2021/052 Sirküler (01.04.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-052

Sayın Üyemiz;

1. Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulaması hk.

2. Tekstil Sektöründe Çevre Etiketi Uygulamaları

3. ABD/İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

4. AB Alabalık Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

5. Türkmenistan Petrol Yatırım Forumu

6. Cumhurbaşkanı Kararı

7. Cosme Türkiye Projesi Kobi'ler İçin İhracat Ve Dış Ticaret Süreçleri Çalıştayı

8. Uluslararası Çin İthalat Fuarı 2021 Milli Katılım Organizasyonu

9. Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Sohbetler - Kuveyt

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulaması hk.

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimini karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmektedir.

AB ya da Türk firmalarınca 01.01.2022 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen, ekte listesi yer alan eşyaya ilişkin itirazların en geç 01.05.2021 tarihine kadar Bakanlığa intikal ettirilmesi istenmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği bildirilmekte olup itirazlara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2021/18 sayılı İthalat Tebliği'nin incelenmesi mümkün olup, listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTİP'den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.

İletişim Bilgileri

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri

- Muhammet HARTAVİ Uzman T: 0 312 204 95 84 E: hartavim@ticaret.gov.tr

- Emre DEMİR Uzman T: 0 312 204 99 59 E: demire@ticaret.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları

- Fundagül BACI Uzman T: 0 312 204 91 46 E: bacif@ticaret.gov.tr

- Fatma Hilal YÜNEY Mühendis T: 0 312 204 92 96 E: yuneyf@ticaret.gov.tr

Ek-1: Eşya Listesi

2. Tekstil Sektöründe Çevre Etiketi Uygulamaları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, ülkemizde sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda, yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltılmış ürün veya hizmetleri teşvik etmek, tüketicilere doğru ve bilimsel temeli olan bilgi akışını sağlamak için gönüllülük esasına dayanan çevre etiketi sisteminin 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Etiketi Yönetmeliği ile birlikte hayata geçirilmiş olduğu; bahse konu Yönetmelik ile ürün veya hizmetlerin doğal kaynağının kullanımının ve hammadde aşamasından başlamak üzere üretim, kullanım, tüketim, geri dönüşüm gibi evrelerini de kapsayacak şekilde nihai bertaraf aşamasına kadar geçen yaşam döngüsünün bütün süreçlerinde, ekosistemlerin bozulmasının önlemesinin ve doğal kaynakların tüketiminde çevre, insan, sağlık, iklim ve doğal yaşamın üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, TS EN ISO 14024 Tip 1 Çevre Etiketlemesi standartları dikkate alınarak uygulanan Türkiye Çevre Etiketi Sistemi'nde tekstil ürün grubuna yönelik kriterlerin 13.05.2019 tarihinde yayımlanmış olduğu, daha sonra sektör görüşleri de alınarak 26.12.2020 tarihinde güncellendiği, güncel kriterlerin https://cevreetiketi.csb.gov.tr adresinde yer aldığı belirtilmektedir.

Bununla birlikte ülkemizin önemli sektörlerinden biri olan tekstil sektöründe şu ana kadar kriterleri sağlayıp çevre etiketi kullanıcısı olmaya hak kazanan bir firma bulunmadığı, sektörde hem iç pazarda tüketicilerin çevreye duyarlı ürünlere yönelik beklentilerini karşılamak hem de uluslararası düzeyde çevre etiketi tanıtımımızın yeterli seviyede yapılabilmesi için çevre etiketine sahip ürün sayımızın arttırılmasının önem arz ettiği, özellikle Covid-19 pandemisi ile birlikte günden güne artan çevre hassasiyeti dikkate alındığında çevre etiketi uygulaması ile birlikte tüketicilerin ürünün çevresel performansına ilişkin bilgi sahibi olduğu ve işletmelerin ise çevresel performansa verdikleri önem ile marka değerlerini yükseltebildiği ifade edilmektedir.

