2019/133 Sirküler (08.07.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-133

Sayın Üyemiz;

1. Avustralya'ya Sarımsak İthalatında İthal İzni Uygulaması

2. Cumhurbaşkanlığı Kararları hk.

3. Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları

4. Ulusal Meslek Standardı Hazırlanması Hk.

5. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz ERYÜCEL ÇAKAR

Genel Sekreter V.

1. Avustralya'ya Sarımsak İthalatında İthal İzni Uygulaması

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Sidney Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atıfla; Avustralya Federal Hükümeti Tarım Bakanlığı tarafından 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere insan tüketimine yönelik taze sarımsak (fresh garlic bulbs) ithalatında, ürünlerin Avustralya'ya ithalatı öncesinde "ithal izni” alınması uygulamasının başlatılacağının ilan edildiği, ithal izni olmaksızın Avustralya'ya getirilecek ürünlerin yeniden ihraç edileceği veya imha işlemine tabi tutulacağı belirtilmekte olduğu, söz konusu duyuru metnine http://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2019/100-2019 adresinden ulaşılmasının mümkün olduğunun ifade edildiği belirtilmektedir.

2. Cumhurbaşkanlığı Kararları hk.

Türkiye İhracatçı Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları'nın iç hukukumuza aktarılmasını teminen 1167, 1169, 1170 ve 1171 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları'nın 25 Haziran 2019 tarih ve 30812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığının ifade edildiği belirtilmektedir.

Ek 1: 1167, 1169, 1170 ve 1171 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları Özeti

3. Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi esnasında uyulacak esasların, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi ile belirlendiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, İhracat:2016/1 sayılı Genelge'de 27/06/2019 tarihinde yapılan değişiklik uyarınca, mezkûr Genelge'nin "DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar" başlıklı 7'nci maddesinin "Buğday" matlaplı bölümünün birinci ve ikinci paragraflarında yer alan eşdeğer eşya kullanımına ilişkin düzenlemelerde değişikliğe gidildiği belirtilmektedir.

Yazınında devamında, Öte yandan, söz konusu değişikliklerin dercedildiği Genelge metnine, Bakanlığımız internet sitesinin İhracat Mevzuatı bölümünden (https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi) ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

4. Ulusal Meslek Standardı Hazırlanması Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde "Arşivci” ve "Belge Yöneticisi” mesleklerine yönelik olarak taslak meslek standartlarının hazırlanmış olduğu, söz konusu taslakların tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılayarak içerik kalitesinin sağlanması amacıyla kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve önerilere ihtiyaç duyulmakta olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu taslak standartlara ilişkin ihracatçı firmalarımızın varsa görüş ve değerlendirmelerinin anılan kuruma iletilmek üzere "Görüş Değerlendirme Formu'na işlenerek 30 Temmuz 2019 Çarşamba gününe kadar TİM'e iletilmek üzere Birliğimize iletilmesi rica olunur.

Not: https://www.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Haberler/Haber/3155 adresinden standarda ve görüş değerlendirme formuna ulaşılabilmektedir.

5. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme Soruşturması

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "yumurtasız, pişirilmemiş, dondurulmamış makarnalar” (1902.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 1996 yılından bu yana, "inşaat demiri” (7213.10, 7214.20, 7228.30, 7215.90, 7221.00, 7222.11, 7222.30, 7227.20, 7227.90, 7228.20 ve 7228.60 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 2017 yılından bu yana anti-damping ve telafi edici vergi (countervailing duty) önlemlerinin uygulandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 1 Temmuz 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimlerde, tarafların mevcut anti-damping önlemleri kapsamında 1 Temmuz 2018 - 30 Haziran 2019 dönemi için, telafi edici vergi önlemleri kapsamında ise 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na Temmuz ayı sonuna kadar başvuruda bulunabileceklerinin belirtildiği ifade edilmektedir. Anılan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-07-01/pdf/2019-13985.pdf bağlantısından ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Aynı yazının devamında, öte yandan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın 7 nci maddesi uyarınca, ihracatçı firmalarımızın talebiyle yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, anılan Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yer alan firma desteklerinden yararlanmak isteyen ihracatçı firmalarımızın soruşturmayı yürütecek kuruma başvurularını yapmadan önce hizmet alacakları avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdıkları ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne başvurarak TİM'in uygun ve Bakanlığımızın olumlu görüşünü almasının gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerinin gözden geçirilmesi için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firmalar, başvuru yaptıkları soruşturma ile bu soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren sonraki 2 yıl boyunca başlatılacak diğer tüm soruşturmalar için mezkur Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki hiçbir destekten faydalanamayacağı ifade edilmektedir.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.