Kanun ve Yönetmelikler


KANUN

TÜRKIYE IHRACATÇILAR MECLISI ILE IHRACATÇI BIRLIKLERININ

KURULUS VE GÖREVLERI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 5910 Kabul Tarihi: 18/6/2009

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanimlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 -(1) Bu Kanun; ihracatçilari örgütlendirmek ve isbirligini gelistirmek suretiyle ihracati artirarak ekonomik gelismeye katkida bulunmak üzere ihracatçi birlikleri ile Türkiye Ihracatçilar Meclisinin kurulusu, isleyisi, görevleri, organlari, gelirleri, harcamalari ve denetimleri ile üyelerinin hak ve yükümlülüklerine iliskin usul ve esaslari düzenler.

Tanimlar ve kisaltmalar

MADDE 2 -(1) Bu Kanunun uygulanmasinda;

a) Bakanlik: Dis Ticaret Müstesarliginin bagli oldugu bakanligi,

b) Birlik: Ihracatçilari örgütlendirmek suretiyle ihracati artirmak ve dis ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelismesini saglamak üzere, özel bütçeye sahip ve tüzel kisiligi haiz olarak kurulan ihracatçi birligini,

c) Müstesar: Dis Ticaret Müstesarini,

ç) Müstesarlik: Dis Ticaret Müstesarligini,

d) TIM: Birliklerin koordinasyonunu saglamak, ihracatçilarin sorunlarinin çözümüne yönelik çalismalarda bulunmak, dis ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelismesine yardimci olacak çalismalar yapmak ve ihracatçilari en üst düzeyde temsil etmek üzere, ihracatçi birliklerinin üst kurulusu olan özel bütçeye sahip ve tüzel kisiligi haiz Türkiye Ihracatçilar Meclisini,

ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Birlikler

Kurulus, organlar, görevler ve sona erme

MADDE 3 -(1) Birlik; TIM'in teklifi, Müstesarligin uygun görüsü ve Bakanlik onayi ile kurulur, ilgili tebligin Resmi Gazete'de yayimlandigi tarihte tüzel kisilik kazanir.

(2) Birliklerin organlari sunlardir:

a) Genel Kurul.

b) Yönetim Kurulu.

c) Denetim Kurulu.

ç) Genel Sekreterlik.

(3) Birliklerin görevleri sunlardir:

a) Dis ticarete iliskin konularda çalismalar yapmak, bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluslari, sivil toplum kuruluslari ve özel sektör kuruluslari ve ulusal ve uluslararasi kuruluslar nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke çikarlari çerçevesinde koruyucu ve gelistirici çalismalar yapmak.

b) Ihracatçilar arasinda mesleki ahlâk ve dayanismayi saglamak.

c) TIM'in görüsünü ve Müstesarlik onayini almak kaydiyla sektörü ile ilgili mevcut egitim ve ögretim kurumlarina yardimda bulunmak, yenilerinin kurulmasina öncülük etmek ve katkida bulunmak.

ç) TIM'in görüsünü ve Müstesarlik onayini almak kaydiyla; amaç ve görevlerini gerçeklestirmeye yönelik vakif kurmak veya kurulmus olanlara istirak etmek, bütçe imkânlari çerçevesinde gerektiginde mal ve hizmet almak, yaptirmak, satmak, kiralamak, rehin ve ipotek islemleri tesis etmek ve kaldirmak, gerektiginde istigal sahasi ile ilgili ortak hizmet verecek sirket, dernek, tesis ve isletmeler kurmak, kurulmus olanlara istirak etmek, laboratuvar, test, muayene ve belgelendirme konularinda üyelerini desteklemek, fuar, sergi ve tanitim faaliyetlerini düzenlemek, düzenlenecek fuar ve sergilere istirak etmek ve tanitim faaliyetlerinde bulunmak.

d) TIM tarafindan verilecek dis ticarete iliskin diger görevleri yapmak.

(4) Birlik, kurulus amacinin ortadan kalkmasi veya yönetmelikte belirtilen performans kriterlerinin yerine getirilememesi hallerinde sona erdirilebilir.

