2021/085 Sirküler (26.05.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-085

Sayın Üyemiz;

1. GATHİB Doku Kumaş Tasarım Yarışması Hk.

2. Rusya Federasyonu Sınır Kapılarında İnşa Faaliyetleri Hk.

3. Ukrayna / Anti-Damping Soruşturması Nihai Kararı

4. Hırvatistan Sınır Kapılarına İlişkin Düzenleme hk

5. Türkiye'den Kuzey İrlanda'ya ihracat esnasında düzenlenmesi gereken Dolaşım Belgeleri hk.

6. Romanya Sanal İkili İş Görüşmeleri Etkinliği

7. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Rusya Federasyonu

8. Mevzuat - Pamuk İhracatının Kayda Alınması Hakkında

9. Arjantin / Vinil Klorür Polimer Profiller Anti-Damping Soruşturması - Nota

10. Arjantin / Vinil Klorür Polimer Profiller Anti-Damping Soruşturması - Toplantı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.1. GATHİB Doku Kumaş Tasarım Yarışması Hk.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB)'nden alınan yazıda, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde; kumaş sektörüne yönelik ulusal/uluslararası pazarda rekabet edebilecek ve trend oluşturabilecek özgün, katma değerli ve inovatif ürün tasarımları ortaya çıkarmak, yeni tasarımcıların ortaya çıkmasını ve yetiştirilmesini teşvik etmek amacıyla Doku Kumaş Tasarım Yarışması düzenleneceği bildirilmektedir.

Moda tasarımcısı Dilek Hanif'in yarışma koçluğunu üstlendiği yarışmada, herhangi bir yaş, eğitim, bölüm, çalışma koşulu vb. şart aranmaksızın öğrenci ve profesyonellerin katılımına açık olarak gerçekleşecektir. Son başvuru tarihi 21 Haziran 2021 olan yarışmanın şartnamesi ve yarışma afişi ekte yer almaktadır.

Yarışma internet sitesi: https://dokusundasanatvar.org/

Yarışma Instagram sayfası: https://instagram.com/dokusundasanatvar

Detaylı Bilgi İçin:

İlke Özkılıç Ezici, ilkeozkilic@gaib.org.tr, 0342 211 05 95

Saadet Gizem Tatar, gizemtatar@gaib.org.tr, 0342 211 05 97

Ek-1: Doku Kumaş Tasarım Yarışması Şartnamesi (7 Sayfa)

Ek-2: Doku Kumaş Tasarım Yarışması Afişi (1 Sayfa)

2. Rusya Federasyonu Sınır Kapılarında İnşa Faaliyetleri Hk.

Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliğinin yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu ile Gürcistan arasında yer alan Verhniy Lars kapısındaki inşa çalışmaları ile ilgili olarak yapılan bilgilendirmede;

- Verhniy Lars sınır kapısının peron genişliği ve kapasitesinin artırılması kapsamında inşa çalışmalarına Mart ayının ikinci yarısında başlandığı, altyapı çalışmasının iki aşamalı olarak 18 ay sürmesinin beklendiği ve 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bitirilmesinin amaçlandığı,

- Söz konusu inşa çalışmalarının başlaması sebebiyle, sınır geçiş kapasitesinin azaldığı, bu sebeple, mezkûr sınır geçiş noktasındaki kuyrukların ve beklemelerin artacağı,

- Bununla birlikte, söz konusu sınır kapısının yeniden inşasına paralel olarak Kuzey Kafkasya-Kafkasya doğalgaz boru hattı onarım çalışmalarının da başlatılacağı ifade edilerek, tehlikeye maruz kalma riski nedeniyle, kontrol noktasına yakın noktalarda araç birikmesinin sınırlandırılacağı,

- Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığının hâlihazırda yeniden inşa çalışmaları sebebiyle anılan kapıdan büyük araçların geçişine sınırlama getirme olasılığını değerlendirdiği ifade edilerek, alternatif yolların kullanılmasının tavsiye edildiği, bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Rusya Federasyonu ile Azerbaycan arasında yer alan Yarag-Kazmalyar kapısındaki inşa çalışmalarına ilişkin olarak ise;

