2019/213 Sirküler (24.10.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019- 213

Sayın Üyemiz;

1. Rusya Federasyonu-Gürcistan Sınırında Kuyruklar Hk.

2. Hindistan Demir Çelik İthalatı Mevzuat Değişikliği

3. AB Mevzuatında Değişiklik

4. Rusya Federasyonunda Düzenlenen Fuarlarda Uygulanan ATA Karnesi İşlemleri

5. 2020 Yılı İthalat Rejimi Çalışmaları

6. 4. Uluslararası İpekyolu İş Adamları Zirvesi Hk.

7. ABD'ye İhracat Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

1. Rusya Federasyonu-Gürcistan Sınırında Kuyruklar Hk.

Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliğinin yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Rusya Federasyonu Kuzey Kafkasya Gümrüklerinden alınan bilgilere atıfta bulunularak; Rusya Federasyonu Hükümetinin 31.10.1988 tarihli ve 1272 sayılı Karayoluyla Uluslararası Taşımacılığın Denetlenmesi Hakkındaki Kararnamesine göre gümrük idarelerinin sınır gümrük noktalarında taşıt kontrolü yapmaya yetkili olduğu, Rusya Gürcistan sınırında yer alan Verkniy Lars gümrük kapısının uluslararası taşımacılıkta ağırlık boyut kontrollerini (dingil sayısı, aks yükü vd.) yapmaya haiz ekipmana sahip olduğu, gümrük yetkililerinin ağırlık boyut ihlallerinde taşıyıcı veya temsilcisi hakkında idari müeyyide uygulayabileceği, dış ticaret erbabının, taşıyıcıların ve temsilcilerinin izin verilen ağırlık miktarı ve boyutlara dikkat etmelerinin Verkniy Lars sınır gümrük kapısında oluşan kuyrukları azaltabileceği belirtilerek, uygulamada ise Rusya'da Gürcistan yönüne doğru tüm taşıma araçlarının kantar uygulamasına tabi tutularak ağırlık boyut kontrollerinin yapıldığı, bu durumun uzun kuyruklara yol açtığı, taşımacılarımızın 5 günü aşan sürelerde kuyrukta beklediklerinin tespit edildiği bildirilmektedir.

2. Hindistan Demir Çelik İthalatı Mevzuat Değişikliği

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Yeni Delhi Ticaret Müşavirliğinden alınan bilgiye atıfla; Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından alınan ve bir örneği ekte yer alan ithalat mevzuatı değişikliği kararı ile; 72, 73 ve 86. Fasıllarda yer alan ve kararda belirtilen ürünlerin ithalatının "serbest” halden "zorunlu kayda bağlı” hale çevrildiği ve ithalatçıların bu ürünleri 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren SIMS (steel import monitoring system) adlı online sistem vasıtasıyla ithal edebilecekleri bildirilmektedir.

EK-1: Demir Çelik İthalatındaki Mevzuat Değişikliği

3. AB Mevzuatında Değişiklik

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, yem ve gıda yasası, hayvan sağlığı ve hayvan refahı kurallarına uyumun doğrulanmasının temini için gerçekleştirilen resmi kontrollere ilişkin 882/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün Avrupa Birliği (AB) tarafından gözden geçirilmiş olduğu, 27 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/625 sayılı AB Resmi Kontroller Tüzüğünün söz konusu Tüzüğün yerini aldığı ve 2017/625 sayılı Tüzük ile getirilen yeni kuralların kademeli olarak uygulanabilir hale geleceği ve ana uygulama tarihinin 14 Aralık 2019 olduğu ifade edilmektedir.

2017/625 sayılı Tüzük kapsamında ülkemizi ilgilendiren temel unsurların aşağıdaki şekilde olduğu bildirilmektedir:

· Söz konusu tüzük yem ve gıda yasası, hayvan sağlığı ve refahı, bitki sağlığı ve hayvansal yan ürünler ile ilgili uyumu doğrulamak için yapılan resmi kontrolleri kapsamaktadır.

· Sınırlarda AB'ye girmeden önce kontrol edilmesi gereken hayvanlar, hayvansal kökenli ürünler, bitkiler ve diğer ürünler üzerinde yapılan kontrollerde ortak kurallar geçerli olacaktır.

