2021/107 Sirküler (30.06.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-107

Sayın Üyemiz;

1. Endonezya Dışişleri Bakanlığınca Düzenlenecek İş Forumu

2. Tayvan'a Kiraz İhracatı

3. Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

4. AB / Korunma Önlemi

5. Birleşik Krallık / Telafi Edici Vergi

6. AB / Anti-Damping Soruşturması

7. Organik Ürün Model Sertifikası Değişikliği

8. 2021 yılı Güney Kore'ye Kiraz İhracatı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Endonezya Dışişleri Bakanlığınca Düzenlenecek İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Cakarta Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Endonezya Dışişleri Bakanlığı tarafından 14 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye saati ile 10.00-15.00 saatleri arasında hibrit formatta "Endonezya-Merkezi ve Doğu Avrupa İş Forumu"nun (Indonesia-Central and Eastern Europe Business Forum, INA-CEE) düzenleneceği belirtilmektedir.

Düzenlenecek İş Forumu ile karşılıklı ticaret ve yatırımın artırılması, dijital ekonomiden faydalanma, e-sağlık ve yeşil ekonomide işbirliği imkânlarını araştırma amaçları hedeflenmektedir. Katılımcıların iş dernekleri, KOBİ'ler ve devlet yetkilileri olacağı ifade edilmekte olup, ilgili foruma ziyaretçi ya da katılımcı olarak iştirak etmek için www.ina-lac.com adresinden kayıt yaptırılabileceği ve bu platform aracılığıyla iş dünyasının iş ortaklıkları kurabileceği, iş ortaklarıyla iletişimlerini sağlayabileceği ve ürünlerinin tanıtımını yapabileceği belirtilmektedir.

Ek-1: Cakarta Ticaret Müşavirliği Bilgi notu

Ek-2: Endonezya Dışişleri Bakanlığı İş Forumu Yazısı

2. Tayvan'a Kiraz İhracatı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Bilindiği üzere, ülkemizden Tayvan'a ihraç edilecek kiraza ilişkin bitki sağlığı şartları "Türkiye'den Taze Kiraz İthalatı için Karantina Şartları Protokolü" ile belirlenmiş olup, mezkur Protokole göre Tayvan'a ihraç edilecek olan kirazlar Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB)'nca kayıt altına alınan kiraz bahçelerinde yetiştirilmiş ve bu kirazların yetkilendirilen soğuk uygulama / paketleme tesislerinde soğuk uygulama işlemine tabi tutulmuş olması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, TOB'dan alınan bir yazıda; söz konusu Protokol kapsamında, Bakanlıklarınca denetlenerek kayıt altına alınan bahçe ve soğuk uygulama/paketleme tesislerinin denetim sonuçlarının Tayvan Hayvan ve Bitki Sağlığı İnceleme ve Karantina Bürosu (BAPHIQ)'na iletildiği ve BAPHIQ'den alınan cevabi yazıda; denetim sonuçlarına dair yapılan değerlendirilme neticesinde ekte yer alan kiraz bahçeleri ile soğuk uygulama/paketleme tesislerinin yetkilendirildiğinin ifade edildiği belirtilmektedir.

Bu doğrultuda, yetkilendirilen ekli kiraz bahçelerinde üretilen kirazlar, yetkilendirilen ekli soğuk uygulama/paketleme tesislerinde soğuk uygulamaya tabi tutulmak şartıyla Tayvan'a ihraç edilebileceklerdir.

Ek-3: 2021 Kiraz Bahçe Listesi

Ek-4: 2021 Soğuk Uygulama Paketleme Tesis Listesi

3. Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

İlgi: 26.03.2021 tarihli 2021/051 sayılı sirkülerimiz.

İlgide kayıtlı yazımızda, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”ne Geçici 4'üncü ve Geçici 6'ncı maddelerinin eklendiği hususu iletilmiştir.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, anılan maddeler kapsamındaki uygulama 31/07/2021 tarihine kadar uzatılmış olup, güncellenen Geçici 4' üncü ve Geçici 6'ncı maddeler aşağıda yer almaktadır.