- Kazmalyar sınır kapısının kapasitesinin artırılması kapsamında yeniden inşa çalışmalarına başlandığı, anılan çalışmanın iki aşamalı olarak 18,5 ay sürmesi ve ilk aşamasının Haziran 2021'de bitirilmesi, ikinci aşamasının ise 8 ay sürmesinin planlandığı,

- Söz konusu çalışmanın sonucunda, mezkûr sınır kapısının kapasitesinin günlük 730 binek araç, 630 TIR, 40 otobüs ve 4.000 bireysel yolcuya çıkarılmasının hedeflendiği,

- Söz konusu inşa çalışmalarının başlaması sebebiyle, sınır geçiş kapasitesinin azaldığı, bu sebeple, mezkûr sınır geçiş noktasındaki kuyrukların ve beklemelerin artacağı ifade edilerek, demiryolu veya denizyolu ya da alternatif güzergâhların kullanılmasının tavsiye edildiği,

belirtilmektedir.

3. Ukrayna / Anti-Damping Soruşturması Nihai Kararı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) tarafından ülkemiz menşeli "Pencere ve Balkon Kapısı Bloklarında kullanılan Eğim ve Dönüş Donanım (Mekanizmalar)” (8302.41.50.10 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı 25 Şubat 2020 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturmasının nihai kararına ilişkin bildirim 20 Mayıs 2021 tarihinde Ukrayna Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olup, anılan nihai kararda ülkemiz firmaları için, kararın yayımlandığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yürürlüğe girmek ve beş yıl süre ile yürürlükte kalmak üzere, % 30,78 ila % 35,10 oranlarında nihai anti-damping önleminin tatbik edilmesine hükmedildiği bildirilmektedir. Bahse konu nihai karara ilişkin bildirimin bir örneği ve gayri resmi İngilizce tercümesi ekte yer almaktadır.

Ek-3: Ukrayna Anti Damping Soruşturması Nihai Karar (İngilizce Gayriresmi Tercüme)

Ek-4: Ukrayna Anti Damping Soruşturması Nihai Karar (Ukraynaca)

4. Hırvatistan Sınır Kapılarına İlişkin Düzenleme hk.

Zagreb Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden iletilen bir yazıda, mal taşıtlarının Hırvatistan Cumhuriyeti üzerinden Transit Trafiğinin Gerçekleşmesi Gereken Halka Açık Yolların Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 12.05.2021 tarihli Hırvatistan Resmi Gazetesi'nde yayımlandığından bahisle 20 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girecek Yönetmelikle ilgili bilgilere yer verilmektedir.

Toplam ağırlığı 7,5 tonu aşan ve/veya 14 metreden uzun römorklu araçların veya kargolu ya da kargosuz araç gruplarının transit trafiğinin gerçekleşebileceği umumi yolları belirlediği bildirilmekte olup, anılan Yönetmelik çerçevesinde, belirtilen özellikteki taşıtların transit ticaretinin gerçekleşebileceği kamuya açık yolların listesi (Ek-5) ve yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle geçersiz olacak 2008 tarihli Yönetmelik kapsamında transit ticaretin gerçekleştirilebileceği yolların listesi (Ek-6) karşılaştırma yapılabilmesini teminen ekte iletilmektedir. Öte yandan, yeni yönetmelik kapsamında, Sırbistan-Hırvatistan arası geçiş noktalarından Ilok sınır kapısının transit geçişe kapatılacağı görülmektedir.

Ek-5: Transit Trafiğe Açık Yollar Karşılaştırmalı

Ek-6: Kamuya Açık Yollar Listesi

5.Türkiye'den Kuzey İrlanda'ya ihracat esnasında düzenlenmesi gereken Dolaşım Belgeleri hk.

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, ülkemiz ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (İngiltere) Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) 29/12/2020 tarihinde imzalandığı belirtilerek yürürlüğe girmesine dair resmi sürecin STA'nın 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmasını sağlayacak şekilde, 20 Nisan 2021 tarihinde tamamlandığı ifade edilmektedir.

Öte yandan, İngiltere ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki Hayırlı Cuma (Belfast) Anlaşması ve AB-İngiltere arasındaki Geri Çekilme Anlaşması kapsamında Kuzey İrlanda'nın İngiltere topraklarında yer almakla birlikte, gümrük ve dış ticaret alanında AB Tek Pazarına dahil olmaya devam ettiği; söz konusu Geri Çekilme Anlaşmasının bir parçası olan "Kuzey İrlanda/İrlanda Protokolü” kapsamında Kuzey İrlanda ile AB arasında gerçekleşen ticarette eşyanın serbest dolaşımda bulunduğu belirtilmektedir.