Üyelik

MADDE 4 -(1) Ihracatçilarin ilgili birlige üye olmalari ve kanunda belirtilen ödemeleri yapmalari zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçi, diger birliklerin istigal alanina giren maddeleri üyelik sarti aranmaksizin ihraç edebilir.

(2) Üyeler; birligin kararlarina uymak, birligin amaçlarina uygun davranmak, yetkili organlar tarafindan istenecek ihracatla ilgili bilgi ve belgeleri zamaninda ve eksiksiz olarak vermekle yükümlüdür, istedigi zaman üyelikten ayrilabilme hakkina sahiptir.

(3) Gümrük idarelerince gümrük beyannamelerinin onaylanmasinda birligin onayinin aranmasi ve buna iliskin usul ve esaslar, Gümrük Müstesarligi'nin olumlu görüsü alinmak kaydiyla Müstesarlik tarafindan belirlenir.

Genel Kurul, görevleri ve toplantilari

MADDE 5 -(1) Genel kurul, yükümlülüklerini yerine getiren üyelerden tesekkül eder. Genel kurula gerçek ve tüzel kisiler adina vekâleten istirak edilemez.

(2) Olagan genel kurul; yönetim kurulunun çagrisi üzerine, gündemli olarak her yilin Nisan ayi içinde toplanir. Bu çagri, yönetim kurulunca Nisan ayinin ilk gününe kadar yapilmadigi takdirde genel sekreter tarafindan yapilir.

(3) Genel kurul, yönetim kurulunun çagrisi veya üyelerinin en az üçte birinin yazili istegi üzerine olaganüstü toplantiya çagirilir.

(4) Genel kurulun görevleri sunlardir:

a) Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerini ve bunlarin yedeklerini seçmek.

b) TIM genel kurulunda bir sonraki genel kurul toplantisina kadar birligi temsil edecek, birligin son iki takvim yilindaki ihracat performansina göre yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilecek sayidaki delegeyi seçmek.

c) Yönetim kurulunca veya genel kurula istirak eden üyelerin en az üçte biri tarafindan usulüne göre genel kurul gündemine ilave edilmesi önerilen hususlar hakkinda görüsmelerde bulunarak karar vermek.

ç) Birligin çalisma programini karara baglamak, faaliyet raporunu, hesaplarini, bütçesini müzakere ederek kabul veya reddetmek.

d) Yönetim kurulunun ibrasina karar vermek.

e) Toplanti gündeminde yer alan diger hususlari görüsmek ve karara baglamak.

f) Bu Kanunla verilen diger görevleri yapmak.

Yönetim kurulu, görevleri, toplantilari ve temsil

MADDE 6 -(1) Yönetim kurulu, yönetmelikle belirlenen niteliklere sahip üyeler arasindan genel kurul tarafindan dört yil için seçilen bir baskan ve on asil üyeden olusur. Genel kurul tarafindan ayrica asil üye sayisi kadar ayni nitelikleri haiz yedek üye seçilir.

(2) Yönetim kurulu üyeleri genel kurulun yapildigi tarihten itibaren onbes gün içinde toplanarak üyeleri arasindan sayilari ikiyi geçmemek üzere baskan yardimcilarini ve bir muhasip üyeyi seçer.

(3) Gerçek veya tüzel kisi üyeler ayni dönemde ayni sektörde faaliyet gösteren birden fazla birlikte yönetim kurulu baskani veya üyesi olamaz. Bir kisi, ayni birlikte, bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren en fazla iki dönem baskanlik yapabilir ve bir daha ayni göreve yeniden seçilemez.

(4) Yönetim kurulunun görevleri sunlardir:

a) Birligin çalisma programini uygulamak, islerin yürütülmesi ile ilgili kararlar almak.

b) Genel kurula sunulmak üzere teklifleri, raporlari, bütçeyi ve hesaplari hazirlamak ve harcamalari kontrol etmek.

c) Olagan ve olaganüstü genel kurul toplantilarinin gündemini hazirlamak ve üyeleri toplantiya çagirmak.

