2019/021 Sirküler (29.01.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019- 021

Sayın Üyemiz;

1. Meksika Ticaret Heyeti (13-17 Mart 2019)

2. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Hk.

3. DİR Tebliğ Değişikliği

4.Uluslararası Eşya Taşımacılığı

5. İSİB Afrika Fuar Katılımları

6-TS 7800 / TST T4 Çikolata Standardı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

1. Meksika Ticaret Heyeti (13-17 Mart 2019)

İlgi) 10.01.2019 tarihli ve 2019-009 sayılı sirkülerimiz.

İlgide kayıtlı yazımızda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıya atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, ve TİM organizasyonu ile 13-17 Mart 2019 tarihleri arasında Birleşik Meksika Devletleri'ne yönelik bir Ticaret Heyeti düzenlenecek olduğu belirtilmektedir.

Bu defa, TİM'den konu ile ilgili alınan yazıda; organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderleri için kişi başı katılım ücreti 14.300-TL olarak belirlenmiş olduğu ve azami 30 katılımcıdan oluşacak bahse konu heyete son başvuru tarihi 1 Şubat 2019 Cuma günü olduğu ifade edilmiştir. Bu tarihe kadar https://bit.ly/2H1MHhl internet bağlantısında yer alan heyet başvuru formunun doldurulmuş ve ilgili katılım ücretinin yatırılmış olması gerektiği bildirilmiştir.

Ek 1: Taslak program

2. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”ne ait taslak metinlerin Bakanlıklarının web sitesinde görüşe açıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu taslaklara ilişkin görüş ve önerilerin Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere ekte yer alan tablo formatına uygun olarak işlenmesi ve Birliğimiz e-posta adresine (arge@baib.gov.tr) gönderilmesi rica olunur.

Ek 2: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Taslağı

Ek 3: Görüş Bildirme Formu

3. DİR Tebliğ Değişikliği

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2019/1)” 22 Ocak 2019 tarihli ve 30663 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Yazıda devamla, Mezkur Tebliğ değişikliği ile; değişikliğin yayımı tarihinden önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, 3 ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre imkanının tanındığı ifade edilmiştir.

Bahse konu yazıda devamla, sektörel veya ülkesel bazlı yaşanan özel durumlar nedeniyle zaman zaman ek süre düzenlemelerinin yürürlüğe girdiğinin bilindiği belirtilmekle birlikte, söz konusu düzenlemelerin istisnai hallerde yapılmakta olduğu, esas olanın, mevzuatla önceden belirlenmiş ek süre düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, firmaların belge orijinal süresi içerisinde taahhütlerini bu kabil geçici ek süre düzenlemelerine ihtiyaç duymadan ve bu kabil bir beklentiye girmeden yerine getirmeleri olduğu ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, dahilde işleme rejiminden faydalanan firmaların dahilde işleme izin belgelerinde/izinlerinde kayıtlı kurallara önceden belirlenmiş süreler içerisinde riayet etmek üzere gerekli her türlü tedbiri almaları, ülke ihracatına katkı noktasında dahilde işleme rejiminin amacının hasıl olması açısından büyük önem arz ettiği belirtilmiştir.

4.Uluslararası Eşya Taşımacılığı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, yürürlükteki düzenlemeler uyarınca, serbest bölgelerden/serbest bölgelere yapılan taşımalar ile gümrük antrepolarına/gümrük antrepolarından yapılacak eşya taşımalarına ilişkin ulaştırma iş ve işlemlerinin;

1- Ülkemizdeki bir serbest bölgeden/gümrük antreposundan diğer bir serbest bölgeye/gümrük yurtiçi taşıma (kabotaj) olması antreposuna taşınacak millileşmiş, millileşmemiş eşyanın sebebiyle sadece Bakanlıktan uluslararası veya yurtiçi eşya taşımacılığı yetki belgelerinde ( K,C, L, M, N ve P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla,

