2020/314 Sirküler (23.10.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-314

Sayın Üyemiz;

1. Brexit Sonrası Ticaret Semineri Hk.

2. Türkiye-Bulgaristan HEİK I. Dönem Toplantısı

3. ABD / Sübvansiyon Soruşturması

4. Bangladeş'in Bazı Ürün Gruplarının İthalatında Gümrük Vergilerini Kaldırması

5. Irak Büyükelçisi ile Görüşme

6. Brexit - Coğrafi İşaretler hk.

7. Muhtelif Narenciye Satış İhalesi

8. Güney Afrika Sanal Genel Ticaret Heyeti

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. Brexit Sonrası Ticaret Semineri Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, AB'den ayrılma (Brexit) süreci kapsamında Birleşik Krallık (BK) ile ticari ilişkilerimizin 01.01.2021 tarihine kadar Gümrük Birliği temelinde işlemeye devam edeceği, 2021 yılı itibariyle tercihli rejimin bir Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde devam etmesine yönelik müzakerelerin halihazırda yürütüldüğü, tüm senaryolara hazırlıklı olunmasını teminen, STA'nın yürürlüğe girmemesi halinde ihracatçılarımızın Birleşik Krallık ile ticarette hangi uygulamalarla karşılaşacaklarına ilişkin olarak paydaşların bilgilendirilmesinin önem arz ettiği ifade edilmektedir. Bu itibarla, sektör temsilcileri ile görüşmeler yapıldığı ve Bakanlığın internet sayfasında konuya ilişkin notlara yer verildiği belirtilmektedir.

Bu defa, Birleşik Krallık hükümetinin özel sektöre yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında, muhtelif sektörler bazında 2021 yılında uygulanacak vergiler, teknik gereklilikler, gümrük prosedürleri gibi konuları kapsayan çevrimiçi seminerler tertip ettiği bilgisinin edinildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu seminerlere ve konuya ilişkin detaylı bilgi ve ücretsiz kayıt formlarına https://www.workcast.com/ControlUsher.aspx?cpak=2905552366482043&pak=2807339524439725&referrer=CHW adresinden erişim sağlanabileceği bildirilmektedir.

2. Türkiye-Bulgaristan HEİK I. Dönem Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türk-Bulgar Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu (HEİK) I. Dönem Toplantısının ve eş zamanlı olarak Türkiye-Bulgaristan İş Forumunun, Sayın Bakanımız Ruhsar PEKCAN ile Bulgaristan Ekonomi Bakanı Lıçezar BORISOV eşbaşkanlıklarında, 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ihracatçılarımızın Bulgaristan pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan görüşme sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerini 2 Kasım 2020 Pazartesi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

Ek-1: Sorun Bildirim Formu

3. ABD / Sübvansiyon Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yerli üreticiler tarafından ülkemiz menşeli "alüminyum folyo” (certain aluminum foil) (ABD gümrük tarife cetveline göre 7607.11.3000, 7607.11.6090, 7607.11.9030, 7607.11.9060, 7607.11.9090, ve 7607.19.6000.gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları açılması için 29 Eylül 2020 tarihinde ABD makamlarına başvuruda bulunulduğu bildirilmektedir. Bahse konu başvuru neticesinde ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (USITC) incelemesini hemen başlatmış olduğu, açılış tarihinden itibaren 45 gün içerisinde ön bulgularını yayımlamasının beklendiği, ABD Ticaret Bakanlığı (DoC) ise yaptığı ön incelemelerin neticesinde 20 Ekim 2020 tarihinde soruşturmanın açılmasına karar verdiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, ilgili tarafların soruşturma konusu ürünün kapsamına ilişkin olası görüşlerini en geç 9 Kasım 2020 tarihine kadar DoC'a sunabilecekleri, DoC soruşturma konusu ürün ihracatını dikkate alarak soruşturma kapsamında yer alacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olduğu, keyfiyete ilişkin görüş bildirmek isteyen ihracatçı firmalarımızın açılış bildiriminin yayımlandığı tarihten itibaren 3 işgünü içerisinde DoC ile temasa geçmeleri gerektiği, ayrıca, seçilen firmalara Bakanlık tarafından soru formları gönderileceği ve soruşturma sonucunda taraf olan her bir firmaya özgü damping ve sübvansiyon marjı hesaplanacağı ifade edilmektedir.