ç) Sektör Kurulunda Yönetim Kurulu Baskani ile birlikte yer alacak üyeleri belirlemek.

d) Genel kurul ve ilgili sektör kurulunca kararlastirilan isleri yürütmek.

e) TIM'in koordinasyonu saglamaya yönelik taleplerini degerlendirerek sonuçlandirmak.

f) Insan Kaynaklari Yönetmeligi çerçevesinde kadro tespit çalismalarinda bulunmak.

g) Genel sekreter ve yardimcilarini atamak.

(5) Birlik, yönetim kurulu baskani veya yetkilendirecegi baskan yardimcisi tarafindan temsil edilir.

Denetim Kurulu ve görevleri

MADDE 7 -(1) Birliklerin faaliyetlerini ve hesaplarini denetlemek amaciyla denetim kuruluna, genel kurul tarafindan genel kurula istirak hakkina sahip üyeler arasindan dört yil süre ile üç asil ve üç yedek üye seçilir.

(2) Denetim kurulunun görevleri sunlardir:

a) Mevzuat ve genel kurul kararlari çerçevesinde birliklerin hesap, islem ve faaliyetlerini devamli ve düzenli bir sekilde denetleyip üç aylik raporlar yayimlamak.

b) Genel kurul toplantilari için denetim raporlari hazirlamak.

(3) Denetim kurulu üyelerinin bu Kanun çerçevesinde birligin denetimine iliskin islemlerle ilgili isteyecekleri her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etmek, gerektiginde kopyasini vermek ve gerekli ortami saglamakla genel sekreter ve yönetim kurulu yükümlüdür.

Genel Sekreterlik ve Genel Sekreterin görevleri

MADDE 8 -(1) Genel Sekreter ve sayisi üçten fazla olmamak üzere genel sekreter yardimcisi; Müstesarligin olumlu görüsü alinmak kaydiyla yönetim kurulu tarafindan atanir.

(2) Genel Sekreter, birlik veya birliklerin islerinin sevk ve idaresiyle görevli ve yetkili amirdir. Genel Sekreterin birden fazla birligin islerinin sevk ve idaresi ile görevli ve yetkili olmasi halinde; ilgili birliklerin ortak giderlerine iliskin kararlar, yönetim kurulu baskanlari tarafindan alinir.

(3) Genel Sekreterin görevleri sunlardir:

a) Birlik veya birliklerin islerinin yürütülmesini saglamak.

b) Bu Kanun ve bu Kanun uyarinca yürürlüge konulan ilgili karar, yönetmelik ve teblig hükümleri ile bu mevzuat çerçevesinde verilecek talimatlarin ve alinan kararlarin uygulanmasini saglamak.

c) Birligin, TIM ve Müstesarlikla gerekli koordinasyonunu saglamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sektör Kurullari ve Sektörler Konseyi

Sektör Kurullari

MADDE 9 -(1) Sektörel politikalarin belirlenmesi ve gelistirilmesi, ihracat, üretim, ambalaj ve kalite standartlarinin uluslararasi normlara göre tespiti ile birlikler arasinda uyum ve koordinasyonun saglanmasi amaciyla çalismalar yapmak üzere, ayni sektördeki birlik yönetim kurullarinin baskanlari ile son iki takvim yilina göre yönetmelikle belirlenen ihracat performans kriterlerini saglayan birlik yönetim kurullarinca kendi üyeleri arasindan belirlenen ilave temsilcilerden ilgili sektör kurulu olusur.

(2) Istigal alaninda birden fazla sektör bulunan birlikler, en çok ihracat yaptigi sektörün sektör kurulunda temsil edilir. Sektör kurulu, ilk toplantisinda kendi üyeleri arasindan baskani ve ayni birlik yönetim kurulundan olmamak kaydiyla iki baskan yardimcisini seçer. Ancak tek birlik bulunan sektörlerde birlik yönetim kurulu ayni zamanda sektör kuruludur.

