2019/157 Sirküler (16.08.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019- 157

Sayın Üyemiz;

1. DTÖ SPS Komitesi

2. Mahsul Limon (Interdonato) Satış İhalesi

3. Irak Yaptırımlar Komitesi Kararları

4. Elektronik Tebligat Sistemi Hk.

5. Rusya Federasyonu Vize Uygulamaları

6. Tanzanya Kaju Fıstığı Sektörü

7. ASYCUDA WORLD İsimli Koordine Edilmiş Gümrük Bilgi Sistemi Uygulaması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

1. DTÖ SPS Komitesi

Tarım Ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 75. SPS Komitesi değerlendirme toplantısının 07.08.2019 tarihinde Bakanlıklarında gerçekleştirildiği belirtilerek toplantıda, 75. SPS Komitesi raporları üzerinden güncel gelişmeler hakkında bilgi verildiği ve takip edilmesi gereken hususların belirlendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; 75. SPS Komitesi hakkında ekte sunulmakta olan bilgi notunda belirtilen konulara ilişkin görüşlerin Eylül ayında gerçekleşecek olan 76. SPS Komitesi toplantısı hazırlıkları için önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, 75. SPS Komitesi kapsamında AB, Arjantin, Katar, Rusya ve Suudi Arabistan ile ikili görüşmeler gerçekleştirildiği, söz konusu görüşmelerde hazırlık sürecinde sağlanan bilgiler etkin bir şekilde kullanıldığı, iletilen spesifik konulara ilişkin gelişmeler sağlandıkça ilgili firmalara iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize iletileceği belirtilmektedir. (4225)

EK-1: 75. SPS Komitesi Bilgi Notu

2. Mahsul Limon (Interdonato) Satış İhalesi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İşletmelerinin 2019 yılı istihsali tahmini 2.925 ton Interdonato Limon satış ihalesinin 22.08.2019 Perşembe günü saat 14.00'de İşletmelerinde yapılacağı bildirilmekte olup ihaleye ait ilan örneği ekte yer almaktadır. (4232)

EK-2: İlan Örneği

3. Irak Yaptırımlar Komitesi Kararları

Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Irak Yaptırımlar Komitesi'nin 24 Haziran 2019 tarihli ekte yer alan Nota'sında, yaptırımlar listesinde yapılan güncellemeyle 1483 (2003) sayılı Güvenlik Konseyi kararının

19. ve 23. paragrafları çerçevesinde, söz konusu Nota'da ismi yer alan kuruluşların 24 Haziran 2019 tarihi itibariyle yaptırım listesinden çıkartıldığı bildirilmektedir. (4228)

EK-3: BMGK'nın 24.06.2019 tarihli Nota'sı

4. Elektronik Tebligat Sistemi Hk.

Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci maddesiyle, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen "Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 40/A maddesi uyarınca Elektronik Tebligat Sistemine ilişkin olarak yürütülen teknik çalışmaların tamamlandığı ve sistemin 05/11/2018 tarihinde gerçek ortamda devreye alındığı bildirilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kurmuş olduğu e-Tebligat Sistemine kayıtlı mükelleflere bu sistem aracılığı ile gönderilen tebligatların, İnternet Vergi Dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr)/"Diğer Kurum Tebligatları” ve İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr)/E_TEBLİGAT bölümünde sunulacağı ve Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen belgelerin, muhatabı tarafından her iki sistem üzerinden de görüntülenebileceği belirtilmektedir. (4227)

5. Rusya Federasyonu Vize Uygulamaları

Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Rusya Federasyonu'nun ülkemize yönelik hizmet pasaportları ile hususi pasaportlardaki vize uygulamasını ve sürücü vizelerinin kaldırılmasını hüküm altına alan Devlet Başkanlığı Kararnamesinin 25/07/2019 tarihinde yayımlandığı bildirilmekte olup Rusya Federasyonu tarafından getirilen vize muafiyetinin

08/08/2019 tarihi itibarıyla uygulamaya geçtiği ifade edilmektedir. (4226)

6. Tanzanya Kaju Fıstığı Sektörü

Darüsselam Ticaret Müşavirliğinin yazısına atıfla Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Tanzanya'nın kaju fıstığı üretiminde dünyada önemli bir pozisyona sahip olduğu, ülkede yetiştirilen kaju fıstığının kalite olarak da üst sınıfta yer aldığı, Tanzanya'nın kaju fıstığı üretimi noktasında hem nitelik, hem de nicelik olarak önemli bir pozisyonda yer almasının anılan ürünün ticareti ile uğraşan Türk iş insanlarının ilgisini artan bir şekilde Tanzanya pazarına yönelttiği belirtilmektedir.