4. Bangladeş'in Bazı Ürün Gruplarının İthalatında Gümrük Vergilerini Kaldırması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, National Board of Revenue of Bangladesh (NBR)'in, 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere ekte (Ek-2) listesi iletilen kişisel koruyucu donanımların hammaddeleri, yüz maskeleri, yüz siperleri, tanı kitleri, dezenfektan gibi ürün gruplarının ithalatında gümrük vergisini %0 (sıfır)'a indirmiş olduğu bildirilmektedir.

Ek-2: Liste

5. Irak Büyükelçisi ile Görüşme

İlgi : 29.09.2020 tarihli ve 2020-295 sayılı Sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı Sirkülerimizde, Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan ile Irak Ticaret Bakanı Dr. Alaa Ahmed Hassan Obaid arasında yapılan görüşmeye istinaden gündeme getirilmesi istenen hususlara ilişkin bilgiler talep edilmişti.

Bu defa, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanı Sn. Bekir Pakdemirli'nin Irak Büyükelçisi Sn. Hasan Al Cenabi'yi 4 Kasım 2020 Çarşamba günü kabul etmesinin planlandığı bildirilmekte ve bahse konu görüşme kapsamında Sayın Bakanımıza sunulacak dosyada yararlanılmak üzere Irak'la ilgili olarak Bakanlıkları uhdesindeki konularda güncel gelişmeleri içeren bilgiler ile görüşmede gündeme getirilmesinde fayda görülen hususları içeren notlara ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu görüşmede gündeme getirilmesi istenen hususlara ilişkin görüş ve önerilerin TİM'e iletilmesini teminen 25 Ekim 2020 Pazar günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) bildirilmesi gerekmektedir.

Ek-3: Görüş Bildirme

6. Brexit - Coğrafi İşaretler hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Birleşik Krallık (BK) ve AB arasında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda 31 Ocak 2020 tarihinde Brexit'in gerçekleştiği, 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi öngörülen Geçiş Dönemi'nin başladığı, söz konusu dönem boyunca BK'nin, ticaret açısından AB üyesi bir ülke gibi muamele gördüğü ve AB mevzuatının BK'da uygulanmaya devam ettiği, Geçiş Dönemi sonrasında ise BK'nin, AB Tek Pazarı dışında kalacağı ve kendi mevzuatını uygulamaya başlayacağı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları alanında da, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle BK'nın AB Coğrafi İşaret sistemini terk ederek, DTÖ Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması'na (TRIPs) uygun yeni bir "Coğrafi İşaret” sistemi kurmasının ve yürürlüğe koymasının beklendiği belirtilmiş olup ülkemizle BK arasında, geçiş süreci sonrasında yürürlüğe girmesi için çalışmaları sürdürülen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) görüşmeleri esnasında coğrafi işaretlere ilişkin olarak muhataplarımızca;

- Geçiş Dönemi sonrasında, BK'da coğrafi işaretlerin tanınmasının AB'ye benzer şekilde doğrudan başvuru veya STA benzeri uluslararası anlaşmalar aracılığıyla sağlanacağı,

- BK'ya doğrudan başvuru kapsamında ulusal ve uluslararası başvuruların 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla alınmaya başlanacağı; ancak, uluslararası başvurularda tescil başvurusunda bulunulan coğrafi işaretli ürün için başvuru sahibinden ürünün ulusal tescile sahip olması şartının aranacağı,

- Söz konusu doğrudan başvuruların alınması sonrasında detaylı bir inceleme sürecinin gerçekleştirileceği, anılan sürece tüm ilgili tarafların katılabileceği ve ilgili tarafların korunması istenen coğrafi işaretli ürüne BK mevzuatına aykırılığını ispatladığı sürece itiraz edebileceği,

- Uluslararası anlaşmalar aracılığıyla korunmasına karar verilecek coğrafi işaretli ürünler için ise anlaşmaya uygun şekilde ulusal mevzuata yeni maddelerin dercedilmesine ihtiyaç duyulacağı, esasen bu sürecin tüm ülkeler için standart bir süreç olduğu ve BK için bu süreçlerin en az beş ay sürmesinin beklendiği; bu bağlamda, söz konusu süreçlerin BK'daki yeni coğrafi işaret sistemine tam anlamıyla işlerlik kazandırılmadan başlatılmayacağı,