2- Tüm serbest bölgelerine veya gümrük antrepolarına demiryolu, denizyolu veya Havayoluyla gelen transit rejimindeki (millileşmemiş) eşyanın/kargonun yurtiçine taşımanın mezkur kanun ve Yönetmelik gereği Bakanlıktan uluslararası veya yurtiçi eşya taşımacılığı yetki belgelerinde (K, C, L, M, N ve P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla, yurtdışına taşınmasının ise sadece uluslararası eşya taşımacılığı alanında Bakanlıktan yetki belgesi (c Türü, L2 ve M2) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla,

3- Tüm serbest bölgeler veya gümrük antrepolarından yabancı ülkelere, uluslararası eşya taşımacılığı alanında Bakanlıktan yetki belgesi (C türü, L2 ve M2) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlar ile ikili ve çok taraflı uluslararası karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya Bakanlıkça özel izin belgesi verilmiş yabancı plakaları taşıtlarla,

4- Ro-Ro veya Ro-La güzergahından gelen taşıt kombinasyonları (çekici + yarı römork, Kamyon + Römork) ile gelen ve gümrük antrepoları veya geçici depolamalara taşınan eşyanın / kargonun yine kendi tekerlekleri üstünde taşınması halinde yukarıdaki 3'üncü maddesi kapsamında izin verilen taşıtlarla,

yapılması yönünde olduğunun ifade edildiği belirtilmiştir.

Taşıma sektöründe yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, Bakanlıkça yeni bir değerlendirme yapılması ihtiyacı hasıl olduğu belirtilmiş olup, serbest bölgelere/serbest bölgelerden yapılan taşımalar ile gümrük antrepolarına/gümrük antrepolarından yapılacak eşya taşımalarına ilişkin uygulama hakkında görüş ve önerilerin Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere ekli Görüş ve Öneri Bildiri formuna (Ek-3) 31/01/2019 saat 13:30 tarihine kadar işlenerek Birliğimiz eposta adresimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

5. İSİB Afrika Fuar Katılımları

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), tarafından 2019 yılında Afrika kıtasında aşağıda detayları yer alan fuarlara katılım gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Tabloda yer alan fiyatların İSİB'e özel olmakla birlikte Birlik üyeliğinin zorunlu olmadığı belirtilmektedir.

Bu bağlamda söz konusu fuara katılmak isteyen üyelerimizin Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile (isib-pr@oaib.org.tr) mail adresi üzerinden temasa geçmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

TARİH

YER

FUAR ADI

KONSTRÜKSİYON DAHİL FİYAT

11-13 Nisan 2019

Tunis / Tunus

Climexpo

185 €

11-13 Nisan 2019

Chisamba / Zambiya

Agritech Zambia

100 €

9-11 Mayıs 2019

Addis Adaba / Etiyopya

Agrotech

340 €

20-22 Haziran 2019

Kazablanka / Fas

The Big 5 Construct North Africa

400 $

11-13 Temmuz 2019

Lagos / Nijerya

West AFrica Hvac Expo

280 €

12-14 Eylül 2019

Darüssalem / Tanzanya

Climexpo Tanzanya

350 $

20-23 Kasım 2019

Algiers / Cezayir

Best Algeria Mega Clima Expo

280 €

6-TS 7800 / TST T4 Çikolata Standardı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS7800/tst T4 Çikolata" standart tadil tasarısı iletilmiştir.

Ekte bulunan söz konusu tadil tasarısına ilişkin görüşlerinizin görüş bildirme formu (Ek-3) en geç 29.01.2019 Saat 16:30' a kadar Birliğimize arge@baib.gov.tr mail adresi üzerinden iletilmesi gerekmektedir.

Ek 4. TS7800/tst T4 Çikolata Standart TasarısıEkler:
Ek 1.Meksika Heyeti Taslak Program.docx

Ek 2.TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ.docx

Ek 3. Gorus_Bildirme_Formu.docx

Ek 4.TS7800tst T4 Çikolata.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.