· Sınırda sistematik kontrollere tabi olan hayvanlar ve ürünlerin listesi mevcut kurallara dayanacaktır.

· Halihazırda sınır kontrol görevlerini gerçekleştiren sınır denetim noktaları (border inspection posts) ve belirlenmiş giriş noktalarının (designated points of entry) yerini sınır kontrol noktaları ( border control posts) alacaktır.

· Sınır kontrol noktalarında sunulan tüm sevkiyatlar belge kontrollerinden geçecektir. Belirli hayvanlar veya ürünler için riske dayalı olarak belirlenen bir sıklıkta kimlik ve fiziksel kontroller yapılacaktır. Sıklık oranları belirleme ve değiştirme kriterleri Komisyon tarafından belirlenecektir.

· Prensipte tüm kontroller sevkiyatın vardığı sınır kontrol noktasında gerçekleştirilecek olup, Komisyon bu prensipten sapmaların hangi durum ve koşullar altında izin verileceğini belirlemek için yetkilendirilmiştir.

· Üçüncü ülkelerden AB'ye gerçekleştirilecek sevkiyatların önceden bildirilmesi için operatörler tarafından tek bir standart belge olan Ortak Sağlık Giriş Belgesi ( Common Heath Document-CHED) kullanılacaktır. Söz konusu belge örnekleri 14 Ekim 2019 tarihli ve L 261 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2019/1715 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün II sayılı ekinde yer almaktadır.

Bunlara ilaveten, 2017/625 sayılı Tüzük ile belirlenen kuralların uygulanmasına ilişkin olarak;

· AB'ye giriş yapan bazı hayvan ve ürün kategorilerinde sevkiyatların ön bildirimine ilişkin 2019/1013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü,

· Ahşap ambalaj malzemelerinin resmi kontrollerine ilişkin Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü,

· AB'ye giriş yapan bazı hayvan ve ürün kategorilerinde kimlik ve fiziksel kontrollerin sıklık oranlarının yeknesak uygulanmasında kuralların tespitine ilişkin taslak Komisyon Uygulama Tüzüğü hakkında AB'nin Dünya Ticaret Örgütü'ne yaptığı sağlık ve bitki sağlığı bildirimlerinin birer örnekleri ekte yer almaktadır. Bildirime konu olan söz konusu mevzuatın bazı istisnalar haricinde 14 Aralık 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağı bildirilmektedir.

EK-2: G SPS N EU 289, G SPS N EU 336, G SPS N EU 346

4. Rusya Federasyonunda Düzenlenen Fuarlarda Uygulanan ATA Karnesi İşlemleri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı ile Rusya Federal Gümrük Servisi (FGS) arasında mevcut işbirliği ve çalışma ortamının yasal ve kurumsal bir çerçevede daha etkin olabilmesini sağlamak amacıyla

20 Eylül 2014 tarihinde imzalanan Protokol ile kurulan "Türkiye- Rusya Ortak Gümrük Komitesi”nin üçüncü toplantısının Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Gonca YILMAZ BATUR'un katılımlarıyla 16 Temmuz 2019 tarihinde Moskova'da düzenlendiği bildirilmekte olup söz konusu toplantı öncesinde Ticaret Bakanlığı birimleri ve ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edilen gündem önerileri ve Rusya ile gümrük alanında yaşanan sorunlar çerçevesinde toplantıda ele alınan gündem maddelerinden birinin "Uluslararası Deri ve Kürk Eşyası Fuarında ATA Karnesi İşlemleri" olarak belirlendiği belirtilmektedir.