Afrika Kaju İttifakı / African Cashew Alliance (ACA) tarafından yıllık olarak düzenlenen Kaju Fıstığı Konferansı'nın bu yıl 7-9 Kasım 2019 tarihleri arasında Darüsselam/Tanzanya'da düzenleneceği bildirilmekte olup adı geçen faaliyetin, kaju fıstığı ile alakalı Afrika'daki en büyük organizasyon olduğu, bu yıl düzenlenecek olan konferansın küresel ölçekte kaju endüstrisindeki 500'den fazla paydaşı bir araya getirmesi öngörüldüğü, Konferansın Tanzanya Devleti tarafından desteklendiği, etkinliğin Tanzanya Tarım Bakanlığı ve Tanzanya Yatırım Merkezi işbirliğinde organize edileceği bildirilmektedir.

Söz konusu konferansa katılım şartları ve diğer detaylara (katılım ücreti vs.) https://africancashewalliance.com/en/conference/dar-es-salaam-2019 linkinden

erişim sağlanabileceği belirtilerek konferansa katılım için 31 Ağustos 2019 tarihine kadar kayıt yaptıracak olanlar erken kayıt indiriminden yararlanabilecekleri ifade edilmektedir.

Türk iş insanlarının kaju fıstığına yönelik artan ilgisi ve Tanzanya'nın bu üründe dünya çapındaki önemli konumu dikkate alındığında; 7-9 Kasım 2019 tarihleri arasında Darüsselam'da düzenlenecek olan konferansa katılım sağlanmasının, hem küresel ölçekte kaju sektöründe faaliyet gösteren paydaşlarla etkileşim içerisine girilmesine olanak sağlayacağı, hem de Türk iş insanlarının Tanzanya'daki kaju fıstığı sektörünü yakından tanımalarına vesile olacağının, Müşavirliklerince mütalaa edildiği dile getirilmektedir.

Ayrıca, Tanzanya'nın kaju fıstığı üretiminde dünyada önemli bir pozisyona sahip olduğu ve ülkede yetiştirilen kaju fıstığının kalite olarak da üst sınıfta yer almasıile ülkenin ihracatı içerisinde de önemli bir konumda yer alması nedeniyle Tanzanya Devletince stratejik olarak addedilmekte olduğu bildirilerek Türk iş insanlarının ilgisini artan bir şekilde Tanzanya pazarına yönelttiği fakat artan bu ilgiye paralel olarak Türk firmalarına yönelik dolandırıcılık vakalarında da yükselme olduğu, Müşavirliklerine de bu yönde bildirilen dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığı ifade edilmektedir.

Tanzanya'da 2018 yılı toplam ürün rekoltesinin 220.000 ton olduğu, ülkede 8'i faal 15'i işler durumda olmayan toplamda 23 kaju fıstığı işleyen fabrika bulunduğu, bahse konu sekiz fabrikanın üretim kapasitesi yaklaşık 20.000 ton olduğu ve toplam kaju fıstığının yaklaşık %10'unu işleyebilecek durumda oldukları bildirilmektedir.

Dolayısıyla kaju fıstığının %90'ının işlenmek üzere Vietnam ve Hindistan gibi ülkelere ihraç edildiği belirtilerek kaju fıstığını ham olarak ithal eden Hindistan ve Vietnam'ın ürünün dünya piyasalarında taban fiyatını belirlediği ifade edilmektedir. İşlenmiş kaju fıstığının rayiç bedelinin kilogram başına 10-11 Amerikan Doları olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kaju fıstığı işleyen ülkelerin önemli karlar elde ettiği belirtilmektedir.