Sektörler konseyi

MADDE 10 -(1) Sektörler konseyi, TIM genel kurul delegesi olan sektör kurullari baskan veya baskan yardimcilari arasindan, ilgili sektörün TIM genel kurulu delegeleri tarafindan dört yil için seçilecek birer asil ve birer yedek üyeden olusur.

(2) Sektörler konseyi, TIM yönetim kuruluna faaliyetleri ve sektörlerle ilgili tavsiyelerde bulunabilir ve kanunla verilen diger görevleri yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Türkiye Ihracatçilar Meclisi

Kurulus, organlar ve görevler

MADDE 11 -(1) Birliklerin üst kurulusu olarak kurulan TIM'in merkezi Istanbul'dur.

(2) TIM'in organlari sunlardir:

a) Genel Kurul.

b) Yönetim Kurulu.

c) Denetim Kurulu.

ç) Genel Sekreterlik.

(3) TIM'in görevleri sunlardir:

a) Ihracatçilari yurt içinde ve yurt disinda temsil etmek.

b) Dis ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelismesine yardimci olacak çalismalar yapmak ve Müstesarliga öneride bulunmak.

c) Birliklerin koordinasyonunu saglamak.

ç) Birliklerin faaliyet gösterecekleri istigal sahalarinin belirlenmesine yönelik çalismalar yaparak Müstesarliga sunmak.

d) Dis ticaret ve yatirim olanaklarinin gelistirilmesi amaciyla, Müstesarlik koordinasyonunda konsey, kurul ve ticaret merkezi kurmak; kurulmus olanlara istirak etmek.

e) Müstesarlik onayi alinmak kaydiyla, dis ticaret ile ilgili mevcut egitim ve ögretim kurumlarina yardimda bulunmak, yenilerinin kurulmasina öncülük etmek ve katkida bulunmak.

f) Uluslararasi kuruluslarla, üyelerinin mesleki bazda menfaatlerini ülke çikarlari çerçevesinde koruyucu iliskiler kurmak ve gelistirmek.

g) Müstesarlik onayi alinmak kaydiyla ve bütçe imkânlari çerçevesinde, amaç ve görevlerini gerçeklestirmeye yönelik; yurt içinde ve yurt disinda tasinir ve tasinmaz almak, yaptirmak, satmak, kiralamak, rehin ve ipotek islemleri tesis etmek ve kaldirmak, vakif, sirket, dernek, tesis ve isletmeler kurmak veya kurulmus olanlara istirak etmek; birliklere bagli vakif, sirket, isletme ve tesislerin faaliyetlerinin koordinasyonunu saglamak.

g) Yurt içinde ve yurt disinda açilacak sergi ve fuarlara katilima dair Müstesarliga görüs bildirmek, sergi ve fuarlarin koordinasyonunu saglamak, Türk mallarinin yurt disi tanitimina iliskin proje ve faaliyetlere destek olmak.

h) Dis ticarette lojistik olanaklarinin gelistirilmesi yönündeki çalismalara katkida bulunmak, Müstesarlik onayi ile yurt içinde ve yurt disinda lojistik merkezleri kurmak, isletmek ve kurulmus bulunanlara istirak etmek.

i) Müstesarlik tarafindan verilecek dis ticarete iliskin diger görevleri yapmak.

Genel Kurul, görevleri ve toplantilari

MADDE 12 -(1) Birliklerin yönetim kurulu baskanlari genel kurulun tabii üyesidir. Ayrica genel kurula her birlik yönetim kurulundan bir üye ve yani sira ilgili birligin son iki takvim yilindaki ihracat performansina göre yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilecek sayidaki birlik üyesi katilir.

(2) Genel kurul, her yil Haziran ayi içinde, delegelerin en az yaridan bir fazlasinin istiraki ile toplanir. Genel kurul, yönetim kurulunun çagrisi veya üyelerinin en az üçte birinin yazili istegi üzerine olaganüstü toplantiya çagirilir.

(3) Genel kurulun görevleri sunlardir:

a) TIM baskanini, sektörler konseyi ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.

b) TIM'in çalisma programini tespit etmek.

c) Genel kurula sunulan yillik faaliyet raporunu, hesaplari ve bütçeyi müzakere ederek kabul veya reddetmek.

