2017/084 Sirküler (03.05.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-84

Sayın Üyemiz;

1. Yönetmelik Taslağı

2. E-Fatura Uygulamaları

3. ABD Çelik Soruşturması

4. Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

5. Temel Dış Ticaret Eğitimi ve Dış Ticaret Danışmanlığı Programı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır
Anıl YILMAZ
Genel Sekreter V.

1-Yönetmelik Taslağı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘ndan alınan bir yazıya istinaden "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” çerçevesinde hazırlanmış olan "Bitki Koruma Ürünleri ve Bitki Koruma Ürünleri Hammaddelerinin İthalatı Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar ağ adresinde görüşe açıldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bilgileri ve mezkur yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerin yukarıda belirtilen ağ adresinde yer alan tablo formatına uygun olarak 12.05.2017 tarihine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur. (2697)

2-E-Fatura Uygulamaları

15 Aralık 2016 tarihli ve 29919 sayılı Resmi Gazete'de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik yapılarak ihracat işlemlerinde e-fatura kullanma zorunluluğu 01.07.2017 tarihine ertelenmiştir. İlgili düzenleme çerçevesinde, e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, 01.07.2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebilmekte olup, 01.07.2017 tarihinden itibaren yalnızca e-fatura düzenlemeleri gerekmektedir.

Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanmış olup, söz konusu tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161215-4.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bu itibarla, 01.07.2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleme yapılması zorunluluğu hususu bilgilerine sunulur.(2739)

3-ABD Çelik Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Vaşington Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), 20 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan Başkanlık Bildirisiyle, çelik ithalatının ulusal güvenlik üzerinde bir tehdit oluşturup-oluşturmadığının incelenmesi için, 1962 tarihli "Trade Expansion Act” in 232. Bölümü kapsamında soruşturma başlatılmasının ve soruşturmanın, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından re'sen yürütülmesinin uygun bulunduğunun açıklandığı belirtilmektedir.

İlgili yazıda devamla, soruşturma kapsamında, ekonomik gelişme ile ulusal güvenlik arasındaki ilişki dikkate alınarak, çelik ithalatının işgücü piyasası, devlet gelirleri ve ulusal güvenlik üzerine etkilerinin inceleneceği ve ilgili mevzuat kapsamında soruşturmanın 270 gün içerisinde tamamlanması gerektiği bildirilmektedir.

Ayrıca söz konusu yazıda, soruşturma sonucunda çelik ithalatının ulusal güvenlik üzerine bir tehdit oluşturduğunun ortaya konması ve ABD Başkanı'nın 90 gün içerisinde bunu uygun bulması halinde, çelik ithalatının ulusal güvenlik üzerine oluşturduğu olumsuz etkinin önlenmesi için, tarifeleri de içeren çeşitli önlemler alınabileceği bildirilmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu Başkanlık Bildirisinde soruşturma süreci içerisinde, bir kamu dinleme toplantısı yapılması ve tüm ilgili taraflara konuya ilişkin yazılı görüşlerini sunma hakkı verilmesine ilişkin hususların ABD Resmi Gazetesi'nden duyurulacağı bilgisi yer almaktadır.

Bu kapsamda, 26 Nisan 2017 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bir bildiride, 24 Mayıs 2017 tarihinde Vaşington'da bir kamu dinleme toplantısı yapılacağı, söz konusu toplantıya katılmak isteyen kişilerin katılım talebi yazılarını katılımcının taraf olma sebebi, katılımcının temsil ettiği tarafı ve temsiliyetinin niteliğini içerecek şekilde 17 Mayıs 2017 tarihine kadar bildiride belirtilen adreslere iletmesi gerektiği belirtilmektedir.

Öte yandan, söz konusu kamu dinleme toplantısından bağımsız olarak ilgili tarafların yazılı görüş, veri, analiz ve diğer bilgileri 31 Mayıs 2017 tarihine kadar söz konusu bildiride belirtilen adreslere iletebileceği belirtilmektedir.