"GEÇİCİ MADDE 4 - (25/01/2021) (Değişik:28/06/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatı öngörülen DİİB'ler kapsamında işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/07/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir."

"GEÇİCİ MADDE 6 - (22/03/2021) (Değişik:28/06/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek; yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı ithalatı öngörülen DİİB'ler kapsamında, 31/07/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir."

Diğer taraftan, söz konusu değişikliklerin dercedildiği Genelge metnine, Bakanlığımız internet sitesinin "İhracat Mevzuatı” bölümünden (https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi) ulaşılabilmektedir.

4. AB / Korunma Önlemi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından çelik ithalatına karşı uygulanan korunma önlemi kapsamında bir nihai gözden geçirme soruşturması yürütülmüş olup, 10 Haziran 2021 tarihinde Komisyon tarafından önlemin herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, her yıl için kotaların %3 oranında artırılması suretiyle 3 yıl boyunca uzatılması önerildiği bildirilmektedir.

Bu defa, 25 Haziran 2021 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan nihai karara göre, önlemin Komisyon'un önerdiği şekilde 3 yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar ve çeyreklik bazda belirlenen kota tablosu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.225.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A225I%3ATOC adresinde yer almaktadır.

5. Birleşik Krallık / Telafi Edici Vergi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından Avrupa Birliği tarafından ülkemiz menşeli gökkuşağı alabalıkları ithalatına karşı uygulanan telafi edici önleminin Birleşik Krallık tarafından uygulanmaya devam etmesinin gerekli olup olmadığına ilişkin, Birleşik Krallık Ticaret Politikası Önlemleri Otoritesi tarafından bir geçiş gözden geçirmesi yürütüldüğü belirtilmektedir.

Bu defa, söz konusu gözden geçirme kapsamında soruşturma otoritesi tarafından 25 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan nihai karara esas oluşturacak bulgu raporuna göre, halihazırda alabalık üretimine ilişkin sübvansiyonların devam ettiği ve önlemin kaldırılması halinde ülkemizden yapılacak ithalatın Birleşik Krallık yerli üreticilerine zarar vereceğine hükmedilerek, önlemin 30 Ocak 2026 tarihine kadar halihazırda var olan (%1,5 ile %9,5 arasında değişen) oranlarda uygulanmaya devam etmesine karar verildiği ifade edilmektedir.

6. AB / Anti-Damping Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemizin yanı sıra Rusya menşeli "Korozyona Dayanıklı Çelikler” (7210.41.00, 7210.49.00, 7210.61.00, 7210.69.00, 7210.90.80, 7212.30.00, 7212.50.61, 7212.50.69, 7212.50.90, 7225.92.00, 7225.99.00, 7226.99.30 ve 7226.99.70 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 24 Haziran 2021 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmış olup ilgili açılış bildirimi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.245.01.0021.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A245%3ATOC#document1 adresinde yer almaktadır.

Bilindiği üzere, yerli sanayilerin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ülkeler, ticaret politikası önlemlerine başvurabilmekte ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebilmektedirler. Bahse konu zarar olgusu, ilgili ürün ihracatçılarının, ithalatçı ülke pazarında iç piyasalarından farklı fiyat politikaları izlemelerinden, yani damping uygulamaları, ya da kamu kurumlarınca sübvanse edilen ihracatın haksız rekabete neden olması gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Bu itibarla, bahse konu anti-damping soruşturması çerçevesinde ülkemiz menşeli "Korozyona Dayanıklı Çelikler” ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının AB yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığı değerlendirilecek olup soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde ülkemiz firmalarına anti - damping vergisi tatbik edilmesine hükmedilmesi olasılık dahilindedir.

Bahse konu bildirimin "2. Product under investigation” başlığı altında soruşturma konusu ürünler tanımlanmıştır. Söz konusu bildirimde ürün yelpazesine ilişkin yapılacak yorumların 10 gün içerisinde Komisyon'a iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Öte yandan, mezkûr bildirimde dampinge ilişkin inceleme döneminin 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 olacağı, zarara ilişkin inceleme döneminin ise 1 Ocak 2017-31 Aralık 2020 dönemini kapsayacağı belirtilmektedir.

