2020/247 Sirküler (21.07.2020)


SİRKÜLER 2020-247

Sayın Üyemiz;

1. Sırbistan / Korunma Önlemi Soruşturması

2. 2020/17 Sayılı YYS Elektronik Başvuru İşlemleri Genelgesi

3. İhale İçin Niyet Beyanı

4. Biofach 2021 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

5. Kompozit Ürünlerin AB'ye İhracatı

6. Sanayi Sicil Belgesi

7. Filipinler Elektronik Sağlık Sertifikası

8. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Hollanda

9. Fuar Duyurusu

10. Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.
 

e-imzalıdır
GüzideERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.

1. Sırbistan / Korunma Önlemi Soruşturması

İlgi: 16.07.2020 tarihli ve 2020/235 sayılı sirkülerimiz.

İlgide kayıtlı sirkülerimizde, 29 Haziran 2020 tarihinde Sırbistan Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirime göre "İnşaat Demiri (Ribbed Concrete Steel in Bars-Rebars)” (7214 20 00 00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığı hususu bildirilmişti.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı ekinde yer alan ve Sırbistan soruşturma otoritesi tarafından iletilen ihracatçı/üretici soru formunun A Bölümü'nde belirtilen açıklamalar göz önünde bulundurularak 16 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 21 günlük süre içerisinde soruşturma otoritesine iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Ek-1: Questionnaire -Exporters

Ek-2: Tables - EXPORTERS

2. 2020/17 Sayılı YYS Elektronik Başvuru İşlemleri Genelgesi

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11. maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere "YYS Elektronik Başvuru İşlemleri" konulu 2020/17 sayılı Genelgenin hazırlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu Genelgeye ve ekinde yer alan kılavuza https://www.ticaret.gov.tr/gumrukislemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresi üzerinden ulaşılabilmesi mümkündür.

Ek-3: Sayfa (YYS Elektronik Başvuru İşlemleri konulu 2020/17 sayılı Genelge)

3. İhale İçin Niyet Beyanı

Maputo Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazı ekinde, Mozambik'te faaliyet gösteren Güney Afrika Merkezli Sasol firmasının boru hattı inşası için kaplanmış boru alımına yönelik ilan ettiği niyet beyanı yer almakta olup, söz konusu niyet beyanı ekte yer almaktadır.

Ek-4: Niyet Beyanı

4. Biofach 2021 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nden alınan yazıda, Almanya-Nürnberg'de 17-20 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek Biofach 2021 Fuarı'na EİB tarafınfan Türkiye milli katılım organizasyonu düzenlenmesi planlandığı belirtilmektedir. Söz konusu fuar duyurusu ile başvuru linki aşağıda sunulmaktadır.

Fuar duyurusu Linki: http://eib.li/8E0B8

Başvuru Linki: http://eib.li/05977

5. Kompozit Ürünlerin AB'ye İhracatı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan bir yazıda kompozit ürünlerin Avrupa Birliği (AB)'ne girişinde uygulanacak olan hayvan sağlığı gereksinimleri hakkında DG SANTE'den bir örneği ekte iletilen mektubun alındığı belirtilmektedir.

Söz konusu mektupta özetle:

- Bitkisel ürünlerin işlenmiş hayvansal ürünlerle birleştirilmesi sonucunda oluşan kompozit ürünlerin AB'ye girişine dair 2016/429 sayılı AP ve Konsey Tüzüğüne uygun olarak hayvan sağlığı gereksinimlerini düzenleyen 2020/692 sayılı Komisyon Tüzüğünün 21 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulanacağı,

- Anılan Tüzük kapsamındaki hayvan sağlığı kurallarının, ilave yasal dayanaklar sağlamasına rağmen, uygulamada kompozit ürünlerin ithalat koşullarına değişiklik getirmediği,

- Et ürünleri içeren kompozit ürünlerin ve uzun raf ömrüne sahip olmayan süt veya yumurta ürünleri içeren kompozit ürünlerin AB'ye giriş izninin yalnızca bu kompozit ürünlerde bulunan hayvansal menşeli ürünün AB'ye girişi için onaylanan üçüncü bir ülkeden veya bölgeden gelmesi durumunda gerçekleşebileceği,

- Buna ilaveten, bahse konu kompozit ürünlerin AB'ye girişinde, kompozit ürünlerde bulunan hayvansal menşeli işlenmiş ürünlerin 2020/692 sayılı Komisyon Tüzüğünde belirlenen hayvan sağlığı gereksinimleriyle uyumlu olması gerektiği,

- Ayrıca, anılan hayvansal menşeli işlenmiş ürünün; a) kompozit ürün üreticisinin bulunduğu aynı listeli üçüncü ülke veya bölgeden, b) AB'den veya, c) kompozit ürünün belirli bir risk azaltıcı işlem görmeden AB'ye girişi için listelenen üçüncü ülke veya bölgeden gelmesi gerektiği,

- Yalnızca süt veya yumurta ürünleri içeren uzun raf ömrüne sahip kompozit ürünlerin, kompozit ürünlerde bulunan süt ürünleri ve yumurta ürünlerinin 2020/692 sayılı Tüzükte belirtilen risk azaltma işlemine tabi tutulması halinde Birliğe girişine izin verileceği,