2018'de kaju fıstığı özelinde fiyat krizi çıktığı, Tanzanya'nın en önemli ihracat kalemlerinden biri olan kaju fıstığının dünya piyasasındaki fiyatının düştüğü, özel sektörün, devlet tarafından belirlenen kilo başına en az 3.000 Tanzanya Şilini (1,32 ABD Doları) tutarındaki fiyatı yüksek bularak kaju fıstığı alımında isteksiz davrandığı, bunun üzerine, Tanzanya Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin, üreticiden tüm kaju fıstığını kilo başına 3.300 Tanzanya Şilini (1,45 ABD Doları) üzerinden devletin satın alacağını ve orduya ait kamyonlarla depolara taşınacağını, fiyatı düşük tutan ve kilo başına fiyatın 1.500 Tanzanya

Şilini (0,66 Amerikan Doları) olabileceğini ileri süren Tanzanya Kaju Fıstığı Kurulu'nun lağvedildiğini açıkladığı dile getirilmektedir. Kaju fıstığının Tanzanya Devletince stratejik ürün olarak değerlendirilmesi nedeniyle, 2018 ortaya çıkan fiyatlama krizi sonrası, aynı yıl içerisinde tüm kaju fıstığı stokunun devlet tarafından satın alındığı, özel sektörün elinde hâlihazırda kaju fıstığı bulunmadığı, Devletin peyderpey elindeki stoku özel sektöre satmaya başlamışladığı, yine de an itibariyle kaju fıstığı ticareti noktasında devletin en önemli merci konumda olduğu bildirilmektedir.

Türk firmalarının kaju fıstığı ticareti için internet üzerinden buldukları Tanzanya'lı şahıs/firmalarla temasa geçtikleri, karşı tarafın kg başına piyasa koşullarına uymayan ve piyasanın çok altında bir fiyat (kg başına 1-2 veya 3 Dolar gibi) verdiği, karşı tarafça önerilen gerçekçi olmayan düşük fiyat üzerine bazı Türk firmalarının art niyetli firma/şahıslarla iş yapmayı kabul ettikleri, halbuki, piyasa koşullarında kaju fıstığı için rayiç bedelin en az kg başına 7 Amerikan Doları olduğunun Müşavirliklerince mütalaa edildiği bildirilmektedir. Bir süre sonra fiyat teklifini veren ve dolandırma niyetiyle hareket eden şahıs/firmaların, ilgili Türk firmalarından çeşitli kisveler (sertifika gideri, menşe şahadetnamesi, ihracat izni, gümrükleme,

konteynır parası vb.) altında para istedikleri, art niyetli bu gibi şahıs/firmalara para gönderilmesi durumunda, Türk firmaları karşı tarafa ulaşamadıkları, para gönderilen şahıs/firmaların iletişim bilgileri sahte olduğu için bunlara Müşavirliklerince de ulaşılmasının mümkün olmadığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Türk firmaları, yerel firmalarla/şahıslarla iş ilişkisine girmeden önce Müşavirlikleri ile temasa geçmeleri ve yerel firmanın güvenilirliği teyit edilmeden ve ticaret için gerekli güvenceler elde edilmeden (akreditif, mal mukabili ödeme vs.) yerel firma/şahıslara hiçbir şekilde ödeme gerçekleştirmemeleri gerektiği dile getirilmektedir. (4258)

7. ASYCUDA WORLD İsimli Koordine Edilmiş Gümrük Bilgi Sistemi Uygulaması

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkmenistan tarafından "ASYCUDA WORLD” isimli koordine edilmiş gümrük bilgi sistemi uygulamasına geçileceği belirtilmekte olup konuyu içeren Türkmenistan Gümrük İdaresi'nin 18.07.2019 tarihli yazısının ekte yer aldığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda, Türkmenistan kapılarında transit gümrük işlemlerinin "ASYCUDA WORLD” sistemi dahilinde T1/T2 transit modülleri kullanılarak otomatik olarak gerçekleştirileceği ifade edilerek 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle ekli yazıda belirtilen tüm bilgi ve belgelerin Türkmenistan gümrük idaresine teslim edilmemesi durumuna eşyanın geçiş izninin reddedileceği dile getirilmektedir.(4268)

EK-4: Türkmenistan Gümrük İdaresi'nin yazısı



Ekler:
EK-1 Bilgi Notu.pdf

Ek-2 İlan.pdf

Ek-3 Nota.pdf

EK-4 Yazı.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.