopya İş Forumu

6. Mısır/Korunma Önlemi Soruşturması

7. Biyosidal Ürünler Tüzüğü İşlenmiş Eşyalar

8. Şili/Anti-Damping Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

1.Azerbaycan Vergi Sistemindeki Reformlar

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğince hazırlandığı ifade edilen "Azerbaycan'ın vergi sistemindeki reformlar” başlıklı bilgi notu ekte gönderilmektedir. (4443)

Ek-1: Bilgi Notu

2.REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olduğu Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü var olduğu belirtilmektedir.

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede AB'ye ihracat yapan/yapacak olan ya da ihracata yönelik tedarik hizmeti veren firmaları doğrudan etkileyecek olan bahse konu tüzüklere ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı talimatıyla Genel Sekreterlikleri bünyesinde kurulmuş İMMİB Endüstriyel REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası tarafından bilgilendirme faaliyetlerine devam edilmekte olduğu belirtilmektedir. Sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bülteni http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten94.pdf adresinde yer almaktadır. (4442)

3.İthalat Tebliği (İthalat:2016/1)

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, eşyaların ülkemize kullanılmış olarak ithali, meri İthalat Rejimi Kararı'nın 2 nci ve 7 nci maddeleri gereği Bakanlıklarının ( İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabi olduğu, bu izne ilişkin usul ve esaslar 31/12/2015 tarihli ve 29579 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İthalat Tebliği (İthalat:2016/1)" ile düzenlenmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, 2017 yılına yönelik olarak İthalat Rejimi hazırlama çalışmalarına başlanmış olduğu, söz konusu Tebliğin güncellenmesinde Birliklerin/Derneklerin görüşlerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bahse konu Tebliğ'de gündeme getirebilecek değişiklik önerilerinin ve ilave edilebilecek diğer hususların 25/09/2016 tarihine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur. (4427)

4.Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından üretim ve yatırımın önündeki engellerin kaldırılması hedefiyle oluşturulan "Üretim Reform Paketi Kanun Tasarı Taslağı” yayınlanmış olduğu, söz konusu taslağa aşağıda adresi belirtilen link http://www.sanayi.gov.tr/userfiles/Üretim_Reform_Paketi_Kanun_Tasarısı_Taslağı.pdf üzerinden ulaşılabilmektedir.

Anılan kanun tasarı taslağında, sanayicilere yer tahsisi, emlak muafiyetlerine ek olarak indirimler, ödenek destekleri, özel endüstri bölgeleri gibi konuların öne çıktığı taslakla Çevre Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, KOSGEB Kanunu, Mera Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Yükseköğretim Kanunu gibi birçok kanunda değişiklikler öngörülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu taslak hakkında öneri ve değerlendirmelerin ekte yer alan form ile birlikte 07.09.2016 Çarşamba günü saat 13:30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur. (4476)

Ek-2: Görüş Formu

5.Erteleme-Türkiye-Etiyopya İş Forumu

İlgi: 25.08.2016 tarih ve 2016/164 sayılı sirkülerimiz

İlgide kayıtlı sirkülerimiz ile, Eşbaşkanlığı T.C.Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci tarafından yürütülen Türkiye-Etiyopya 7. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında, DEİK ve Etiyopya Ticaret Odası ve Sektörel Birlikleri işbirliğinde, 6- 8 Eylül 2016 tarihleri arasında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Türkiye-Etiyopya İş Forumunun gerçekleştirilmesi planlanmakta olduğu belirtilmişti.

Bu defa, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Etiyopya tarafının talebi üzerine söz konusu KEK Toplantısı ve beraberindeki Türkiye-Etiyopya İş Forumunun ileri bir tarihe ertelendiği belirtilmektedir. (4479)

6.Mısır/Korunma Önlemi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Mısır tarafından "Polietilen Tereftalat” (3907.60 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 8 Aralık 2015 tarihinde bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığı bildirilmişti. Bahse konu soruşturma kapsamında soruşturmadan muaf tutulma taleplerini içeren mektup ve teknik mahiyetteki ülkemiz görüşleri yazılı ve şifahi olarak müteaddit defalar Bakanlıklarınca Mısır makamlarına tevdi edilmiş olduğu belirtilmiştir.

Kahire Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla edinilen malumata göre şikayetçilerin başvurularını geri çekmeleri neticesinde mezkûr soruşturma herhangi bir önlem alınmadan kapatılmış olup konuya ilişkin bildirimin bir örneği ekte yer almaktadır.(4475)

Ek-3: Kapanış Bildirimi

7.Biyosidal Ürünler Tüzüğü İşlenmiş Eşyalar

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden iletilen yazıya istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, AB'de yayımlanan 528/2012/EU sayılı Biyosidal Ürünler Tüzüğü'nün (BPR), biyosidal ürünlerin kullanımı ve AB'de pazara arzına ilişkin süreçleri fonksiyelleştirmek, insan, hayvan ve çevre sağlığını yüksek seviyede korumak amacıyla yayınlanmış olduğu ifade edilerek Tüzük kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda sanayicilerimize yol göstermesi amacıyla İMMİB bünyesinde Biyosidal Masası kurulduğu bildirilmektedir.

Anılan tüzüğün sadece AB'de piyasaya sürülen biyosidal ürünleri değil biyosidal ürünle işlem görmüş eşyaları (elektronik ürünler, mobilya, tekstil, otomobil vb.) da kapsamakta olduğu, işlem görmüş eşyalarda kullanılan aktif maddelerin tüzük kapsamında ilgili ürün tipi ve kullanımı için kabul edilmesi zorunluluğu getirmekte olduğu ve 1 Mart 2017 tarihinden itibaren anılan yükümlülükleri yerine getirilmemiş işlenmiş eşyaların AB pazarında yer alamayacağı vurgulanmaktadır.

Sanayicilerimizin söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, http://biyosidal.immib.org.tr/Portals/1/Biyosidal-esya-brosuru.pdf adresinde yer alan "Biyosidal Ürünler Tüzüğü İşlenmiş Eşyalar Broşürünün” ve daha detaylı bilgi almak isteyen firmaların İMMİB Biyosidal Yardım Masası'na yönlendirilebileceği ifade edilmektedir. (4477)

8.Şili/Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Şili tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Filmaşin” (7213.20, 7213.91, 7213.99, 7227.10, 7227.20 ve 7227.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmasına karar verilmiş olduğu belirtilmekte olup, konuya ilişkin 22 Ağustos 2016 tarihli Şili Resmi Gazetesi'nin İspanyolca nüshası ekte iletilmektedir.

Bu durumun ülkemizin bahse konu üründe Şili'ye ihracatında mezkûr ülke menşeli ürün karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir. (4478)

Ek-4: Şili Resmi Gazetesi

Ekler:
EK-1-AZERBAYCAN.pdf
EK-2-Gorus Formu.pdf
EK-3-Kapanis Bildirimi.pdf
EK-4-SILI.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.