Anti-damping soruşturmalarında, çok fazla ihracatçının taraf olması sonucunda incelemenin yapılabilirlikten uzaklaşması sebebiyle, soruşturma otoriteleri tarafından örneklemeye gidilebilmektedir. Mezkûr bildirimde olası bir örneklemenin ihracat miktarına göre yapılabileceği ifade edilmektedir. Bu kapsamda, soruşturmaya taraf olup soru formu doldurarak bireysel marj hesaplatmak isteyen ihracatçıların açılış bildiriminin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten (24 Haziran 2021) itibaren 7 gün içerisinde söz konusu bildirimin ekinde yer alan örnekleme formunu Komisyon'a iletmesi gerekmektedir. Bahse konu formu dolduran ihracatçılar, ihracatçı soru formunu doldurmayı kabul etmiş olarak sayılacaktır. İhracatçı soru formları https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2531 adresinde yer almaktadır. Örnekleme formlarının Komisyon tarafından incelenmesinin ardından ihracatçılara örneklemeye seçilip seçilmedikleri bildirilecek olup, bildirimin ardından örneklemeye seçilen ihracatçıların 30 gün içerisinde soru formu yanıtlarını Komisyon'a iletmesi gerekmektedir. Örnekleme formunu dolduran ancak örneklemeye seçilmeyen firmalara ise örneklemeye seçilen firmalara hesaplanan marjların ortalaması uygulanacaktır.

Zarara ilişkin görüş bildirmek isteyen tarafların ise soruşturma açılış tarihinden itibaren 37 gün içerisinde görüşlerini Komisyon'a iletmesi gerekmektedir.

Soruşturma kapsamında Komisyon tarafından yapılacak tüm bildirimler TRON.tdi sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup, taraflar sunulacak tüm bilgi ve belgeler yine aynı sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. Söz konusu sisteme kayıt olmaya ilişkin hususlar yine mezkûr bildirimde yer almaktadır.

7. Organik Ürün Model Sertifikası Değişikliği

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, organik üretim kurallarına uygunluğa ilişkin model sertifikaları düzenleyen 2018/848 sayılı AP ve Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1006 sayılı Komisyon Tüzüğü 22 Haziran 2021 tarihli ve L 222/3 sayılı AB Resmî Gazetesi'nde yayımlandığı bildirilmektedir.

Anılan mevzuat değişikliği kapsamında, 2018/848 sayılı Tüzüğün 6 numaralı ekinde (Annex VI) yer alan model sertifikaya ürünlerin detaylı listesi, üretim yerleri ve altyükleniciler ile kontrol kuruluşlarına ilişkin bilgilere dair bölümler ilave edilmiş olup, Tüzüğün lafzından sertifikayı düzenleyecek yetkili otoritelerin veya kontrol otoriteleri veya kuruluşlarının gerekli görmeleri halinde bahse konu bilgileri talep edebilecekleri anlaşılmaktadır. Söz konusu Tüzük yayımından 20 gün sonra yürürlüğe girecek olup, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

8. 2021 yılı Güney Kore'ye Kiraz İhracatı

Seul Ticaret Müşavirliğimiz'den alınan e-posta'da, Güney Kore'ye 2021 yılı kiraz ihracatımız Bitki ve Hayvan Karantina Ajansı(Animal and Plant Quarantine Agency-APQA) tarafından 25 haziran 2021 tarihinde kabul edildiği bildirilmektedir.

Güney Kore İthalatçılar Derneği(Korean Importers Association-KOIMA) veri tabanından çekilen Koreli yaş meyve ve sebze ithalatçılarının listesi Ek 5'te sunulmaktadır.

Ek-5: İthalatçı listesiEkler:
Ek-1.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3.docx

eK-4.docx

Ek-5 (1).docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.