2019/149 Sirküler (01.08.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-149

Sayın Üyemiz;

1.PSD Eğitim Hk. İran İthalatı Yasak Ürünler Listesi

2.ABD/ Kurutulmuş Vişne Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

3.AB Ülkelerine Kuru İncir/Fındık/Antep Fıstığı İhracatı

4.AB'ye Kuru Kayısı İhracatı

5.Zambiya Güney Eyaleti Turizm ve Yatırım Fuarı Hk.

6.Fındık Hasat ve İhraç Tarihleri

7.İran İthalatı Yasak Ürünler Listesi

8.Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük Geçişleri- Gıda Güvenliği Hk.

9.11.Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Hk.

10.Tanzanya Petrol Geliştirme Şirket İhalesi Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.1.PSD Eğitim Hk.

Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüklerinin yazısına atıfla Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlığı'ndan alınan yazıda, 2012/25 sayılı Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğin 16'ncı maddesi gereğince, Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi süre uzatım başvurusu için son tarihi kaçıran ve yeni belge almak için başvuru yapmak isteyen kişilere yönelik 04-06 Eylül 2019 tarihlerinde Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğünce eğitim düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu eğitime katılmak isteyenlerin, "Pamuk Sorumlu Denetçi Eğitimi” başvuru evraklarını 23/08/2019 tarihine kadar Antalya Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlığı'na teslim etmeleri gerektiği bildirilmektedir. (4029)

2. ABD/ Kurutulmuş Vişne Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü-Pazara Giriş ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, ABD Ticaret Bakanlığı (DoC) tarafından ülkemiz menşeli "kurutulmuş vişne” (dried tart cherries) (ABD gümrük tarife cetveline göre 0813.40.3000, 0813.40.9000, 0813.50.0020, 0813.50.0060, 2006.00.2000, 2006.00.5000 ve 2008.60.0060 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 13 Mayıs 2019 tarihinde eş zamanlı olarak anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları açıldığı, söz konusu soruşturmalar kapsamında ilgili soru formlarının gerek Bakanlığa gerekse DoC tarafından seçilen firmalara iletildiği, anılan firmaların soruşturmaya taraf olmadığı ve soru formlarının belirtilen tarihler içerisinde firmalar tarafından yanıtlanmadığının anlaşıldığı belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Dünya Ticaret Örgütü Anti-Damping Anlaşması uyarınca soruşturmalar dâhilinde herhangi bir önlem alınabilmesi için dampingin ve/veya sübvansiyonun varlığı tek başına yeterli olmadığı, ABD'de mukim üreticilerin zarar görüyor olması ve söz konusu zararın Türkiye'den yapıldığı iddia edilen dampingli ve/veya sübvansiyonlu ithalattan kaynaklanıyor olmasının da gerektiği bu minvalde, anılan soruşturmalar kapsamında Bakanlıkları tarafından yapılması planlanan savunmada ABD'de mukim üreticilerde herhangi bir zararın mevcut olmadığı ve/veya iddia edilen zararın ülkemizden yapılan ithalattan kaynaklı olmadığı hususlarının vurgulanacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından hazırlanan ve Bakanlıkları tarafından yapılacak savunmada da referans olarak kullanılması planlanan "yabancı üretici soru formu” ekte iletilmekte olup, soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılabilmesini teminen söz konusu soru formunun soruşturma konusu ürün üretimi ve ihracatı yapan tüm firmalar tarafından doldurulması ve Bakanlığa iletilmesinin önem taşıdığı bildirilmektedir.(4020)

3. AB Ülkelerine Kuru İncir/Fındık/Antep Fıstığı İhracatı

Tarım ve Orman Bakanlığının yazısına atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 884/2014 (EC) Sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği kapsamında Ek-1'de güncellenmiş GTİP numaraları belirtilen ülkemiz menşeli ürünlerin (kuru incir, fındık ve antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünler) Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatında, Bakanlıkları BİLGE sisteminde Sağlık Sertifikası ile birlikte Ek-2'de bir örneği verilen "Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu" varlığının da kontrol edileceği şekilde düzenlenme yapılmasının talep edildiği, ticari örnek veya laboratuvar örneği olarak gönderilen sevkiyatlar ile piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen sevkiyatların kapsam dışında tutulduğu, kötüye kullanımı önlemek için söz konusu sevkiyatların brüt ağırlıklarının 30 kg'ı aşmaması şartının getirildiğinin ifade edildiği bildirilmektedir.

