2020/232 Sirküler (10.07.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-232

Sayın Üyemiz;

1. Avustralya Kahverengi Kokarca Böceği İle Mücadele Tedbirleri hk.

2. Gayrimenkul Satışı Hk

3.Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi / Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması

4. DTÖ TTE Bildirimi Hk. (BAE - Bahreyn - Kuveyt - Umman - Katar - Suudi Arabistan - Yemen)

5. Türkiye-Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması (TGA)

6. Fas Kapsamında Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri Hk.

7. İsrail Sanal Gıda Sektörel Ticaret Heyeti Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır
GüzideERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.

1. Avustralya Kahverengi Kokarca Böceği İle Mücadele Tedbirleri hk.

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından "kahverengi kokarca böceği - brown marmorated stink bug (BMSB)” ile mücadele etmek amacıyla 1 Eylül 2019 - 31 Mayıs 2020 döneminde ülkemiz de dahil olmak üzere 33 farklı ülkeden Avustralya'ya getirilecek muhtelif ürünlere yönelik çeşitli biogüvenlik tedbirleri uygulandığı bildirilmektedir.

Sidney Ticaret Ateşeliği tarafından Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı'nın 26 Haziran 2020 tarihinde yayınladığı 98-2020 sayılı Duyuru ile 2020-2021 döneminde uygulanacak olan tedbirlerin belirlendiği, riskli ülkelere Portekiz, Ukrayna ve Moldova'nın da ilave edildiği, 1 Eylül 2020 - 31 Mayıs 2021 dönemindeki uygulanacak tedbirlerin bir önceki dönem ile uyumlu olduğu ve anılan Tedbirler'in https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsbtreatment-providers-scheme adresinde yer almakta olduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu dönemde uygulanacak ilgili tedbire ilişkin duyuru metninin https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2020/98-2020 adresinde bulunduğu, bir önceki dönemde olduğu gibi, 2020-2021 döneminde Avustralya'ya yapılacak yüksek riskli ve riskli ürün grupları fasıl numaraları bazında açıklandığı, buna göre; -36, 44, 45, 57, 68, 69 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93 no.lu fasıllarda yer alan ürünlerin yine yüksek riskli; -25, 26, 27, 28, 29, 31, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 56 fasıllarda yer alan ürünlerin riskli olarak değerlendirildiği belirtilmektedir.

Yüksek riskli ürünlerin 2020-2021 döneminde ülkemiz dahil riskli olarak belirlenen ülkelerden Avustralya'ya ihraç edilmesi istenildiğinde, zorunlu arındırma işlemine tabi tutulması gerektiği; riskli ürünler kategorisindeki fasıllarda ise her ne kadar zorunlu arındırma işlemi şart koşulmasa da normale kıyasla daha yüksek oranda olmak üzere rastgele seçim yöntemiyle kontrole tabi tutulacağı bildirilmektedir.

2020-2021 döneminde "kahverengi kokarca böceği - brown marmorated stink bug (BMSB)” ile mücadele kapsamında ihracat yapılan ülkelerde arındırma işlemi yapmak isteyen firmaların yetkilendirilmek üzere başvuru yapması gerektiği bildirilmekte olup, başvuru koşulları ve formu https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stinkbugs/offshore-bmsb-treatment-providers-scheme#treatment-providers-in-target-risk-countries adresinde yer almaktadır.

Bu çerçevede, bir önceki dönemde (2019-2020) kayıtlı olan firmaların da başvurularını yenilemeleri gerektiği, söz konusu firmalara Bakanlık tarafından bir e-posta gönderilmiş olduğu, söz konusu e-postadaki veya yukarıda belirtilen adresteki başvuru formunun doldurularak gönderilebileceği ifade edilmektedir.

2. Gayrimenkul Satışı Hk

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı tarafından alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Mülkiyeti Kurumlarına ait olan ekli listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile 21-24/07/2020 tarihleri arasında satış ihalesi yapılacağı ve gayrimenkullerin satış ilan metninin Kurumun web sayfasında (www.sgk.gov.tr) ilan edildiği belirtilmektedir.

