2019/079 Sirküler (25.04.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-079

Sayın Üyemiz

1. Kâğıtsız Gümrük- DİR Belgeleri

2. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

3. Domotex 2019 Alım Heyeti

4. Avustralya İnşaat Demiri Anti - Damping Soruşturması

5. E-Fatura Uygulaması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

  1. Kâğıtsız Gümrük - DİR Belgeleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, öncelikle ihracat işlemleri başta olmak üzere tüm gümrük işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve beyannameye ekli belgelerin elektronik olarak temininin sağlanması için Kâğıtsız Gümrük Projesi'nin yürütüldüğü ve yaygınlaştırıldığı, elektronik ortamda işlem gören Dâhilde İşleme İzin Belgeleri'nin (DİİB) kâğıt ortamında beyanname ekinde arandığı tespit edilmiş olmakla birlikte bu belgenin tamamen elektronik ortamda beyanını sağlamak amacıyla sistemsel düzenlemeler yapıldığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Dâhilde İşleme İzin Belgeleri'nin tamamen elektronik ortamda işlem görmesini sağlamak amacıyla Gümrük Beyannamesi / Kalem / Genel Bilgiler ekranına "Dâhilde İşleme İzin Belgesi Satır Kodu” bilgisinin girilmesi ile birlikte ilgili DİİB'in görüntülenebilmesi ve belge numarasının beyannamenin 44 numaralı "Vergi ve Dokümanlar” alanına otomatik olarak atanmasının sağlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, gümrük beyannamesinin 44 no.lu "Vergi ve Dokümanlar” alanında 0253 kodlu Dâhilde İşleme İzin Belgelerinin beyan edilmesine ve kâğıt ortamında gümrük idarelerine ibrazına ihtiyaç kalmadığından, söz konusu belgenin BİLGE Sistemi'nde kullanımının 15 Nisan 2019 tarihi itibariyle sonlandırıldığı bildirilmektedir.

  1. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere yönelik AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğince hazırlanan bilgi notu Ticaret Bakanlığı'nca Birliğimize iletilmiş olup, söz konusu bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Ek 1: Türkiye Daimi Temsilciliğinden Alınan Yazı Örneği

  1. Domotex 2019 Alım Heyeti

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Birlikleri organizasyonunda Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 27-30 Nisan 2019 tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenecek "DOMOTEX TURKEY 2019” fuarı ile eş zamanlı olarak bir alım heyeti programı gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Söz konusu program kapsamında 28 Nisan Pazar günü 10:30-17:00 saatleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde Türk firmaları ile yabancı firma/kurum yetkililerinin birebir görüşme imkanı bulacakları ikili iş görüşmeleri programı düzenleneceği belirtilerek ekte bulunan yurtdışı katılımcı bilgileri iletilmiştir.

İkili iş görüşmeleri programına katılmak isteyen üyelerimizin http://www.gaib.org.tr/ekler/domotex/basvuru.htm adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak en geç 26 Nisan 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ek 2: Yurtdışı Katılımcı Listesi

  1. Avustralya İnşaat Demiri Anti-Damping Soruşturması

İlgi: 17.01.2019 tarihli 2019/14 sayılı sirkülerimiz

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İlgi'de kayıtlı sirküler konusu, Avustralya Anti-Damping Komisyonu tarafından ülkemiz menşeli "inşaat demiri” (7213.10.00, 7214.20.00, 7227.90.10, 7227.90.90, 7228.30.10, 7228.30.90, 7228.60.10 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı 16 Kasım 2018 tarihinde başlatılan anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları kapsamında, 18 Nisan 2019 tarihinde nihai karara esas oluşturacak bulgular raporunun yayımlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu raporda, tüm firmalarımız için negatif damping marjları ile ihmal edilebilir seviyede sübvansiyon marjları hesaplandığı belirtilerek, bu sebeple ülkemizden yapılan ithalatın yerli endüstride herhangi bir zarara yol açmadığı bulgusuna varıldığı belirtilerek; mezkur soruşturmaların önlemsiz kapatılmasının önerildiği ifade edilmektedir.

Öte yandan, bahse konu raporda tüm ilgili tarafların olası görüşlerini 15 Mayıs 2019 tarihine kadar Komisyon'a iletebileceği belirtilirken, soruşturmaya ilişkin nihai kararın ilgili Bakan'a 24 Haziran 2019 tarihine kadar sunulacağı ifade edilmektedir.

Söz konusu rapor, https://www.adcommission.gov.au/cases/EPR%20451%20%20550/EPR%20495/495-031_SEF_Statement_of_Essential_Facts.pdf adresinde yer almaktadır.

  1. E-Fatura Uygulaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Bakanlıkça yürütülmekte olan, ihracat işlemlerinde "Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında gümrük beyannamesi eki tüm belgeler ve beyanname işlemleri ile ilgili tüm taleplerin elektronik ortama alınacağı ve pilot olarak başlatılan uygulamanın Nisan ayı sonuna kadar aşamalı olarak gümrüklerde yaygınlaştırılacağı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, 30/06/2017 tarihli ve 2017/7 sayılı Genelge ile 01/07/2017 tarihinden itibaren ihracat işlemlerinde e-fatura uygulamasının devreye sokulmuş olmasından bahisle, ihracat işlemlerinde e-fatura kullanımına ilişkin incelemede, e-fatura uygulamasına kayıtlı olan yükümlüler tarafından hem 0886 (e-fatura kodu) hem de 0100 (kağıt fatura) kodunun ihracat beyannamesine eklendiği, ayrıca e-fatura kullanıcısı olmasına rağmen bazı firmaların yalnızca kağıt fatura ile işlem yaptıklarının görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda, bahse konu yazda e-fatura uygulamasına kayıtlı olan firmaların ihracat beyannamesinin tescil aşamasında 0886 kodlu e-fatura ile birlikte 0100 kodlu kağıt faturanın beyannamenin aynı kaleminde kullanılmasının engellenmesine yönelik bir teknik düzenleme yapıldığı ve söz konusu düzenlemenin 08/04/2019 tarihi itibarıyla devreye girdiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, e-fatura kullanıcısı olup da kağıt fatura ile işlem yapan firmalar ile ilgili olarak ise Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan 08/03/2019 tarihli ve 42521299 sayılı yazıya atıfla, e-fatura olarak düzenlenmesi gereken bir ihracat işlemine kağıt (matbu) fatura düzenlenmesi halinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde cezai işlem gerektireceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ihracat işlemlerinde kağıtsız gümrük uygulamasının başarılı bir şekilde yürütülebilmesini teminen, e-fatura uygulamasına kayıtlı firmalarca ihracat işlemlerinde 494 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 3 üncü maddesinde belirtilen haller dışında, yalnızca e-fatura kodu olan 0886 ile işlem yapılması gerektiği belirtilmektedir.Ekler:
Ek 1 Tarım Mevzuatı Değişiklikleri_Ek_Yazı Örneği.PDF.pdf

Ek 2 Domotex 2019 Alım Heyeti Katılımcı Listesi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.