- Öte yandan, BK'nın AB mevzuatına yakın bir coğrafi işaretler mevzuatı hedeflediği; bununla beraber, uluslararası anlaşmalar ile sağlanacak coğrafi işaret haklarının koruma süresi, yaptırımları vb. konularında BK tarafından değişikliğe gidilebileceği,

- Mevcut durumda, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinin korunmasının AB'ye yapılan doğrudan başvurularla edinilmiş olduğu ve Türkiye ile AB arasında coğrafi işaretlerin korunmasına yönelik ayrı bir uluslararası anlaşma bulunmadığı,

- Ülkemizin AB'de kayıtlı coğrafi işaretli ürünlerine ilişkin haklarının Geçiş Dönemi'nden sonra BK tarafından tanınmayacağı ve bu nedenle söz konusu hakların Geçiş Dönemi'nden sonra da BK tarafından tanınırlığının sağlanabilmesi için halihazırda AB'de tescilli coğrafi işaretli ürünlerimizin ihracatçılarımız tarafından 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla BK sistemine başvurularak ayrıca kayıt ettirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye, https://www.gov.uk/guidance/protecting-food-and-drink-names-from-1-january-2021 internet sitesinden erişilebilmektedir.

7. Muhtelif Narenciye Satış İhalesi

T.C. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden alınan yazıda; İşletmelerinin 2020 yılı üretimi tahmini 600 Ton Portakal ile 90 Ton Mandarin olmak üzere toplam 690 Ton muhtelif narenciye mahsulü satış ihalesinin 20.10.2020 Salı günü saat 14.00'de İşletmelerinde yapılacak olduğu bildirilmektedir. İlgili ilan örneği ekte (ek-4) sunulmaktadır.

Ek-4: İlan Örneği

8. Güney Afrika Sanal Genel Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 30 Kasım - 4 Aralık 2020 tarihleri arasında Güney Afrika'ya yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenleneceği ve Güney Afrika'dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir. Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenleneceği belirtilen söz konusu Sanal Ticaret Heyetinin Çelik, Demir ve Demir Dışı Metaller (İnşaat malzemeleri), Otomotiv Endüstrisi, Makine ve Aksamları, Elektrik Elektronik, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri (ambalaj, endüstriyel plastikler), Tarım, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Kuru Meyve ve Mamulleri Meyve Sebze Mamulleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Yaş Meyve ve Sebze, Zeytin ve Zeytinyağı, Fındık ve Mamulleri sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 25 firmanın katılımları ile gerçekleşeceği bildirilmektedir.

Söz konusu sanal ticaret heyetine katılımın yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olduğu, başvuru ve ödemeler için son tarihin 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 17:00 olduğu, son başvuru tarihine kadar başvuran firmaların, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirileceği ve azami 25 firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımının son başvuru tarihinden önce kapanacağı ifade edilmektedir.

Heyete ön başvuru için https://bit.ly/3oat5Jv internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği; formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B Eşleştirme firmasının başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapacağı; ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmaların e-posta yoluyla bilgilendirileceği ve heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 250,00-USD tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi ve ödemeye dair banka dekontlarının mehmetcesuroglu@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Güney Afrika Sanal Ticaret Heyeti ile ilgili önemli hususlar aşağıda sunulmaktadır.

- Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.

- Heyete katılımn, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmekte olup heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilemeyecektir. Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.

- B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.

Etkinlik Taslak Programı:

30 Kasım 2020- Webinar (Zoom programı aracılığı ile)

*Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.

30 Kasım - 4 Aralık 2020- İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile)

Ayrıntılı Bilgi:

Mehmet CESUROĞLU: mehmetcesuroglu@tim.org.tr 0212 454 04 86

Kemal Batuhan YAZICI: kemalbatuhanyazici@tim.org.tr 0212 454 00 90Ekler:
EK-1.docx

EK-2.pdf

EK-3.docx

EK-4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.