2021/030 Sirküler (15.02.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-030

Sayın Üyemiz;

1. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi / Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması

2. AB Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

3. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Slovenya

4. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Litvanya

5. Kanada / Anti-Damping Önlemi Nihai Kararı - Kalın Levha

6. TİM KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı- Amasya

7. Endonezya'nın Seyahat Koridoru Düzenlemesi Önerisi

8. Batumi Build Virtual 2021 Sanal Fuarı-Milli Katılım Organizasyonu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi / Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması

İlgi : 11/01/2021 tarihli ve 2021/008 sayılı yazımız.

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) tarafından "Bazı Çelik Ürünleri" ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında, Riyad Ticaret Müşavirliğinden alınan bir e-posta'ya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; anılan soruşturma kapsamında KİK ilgili Sekretaryası (GCC-TSAIP) tarafından nihai bulgu raporunun gizli olmayan versiyonunun iletildiği, mezkur raporun sonuç kısmında, soruşturma konusu eşyanın ithalatının son dönemde ani, keskin ve büyük bir oranda arttığının belirlendiği ve bu artış ile oluşan ciddi zarar ve ciddi zarar tehdidi arasında kuvvetli bir nedensellik ilişkisi olduğunun tespit edildiği ifadelerine yer verildiği belirtilmektedir.

Bahse konu rapor ile buna ilişkin duyuru ekte yer almakta olup, ilgili tarafların duyuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde görüşlerini iletebilecekleri belirtilmektedir.

Ek-1: İngilizce Mektup (1 Sayfa)

Ek-2: Mektup (1 Sayfa)

Ek-3: Rapor (49 Sayfa)

2. AB Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri çerçevesinde:

· 1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında tıbbi ürünlerin piyasaya sunulmasıyla ilgili AB kurumları tarafından verilen izinlere dair Komisyon Bildirimleri, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Ocak 2021 tarihli ve C 33 sayılı nüshasında,

· Biyosidal ürünlerin kullanımı ve piyasaya arzı ile ilgili 528/2012 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak bazı ürünlerin onayı hakkında 2021/98 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Ocak 2021 tarihli ve L 31 sayılı nüshasında,

· Asansörler ve asansörlerin güvenlik bileşenlerine ilişkin 2014/33 sayılı AP ile Konsey Direktifi bağlamında uyumlaştırılmış standartlara dair 2021/76 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 27 Ocak 2021 tarihli ve L 27 sayılı nüshasında,

· Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) ile ilgili 1907/2006 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün XVII sayılı Eki'ni tadil eden 2021/57 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 26 Ocak 2021 tarihli ve L 24 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

3. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Slovenya

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 18 Şubat 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Slovenya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek-4: Slovenya Sohbet Toplantısı

4. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Litvanya

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 16 Şubat 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Litvanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek-5: Litvanya Sohbet Toplantısı

5. Kanada / Anti-Damping Önlemi Nihai Kararı - Kalın Levha

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Kanada tarafından ülkemizin yanı sıra Tayvan, Almanya, Güney Kore ve Malezya menşeli "Kalın Levha” (7208.51.00.10, 7208.51.00.93, 7208.51.00.94, 7208.51.00.95, 7208.52.00.10, 7208.52.00.93, 7208.52.00.96 Gümrük Tarife Pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 27 Mayıs 2020 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı bildirilmektedir. Söz konusu soruşturma kapsamında Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu'nun (CBSA) nihai kararı 7 Ocak 2021 tarihinde anılan kurumun internet sayfasında yayımlanmış olup, soruşturmaya konu ürünün ülkemizden tek ihracatçısı konumunda bulunan bir firmamız için hesaplanan damping marjının %2'nin altında olduğu için anılan oranın ihmal edilebilir düzeyde olduğu cihetle bahse konu firma için soruşturmanın kapatıldığı ifade edilmektedir. Söz konusu karar kapsamında ayrıca, Tayvan'dan yapılan ithalat için firmalara %7 ila %80,6 oranında, Almanya'dan yapılan ithalat için ise firmalara %6,3 ila %68,6 oranında damping marjı hesaplandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu soruşturma kapsamında Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından ithalatın yerli sanayi üzerinde zarara yol açıp açmadığına ilişkin yürütülen soruşturmanın nihai kararının 5 Şubat 2021 tarihinde açıklanmış olup, Türkiye'den gerçekleştirilen kalın levha ihracat hacminin ihmal edilebilir oranda olduğuna hükmedilerek, soruşturmanın Türkiye'den yapılan tüm ihracatlar için önlemsiz kapatıldığına hükmedildiği; Tayvan ve Almanya'dan yapılan ihracatın ise yerli sanayiye maddi zarar verdiğine hükmedildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde söz konusu ürün ihracatımızın Kanada pazarına girişte herhangi bir damping önlemine tabii olmayacak olduğu, Tayvan firmalarının %7 ila %80,6, Alman firmalarının ise %6,3 ila %68,6 oranında dampinge karşı önleme tabii olacakları bildirilmektedir.

6. TİM KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı- Amasya

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) olarak, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracata özendirilmesi, ihracat destekleri, pazarlama stratejisi, finansman, risk analizi konu başlıklarında bilgilendirilmesi amacıyla "KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programları” düzenlediği belirtilmektedir.

