2017/125 Sirküler (30.06.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-125

Sayın Üyemiz;

1. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

2. DEİK/ Litvanya Özel Sektör Ziyareti

3. MEDICA 2017 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

4. İsrail/ Anti-Damping Soruşturması

5. Kazakistan 10. Dönem KEK Toplantısı

6. Türkiye-Bosna Hersek I. Dönem Yürütme Komitesi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avrupa Birliği(AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan 21.06.2017 tarihli yazının bir örneği ekte yer almaktadır.(3951)

EK1: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin Yazısı

2. DEİK/ Litvanya Özel Sektör Ziyareti

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK)'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin Litvanya'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında 12 Temmuz 2017 tarihinde Vilnius'ta "Türkiye-Litvanya İş Forumu”nun her iki ülke Bakanlarının teşrifleriyle gerçekleştirileceği, Litvanya ile ikili ticaret hacmimizin 540 milyon dolar seviyesinde olduğu ve ikili ticarette öne çıkan ürünlerin, tekstil, hayvan ve hayvani ürünleri, hububat, gıda maddeleri, işlenmiş metaller, makine ve teçhizat ile kimyasallar olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Litvanya'nın İskandinav ve Baltık ülkeleri arasında bir köprü görevi görmekte olması sebebiyle ulaştırma altyapısını Trans-Avrupa şebekesine ekleyerek ülkeyi bir lojistik merkezi haline dönüştürmeyi hedeflediği ve Avrupa Birliği'nin önde gelen ulaşım ve lojistik merkezlerinden birisi olarak Litvanya'da iş yapma fırsatları açısından tekstil, lojistik, ormancılık ve orman ürünleri, bilişim, mobilya, biyoteknoloji, lazer sanayi, yenilebilir enerji ve turizm sektörlerinde işbirliği ve yatırım imkanlarının bulunmakta olduğu belirtilmekte olup, ziyaret kapsamında söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren Litvanya firmaları ve ilgili Litvanya Bakanlıklarının temsilcileri ile ikili görüşme imkanının bulunduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu iş forumuna katılmak isteyen firmaların, 4 Temmuz 2017 Salı günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/419/9006 internet adresinde yer alan ve katılım koşulları ile ziyarete ilişkin detayları içeren başvuru formunu eksiksiz doldurarak ödeme gerçekleştirmelerinin gerekmekte olduğu belirtilmektedir. Anılan iş formunun taslak programı ekte yer almaktadır.(3975)

EK2: Türkiye-Litvanya İş Forumu Taslak Programı

3. MEDICA 2017 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

İstanbul Maden ve Metalleri İhracatçı Birlikleri(İMMİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 13-16 Kasım 2017 tarihleri arasında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenecek olan "Medica Fuarı”nın milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan onay alınması ve yeterli başvurunun olması durumunda, 9.kez İMMİB Genel Sekreterliği'nce gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu fuarda, medikal cihazlar, ürünler, sarf malzemeleri, hastane mobilyaları, cerrahi ekipmanlar, ortopedik ürünler, ilaç ve yazılım ürünlerinin de sergilenebildiği ve senede bir kez düzenlenen "Medica Fuarı”na 2016 yılında 5.000'den fazla firmanın katıldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu fuarı, 135 ülkeden gelen, sağlık ve medikal sektörü ile ilgilenen yaklaşık 128 bin kişinin ziyaret ettiği, sağlık sektöründe dünyada düzenlenen en büyük etkinlik konumunda olan fuara, 2016 yılında milli katılım organizasyonları altında 38 firmanın katıldığı ve 83 firmanın ise bireysel olarak iştirak ettiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Medica 2017 Fuarı'nın milli katılım organizasyonuna ilişkin duyuru ve başvuru formunun http://www.ikmib.org.tr/tr/medica-2017-fuari-milli-katilim-organizasyonu-hk.html linkinde yer almakta olduğu ifade edilmektedir.(3940)