Öte yandan, Türkiye Çevre Etiketi Sistemi ISO 14024 standartlarına göre yürütüldüğü için bu konuda güvenilirliği ile diğer çevresel beyana dayanan etiket sistemlerinden ayrıştığı, sistem kapsamında doğrulama faaliyetlerinin ise Türk Standartları Enstitüsü tarafından yürütüldüğü bildirilmektedir. Çevre etiketinin işletmelere sağlayacağı avantajlar şu şekilde özetlenmektedir;

· Tüketicinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi ve çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirilmesi,

· Üretici açısından hem çevresel değerlerin korunmasını hem de ekonomik verimliliğin teşvik edilmesi,

· Zararlı kimyasal içermediği doğrulanmış tekstil ürünlerinin daha kolay bir şekilde reklamının yapılabilmesi,

· Piyasa gelişiminin çevresel hassasiyet göz önünde bulundurularak uyarlanması,

· Güncel koşullara göre üretim süreçlerinin sürekli iyileştirmeye teşvik edilmesi,

· Tüketiciye çevreye duyarlı hizmeti tercih etme imkânı sunması,

· İşletmelerin, pazarlama stratejilerini sürdürülebilir pazarlama üzerinden kurmasına imkan sağlaması.

Anılan yazıda ayrıca Türkiye Çevre Etiketi Sistemine ilişkin detaylı bilgilerin https://cevreetiketi.csb.gov.tr adresinde yer aldığı, çevre etiketi uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi isteyen firmaların, kurum ve kuruluşların cevreetiketi@csb.gov.tr e-posta adresi aracılığıyla çevrimiçi toplantı için randevu talebinde bulunabileceği ve ürünlerine çevre etiketi kullanım hakkı almak için Bakanlıklarına başvuru yapabileceği belirtilmektedir.

3. ABD/İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 GTİP'li) ithalatına karşı 15 Eylül 2014 tarihinden bu yana bir telafi edici vergi uygulandığı ifade edilmektedir.

Anılan önlemin 2018 dönemi için yürütülen idari gözden geçirme soruşturması kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından açıklanan ön karar 25 Mart 2021 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Bu çerçevede, firmalarımız için %0,32 (de minimis) ve %2,55 oranlarında sübvansiyon marjı hesaplanmış olup; soruşturma döneminde ABD'ye ihracatı bulunmaması sebebiyle, soruşturmaya konu diğer 21 firma için söz konusu gözden geçirmenin iptal edilmesinin planlandığı belirtilmektedir. İlgili karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-03-25/pdf/2021-06183.pdf bağlantısından ulaşmak mümkündür.

Bununla birlikte, bahse konu telafi edici vergi soruşturmasının nihai kararının ITA tarafından 17 Temmuz 2021 tarihinde açıklanması beklenmektedir.

4. AB Alabalık Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

Ege İhracatçı Birlikleri(EİB)'nden alınan yazıda, Malumunuz olduğu üzere, ilgide kayıtlı yazımızla Avrupa Komisyonu tarafından ülkemiz menşeli "Gökkuşağı Alabalıkları” (0301.91.90, 0302.11.80, 0303.14.90, 0304.42.90, 0304.82.90 ve 0305.43.00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı Komisyon tarafından 27 Şubat 2020 tarihinde bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı bildirilmiş ve söz konusu soruşturmanın başlatıldığına dair bildirimin 27 Şubat 2020 tarih, C 64/22 sayılı AB Resmi Gazetesinde yayınlandığı bilgisi paylaşıldığı ifade edilmektedir.

Anılan soruşturma ile ilgili olarak 26/3/2021 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde nihai karar metni yayınlanmış olup, bahsi geçen metin ekte sunulmuştur.

Söz konusu kararda özetle;

- Halihazırda uygulanan önlemlerin geçerliliğini yitirmesi halinde, AB için sektörün karlılığı ve genel ekonomik durumunun olumsuz etkileneceği,

- Ayrıca, AB açısından sektörün çevre ve sağlık standartlarını karşılamak için gerekli yatırımları yapmasını engelleyeceği;

- Türkiye'deki üretim kapasitesinin yüksekliği, AB pazarının Türkiye için çekiciliği, Türkiye'den yapılan ithalatlardaki fiyat seviyeleri ve bunların AB'de sektör üzerindeki olası etkileri göz önüne alındığında, Avrupa Komisyonu tarafından, önlemlerin kaldırılmasına izin verilmesi durumunda AB pazarının zarar görmesinin devam etme olasılığının olduğu,

- Bu gerekçelerle de Türkiye menşeli alabalık ithalatına yönelik halihazırda uygulanan antisübvansiyon önlemlerinin sürdürülmesinin yerinde olacağına karar verildiği,

bildirilmektedir.