ç) Yönetim kurulunun ibrasina karar vermek.

d) Toplanti gündeminde yer alan diger hususlari görüsmek ve karara baglamak.

Yönetim Kurulu, görevleri ve toplantilari

MADDE 13 -(1) TIM yönetim kurulu, TIM baskani ve sektörler konseyinin asil üyeleri arasindan dört yil için seçtigi oniki üyeden olusur ve ilk toplantisinda kendi üyeleri arasindan üç baskanvekili ile bir muhasip üye seçer. Yönetim kurulu üyeliginin herhangi bir sebeple bosalmasi halinde, sektörler konseyinin ilk toplantisinda bosalan üyelik için seçim yapilir.

(2) Yönetim kurulunun görevleri sunlardir:

a) Ihracatin gelistirilmesine yönelik genel ve sektörel çalismalar yapmak, raporlar hazirlamak, görüs ve önerilerde bulunmak, birlikler ve sektörler arasinda temas ve koordinasyonu saglamak.

b) Hizmetin gerektirdigi tasinmaz alim, satim ve kiralanmasina yönelik olarak karar almak ve Müstesarlik onayini müteakip uygulamaya koymak.

c) Müstesarlik onayini almak suretiyle yurt disinda ticaret merkezleri kurulmasi, kurulmus olanlara ortak olunmasi yönünde karar almak ve uygulamak.

ç) Bütçeyi hazirlamak ve genel kurul tarafindan kabul edilen bütçeyi uygulamak, genel kurula sunulmak üzere yillik faaliyet raporunu hazirlamak, genel kurulda alinan kararlar dogrultusunda çalismalar yapmak, gelirler bakimindan birliklerin koordinasyonunu saglamak.

d) Insan Kaynaklari Yönetmeligi çerçevesinde kadro tespit çalismalarinda bulunmak.

TIM Baskani ve temsil

MADDE 14 -(1) TIM baskani, sektörler konseyi asil üyeleri arasindan dört yil için genel kurul tarafindan seçilir ve ayni zamanda sektörler konseyinin ve yönetim kurulunun baskanidir. Bir kisi, bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten sonra en fazla iki dönem baskanlik yapabilir ve bir daha ayni göreve yeniden seçilemez.

(2) TIM, baskani veya yetkilendirecegi baskanvekili tarafindan temsil edilir.

(3) TIM baskanliginin herhangi bir sebeple bosalmasi halinde, yapilacak ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere, yönetim kurulunca belirlenecek baskanvekillerinden biri TIM baskani olarak görev yapar.

Denetim Kurulu ve görevleri

MADDE 15 -(1) Denetim kuruluna TIM'in faaliyetlerini ve hesaplarini denetlemek amaciyla, genel kurul delegeleri arasindan dört yil süre ile üç asil ve üç yedek üye seçilir.

(2) Denetim kurulunun görevleri sunlardir:

a) Mevzuat ve genel kurul kararlari çerçevesinde TIM'in hesap, islem ve faaliyetlerini devamli ve düzenli bir sekilde denetleyip üç aylik raporlar yayimlamak.

b) Genel kurul toplantilari için denetim raporlari hazirlamak.

(3) Denetim kurulu üyelerinin bu Kanun çerçevesinde TIM'in denetimine iliskin islemlerle ilgili isteyecekleri her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etmek, gerektiginde kopyasini vermek ve gerekli ortami saglamakla genel sekreter ve yönetim kurulu yükümlüdür.

Genel Sekreterlik ve Genel Sekreterin görevleri

MADDE 16 -(1) TIM'in islerini yürütmek üzere, bir genel sekreter ile besten fazla olmamak üzere genel sekreter yardimcisi, Müstesarligin olumlu görüsü alinmak kaydiyla yönetim kurulu tarafindan atanir.

(2) Genel Sekreter, islerin sevk ve idaresi ile koordinasyonla görevli ve yetkili amirdir.