4. İsrail/ Anti-Damping Soruşturması

Tel Aviv Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İsrail tarafından ülkemiz menşeli "Kablolar” (8544.49 Gümrük tarife Pozisyonlu) ithalatına karşı 27 Haziran 2017 tarihinde bir anti-damping soruşturmasının başlatıldığı ifade edilmekte olup, bahse konu soruşturmaya ilişkin açılış bildirimi ile şikayet ve kararı ile İbranice nüshası, şikayetin İngilizce özeti ve ihracatçı soru formu(questionnaire) ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, yerli sanayicilerin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ülkelerin, ticaret politikası önlemlerine başvurabilmekte ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirilebildikleri belirtilmektedir. Bahse konu zarar olgusu, ilgili ürün ihracatçılarının, ithalatçı ülke pazarında iç piyasalarından farklı fiyat politikaları izlemelerinden, yani damping uygulamaları ya da kamu kurumlarınca sübvanse edilen ihracatın haksız rekabete neden olması gibi nedenlerden kaynaklanabildiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, İsrail tarafından başlatılan mezkur anti-damping soruşturmasında ülkemiz menşeli "Kablolar” ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının İsrail yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığının değerlendirildiği belirtilmektedir. İsrail soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde tüm ülkemiz firmalarına anti-damping vergisi tatbik edilmesine hükmedilmesinin olasılık dahilinde olduğu ifade edilmektedir.

Anılan anti-damping soruşturmasının, ülkemizin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) Anti-Damping Anlaşması'nın amir hükümleri, ilgili DTÖ içtihadı ve İsrail'in anti-damping uygulamalarına ilişkin ulusal mevzuatı çerçevesinde yürütüleceği belirtilmektedir.

Bahse konu süreç esnasında, DTÖ Anti-Damping Anlaşması'nın 6.1. maddesi uyarınca İsrail tarafından ilgili ihracatçı firmalarımıza ekte yer alan soru formunun gönderilmiş olduğu belirtilmekte olup, söz konusu formun iletim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde doldurulmasının gerektiği ifade edilmektedir.

Bununla beraber, ihracatçı firmalarımızca makul gerekçelerin sunulması durumunda ve soruşturma otoritesince bunların kabul edilmesi halinde soru formunun teslimi için süre uzatımının temin edilmesinin imkan dahilinde olabileceği ifade edilmektedir. Soru formuna verilen cevaplar doğrultusunda soruşturmaya taraf olan firmalarımız için bireysel damping marjlarının hesaplanacağı belirtilmektedir.

Öte yandan, ilgili herhangi bir tarafın belirlenen sürelerin içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut verilerin esas alınarak(facts available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemelerin yapılabileceği, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açmasının ihtimal dahilinde olacağı belirtilmektedir.

Firmaların, Ekonomi Bakanlığının internet adresinde "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeleri incelemesinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Mevcut soruşturmaya ilişkin olarak önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasının belirlenmesini teminen 4 Temmuz 2017 Salı günü saat 11.00'da Ekonomi Bakanlığı'nda bir toplantının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere; söz konusu toplantıya katılmak isteyen firma temsilcilerinin isim ve unvanları ile birlikte firma bilgilerini, en geç 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 15:30'a kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletmeleri gerekmektedir.(3974)

EK3: Şikayet-İbranice

EK4: Karar-İbranice

EK5: Şikayet Özeti

EK6: İhracatçı Soru Formu

EK7: Açılış Bildirimi

5. Kazakistan 10. Dönem KEK Toplantısı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu(KEK) 10. Dönem Toplantısı'nın 8-9 Ağustos 2017 tarihlerinde Astana'da düzenleneceği, söz konusu toplantı ve hazırlık çalışmalarında faydalanmak üzere Bakanlıkları görev ve yetki alanına giren konularda kaydedilen gelişmeleri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususları içeren bilgi notlarının hazırlanacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu ülke pazarında karşılaşılan sorunlar ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 10.00'a kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(3982)

EK8: Görüş Bildirim Formu

6. Türkiye-Bosna Hersek I. Dönem Yürütme Komitesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye- Bosna Hersek I. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı'nın 2017 yılı Ağustos ayının 2. haftasında gerçekleştirilmesinin planlandığı ve söz konusu toplantıya ilişkin hazırlanacak dosyada kullanılmak üzere, Bosna Hersek ile ikili ilişkilerimiz çerçevesinde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar ve sorunları içeren bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, anılan ülke pazarında karşılaşılan sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 4 Temmuz 2017 Salı günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(3980)

EK9: Görüş Bildirim FormuEkler:
Avrupa Birligi Nezdinde Turkiye Daimi Temsilciligi'nin Yazisi.pdf
Açilis Bidirimi.pdf
EK GORUS SORMA FORMU.doc
Ihracatçi Soru Formu.pdf
Karar-Ibranice.pdf
Sikayet Ozeti.pdf
Sikayet-Ibranice.pdf
Turkiye-Litvanya Is Forumu Taslak Programi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.