AB ülkelerine yapılan kuru incir, fındık, antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünlerin ihracatında Sağlık Sertifikası aranmasına ilişkin BİLGE sisteminde gerekli düzenlemenin halihazırda yapıldığı, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda, brüt ağırlığı 30 kg ile sınırlı olmak üzere, ticari örnek, laboratuvar örneği, piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen sevkiyatlar hariç olmak üzere, Ek-1'de 12'li GTİP'leri belirtilen eşyanın AB üyesi ülkelere ihracatında; gümrük idarelerince Sağlık Sertifikasına ilaveten Ek-2'de bir örneği gönderilen "Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu"nun da aranmasını sağlayacak şekilde sistemsel düzenleme yapılacağı bildirilmektedir.(4023)

EK-1: Ürün Listesi

EK-2: Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu

4. AB'ye Kuru Kayısı İhracatı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü‘nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) hayvansal menşeli olmayan bazı yem ve gıdaların ithalatında resmi kontrollerin artırılmasına ilişkin 882/2004/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü'nün uygulanması bağlamında 669/2009/AT sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden ve bir örneği ekte gönderilen 2019/1249/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün, AB Resmi Gazetesi'nin 23 Temmuz 2019 tarihli ve L 195 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu mevzuat değişikliği kapsamında, ülkemiz menşeli işlenmiş kayısı çekirdeklerinin siyanür tehlikesi nedeniyle anılan Tüzüğün I sayılı ekine eklenmesinin, bahse konu ürünlere dair kontrol sıklığının %50 oranında belirlenmesinin ve ülkemiz menşeli kuru kayısının AB'ye ihracatında sülfit riski açısından kontrol sıklığının %20'den %10'a indirilmesinin kararlaştığı ifade edilmektedir.

EK-3: Komisyon Uygulama Tüzüğü

5. Zambiya Güney Eyaleti Turizm ve Yatırım Fuarı Hk.

T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Zambiya'nın Güney Eyaleti Bakanı Edify Hamukale ile daveti üzerine Dışişleri Bakanlığında bir görüşme gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Bakan Hamukale'nin, 14-21 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan, Cumhurbaşkanı Lungu'nun Onur Konuğu olarak açılışını yapacağı, Güney Eyalet, Turizm ve Yatırım Fuarının Türk firmalarına sunduğu fırsatları hususi olarak aktarmak üzere görüşmek istediğini belirterek, Zambiya hükümetinin, adem-i merkeziyetçi yönetim anlayışını esas aldığını, bu çerçevede, Eyaletlere potansiyel yatırım konusunda önemli oranda özerklik tanıdığını, Eyaletlerin de bu alanda sahip oldukları potansiyelleri ortaya koymak için gayret gösterdiklerini,Güney Eyaletinin bu gayretler bağlamında 14-21 Eylül 2019 tarihlerinde ilk kez Turizm ve Yatırım Fuarı düzenleyerek, doğrudan dış yatırımları eyalete çekmeyi hedeflediğini ifadeyle, söz konusu yatırımların aşağıda kayıtlı sektörlerde odaklanabileceğini dile getirdiği belirtilmektedir:

a. Akuakültür: Bu alanda potansiyel Pazar Zambiya'nın ötesinde, SADC (Southern African Development Community) bölgesine yayılmaktadır.

b. Süt ve süt ürünleri; Güney Eyaleti ülkenin ikinci en büyük süt üretim merkezidir.

c. Pamuk işleme: Tekstil ve yenilenebilir yağlar itibariyle iki yönlü imalat söz konusu olabilecektir.

d. Mısır İşleme: Güney Eyaleti ülkenin en çok mısır üretilen ikinci, dönem dönem birinci eyaletidir. Mısır gevreği imalatında SADC bölgesi için ciddi potansiyel bulunmaktadır.

e. Deri ürünleri: Güney Eyaleti ülkede büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önde gelmektedir. Bununla beraber, hayvan derileri yeterince değerlendirilememektedir.

f. Kereste üretimi: Güney Eyaleti binlerce hektar doğal ağaç alanına sahip olup, bu potansiyelden kamuda (devlet dairelerine büro malzemesi, hastane yatakları, okul sıraları vb.) daha fazla faydalanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

g. Turizm: Güney Eyaleti dünyaca ünlü Victoria Şelalelerine ev sahipliği yapmaktadır. Ancak, eyaletin turizm potansiyeli bunun çok ötesindedir. Konaklama ve kongre turizmi için daha fazla otele ihtiyaç vardır.