Ek-1: İlan Metni (2 Sayfa)

3. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi / Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması

İlgi: 30/10/2019 tarihli ve 2019/216 sayılı sirkülerimiz.

İlgide kayıtlı sirkülerimizin konusu, körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (Cooperation Council for the Arab States of The Gulf "GCC") tarafından, 9 ürün grubunda (64 tarife pozisyonu altında) yer alan bazı"Çelik Ürünleri" ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturmasıbaşlatıldığı bildirilmişti.

Konu ile ilgili T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı ekinde yer alan, bahis konusu soruşturma kapsamında 21 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenmesi öngörülen kamu dinleme toplantısına ilişkin Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin Teknik Sekretaryası tarafından iletilen duyuru Ek'te sunulmaktadır.

Söz konusu duyuruda, mezkur toplantının COVID-19 salgını sebebiyle sanal ortamda ve Arapça dilinde düzenleneceği, ilgili tarafların mezkur toplantıya katılmak istemesi halinde en geç mezkur toplantı tarihinden 7 gün önce bir örneği duyuru ekinde yer alan başvuru formunu doldurarak belirtilen adrese iletmesi gerektiği, mezkur toplantıda sözel olarak iletilen görüşlerin toplantıdan sonraki 10 gün içerisinde yazılı olarak anılan Sekretarya'ya iletilmemesi halinde dikkate alınmayacağı belirtilmektedir.

Ek-2: Duyuru ve Eki Form (4 Sayfa)

4. DTÖ TTE Bildirimi Hk. (BAE - Bahreyn - Kuveyt - Umman - Katar - Suudi Arabistan - Yemen)

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Suudi Arabistan tarafından hazırlanan bir taslak düzenlemeyle ilgili olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Yemen tarafından yapılan ortak bildirimin, 1 Temmuz 2020 tarihinde DTÖ Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesine iletildiği belirtilmektedir.

Bildirimde adı geçen ülkelerde piyasaya sürülecek şişelenmiş içme sularının ve doğal maden sularının etiketlerinde bulunacak bilgilere dair gerekliliklere yer verildiği, tüketicinin bilgilendirilmesi ve etiketleme amaçlarıyla yapıldığı belirtilen düzenlemenin Codex'in CAC 227/2001 ve CAC 108/2001 nolu standartların referans alınarak hazırlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu bildirim ile taslak metnin birer örneği ekte sunulmuş olup, taslak düzenlemenin, yayımlandığı tarihten itibaren 180 gün sonra yürürlüğe gireceği ve taslak hakkında 60 gün içinde görüş ve değerlendirmelerin iletilebileceği hususları da ayrıca bildirilmektedir.

Bilgileriniz ve konunun ilgili konusunda ihracatçılarımızın görüş ve önerilerini 6 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 17:00'ye kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

Ek-3: Bildirim

5. Türkiye-Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması (TGA)

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, ülkemiz ile Venezuela arasında serbest ticaret alanı tesisini amaçlayan ve 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması”nın onaylanması hakkında kararın 1 Haziran 2020 tarih ve 31142 1. Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı ifade edilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Karakas Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, söz konusu Anlaşma'nın iç onay sürecinin her iki ülke tarafından tamamlandığı ve Anlaşma'nın 21 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girmesine ilişkin nota teatisinin gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

6. Fas Kapsamında Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri Hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracat Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Fas gümrük noktalarında gerçekleştirilen bazı sanayi ürünlerinin ithalatındaki uygunluk kontrollerinin başlatılan yeni bir uygulama ile 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilmeye başlandığı, Fas Sanayi Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı ile Fransız Bureau Veritas, Alman TUV Rheinland ve İspanyol ApplusFomento firmalarının anlaşma sağlandığı bilgisinin edinildiği ayrıca söz konusu uygulamanın hayata geçirilmesinde oluşabilecek sıkıntılar sebebiyle de önce 20 Nisan 2020 tarihine kadar geçiş döneminin tanımlandığı ve bu geçiş döneminin COVID-19 sebebiyle 20 Haziran 2020 tarihine uzatılarak bu tarihe kadar tüm ürünlerin kontrollerinin Fas gümrüklerinde gerçekleştirilebileceğinin ilan edildiği bildirilmektedir.

