2019/232 Sirküler (20.11.2019)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2019-232

Sayın Üyemiz;

1. Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemlerinin Belirlenmesi ve Uyg. İlişkin Tebliğ Taslağı

2. Türkiye-Kırgız İş Forumu 21 Kasım 2019, İstanbul

3. İhale Duyurusu

4. C Şekeri Tahsisat Belgesi Süresi hk.

5. Hızlı Kargo Yoluyla İthalat hk.

6. Florlu Sera Gazı İçeren Ürün veya Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ Taslağı hk.

7. 22. TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı İkili İş Görüşmeleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

1.Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemlerinin Belirlenmesi ve Uyg. İlişkin Tebliğ Taslağı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, 18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında konteyner gemilerinin yanaşıp ayrılarak tahmil veya tahliye yapması için işletme izni alan kıyı tesislerinin, gemi hizmet tarifeleri ile konteyner yük hizmet tarifelerindeki hizmet kalemlerinin belirlenmesi ve hizmetlerin uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan bir örneği olan "Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı”nın incelenerek görüş ve önerilerin bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede, söz konusu hususlara ilişkin görüşlerin 25 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar ek 2'de yer alan görüş bildirme formu ile Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.(6188)

EK-1: Tebliğ Taslağı (4 Sayfa)
EK-2: Görüş Bildirme Formu

2. Türkiye-Kırgız İş Forumu 21 Kasım 2019, İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Türkiye - Kırgızistan 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı vesilesiyle, 21 Kasım 2019 Perşembe günü saat 14:30 - 17:30 arasında Türk-Kırgız İş Forumu gerçekleştirileceği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Dış Ekonomik İlişikler Kurulu (DEİK)'in ev sahipliğindeki toplantının, Conrad İstanbul Bosphorus Oteli Büyük Balo Salonu'nda düzenleneceği, İş Forumuna Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Fuat OKTAY ve Kırgız Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sn. Kubatbek BORONOV' un iştirak ederek açılışta konuşma yapması öngörüldüğü bildirilmektedir. Toplantıya katılmak isteyen firma yetkililerinin kirgizistan.tobb.org.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırmaları ve kirgizistan@tobb.org.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir.(6187)

EK-3: Taslak Program (1 Sayfa)

3. İhale Duyurusu

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda,Gine'de "Tarım Ürünleri Değer Zincirinin Geliştirilmesi Projesi Kamu İhale Süreci"nin (PDCVA-G) başlatıldığı, projenin Gine Ticaret Bakanlığınca yürütüleceği, İslam Kalkınma Bankası'nca(İKB) finanse edileceği ve proje bütçesinin 38,14 milyon Avro olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca, söz konusu ihale şartnamesinde, proje kapsamında Gine Hükümetince yürütülen yoksulluğun azaltılması çabalarına katkı sunulmasının amaçlandığı, projenin Gine'nin 4 farklı bölgesinde gerçekleştirileceği, bu kapsamda, çeşitli tarım araçları, motor pompaları ve tohum tedarikinin öngörüldüğü, tarım alanlarının düzenlenmesi, sulama kanalları ile tarım yollarının yapımı, soğuk hava depoları, tarım ürünleri satış noktaları, sulama sistemlerinin inşası gibi çalışmaların hayata geçirilmesinin planlandığı bildirilmektedir. İhaleyle ilgilenen firmaların aşağıda irtibat bilgileri kayıtlı kişilerle temas edebilecekleri de belirtilmektedir.(6189)

İrtibat Bilgileri

Ad-Soyad

Unvan

Telefon No

E-posta

Hadja Zenab Diallo

Proje Koordinatörü

00 224 622 33 14 76

hadjazenabd@gmail.com

Karim Sangare

İhale Sorumlusu

00 224 628 60 51 00

karimsangare86@gmail.com

4. C Şekeri Tahsisat Belgesi Süresi hk.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığından alınan yazıda, Bilindiği üzere, C Şekerinin mamul bünyesinde ihracatına yönelik tahsisat belgesi işlemleri, "İmalatçı ve İhracatçıların C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ” kapsamında başkanlıklarınca yürütüldüğü bildirilmektedir.