Sayın Bakanın, bu spesifik alanların dışında ilaç ve tıbbi malzeme, veterinerlikte kullanılan ürünler, otomotiv yedek parçaları, kitle iletişim araçları gibi akla gelebilecek birçok alanda da yatırım gereksinimi bulunduğunu ifade ederek, ülkemiz ve Zambiya arasında son dönemde gelişen ikili ilişkiler ışığında fuara Türk firmalarından katılım arzu ettiklerini, firmalarımıza gereken kolaylığı göstermeye hazır olduklarını vurguladığı, ihtiyaç duyulması halinde Eyalet Müsteşarından daha ayrıntılı bilgiler alınabileceğini ve http://www.sou.gov.zm/expo/ web adresine de başvurulabileceğini belirttiği bildirilmekte, Zambiya'da anılan fuarlar dışında, Eyaletler nezdinde Ticaret, Yatırım ve Turizm Fuarları düzenlenmesi girişimlerinin 2017'de Luapula Eyaleti Ticaret ve Yatırım Fuarı ile başladığını ve önümüzdeki yakın dönemde Doğu ve Kuzey Batı Eyaletlerince de benzer nitelikli fuarların tertiplenmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.(4006)

6. Fındık Hasat ve İhraç Tarihleri

T.C. Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nün yazısına atıfla Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'nden alınan yazıda, bölgelerinde yetişen ve önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip fındık ürününün hasat ve ihraç tarihlerinde, Ürün Güvenliği ve denetimi Genel Müdürlüklerinin "Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonlarının Kuruluş ve Faaliyet Esaslarına Dair Genelge”leri kapsamında Bölge Müdürlüklerince tespit edilecek ilgililerden oluşturulan "Kesim, Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu” tarafından karar verildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, 2019 yılı mahsülü fındık hasat ve ihraç tarihlerini belirlemek üzere Bölgelerinde oluşturulan farklı komisyonların 24-25.07.2019 tarihindeki toplantılarında, Giresun, Ordu, Trabzon illerinin sahil, orta ve yüksek kesimlerinde yetişen fındıkların Ek-3'de sunulan "Hasat ve İhraç Tarihleri” tablosunda belirtilen tarihlerde hasat ve ihracına izin verilmesine karar verildiği bildirilmektedir. (4031)

EK-4: Hasat ve İhraç Tarihleri Tablosu

7. İran İthalatı Yasak Ürünler Listesi

T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, İran Ticaret, Sanayi ve Maden Bakanlığı tarafından 31.12.2018 tarih ve 60/261453 sayılı Tebliğ çerçevesinde 8'li GTİP bazında 47 ürünün ithalat yasağının kaldırılarak, bu ürünlere ilişkin sipariş kaydı oluşturulmasının serbest bırakıldığı, 15 Ocak 2019 tarihinde ise 1292 ürünlük ithalatı yasak ürünler listesine 8'li GTİP bazında çoğunluğu tarım ürünü olmak üzere 215 ürün daha eklenmesi nedeniyle yasaklama kapsamındaki ürün sayısının 1.507'ye yükseldiği ifade edilmektedir.

Söz konusu listeye ilaveler yapıldığına dair duyumlar alındığı, ancak resmi makamlardan teyit edilemediği, temas edilen ihracatçılardan edinilen bilgiler doğrultusunda ise adı geçen Bakanlığın 21 Mayıs 2019 tarihinde İran Merkez Bankası'na uygulanmak üzere bildirdiği karar ile toplam 550 kalem malın ithalattaki kategorisinin değiştirildiği, bunlardan 8'li GTİP'te 153 adedinin yasaklı ürünler listesine eklenmesi suretiyle yasak kapsamındaki ürün sayısının 1.660 kaleme çıktığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, ithalatı yasak ürünlerin güncellenmiş listesi ekte iletilmektedir.