5. Türkmenistan Petrol Yatırım Forumu

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda; Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. Yıldönümü vesilesiyle "Türkmengaz" ve "Türkmennebit" (Türkmen Petrol) Devlet Şirketleri tarafından, "Türkmen Forum"un iş birliğiyle, 12-13 Mayıs 2021 tarihlerinde Aşkabat'ta "Türkmenistan'ın Petrol ve Gazı2021(OGT 2021)" başlıklı uluslararası yatırım forumunun düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bu yılki forumun geleneksel formatta düzenlenmesinin yanı sıra çevrimiçi olarak "Zoom" platformu üzerinden de yayınlanacağı, foruma ilişkin detaylı bilgilere forumun resmi internet sitesinden (https://www.ogt-turkmenistan.com/en) ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

6. Cumhurbaşkanı Kararı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına dair 3753 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 25 Mart 2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı ifade edilmektedir. Konuyla ilgili bilgiye Bakanlığımız internet sitesinden (https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/uluslararasi-guvenlik-isleri) ulaşılabilmektedir.

7. Cosme Türkiye Projesi Kobi'ler İçin İhracat Ve Dış Ticaret Süreçleri Çalıştayı

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, COSME-Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilen KOSGEB, ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanmasını sağlayacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; COSME Programı kapsamında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütmekte, bilgilendirme, eğitim ve teknik destek hizmetleri sunduğu ifade edilmektedir.

Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerin desteklenmesi amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordine edilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programının, 3.2. no'lu faaliyeti olan "AB Mevzuatına Uyum ve Sektörel Yaklaşımla ilgili Kapasitesinin Geliştirilmesi” kapsamında "COSME Türkiye-Enhancing Coordination and Promotion of the COSME Programme and Capacity Building for SME Support Infrastructure” konulu proje yürütülmektedir.

Proje kapsamında, 06 Nisan 2021 tarihinde "KOBİ'ler için İhracat ve Dış Ticaret Süreçleri” çalıştayı düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu çalıştay online gerçekleştirilecek olup, çalıştaya kayıt yaptırmak için cosme@kosgeb.gov.tr adresi ile iletişime geçilmesi ya da cosme.kosgeb.gov.tr adresinden kayıt formu aracılığıyla gerekli bilgilerin girilerek katılım sağlanması gerekmektedir.

8. Uluslararası Çin İthalat Fuarı 2021 Milli Katılım Organizasyonu

Ege İhracatçı Birlikleri(EİB)'nden alınan yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay kentinde, 05-10 Kasım 2021 tarihleri arasında 4. Kez düzenlenecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2021 milli katılım organizasyonu Birliklerimiz tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Fuarda 2020 yılında pandemiye rağmen 124 ülke ve bölgeden 1.500' ün üzerinde katılımcı yer almış, 2021 yılında Hizmetler, Otomobil, Akıllı Endüstri ve Bilgi Teknolojileri, Tüketici Ürünleri, Medikal Ekipmanlar ve Sağlık Ürünleri, Gıda ve Tarımsal Ürünler hollerinin bulunacağı ifade edilmektedir. Fuara ilişkin ayrıntılı bilgilerin bulunduğu fuar duyurusu ile başvuru formuna aşağıdaki linkler aracılığıyla erişilebilmektedir.

Fuar duyurusu Linki: http://eib.li/BE6DD

Başvuru Formu Linki: http://eib.li/1AC10

9. Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Sohbetler - Kuveyt

T.C. Ticaret Bakanlığında alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 1 Nisan 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Kuveyt'te görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı "Finansal Teknolojiler” konulu bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek-3: Kuveyt Sohbet ToplantısıEkler:
Ek-1.docx

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.