İmalatçı-İhracatçıların talepte bulunmaları durumunda, anılan Tebliğin 7.maddesinin yedinci fıkrasında yer alan; "….. Başkanlık tarafından belge süresi uzatılabilir.” hükmüne istinaden, on iki ayla sınırlı olan Tahsisat Belgelerinin sürelerinin, on iki ay daha uzatılabileceği belirtilmektedir.(6175)

5. Hızlı Kargo Yoluyla İthalat hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Ülkemizde ve dünyada elektronik ticaretin gelişmesiyle birlikte, uluslararası ticarette numune ve modellerin hızlı bir şekilde ulaştırılmasının önem arz etmesi, ayrıca özellikle KOBİ'ler tarafından üretilen ürünlerin hızlı, kolay ve daha düşük maliyetli bir şekilde iletiminin sağlanmasının ihracatın artışına olan olumlu katkıları nedeniyle, dış ticarette hızlı kargo yoluyla taşımacılık gittikçe daha fazla kullanılır hale geldiği bildirilmektedir.

Malumlarınız olduğu üzere, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere yönelik gümrük vergisi muafiyet sınırı 2011 yılında 150 Euro'dan 75 Euro'ya, 31 Aralık 2016 tarihinde 75 Euro'dan 30 Euro'ya çekilmiştir. 11 Nisan 2018 tarihinde gümrük vergisi muafiyetli ithalat limiti 30 Euro'dan AB ülkelerinde olduğu gibi 22 Euro'ya indirilmiş; nihai olarak da 15 Mayıs 2019 tarihinde ise ticari mahiyetteki gönderiler için vergi muafiyetinin kaldırıldığı bildirilmektedir.

İhracatçılarımızın hızlı kargo ile ithalat işlemlerinde son düzenlemelere bağlı olarak yaşanan sorunlara ilişkin olarak 14 Kasım 2019 tarihinde önde gelen hızlı kargo operatörlüğü yetkisine sahip firma temsilcilerinin katılımlarıyla Meclislerinde bir toplantı düzenlendiği bildirilmektedir.

Söz konusu toplantıda özetle;

· Operatör (taşıyıcı) tarafından hızlı kargo yoluyla gelen tüm eşyanın öncelikle sınıflandırma işlemine tabi tutulduğu ve bu sınıflandırma neticesinde:

- Numune niteliğindeki tüm eşyanın gümrükleme işleminin, vergisiz olarak ETGB kapsamında yapıldığı,

- Ticari değeri 22 Euro'ya kadar olan eşyanın, vergileri operatör tarafından ödenerek ETGB kapsamında gümrükleme işleminin yapıldığı,

- Ticari değeri 22 Euro'nun üzerinde olan eşyanın, ithalat rejimine tabi tutulmak üzere geçici depolama yerine alındığı ve ithalatçıya ithalat işlemlerini tamamlamak üzere bilgi verildiği,

· Doğrudan ETGB kapsamına alınan eşyanın gümrüklemesinin basitleştirilmiş usul ile operatör tarafından yapılarak genellikle 24 saat içerisinde alıcıya teslimatının gerçekleştirildiği,

· Eşya beraberindeki bilgi ve belgelerden ETGB kapsamına girip girmediği anlaşılamayan eşyanın geçici olarak ayrı bir bölüme alınarak, ek bilgi ve belge sağlaması için ithalatçıya bilgi verildiği; alınacak bilgi ve belgeler neticesinde eşyanın ETGB kapsamına girdiğine kanaat getirilmesi durumunda ETGB kapsamında tesliminin yapıldığı, ancak bu sürecin birkaç gün alabildiği;