Bahse konu ABD Resmi Gazetesi'nin bir nüshasına https://www.federalregister.gov/documents/2017/04/26/2017-08499/notice-request-forpubliccomments-and-public-hearing-on-section-232-national-security-investigation adresinden ulaşılabilmektedir. (2698)

4-Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; ülkemiz ile AB arasında ihdas olunan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 13 üncü maddesi uyarınca sanayi ürünlerinde gümrük vergilerinin karşılıklı olarak sıfırlanmış olduğu ve üçüncü ülkelere ise Ortak Gümrük Tarifesi uygulandığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ucuz hammadde temin etmek suretiyle sanayicimizin rekabet gücünü artırmak, modernize olmalarını sağlamak ve tüketici fiyatlarını düşürmek amacıyla, üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ile ithal edilen, ülkemiz ile AB'ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan Gümrük Birliği kapsamındaki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmektedir.

Bahsi geçen müzakereler sonucunda, gümrük vergisinin askıya alınması ve bu suretle gümrük vergisi oranının düşürülmesi veya sıfırlanması kararlaştırılan ürünlerin Toplulukla eş zamanlı olarak İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listeye yansıtıldığı, ulusal tarife kontenjanlarının ise Bakanlar Kurulu Kararı ve kotanın dağıtımına ilişkin yayımlanan Tebliğler çerçevesinde dağıtıldığı iletilmektedir.

Bu kapsamda, 1/1/2018 dönemine yönelik olarak askıya alma ve tarife kontenjanına ilişkin talepler ekte yer almaktadır. Listede GTP ve tanımları yer alan eşyadan herhangi birini üretimlerinde hammadde olarak kullanan ve bu eşyada vergi indirimini desteklemek isteyen firmaların bir dilekçe ile ülkemizde üretimi olduğu gerekçesiyle gümrük vergisinin düşürülmesine itiraz etmek isteyen firmaların ise ekte yer alan formlarla birlikte müracaatlarını en geç 9 Haziran 2017 Cuma gününe kadar Ekonomi Bakanlığı genel evrakına girecek şekilde iletmelerinin gerektiği bildirilmektedir. (2684)

EK1: Ekonomi Bakanlığından alınan yazı ve ekleri

5- Temel Dış Ticaret Eğitimi ve Dış Ticaret Danışmanlığı Programı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ‘dan alınan yazıda, Dış Ticaret Kulübü faaliyetleri çerçevesinde firmaların yurtdışında yeni pazarlara açılmalarını sağlamak amacıyla, "Temel Dış Ticaret ve Ticari İstihbarat Eğitimi ile Dış Ticaret Danışmanlığı Programı” gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Söz konusu program kapsamında, 16-17 Mayıs 2017 ve 23-24 Mayıs 2017 tarihlerinde Temel Dış Ticaret ve Ticari İstihbarat Eğitimi düzenleneceği ve eğitimin tamamlanmasının ardından, eğitime katılan firmalar arasından Dış Ticaret Danışmanlığı Programı'na katılmak isteyen firmalar ile gerçekleştirilecek ön görüşmelerde seçilen firmalar ile "Dış Ticaret Danışmanlığı Programı”na devam edileceği ve programın 2 ay süreceği belirtilmektedir.

Dış Ticaret Eğitimine katılmak isteyen firmalar için eğitim katılım ücretinin 50 TL olduğu, Dış Ticaret Danışmanlığı Programına katılacak firmalar için program ücretinin ayrıca bildirileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu eğitime katılmak isteyen firmaların ekte yer alan formu doldurarak en geç 10 Mayıs 2017 tarihine kadar ATSO'ya göndermeleri gerekmektedir.(2752)

EK2: Temel Dış Ticaret Eğitimi Konu Başlıkları ve Eğitmen Özgeçmişi

EK3: Dış Ticaret Programı İçeriği

EK4: Başvuru FormuEkler:
EK1.pdf
EK2-Temel Dis Ticaret Egitimi Konu Basliklari ve Egitmen Ozgeçmisi-.pdf
EK3-Dis Ticaret Danismanligi Programi Içerigi-.pdf
EK4-Basvuru Formu-.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.