2021/038 Sirküler (26.02.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-038

Sayın Üyemiz;

1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - İsviçre ve Bosna Hersek

2. Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler

3. Gayrimenkul Satışı Hk.

4. Maksimum Kalıntı Limitleri

5. Çavdar, Tritikale, Buğday, Yulaf, Arpa Standartları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - İsviçre ve Bosna Hersek

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğun ifade edilmekted.ir.

Bu kapsamda, 2 Mart 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında İsviçre'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 4 Mart 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Bosna Hersek'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

İsviçre Elektronik Sohbet Kayıt Linki: https://bit.ly/3bxLudB

Bosna Hersek Elektronik Sohbet Kayıt Linki: https://bit.ly/3qLQlyc

EK-1: İsviçre Sohbet Toplantısı

EK-2: Bosna Hersek Sohbet Toplantısı

2. Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler

İlgi : 04.02.2021 tarihli ve 2021/023 sayılı Sirkülerimiz.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ilgide yer alan sirkülerimiz konusu Kağıtsız İhracat Uygulaması kapsamında işlem gören ihracat beyannameleri ile ilgili BİLGE Sisteminde yapılan düzenlemelere ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu uygulamanın, onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca tescil edilerek mavi hat kriterinde işlem gören ihracat beyannamelerinde; BİLGE Sisteminde referans amaçlı olarak sistem tarafından istenen belgeler alanında yer alan belgelerden "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında beyan edilmiş olanların taranması şeklinde devreye alınacağı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu düzenlemenin, BİLGE Sisteminde referans amaçlı olarak sistem tarafından istenen belgeler alanında yer alan ve beyannamenin belgeler bölümünde ekleneceği beyan edilen hâlihazırda kağıt ortamında bulunan belgeleri kapsadığı, Tek Pencere Sisteminde yer alan belgeler (Örn. E-fatura) ile elektronik olarak düzenlenen belgelerin ve sistem tarafından referans amaçlı olarak istenmemiş olan belgelerin taranarak beyannameye eklenmesine gerek bulunmadığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, BİLGE Sisteminde yapılmış olan düzenlemelerin Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilecek pilot uygulamasının 01.03.2021 tarihine alınmasına karar verildiği, uygulamanın seyri takip edilerek 01.04.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtilmektedir.

Bununla beraber, sarı ve kırmızı hatta işlem gören diğer beyannamelere ilişkin olarak tarama işlemlerinin halihazırda olduğu gibi devam edeceği, "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edilmiş ancak bu belgelerin taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmeyeceği, bu beyannameler için de Tek Pencere Sisteminde yer alan belgeler ile elektronik olarak düzenlenen belgelerin taranarak beyannameye eklenmesine gerek bulunmadığı bildirilmektedir.

3. Gayrimenkul Satışı Hk.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı tarafından iletilen yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Mülkiyeti Kuruma ait olan ekli listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile 1-5/3/2021 tarihleri arasında satış ihalesi yapılacağı ve gayrimenkullerin satış ilan metninin Kurumun web sayfasında (www.sgk.gov.tr) ilan edildiği bildirilmektedir.

EK-3: İlan Metni

4. Maksimum Kalıntı Limitleri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 10 Şubat 2021 tarihli ve L 46 sayılı AB Resmi Gazetesinde 396/2005/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğünü değiştiren 2021/155/AB sayılı Komisyon Tüzüğü yayımlanmış olduğu ifade edilmektedir. Bahse konu Tüzük kapsamında;

- "chlorothalonil”, "chlorpropham”, "dimethoate”, "fenamidone”, "omethoate”, "propiconazole”, "pymetrozine”, "carbon tetrachloride”, "ethoprophos” ve "methiocarb” aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünlerinin onaylarının kaldırıldığı belirtilerek, anılan aktif maddelere ilişkin 396/2005/AT sayılı Tüzüğün Ek II ve III'ünde yer alan maksimum kalıntı limitlerinin silindiği,

- "chlorpropham” için geçici maksimum kalıntı limitlerinin yer aldığı Ek III'e bir sütunun eklendiği,

-"carbon tetrachloride”, "chlorothalonil”, "dimethoate”, "ethoprophos”, "fenamidone”, "methiocarb”, "omethoate”, "propiconazole” ve "pymetrozine” için ise ihmal edilebilir (default) maksimum kalıntı limitlerinin yer aldığı Ek V'e sütunların eklendiği bildirilmetkledir.

Söz konusu Tüzük 2 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 2 Eylül 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağı bildirilmektedir.

EK-4: 2021 155 AB sayılı Komisyon Tüzüğü

5. Çavdar, Tritikale, Buğday, Yulaf, Arpa Standartları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından "TS 3267/Tst T1 Çavdar, TS 13138/Tst T1 Tritikale, TS 2974/Tst T1 Buğday, TS 3200/Tst T1 Yulaf, TS 4078/Tst T1 Arpa" standart tasarıları hazırlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerini ve söz konusu standart tasarılarına ilişkin ihracatçılarımızın görüşlerinin ekte iletilen "Görüş Tablosu"na doldurularak 03 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

EK-5: Görüş Tablosu

EK-6: TS 3267tst T1 Çavdar Standardı

EK-7: 3- TS 13138tst T1 Tritikale Standardı

EK-8: TS 2974tst T1 Buğday Standardı

EK-9: TS 3200tst T1 Yulaf Standardı

EK-10: TS 4078tst T1 Arpa StandardıEkler:
EK-1.pdf

EK-10.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.xlsx

EK-6.pdf

EK-7.pdf

EK-8.pdf

EK-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.