BESINCI BÖLÜM

Seçimler ve Mali Hükümler

Seçimler

MADDE 17 -(1) Birlik ve TIM genel kurulu tarafindan yapilacak seçimler gizli oy ve açik tasnif esasina göre yargi gözetiminde yapilir.

(2) Seçim yapilacak genel kurul toplantisindan en az onbes gün önce, seçimler için belirlenen liste, toplantinin gündemi, yeri, günü, saati ile çogunluk olmadigi takdirde yapilacak ikinci toplantiya iliskin hususlari belirten bir yazi ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu baskani olan hâkime verilir. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulundugu takdirde görevli hâkim, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplanti tarihleri, gündemde yer alan diger konular göz önünde bulundurularak görüsmelerin bitimine göre seçimlerin ilçe seçim kurulu baskaninin gözetiminde yapilmasi saglanir.

(3) Hâkim, gerektiginde ilgili kayit ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanlari tamamlattirdiktan sonra seçime katilacak üyeleri belirleyen liste ile diger hususlari onaylar. Onaylanan liste ile toplantiya iliskin diger hususlar ilgili birlik veya TIM'in ilan yerlerinde asilmak sureti ile üç gün süre ile ilan edilir.

(4) Ilan süresi içinde listeye yapilacak itirazlar hâkim tarafindan incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara baglanir.

(5) Bu suretle kesinlesen listeler ile toplantiya iliskin diger hususlar onaylanarak ilgili birlik veya TIM'e gönderilir.

(6) Hâkim, aday olmayan üyeler arasindan bir baskan ile iki üyeden olusan seçim sandik kurulunu atar. Ayni sekilde ayrica üç yedek üye de belirlenir. Seçim sandik kurulu baskaninin yoklugunda kurula en yasli üye baskanlik eder.

(7) Seçim sandik kurulu, seçimlerin kanunun öngördügü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oylarin tasnifi ile görevli olup bu görevleri seçim ve tasnif isleri bitinceye kadar araliksiz olarak devam eder. Seçimlerde kullanilacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan saglanir. Sandiklarin konacagi yerler hâkim tarafindan belirlenir.

(8) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlari tutanakla tespit edilip seçim sandik kurulu baskan ve üyeleri tarafindan imzalanir. Birden fazla sandik bulunmasi halinde tutanaklar, hâkim tarafindan birlestirilir. Tutanaklarin birer örnegi seçim yerinde asilmak suretiyle geçici seçim sonuçlari ilan edilir. Kullanilan oylar ve diger belgeler tutanagin bir örnegi ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu baskanligina tevdi edilir.

(9) Seçimin devami sirasinda yapilan islemler ile tutanaklarin düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarina yapilacak itirazlar, hâkim tarafindan ayni gün incelenir ve kesin olarak karara baglanir. Itiraz süresinin geçmesi ve itirazlarin karara baglanmasindan hemen sonra hâkim yukaridaki hükümlere göre kesin sonuçlari ilan eder ve ilgili birlik ile TIM'e bildirir.

(10) Listede adi yazili olmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliginin ve bu Kanuna göre üyeleri temsil ve ilzama yetkili olduklarinin ispat edilmesinden ve listedeki isminin karsisindaki yerin imzalanmasindan sonra kullanilir. Oylar, organlara göre birlikte veya ayri ayri, her sekilde düzenlenen oy pusulalarinin, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sirasinda sandik kurulu baskani tarafindan verilecek zarfa konulmasi suretiyle kullanilir. Bunlarin disindaki zarflara konulan oylar geçersizdir.

(11) Hâkim, seçim sonuçlarini etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykiri uygulama tespit etmesi halinde; bu tespite konu olan organla sinirli olmak üzere seçimlerin iptaline karar verebilir. Bu takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenilenecegi günü tespit ederek ilgili birlik veya TIM'e bildirir. Belirlenen günde yalniz seçim yapilir ve seçim islemleri bu madde ile kanunun öngördügü diger hükümlere uygun olarak yürütülür.

(12) Ilçe seçim kurulu baskani hâkime ve seçim sandik kurulu baskani ile üyelerine, 298 sayili Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkinda Kanunda belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diger seçim giderleri, ilgili birlik veya TIM bütçesinden karsilanir.