Rabat Ticaret Müşavirliğinin zaman içerisinde uygulamanın nasıl ilerlediğine ilişkin yetkilendirilmiş firmalarla yapmış oldukları görüşmeler sonucunda uygulama listelerinde güncellemeler yapılabildiğinin anlaşıldığı belirtilmekte, bu minvalde, ihracatçı firmaların aşağıdaki listeleri ürün kodu ile kontrol ederek ihraç edecekleri ürünlerin uygunluk kontrollerinin ülkemizde mi, ya da Fas'ta mı gerçekleştirileceği konusunda bilgi sahibi olabileceği ifade edilmektedir.

Menşe ülkede kontrol edilecek ürünler listesi: http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20controles%20a%20l%20origine_1.pdf

Fas varış noktasında, kontrol edilecek ürünler listesi: http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20controles%20%20au%20MAROC%20V1.pdf

Bununla birlikte, Ticaret Müşavirliğimizce, Faslı Bakanlık tarafından yapılan bir duyuru ile normal koşullarda kontrollerin çıkış ülkesinde gerçekleştirilmesi gereken ürünlerle ilgili COVID-19'dan kaynaklı sebeplerle zorlukların yaşanması ve kontrolün çıkış ülkesinde gerçekleştirilememesi halinde istisnai bir uygulama olarak 20 Haziran 2020 tarihinden sonra Fas'a ulaşan mallar için Fas gümrük noktalarında uygunluk kontrollerini gerçekleştirme imkanının tanınacağı; ancak, bu imkandan faydalanabilmek için ön koşul olarak ilgili ithalatçılar tarafından, Fas'ta gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği PORTNET internet platformu üzerinden ithalat başvurusu yapılırken "Yeminli Beyanname” (Declaration sur L'honneur) verilmesi gerektiği, aksi takdirde bu istisnai uygulamadan faydalanmanın mümkün olmayacağı hususlarının kamuoyu ile paylaşıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu kamuoyu duyurusuna aşağıdaki linkte yer verilmektedir.

http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/entr%C3%A9e-en-vigueur-dunouveausyst%C3%A8me-de-contr%C3%B4le-des-produits-industriels-%C3%A0-l%E2%80%99

7. İsrail Sanal Gıda Sektörel Ticaret Heyeti Hk.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri(AKİB)'nden alınan yazıda, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından, ihracat pazarlarımızın çeşitlendirilmesi ve ihracatımızın artırılması hedefiyle, 10-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında İsrail'e yönelik Sanal Gıda Sektörel Ticaret Heyeti düzenleneceği belirtilmektedir.

Bahse konu Sanal Gıda Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında, İsrail pazarı hakkında bilgilendirmeye yönelik Webinar ve 10-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında online ikili iş görüşmelerinin (B2B) tesis edileceği bildirilmekte olup, Sanal Gıda Sektörel Ticaret Heyetine katılım kontenjanının azami 15 firmayla sınırlandırılmış olduğu ve kayıt bedelinin 300 USD olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, heyete katılım sağlayacak firma temsilcilerinin İngilizce bilmesi ve firma temsilcisinin firma çalışanı olması durumunda, ilgili temsilcinin Ağustos ayı boyunca firmada SGK'lı olarak çalışması gerektiği belirtilmekte olup, bahse konu faaliyete katılım sağlamak isteyen firmaların https://forms.gle/EG3wXCVBA9vUhkYn9 adresindeki başvuru formunu 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar doldurmaları gerektiği bildirilmektedir.


Ekler:
ek-1.pdf

Ek-2.pdf

ek-3.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.