Deri ve Kürk Eşyası Fuarı'na katılan firmalarımızın ATA Karnesi işlemlerinin uzun sürdüğü ve dolayısıyla fuara ürünlerin yetiştirilmesi konusunda sıkıntılar yaşadıkları için ATA Karnesi işlemleri çerçevesinde yapılan çalışmaların hızlandırılması yönündeki destek taleplerinin Ticaret Bakanlığı tarafından FGS'ye aktarıldığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Rusya Federal Gümrük Servisi'nden Bakanlığa iletilen yazıda; ülkemiz ile Rusya Federasyonu Gümrük İdareleri Arasında yapılan üçüncü Ortak Gümrük Komitesi toplantısında görüşülen hususlar kapsamında yapılan incelemede, 1 Ocak 2019-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında ülkemizden gelen 106 adet ATA Karnesinin Vnukovo, Domodedovo, Moskova, Mineralovodsk, Pulkovo ve Sheremetyevo Gümrüklerinde işlem gördüğü ve gümrük incelemesi olmadan ortalama 15 dakikada

işlemlerin sona erdiği bildirilmektedir.

İlaveten, 1 Ocak 2018-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında Sheremetyevo, Mineralovodsk ve Vnukovo Gümrüklerinde işlem gören 27 adet ATA Karnesinde gümrük memurlarınca;

-ATA Karnesi sahibinin imzasının olmadığı,

-Genel listenin uygun doldurulmadığı,

-İhraç ülkesi gümrük idaresi mührünün yer almadığı,

-ATA Karnesi geçerlilik süresinin dolduğu

yönünde uygunsuzlukların tespit edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemizin Rusya'da gerçekleştirilen fuarlara katılımında ATA Karnesi işlemlerinin hızlı ve doğru bir şekilde tamamlanmasını teminen ihracatçılarımıza yukarıda yer alan tespitlere dikkat edilmesi hususunun hatırlatılmasında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

5. 2020 Yılı İthalat Rejimi Çalışmaları

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 2019 yılı İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Tebliğlerinin 29.12.2018 tarihli ve 30640 (2. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilerek mezkûr Karar ve Tebliğlere ilişkin 2020 yılına yönelik olarak Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere İthalat Rejimi hazırlık çalışmaları kapsamında gündeme getirilmesi talep edilen değişiklik önerileri ve ilave edilebilecek diğer hususlara ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, konuya ilişkin olarak hazırlık çalışmalarında gündeme getirilebilecek değişiklik önerilerinin ve ilave edilebilecek diğer hususların 30 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 15:00'e kadar Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

6. 4. Uluslararası İpekyolu İş Adamları Zirvesi Hk.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'nin bir yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, bölge ihracatının arttırılması ve mevcut yatırım ve turizm potansiyellerinin tanıtımının yapılması amacıyla her 3 yılda bir düzenlenen "Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi”nin 4.'üncüsün bu yıl 27-29 Kasım 2019 tarihinde ekteki program dahilinde Trabzon'da gerçekleştirileceği belirtilmekte olup 28 Kasım 2019 tarihinde 40 ülkeden davet edilen ithalatçılar ile Türk firmalar arasında B2B - Firmalar Arası İkili İş Görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu zirveye ilişkin program ve detaylı duyuru metni ekte sunulmaktadır.

EK-3: Duyuru Metni ve Program

7. ABD'ye İhracat Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından yapılan açıklamaya atıfta bulunularak, ABD'nin "1974 Ticaret Kanununun 301. Bölümü”ne dayandırdığı ve başta havacılık sektörü olmak üzere çeşitli sektörlerde Avrupa Birliği üyesi ülkelere yönelik gerçekleştirdiği soruşturma neticesinde söz konusu ülkelerden ithal edilen yaklaşık 160 farklı ürün grubuna yönelik 18 Ekim 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere %10-%25 oranında değişen ilave vergi uygulaması getirdiği bildirilmektedir.

Söz konusu ürünlerin ve ilave vergi oranlarının yer aldığı açıklama ekte sunulmakta olup bu karar ile açıklamada yer alan AB üyesi ülkelerin ABD pazarında rekabetçiliği azalırken, ülkemiz ihracatçı firmalarının söz konusu pazarda rekabet avantajı elde edeceğinin düşünüldüğü belirtilmektedir.

EK-4: EU Large Civil Aircraft Final Product ListEkler:
Ek-1 Mevzuat Değişikliği.pdf

EK-2 GSPSNEU.pdf

EK-3 Duyuru Metni ve Program.pdf

EK-4 Product list.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.