(13) Seçimler sirasinda sandik kurulu baskani ve üyelerine karsi islenen suçlar kamu görevlisine karsi islenmis gibi cezalandirilir.

Gelirler

MADDE 18 -(1) Birliklerin gelirleri sunlardir:

a) Giris aidati.

b) Yillik aidat.

c) Nispi ödeme.

ç) Diger gelirler.

(2) Giris aidati, yillik aidat ve nispi ödeme ile ilgili miktar ve oranlar birlik genel kurulu, diger gelirler ise birlik yönetim kurulu tarafindan belirlenir ve bunlar Müstesarligin onayindan sonra kesinlesir.

(3) Nispi ödeme, ihracat islemleri üzerinden FOB bedelin asgari onbinde ikisi ile azami binde biri arasinda tahsil edilir. Ihracatin gelistirilmesini teminen sektörel bazda tanitim gruplari olusturulmasi halinde, FOB bedelin binde üçü oranina kadar ek nispi ödeme kesintisi genel kurul karari ve Müstesarlik onayi ile yapilabilir. Giris aidati ve yillik aidat, on alti yasindan büyükler için uygulanan aylik asgari ücretin brüt tutarinin yüzde ellisinden fazla olamaz. Giris aidatinin alindigi yil ayrica yillik aidat alinmaz.

(4) Giris aidati, yillik aidat, nispi ödeme ile diger gelirlerin süresinde ödenmemesi halinde, 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanunda belirlenen oranda gecikme zammi tahakkuk ettirilerek, birlik yönetim kurulu tarafindan verilen karari müteakip icra daireleri araciligi ile tahsil edilir. Tahsil zamanasimi süresi bes yildir.

(5) TIM'in gelirleri, birliklerin bir önceki takvim yili itibariyle elde etmis olduklari gelirlerin yüzde sekizi oranindaki katki paylarindan olusur. Birliklerin katki paylari Ocak ve Temmuz aylarinda iki esit taksitte TIM hesaplarina aktarilir.

Bütçe ve giderler

MADDE 19 -(1) Bütçe, yönetim kurulu tarafindan yillik olarak hazirlanir ve genel kurul tarafindan kararlastirilir.

(2) Bütçeden ödeme; bütçede ödenegin bulunmasi kaydiyla yönetim kurulu baskani veya yetkilendirecegi yardimcisi/baskanvekili ve genel sekreterin veya muhasip üyenin ortak imzasi ile yapilir.

(3) Birlik yönetim kurulunca yapilan ek ödenek talepleri TIM yönetim kurulu tarafindan degerlendirilerek Müstesarliga sunulur, TIM yönetim kurulunca yapilan ek ödenek talepleri ise dogrudan Müstesarlik tarafindan sonuçlandirilir.

(4) Birliklerin ve TIM'in personel giderleri, gelirlerinin yüzde kirkini geçemez.

(5) Birlikler tarafindan, dis ticaret hizmetleri ve alt yapisinin gelistirilmesi ve yürütülebilmesi için tayin ve tespit olunacak islerin, faaliyetlerin, projelerin ve amaçlarin gerçeklestirilmesine yönelik ortaya çikan giderler ile bu amaçla yapilan hizmet ve idari giderlerin karsilanmasini teminen, bir önceki yilin birlik gelirlerinden hesap edilerek izleyen yilin Ocak ve Temmuz aylarinda iki esit taksit halinde ödenmek üzere yüzde sekiz oraninda pay ayrilir. Bu hususa iliskin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çesitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 20 -(1) TIM ve birlik genel sekreterligi; genel sekreter ve yardimcilari ile diger personelden olusur.

(2) TIM ve birliklerde istihdam edilenler, bu Kanun ve bu Kanuna dayanilarak çikarilacak yönetmelik hükümleri ile 4857 sayili Is Kanunu ve Insan Kaynaklari Yönetmeligi hükümlerine tabidir.