EK-5: İran İthalatı Yasaklanan Ürünler Listesi

8. Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük Geçişleri - Gıda Güvenliği Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 13 Haziran 2019 tarihli Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ‘Gümrük Sisteminde Yeniliklerin Devam Ettirilmesine İlişkin İlave Tedbirler Hakkında' Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın 4 Mart 2016 tarih ve 1853 No'lu Kararında değişiklik yapıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu değişiklik ile, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi tarafından, ihracatçı ülkeler tarafından tanzim edilen uluslararası anlaşmalarla önceden kabul edilmiş belgeler esasında serbest dolaşıma girişin temin edilmesinin ve diğer kamu kurumlarının elektronik ortamda bilgilendirilmesinin, özet beyana ek olarak sunulan belgeler esasında ise serbest dolaşıma girişin temin edilmesinin ve önceden verilmiş olan izinlerin kontrol edilmesi işlemleri bağlamında sunulması gerekli veterinerlik, sağlığa uygunluk, bitki sağlığı ve diğer sertifikaların yanında, eşyanın gıda mahsulü olması halinde ‘gıda güvenliği sertifikası'nın sunulması gerektiğine ilişkin hususlar eklendiği belirtilmiş, bununla birlikte ilgili kuruluşun ‘Gıda Güvenliği Ajansı' olduğuna ilişkin değişiklik yürürlüğe girdiği, söz konusu karara https://president.az/articles/33548 adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

9. 11.Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Hk.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nden alınan yazıda, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) desteği ile 2009 yılından beri düzenlenmekte olan Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin bu yıl 22-23 Ekim 2019 tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yeni konsepti ile düzenleneceği bildirilmektedir.

10 yıldır yürütülmekte olan etkinlikte üniversite-sanayi iş birliği, proje fikirlerinin ticarileşmesi ve inovasyon ile desteklenen Ar-Ge faaliyetlerinin hayata geçirilmesi anlamında önemli başarılara vesile olunduğu, Türkiye ihracatı ile tekstil ve konfeksiyon endüstrisini hep daha ileriye taşımak istendiğinden; bu yıl girişimcilik odaklı, ticarileşmeye dönük ve sanayiye direkt uygulanabilir bir konsept ile girişimci adayların proje başvurularının beklendiği ifade edilmektedir.

Titizlikle yürütülen ve saha çalışmaları ile desteklenen hazırlık süreçlerinde sanayicileri daha yakından tanıma ve beklentilerini anlama fırsatı elde edildiği, bu anlamda, projelerin odaklanacağı alanların direkt olarak sanayicilerin beklentisi ile şekillendirildiği belirtilmektedir.

Yüksek teknoloji ile katma değeri yüksek ürünler ve ihracat hedeflerinin aynı paydada buluşacağı yeni konseptte "TechXtile Start-Up Challenge” olarak ilerleneceği, proje başvurusunda bulunan katılımcıların organizasyonun ilk aşamasından itibaren eğitileceği ve ülkemizin ihracat hedeflerine katkı sağlamaya yönelik çalışmalar yapmalarına vesile olunacağı ifade edilmektedir.

18 yaşını tamamlamış herkesin katılabileceği 11. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğine ilişkin detaylı bilgiye http://www.techxtile.net/ web sayfasından ulaşılabildiği belirtilmektedir. (4045)

10.Tanzanya Petrol Geliştirme Şirket İhalesi Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı Darüsselam Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Tanzanya Petrol Geliştirme Şirketinin 3D sismik verilerin elde edilmesi ve bu bilgilerin işlenmesi hakkında ihale açtığı bildirilmekte olup söz konusu ihale ile ilgili açıklamalar Ek-6'te sunulmaktadır. (4048)

EK-6: Tanzanya Petrol Geliştirme Şirketi İhale DuyurusuEkler:
Ek-1-Ürün listesi.docx

Ek-2-Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu.pdf

Ek-3 Komisyon Uygulama Tüzüğü.pdf

Ek-4 Hasat ve İhraç Tablosu.pdf

Ek-5 İran İthalatı Yasak Ürünler Listesi.pdf

Ek-6 Tanzanya Petrol Geliştirme Şirketi İhalesi Hk..pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.