- Kamu ve hayvan sağlığı kurallarının yansıtılması amacıyla, farklı kompozit ürün kategorilerinin AB'ye girişi için yeni bir resmi sertifika ve özel atestasyon modeli geliştirildiği,

- Giriş şartlarının hayvansal ürün oranları yerine havyan ile kamu sağlığı risklerine göre belirleneceği,

- 21 Nisan 2021 tarihinden itibaren, kompozit ürünlerin AB'ye girişi için geçerli gereksinimlerin kompozit ürünlerin özelliklerine bağlı olarak sırasıyla; (1) raf ömrü olmayan kompozit ürünler, (2) et ürünleri içeren raf ömrü olan kompozit ürünler ve (3) et ürünleri içermeyen raf ömrü olan kompozit ürünler olarak sınıflandırılacağı,

- Resmi sertifikanın raf ömrü olmayan kompozit ürünler ile et içeren ve raf ömrü olan kompozit ürünlere eşlik edeceği,

- Özel atestasyonun ise et ürünleri içermeyen raf ömrü olan kompozit ürünlere eşlik edeceği ve anılan model belgelerin gelecek haftalarda sağlık ve bitki sağlığı (sanitary and phytosanitary-SPS) bildirimine konu olacağı,

Mektup ekinde ise hayvan sağlığı gereksinimlerine dair yasal atıflarla birlikte kompozit ürünlerin AB'ye girişi için geçerli koşulların daha iyi anlaşılması için karar ağacına yer verildiği ifade edilmektedir.

Ek-5: Mektup

Ek-6: Mektup Eki

6. Sanayi Sicil Belgesi

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmelerimizin kayıtlarının tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde yapılan güncellemeyle elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; sisteme kayıtlı sanayicilerin İl Müdürlüklerinden elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e- devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabilecekleri; ayrıca sistemden Sanayi Sicil Belgelerini pdf formatında indirebilecekleri ve çıktı alarak kullanabilecekleri belirtilmektedir.

Ayrıca; daha önce ibraz edilen mevcut matbu form halindeki Sanayi Sicil Belgesinin bilgilerinde değişiklik olmadığı sürece vize süresi bitimine kadar kullanabilecektir.

Ek-7: Sanayi Sicil Belgesine ilişkin bilgi notu

7. Filipinler Elektronik Sağlık Sertifikası

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda Manila Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, ilişikte birer örneği yer alan "Elektronik Sağlık Sertifikası ve İlgili Diğer Hususlar”a ilişkin düzenlemelerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmektedir.

Ek-8: 2020_BAI MC 05_Verification of International VHC During Enhanced Community Quarantine

Ek-9: 2020_BAI MC 10_Acceptance of Electronic Export Health Certificate during the ECQ period

Ek-10:2020_BAI MO 34_ Extension of BAI Issuances Nos. 05, 06, 10, 15 amd 22

Ek-11: 2020_DA_MC_22_Launching of Online Public Consultation on bureua of Animal Industry Proposed Regulations

8. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Hollanda

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlenmekte olduğundan bahisle, 23 Temmuz 2020 Perşembe günü 15.00-16.30 saatleri arasında Hollanda'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz ile ülkede yerleşik iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılımlarıyla e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Söz konusu toplantı ile ilgili duyuru ve toplantı bağlantı linki ekte sunulmaktadır.

Ek-12: Hollanda İle Elektronik Sohbet Toplantısı

9. Fuar Duyurusu

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 25-26 Eylül 2020 tarihlerinde sanal bir "Digital Health v.3.0 COVIDFREE III" Konferansının düzenleneceği, söz konusu etkinlikte dijital diplomasi, ilaç üretimi, tıbbi cihazlar ve sağlık turizmi konularının ele alınacağı, anılan etkinliğe devlet kurumları, iş dünyası, sağlık turizmi, eczacılık ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılmasının beklendiği ifade edilmekte olup, etkinliğe ilişkin bilgi notu ilişikte iletilmektedir.

İlgili firmalarımızın "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda bilgilendirilmeleri önem taşımaktadır.

Ek-13: Bilgi Notu

10. Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler Hk.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 01.04.2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ticari hayatta firmaların rekabet gücünün korunması açısından Türkiye Gümrük Bölgesine yolcu beraberinde getirilen numune, sergi ve fuar eşyası ile Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılan ve geri getirilen numune, sergi ve fuar eşyasına ilişkin beyanın "Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu” ile yapılabilmesine imkan sağlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu Yönetmelik değişikliğine istinaden yayımlanan 2020/18 sayılı Genelge ile Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılan ve geri getirilen numune, sergi ve fuar eşyasının beyanı ile yurt dışından ülkemize yolcu beraberinde getirilen numunelik eşya ve modellerin serbest dolaşıma girişinde uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği ifade edilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde, Bakanlığın web sayfasında "e işlemler” bölümünde bulunan "Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Programı” üzerinden ilgili formun elektronik ortamda doldurulması suretiyle gümrük idaresine beyan yapılabilmesine imkân sağlandığı, bu amaçla kullanıcıların sisteme giriş yapabilmeleri için öncelikle sisteme kayıt olmaları ve kendilerine gelen e-posta üzerinden hesaplarını aktifleştirmeleri gerektiği bildirilmektedir.


Ekler:
1.jpg

10.pdf

11.pdf

12.pdf

13.pdf

2.jpg

3.pdf

4.pdf

5.pdf

6.pdf

7.pdf

8.pdf

9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.