Bu itibarla, Kuzey İrlanda'ya AB ülkeleri arasında yer vermek amacıyla; 28/09/2006 tarihli ve 26303 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 24/08/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Kararnamenin eki "Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın Gümrük Birliği'ne dahil olan AB Üyesi Ülkelere yer verilen 3 üncü maddesinde değişiklik yapmak gereği doğduğu ve bu çerçevede hazırlanan "Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın 7/5/2021 tarihli ve 31477 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, İngiltere ile ülkemiz arasında tesis edilen tercihli ticaret düzeninin anılan Kuzey İrlanda Protokolü'nde yer verilen hak ve yükümlülüklerle uyumlu olarak işlemesini teminen Kuzey İrlanda'ya ithal edildikten sonra AB'ye ihraç edilme ihtimali yüksek olan "riskli ürünler" için Kuzey İrlanda'ya girişte OGT hadleri üzerinden gerekli vergilerin tahsil edilmemesi ihtimalini bertaraf etmek amacıyla Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında yer alan eşyanın Türkiye-İngiltere STA kapsamında doğrudan Türkiye'den Kuzey İrlanda'ya ihracı esnasında hem menşe beyanı hem A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

6. Romanya Sanal İkili İş Görüşmeleri Etkinliği

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO)'ndan alınan yazıda, Türkiye'deki Romanya Büyükelçiliği ve Timis Ticaret Odası işbirliğinde ile 7-8 Haziran 2021 tarihleri arasında sanal ikili iş görüşmeleri etkinliği gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

ATSO Global faaliyetleri kapsamında düzenlenecek bu etkinlik aracılığıyla her iki ülkeden ithalatçı ve ihracatçıların birbirleriyle buluşturulması hedeflenmektedir. Romanya'dan görüşmelere katılacak firmaların listesine https://atso.xyz/tn7iz linki üzerinden erişim sağlanmaktadır.

İkili iş görüşmeleri etkinliği Zoom programı üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek olup, katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan Romen firmalarla belirlenen tarih ve zamanda bireysel olarak görüşeceklerdir. Görüşme dili İngilizce olacaktır.

Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen firmaların https://atso.xyz/NdVRo linki üzerinden en geç 2 Haziran 2021 günü mesai bitimine kadar katılım formunu doldurmaları gerekmektedir. Görüşme çizelgesi firmalara etkinlik öncesinde e-posta yoluyla iletilecektir.

7. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Rusya Federasyonu

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 27 Mayıs 2021 Perşembe günü 15.00-17.00 saatleri arasında Rusya Federasyonunda görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı "İş Dünyası Temsilcilerimizin Gözüyle Rusya” e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek-7 : Rusya Sohbet Toplantısı

8. Mevzuat - Pamuk İhracatının Kayda Alınması Hakkında

Mayıs 2021 tarih ve 31491 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; İhracatı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/3) ile İhracı Kayda Bağlı Mallar listesine;

- Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) (hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç) (GTP: 52.01)

- Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dâhil) (GTP: 52.02)

- Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) (GTP:52.03)

eklenmiştir.

Söz konusu Tebliğ'e ulaşılabilecek bağlantı aşağıda yer almaktadır.

İhracatı Kayda Bağlı Mallar İlişkin Tebliğ : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210525-8.htm

9. Arjantin / Vinil Klorür Polimer Profiller Anti-Damping Soruşturması -NOTA

İlgi: 24.05.2021 tarihli 2021/083 yazılı sirkülerimiz.

İlgide kayıtlı yazımız konusu Arjantin tarafından ülkemiz menşeli "Açıklıkların veya mahfazaların imalatında kullanılan tipteki vinil klorür polimer profiller” (Arjantin tarife cetveline göre 3916.20.00 GTİP'li) ithalatına karşı açılan anti-damping soruşturması kapsamında Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda bu defa, Arjantin tarafından intikal ettirilen 21 Mayıs 2021 tarihli ekte yer alan Nota iletilmektedir.

