2020/257 Sirküler (06.08.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-257

Sayın Üyemiz;

1. Türkiye-Fas STA

2. ABD - Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

3. ABD/İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

4. Ukrayna / Korunma Önlemi

5. Anti Damping Soruşturması/Mısır-Makine Halısı ve diğer Yer Kaplamaları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Türkiye-Fas STA

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, ülkemiz ile Fas arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmasının 17'nci maddesine göre, ülkemizden ithali gerçekleşen bazı nihai tekstil ve hazır giyim ürünlerine karşı 31 Aralık 2021 tarihine kadar mevcut MFN oranının % 90'ı oranında kesin korunma önlemi Fas tarafından yürürlüğe konulduğu hatırlatılmaktadır.

Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde yayımlanan 27 Temmuz 2020 tarihli ve 6074/211 sayılı sirkülerde özetle, 27 Temmuz 2020 ve 6903 sayılı Fas Resmi Gazetesinde yayımlanan "2020 Yılı Değiştirilmiş Finans Kanunu” uyarınca, ortak vergi rejimi kapsamında % 30 gümrük vergisi oranına tabi olan tüm ürünler için söz konusu verginin % 40'a yükseltilmesinin öngörüldüğü, dolayısıyla Türkiye'den ithali gerçekleşen ve % 30 oranına tabi olan tekstil ve hazır giyim ürünlerine karşı uygulanan verginin buna bağlı olarak 27 Temmuz 2020 tarihinden itibaren % 40 gümrük vergisi oranı baz alınarak hesaplanacağı belirtilmektedir.

Mezkur gümrük sirkülerinin ekinde yer alan Türkiye menşeli ve korunma önlemine tabi olan ürünlerin yeni uygulamaya göre güncellenmiş oranlarını içerir Fransızca listesi ekte iletilmektedir.

Ek-1: Fransızca Gümrük Sirküleri (11 Sayfa)

2. ABD - Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” (Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) ve "Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir Çelikten Tüp ve Borular” (Light-Walled Rectangular Pipe and Tube) ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemleri kapsamında 1 Mayıs 2019 - 30 Nisan 2020 dönemine ilişkin; "Geniş Çaplı Dikişli Boru” (Large Diameter Welded Pipe) ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemi kapsamında 27 Ağustos 2018 - 30 Nisan 2020 dönemine ilişkin, telafi edici vergi önlemi kapsamında ise 29 Haziran 2018 - 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin; idari gözden geçirme (administrative review) soruşturmaları ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresince (ITA) başlatıldığı belirtilmektedir. Konuya ilişkin 10 Temmuz 2020 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-07-10/pdf/2020-14834.pdf bağlantısından ulaşılması mümkündür.

Anılan bildirimin incelenmesinden de görüleceği üzere ITA, ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olduğu, bu yönteme başvurması halinde soruşturma açılış tarihinden itibaren 30 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaları açıklayacağı belirtilmektedir. Açılış bildiriminde adı geçen firmalarımızın soruşturma döneminde ABD'ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda anılan bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ITA ile temasa geçmeleri gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca, söz konusu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkânı bulunduğu bildirilmektedir.

ITA tarafından bahis konusu telafi edici vergi soruşturması kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formunun yanı sıra Bakanlığımıza da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen bir hükümet soru formu gönderilecek olduğu, soruşturma süresince firmalarımız ve Bakanlığımız arasında koordineli olarak çalışılması büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

Firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda mütalaa edilmektedir.

3. ABD/İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli "inşaat demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı uygulanan telafi edici vergi önlemi kapsamında 2017 yılına ilişkin bir idari gözden geçirme soruşturması yürütüldüğü bildirilmektedir.

Mezkur soruşturma kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi, 6 Temmuz 2020 tarihinde nihai kararını açıklamış olduğu, söz konusu kararın yer aldığı 14 Temmuz 2020 tarihli ABD resmi gazetesi nüshasına https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-07-14/pdf/2020-15062.pdf web adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bireysel olarak incelenmeyen 15 firma için de gözden geçirme dönemi için net telafi edici vergi oranları belirlenmiş, ayrıca mezkur dönemde ABD'de soruşturma konusu ürün ihracatı bulunmayan 6 firmanın gözden geçirmesi iptal edilmiştir. Detaylı bilgi için Genel Sekreterliğimizeeo@baib.gov.tradresinden ulaşabilirsiniz.

4. Ukrayna / Korunma Önlemi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Ukrayna Kurumlararası Dış Ticaret Komisyonu (Komisyon) tarafından yapılan bildirime göre, Ukraynalı "Odesakabel” ve "Zavod Pivdenkabel” firmaları tarafından yapılan başvuru üzerine "kablolar” ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturmasının başlatılmasına karar verildiği ve söz konusu kararın 24 Temmuz 2020 tarihinde Ukrayna Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu bildirimde ilaveten, soruşturmanın Ukrayna Gümrük Tarife Pozisyonu altında 8544.49.20.00, 8544.49.91.00, 8544.60.10.10, 8544.60.10.98, 8544.60.90.10, 8544.60.90.90, 8544.70.00.10 ve 8544.70.00.90 tarifelerini kapsayacağı; söz konusu soruşturmaya taraf olmak isteyen üçüncü kişilerin taleplerini soruşturma açılışının yayımlanma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, söz konusu soruşturmanın açılışına yönelik yazılı görüşlerini ise soruşturma açılışının yayımlanma tarihinden itibaren 45 gün içerisinde Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanlığı'na iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Korunma önlemi soruşturmaları, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabilmekte olduğu belirtilmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığımızın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.

5. Anti Damping Soruşturması/Mısır-Makine Halısı ve diğer Yer Kaplamaları

İlgi: 27.07.2020 tarihli 2020/252 sayılı Sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından ülkemiz menşeli 'Makine Halısı ve diğer Yer Kaplamaları' (5702.42, 5703.20, 5703.30, 5703.90 ve 5705.00 Gümrük tarife pozisyonlarında) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatıldığı bildirilmişti.

Kahire Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, soru formu henüz gönderilmemiş ve dolayısıyla ilgili soruşturma otoritesince tanınmayan soruşturma konusu ürün ihracatçısı firmalarımızın, açılış bildiriminin Kahire Ticaret Müşavirliğimize ulaştığı tarih olan 22 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgi'de kayıtlı yazımız ekinde iletilen açılış bildiriminin 'Sampling Techniques' bölümü (a) kısmında belirtilen bilgi ve belgelerle kendilerini karşı otoriteye tanıtmaları beklendiği belirtilmektedir. Bu süre uzatımı, henüz ilgili otorite nezdinde kendilerini tanınır kılmamış ancak soruşturmaya taraf olmak isteyen ihracatçı firmalarımız için geçerli olduğu bildirilmektedir.Ekler:
EK-1.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.