Kurul üyeliklerine seçilemeyecek olanlar

MADDE 21 -(1) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmis olsa bile; kasten islenen bir suçtan dolayi bes yil veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenligine karsi suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin isleyisine karsi suçlar, milli savunmaya karsi suçlar, devlet sirlarina karsi suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüsvet, hirsizlik, dolandiricilik, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karistirma, edimin ifasina fesat karistirma, suçtan kaynaklanan malvarligi degerlerini aklama, kaçakçilik, vergi kaçakçiligi veya haksiz mal edinme suçlarindan mahkum olanlar TIM ve birliklerin yönetim kurulu ve denetim kurulu üyesi olamaz.

(2) Seçilen gerçek veya tüzel kisi üyeler, seçilmelerine engel bir durumlari olmadigini belgelemekle yükümlüdür. Seçildikten sonra birinci fikra kapsamina giren suçlari islememis oldugunu ilgili mercilerden alinan belgelerle tevsik edemeyen üyelerin asil veya yedek üyelikleri kendiliginden düser.

Denetim

MADDE 22 -(1) TIM ve birlikler ile bunlarin kurdugu vakif, sirket, isletmeler ve istirakler idari ve mali yönden Müstesarligin denetimine tabidir.

(2) Denetim sirasinda, denetim yapmakla görevli olanlar tarafindan istenecek ve denetimle ilgili gizli dahi olsa her türlü belge, defter, dosya ve sair evrakin para ve para hükmündeki evrak ve senetlerin talep edildiginde kopyasinin verilmesi, kasa ve veznenin kontrol ettirilmesi, yönetim yerleri, subeler ve irtibat bürolarina girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur.

Düzenlemeler, görevlendirme ve seçimlerin ertelenmesi

MADDE 23 -(1) TIM, Müstesarligin olumlu görüsünü alarak, dünya ticaretindeki gelismelere göre birliklerin bölgesel ve sektörel bazda yeniden teskilatlanmasina iliskin düzenlemeler yapabilir.

(2) Birliklerin veya TIM'in seçimle is basina gelen organlarinin seçim tarihleri Bakanlik tarafindan bir yili geçmemek üzere ertelenebilir.

(3) Bu Kanunda yer alan hususlara iliskin yönetmelikler; TIM tarafindan hazirlanarak Bakanligin onayi üzerine Resmî Gazetede yayimlanmak suretiyle yürürlüge girer.

(4) Bu Kanunda yer alan hususlara iliskin tebligler çikarmaya, özel ve zorunlu durumlari inceleyip sonuçlandirmaya ve gerekli önlemleri almaya Müstesarlik yetkilidir.

Geçis hükümleri

GEÇICI MADDE 1 -(1) Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte 5/7/1993 tarihli ve 93/4614 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge konulan Ihracatçi Birliklerinin Kurulusu, Isleyisi, Istigal Sahalari, Organlari, Üyelerinin Hak ve Yükümlülüklerine Dair Karara istinaden kurulu bulunan birlikler ve TIM faaliyetlerine devam eder.

(2) Bu Kanun çerçevesinde TIM'in ve birliklerin organlarina iliskin yönetmeliklerin yürürlüge girmesini müteakiben yapilacak ilk olagan genel kurulda organlari tesekkül ettirilir. Organlar tesekkül edinceye kadar baska bir isleme gerek kalmaksizin; TIM yürütme kurulu, TIM yönetim kurulu; TIM icra komitesi, sektörler konseyi olarak görev yapar.

(3) Halen görev yapmakta olan TIM ve birliklerin personeli ayni statü ve özlük haklari ile görevlerine devam ederler.

(4) Personel giderleri gelirlerinin yüzde 40'ini asan birliklerin genel sekreterlikleri, bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren üç yil içerisinde, personel giderlerini bu seviyeye getirmekle yükümlüdür.

(5) Bu Kanunun uygulanmasina iliskin yönetmelikler bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren iki ay içinde yayimlanir. Bu yönetmelikler yürürlüge konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykiri olmayan hükümlerinin uygulanmasina devam edilir.

Yürürlük

MADDE 24 -(1) Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 25 -(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.