Diğer hususların yanı sıra söz konusu notada;

- Soruşturma kapsamı soru formlarına https://www.argentina.gob.ar/cnce/cuestionarios adresinden ulaşılabileceği,

- Arjantin tarafınca tespit edilen ülkemiz ihracatçıları ile soruşturma ile ilgili olabilecek diğer ülkemiz ihracatçılarına soruşturma formlarının ulaştırılmasına ilişkin tarafımızın yardımlarının talep edildiği,

- Soru formlarına ilişkin cevapların ve diğer ilgili sunumların gizli olmayan bildirimlere yönelik olarak bir kopyası entradacnce@gmail.com adresine gönderilmek kaydıyla entradacnce@produccion.gob.ar adresine, gizlilik kaydıyla iletilecek cevap ve verilerin ise bir örneği entradacnceconfidencial@gmail.com adresine iletilmek kaydıyla entradacnceconfidencial@produccion.gob.ar adresine gönderilmesinin gerektiği,

- Soru formuna yönelik cevapların ve diğer iletilecek belgelerin tüm sayfalarının ilgili yasal temsilci tarafından imzalanmış olması gerektiği,

- Sunulacak tüm dokümanların Word ve Excel formatında, Windows ortamında hazırlanmış olmasına ihtiyaç duyulduğu,

- Soru formlarının yapısında herhangi bir değişiklik yapılmaması gerektiği,

- Gizli kalması talep edilen belgelerin sağ üst kısmına "Confidencial” kaşesinin vurulması ve her bir sayfası firma temsilcisi tarafından imzalanarak yukarıda gizli belgelerin iletimi için belirtilen e-posta adresine iletilmelerinin gerektiği, aksi takdirde soruşturmayı yürüten otoritenin gizliliğe ilişkin herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağı, cevaplarını iletecek olan firmaların gizli kalmasını tercih ettikleri doküman ve değerlendirmelerin yanısıra cevaplarının/değerlendirmelerinin gizli olmayan bir özetini de sunmalarının mecbur bulunduğu ve anılan Komisyon tarafından gizli niteliği haiz olduğu değerlendirilen belge ve bilgiler ile gizliliğe ilişkin söz konusu kurum uygulamalarına https://www.argentina.gob.ar/cnce/procedimientos/confidencialidad adresinden ulaşılmasının mümkün bulunduğu,

- Temsil ve soruşturma esnasında iletişimin sağlanması amacıyla taraflardan bir tüzel kişilik ve bir elektronik posta adresi belirlemelerinin beklendiği ve bildirimlerin söz konusu e-posta adresi üzerinden gerçekleştirileceği,

- Soru formlarına yönelik cevapların 21 Haziran 2021 tarihine kadar iletilmesi gerektiği, söz konusu süreye ilişkin süre uzatımı taleplerinin, süre bitiminden makul bir zaman önce soruşturma otoritesine iletmeleri halinde değerlendirileceği,

- Soruşturma kapsamı belgeleri görmeye yetkili kılınacak kişinin vergi numarası dahil bilgilerinin bir Nota ile taraflarına iletilmesi gerektiği ifade edilmiştir.,

Ek-8: Nota

10. Arjantin / Vinil Klorür Polimer Profiller Anti-Damping Soruşturması- Toplantı

Bilindiği üzere, Arjantin tarafından ülkemiz menşeli "Açıklıkların veya mahfazaların imalatında kullanılan tipteki vinil klorür polimer profiller” (Arjantin tarife cetveline göre 3916.20.00 GTİP'li) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmıştır.

Bu kapsamında, bahse konu soruşturmaya ilişkin olarak 28 Mayıs 2021 tarihi saat 14:00'da bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek olup, ilgili toplantıya https://zoom.us/j/91236613886?pwd=MDRCc2paY0xtZThTbTZwQ3QxbWtMdz09 linkinden ulaşılması mümkün olacaktır.

Bilgilerini ve keyfiyetin Arjantin'e ilgili ürün ihracatı gerçekleştiren firmalara duyurularak anılan toplantıya katılım sağlaması öngörülen firma temsilcilerinin isim ve unvanlarının 27 Mayıs 2021 günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr e-posta adresine) iletilmesi gerekmektedir.Ekler:
Ek-1.pdf

Ek-2.png

ek-3.docx

ek-4.docx

ek-5.docx

Ek-6.xlsx

Ek-7.pdf

ek-8.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.