2018/076 Sirküler (06.04.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-076

Sayın Üyemiz;

1. Irak'a Donmuş Balık İhracatı

2. Kosta Rika İnşaat Demiri Koruma Önlemi Soruşturması

3. REACH CLP ve Biyosidal Haberler Bülteni

4. Hindistan Anketi

5. Cidde Ekonomik Formu

6. I. Uluslararası Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve Yan Sanayi Fuarı

7. Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliğ Taslağı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Irak'a Donmuş Balık İhracatı

Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Irak Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde (http://www.zeraa.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=6748) yer alan bir duyurusunda; yerel ürünlerin Irak pazarına yetmesi ve ithal edilen balıklara kıyasla yerel ürünlerin fiyatlarının daha uygun olması ve tüketiciye ulaşım süreçlerinin daha sağlıklı olması sebep gösterilerek, bütün donmuş balık ürünlerinin ithalatının yasaklandığı ve söz konusu yasağın tüm gümrük kapılarına bildirildiği ifade edilmektedir.

2. Kosta Rika İnşaat Demiri Koruma Önlemi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Kosta Rika'nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 12.1 (a) maddesi çerçevesinde DTÖ'ye yaptığı ve 26 Mart 2018 tarihinde yayımlanan bildirime göre; anılan ülke tarafından 19 Mart 2018 tarihinde "İnşaat Demiri” (7214.20.00.00.10, 7214.20.00.00.90, 7214.99.20.00.10, 7228.30.00.00.10, 7228.50.00.00.10 ve 7228.60.00.00.10 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturmasının başlatılmasına hükmedildiği bildirilmektedir.

Yazının devamında, DTÖ Korunma Tedbirleri Komitesi tarafından yayımlanan ve bir örneği ekte yer alan mezkur bildirimde, soruşturmaya dahil olmak ve zarara ilişkin görüş bildirmek isteyen tarafların, ilgili bildirimin yayımlanmasından itibaren 8 işgünü içinde soruşturma otoritesiyle iletişime geçerek taraf olmalarının gerektiği belirtilmektedir.

3. REACH CLP ve Biyosidal Haberler Bülteni

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/ Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 01 Haziran 2007'de yürürlüğe girdiği; Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği,

Diğer taraftan; 1272 / 2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü'nün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği; söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü bulunduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü'nün ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasını hedeflediği,

Bu çerçevede, sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenine http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten113.pdf adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

4. Hindistan Anketi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye - Hindistan İş Konseyi tarafından, Hindistan ile iş yapan firmaların anılan ülke ile ticari faaliyetler, mevcut veya planlanan yatırımlar ve projeler ile ilgili karşılaştıkları sorunların ve çözüm önerilerinin yetkili makamlara sunulması amacı ile bir anket çalışmasının gerçekleştirildiği ifade edilmekte olup, söz konusu ankete ve bilgilere https://portal.deik.org.tr/Anket/627 adresinden ulaşabileceği belirtilmektedir.

5. Cidde Ekonomik Formu

T.C Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçı Meclisi'nden alınan yazıda, Cidde Ticaret Odası tarafından 15 - 16 Nisan 2018 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde "Cidde Ekonomik Formu”nun düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, bu yıl "Vizyondan Refah'a: Özel Sektörün Rolü” teması ile düzenlenecek Foruma ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.jef.org.sa/ adresinden ulaşılabileceği ifade edilmekte olup, anılan forumun taslak programı ekte yer almaktadır.

EK1: Taslak Program

6. I. Uluslararası Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve Yan Sanayi Fuarı

T.C Tebriz Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Birinci Uluslararası Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve Yan Sanayi Tebriz Fuarı'nın, Tebriz Uluslararası Fuar alanında 10 - 13 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenleneceği ifade edilmekte olup, İran'ın Tebriz şehrinde 2018 yılında düzenlenmesi öngörülen bütün fuarların yer aldığı listenin bir örneği ekte yer almaktadır.

EK2: Fuar Takvimi

7. Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliğ Taslağı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliği Taslağı”nın bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda, mezkur yönetmelik taslağına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 6 Nisan 2018 Cuma günü saat 16:00'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

EK3: Tebliğ Taslağı

EK4: Görüş Formu


Ekler:
2018-076.doc
Fuar Takvimi.pdf
Gorus Bildirim Formu.pdf
Sut Urunleri Lisansli Depo Teblig Taslagi.tiff
Taslak Programi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.