İlk olarak 2019 Mart ayında başlatılan ve sırasıyla Erzurum, İzmir, Mersin, Gaziantep, Ankara ve Bursa'da, Şubat-Mart 2020 döneminde Trabzon, Denizli, Giresun ve Antalya'da düzenlenen fiziki eğitimler, 11-12 Kasım 2020 tarihinde TİM KKTC Ofisi ile online olarak tertip edilmiştir.

2021 online eğitimlerinin ilki, TİM KOBİ İhracat Seferberliği Amasya Eğitim Programı 18 Şubat 2021 Perşembe günü saat:10.00-18.00 aralığında TİM Başkanımız Sn. İsmail GÜLLE'nin ve Amasya Valisi Sn. Mustafa MASATLI'nın katılımlarıyla düzenlenecektir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliği ile gerçekleştirilecek olan KOBİ İhracat Seferberliği eğitimine https://tim.org.tr/tr/egitim-basvuru linkinden kayıt olunması gerekmektedir.

Ek-6: TİM KOBİ İhracat Seferberliği Amasya Eğitim Programı (1 Sayfa)

7. Endonezya'nın Seyahat Koridoru Düzenlemesi Önerisi

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Endonezya'nın halihazırda küresel salgın sebebiyle tüm yabancı ülke vatandaşlarına yönelik olarak (ikamet ve çalışma izni olanlar hariç) genel giriş yasağı uygulamakta olduğu, bu durumun özellikle iş amaçlı ziyaretlerin önünde engel teşkil ettiğinin çeşitli üst düzey temaslar çerçevesinde Endonezya makamlarına iletildiği ve Endonezya makamlarınca da bu hususta güvenli seyahat koridoru tesis edilmesi önerisinde bulunulduğu belirtilmektedir.

Endonezya tarafının iki ülke arasında güvenli seyahat koridoru tesis edilmesi önerisi bağlamında, "Seyahat Koridoru Düzenlemesi"nin modalitelerininin belirlenmesinde faydalanılmak üzere, Endonezya'nın sözkonusu kısıtlayıcı seyahat uygulamalarına ilişkin olarak varsa iş insanlarınca tecrübe edilmiş aksaklıklar ve/veya taleplerin Dışişleri Bakanlığına iletilmek üzere Genel Sekreterliğimiz ve eo@baib.gov.tr adresine 16.02.2020 Salı günü mesai bitimine kadar bildirilmesi gerekmektedir.

8. Batumi Build Virtual 2021 Sanal Fuarı-Milli Katılım Organizasyonu

Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri(DKİB)'nden alınan yazıda, geçtiğimiz yıllarda her yıl geleneksel olarak Gürcistan'ın Batum kentinde inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe düzenlenen uluslararası Batumi Build Fuarı, Covid-19 pandemisi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarından dolayı fiziksel ortamda düzenlenemeyecek olup, SANAL ortamda bu yıl 22-24 Nisan 2021 tarihleri arasında "Batumi Build Virtual 2021” adı ile düzenleneceğ ve fuarın "yapı, inşaat malzemeleri ve teknolojileri sektörüne” yönelik Türkiye milli katılım organizasyonu Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz tarafından gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu sanal fuara katılım sağlayacak firmalar; ürünlerini çevirimiçi olarak sanal stantta sergileyerek tanıtabilecek, fuar ziyaretçisi olan firmalarla sanal ortamda ikili iş görüşmesi yapabilecek, düzenlenecek olan seminerler ya da bilgilendirme toplantılarına aynı şekilde sanal platform üzerinden katılım sağlayabilecektir. Ayrıca fuar ana organizatörü olan firma tarafından, söz konusu organizasyona Azerbaycan, İtalya, Ukrayna, Gürcistan, İran, Polonya, Kazakistan, Belarus, Çin, Almanya, Rusya Federasyonu ülkelerinden de katılımcı ve ziyaretçi olabilecek firmaların davet edildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu organizasyona katılmak isteyen firmalarımızın https://dkib.org.tr/files/downloads/Batumi.zip linkinde yer alan başvuru formunu ve sözleşmeyi doldurarak, fuar katılım bedelinin % 50 si olan tutarın (stand modeline göre değişmekte olup, aşağıda belirtilmiştir) aşağıda yer alan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği hesabına yatırıldığına dair dekontu ile birlikte, 05/03/2021 Cuma günü saat 17:30'a kadar 0462 326 94 01 numarasına fakslamaları ya da arzuerol@dkib.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir (sonrasında aslını elden/kargo yoluyla iletmek üzere).

STAND MODELİ Ödenecek Tutar ($)

Mega Stand Modeli 350 $

Köşe Stand Modeli 350 $

Yatay Stand Modeli 300 $

Tekli Stand Modeli 250 $

DKİB BANKA BİLGİLERİ ($ hesabı):

Halk Bankası Ortahisar Şubesi (Şube Kodu:773)

TR40 0001 2009 7730 0053 0000 08

İlgili Kişi; Arzu EROL, Tel: 0462 326 16 01 -122



Ekler:
Ek-1.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Ek-4.pdf

Ek-5.pdf

Ek-6.JPG

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.