2019/054 Sirküler (12.03.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-054

Sayın Üyemiz;

1. Irak Gümrüklerde Tek Uygulama ve Vergi Tarifeleri Hk.

2. INNOPROM Fuarı Milli Katılım Hk.

3. Kuru Kayısı Tebliğ Taslağı

4. Kanada Gıda Güvenliği Mevzuatında Yapılan Değişiklikler Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.1. Irak Gümrüklerde Tek Uygulama ve Vergi Tarifeleri Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Irak'ta 17 Şubat 2019'da tek gümrük uygulamasının yürürlüğe konulması üzerine, yeni uygulamalar ve vergi tarifeleri hakkında bilgi almak, bu konularda ihracatçılarımız tarafından Erbil Ticaret Ataşeliğimize iletilen diğer hususları görüşmek üzere Ataşeliğimizce Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı ile 19 Şubat 2019 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildiğinin belirtildiği bildirilmektedir.

Yazının devamında, yapılan görüşme kapsamında yeni gümrük tarife cetvelinin fasıllarında yer alan GTİP'ler itibarıyla tespit edilen 'gümrük vergisi oranları', 'hesaplamaya esas referans birim kıymeti' ve 'birim miktar cinsi' bilgilerinden oluşturulan tabloya yer verilmekte olup, yeni uygulama sürecinde ihracatçılarımızın vergi oranlarına ilişkin bilgi taleplerini, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu belirtmek suretiyle erbilgumruk@ticaret.gov.tr e-posta adresine iletebileceklerinin belirtildiği ifade edilmiştir.

Ek 1: Irak Yeni Gümrük Vergileri Tarife Cetveli Özeti ve Örnek Hesaplama (3 Sayfa)

2. INNOPROM Fuarı Milli Katılım Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Rusya Federasyonu'nun en önemli sanayi etkinliklerinden birisi olan INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı'nın 10.'sunun 8-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında Yekaterinburg şehrinde dijital imalat temasıyla gerçekleştirileceği ve ülkemizin "Ortak Ülke” statüsü ile temsil edileceği bahse konu fuara Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) organizatörlüğünde milli katılım sağlanacağının belirtildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, geçtiğimiz yıllarda, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore ve Hindistan gibi ülkelerin ortak ülke statüsünde katıldığı fuarlarda Rusya Federasyonu'nun Devlet Başkanı ya da Başbakan seviyesinde temsil edildiği, 2018 yılında 20 ülkeden yaklaşık 600 firmanın katılım sağladığı fuarın, çoğunluğu BDT ve Rusya Federasyonu'ndan olmak üzere 46.000 kişi tarafından da ziyaret edildiğinin ifade edildiği belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, Türkiye'nin ortak ülke statüsünde INNOPROM'a iştiraki, Rusya Federasyonu'nun dış ticaretimizde taşıdığı önem ve fuarın Rusya Federasyonu nazarında sahip olduğu itibar gibi hususlar dikkate alındığında, ülkemizden geniş bir katılımın sağlanmasında fayda olduğunun değerlendirildiği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda söz konusu fuara katılım sağlamak isteyen firmalarımızın ayrıntılı bilgi için https://www.baib.gov.tr/iuoc8w linkini ziyaret etmeleri rica olunur.

3. Kuru Kayısı Tebliğ Taslağı

T.C Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, lisanslı depoculuk sisteminin kuru kayısı ürününde de hayata geçirilmesi için gerekli hukuki altyapı, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa istinaden çıkarılan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğine dayanılarak 12/04/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliği ile oluşturulduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede, kuru kayısının lisanslı depolarda depolanabilmesine yönelik olarak ilgili kuruluş ve sektör temsilcilerinin önerileri doğrultusunda hazırlanan Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin taslak ve karşılaştırma tablosu ekte iletilmiştir.

Söz konusu taslağa ilişkin ilgili ihracatçı firma görüşlerinin ekte iletilen "Görüş Tablosu" doldurularak 13 Mart 2019 tarihi 13:30'a kadar Birliğimize e-posta yoluyla (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

Ek 2. Taslak ve Görüş Formu

4. Kanada Gıda Güvenliği Mevzuatında Yapılan Değişiklikler Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ottava Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, Kanada'nın gıda güvenliği mevzuatının yenilenerek, mevzuatın bir bölümünün 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği, mezkur değişiklikle farklı tarihlerde muhtelif ürün grupları için ayrı ayrı çıkarılan 14 yönetmeliğin, "CFIA-Kanadalılar için Güvenli Gıda Yönetmeliği” (Ek-1) adı altında birleştirildiği, sadeleştirildiği ve ABD uygulamalarına yakınlaştırıldığı ifade edilmekte ve anılan yönetmeliğin, üretim satış ve satış sonrası hizmetlerin yanı sıra gıda ithalatı ve ihracatı düzenlendiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, yeni düzenlemelere göre, Kanada'ya gıda ihracatı yapan yabancı işletmeler için Kanada makamlarında ruhsat alınması gerekliliğinin bulunmadığı, ancak Kanadalı ithalatçıların ilgili makamlardan ruhsat alması, önleyici koruma planına sahip olması ve satış sonrası izleme sisteminin bulunmasının zorunlu olduğu, ayrıca ithalatçıların, yabancı tedarikçilerin de Kanadalı üreticilerin tabi olduğu gıda güvenliği düzenlemelerine uygun imalat yaptıklarını kanıtlamalarının istendiği ve eski düzenlemeleri çerçevesinde Güvenli Gıda Ruhsatı bulunan ithalatçıların ivedilikle mevcut ruhsatlarını yenilemeleri gerektiği belirtilmektedir. Kanada'da yerleşik olmayan firmaların, Kanada'ya ithalat yapması mümkün bulunmakla birlikte, diğer Kanadalı ithalatçılar gibi Güvenli Gıda Ruhsatı sahibi olmaları zaruri olup Kanada Federal Hükümetince, aralarında Türkçe'nin de bulunduğu 10 yabancı dilde konuya ilişkin kısa bilgi notu Ek-3'te yer almaktadır.

Bu itibarla, Kanada'ya gıda ihracatı yapan firmalarımızın, öncelikle Kanada ithalat referans sistemine erişilen http://airs-sari.inspection.gc.ca/airs_external/english/decisions-eng.aspx adresinden, ürünlerin GTİP numaraları ile sorgulama yaparak ithalat için gerekli koşulları öğrenmesi, ithalatçı firmaların da yeni mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleriyle ilgili olası sorunlardan etkilenmemelerini teminen mümkün olduğunca vadeli satış yapmamaları ve sözleşmelerinde yer alacak iade hükümlerinin düzenlenmesinde dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir.

Ek 3: Kanada Mevzuat Değişikliğine İlişkin EklerEkler:
Ek-1 Irak_Gümrüklerde_Tek_Uygulama_ve_Vergi_Tarifeleri_Hk.pdf

Ek-2 Tebliğ Taslağı ve Görüş Formu.docx

Ek-3 Kanada Mevzuatında Değişiklik hk..pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.