· Verilen süre içerisinde ek bilgi ve belge sunulmaması veya sunulan ek bilgi ve belge neticesinde eşyanın ETGB kapsamına girmediğinin değerlendirildiği durumda eşyanın normal ithalat sürecine yönlendirildiği; normal ithalat sürecinde ise gümrük beyannamesi düzenlenmesi gerektiği ve buna bağlı olarak gümrük müşavirliği, gümrük vergisi, ardiye, izne bağlı ürünlerde analiz ücretleri vb. maliyetlerin oluştuğu,

· Numune niteliğindeki eşyanın ETGB kapsamına alınması için fatura ve/veya etiketinde "Sample” (numune) yazmasının yeterli olmadığı; ithalat faturası ve etikette mutlak suretle ürünün cinsini belirten ibareye yer verilmiş olması gerektiği;

· Tüm gönderilerin ortalama yüzde 80-85'inin ETGB kapsamında işleme tabi tutularak teslim edildiği; bekleme ve ek maliyetlerin ETGB olarak değerlendirilmeyen eşya için yapılan işlemlerden kaynaklandığı,

ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, hızlı kargo yoluyla ithalatta bekleme ve maliyetlerin asgari seviyeye indirilmesini teminen, bilhassa numune ithalatında yalnızca "Sample” ibaresi yerine, fatura başta olmak üzere belgelerde eşyanın türünü belirtir ibareye mutlak suretle yer verilmesi gerektiği bilgisi edinilmiştir. Bununla birlikte, bilhassa ihracata yönelik numune ithalatında karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılmasına amacıyla ilgili kurumlar nezdinde girişimlerin devam ettiği bildirilmektedir.(6218)

6. Florlu Sera Gazı İçeren Ürün veya Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ Taslağı hk.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, ülkemizin 1991 yılında taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere dair Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü kapsamındaki ulusal ve uluslararası çalışmaların Bakanlıkları koordinasyonunda yürütüldüğü, florlu sera gazlarından kaynaklanan emisyonların kontrol altına alınması amacı ile 4.1.2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğin 12. maddesinin 4. bendinde "Florlu sera gazı içeren veya çalışması florlu sera gazlarına dayalı olan cihazlara müdahale eden kullanıcıların eğitim ve belgelendirme işlemleri, belge iptali, sınav ve ilgili diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir" hükmünün yer aldığı, ayrıca, aynı yönetmeliğin Geçici l. maddesinde "Nitelikleri 7.4.2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte belirtilen teknik personel, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl süreyle ürün veya ekipmana müdahale edebilir" hükmünün yer alığı ve bu sürenin 4.1.2020 tarihi itibarıyla biteceği ifade edilmektedir. Anılan yazıda devamla, anılan Yönetmelik hükümlerine istinaden hazırlanmış olan ve ekli dosyada yer alan "Florlu Sera Gazı İçeren Ürün veya Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ" taslağına ilişkin görüş ve önerilerin bildirilmesi istenmektedir.

Bu kapsamda ekte yer alan söz konusu tebliğ taslağına ilişkin görüş bildirim formunu 24 Kasım 2019 günü mesai bitimine kadar eo@baib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.(6298)

EK-4: Taslak Tebliğ
EK-5: Taslaklar hakkında görüş bildirim formu

7. 22. TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı İkili İş Görüşmeleri

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasından alınan yazıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda, 25 Kasım 2019 Pazartesi günü, 22. TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı çerçevesinde "İkili İş Görüşmeleri” gerçekleştirileceği bildirilmektedir. ATSO Atatürk Konferans Salonunda saat 10:30'da başlayacak olan ikili iş görüşmelerine katılmak isteyen firmaların http://bit.ly/22TKGANTALYATSO bağlantısında yer alan online başvuru formunu en geç 21 Kasım 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar doldurması gerekmektedir.

Görüşme taleplerinin belirtilmesinin ardından, yabancı firmalar ile yapılacak görüşme çizelgelerinin bilahare başvuru yapan firmalara iletileceği bildirilmektedir.(6196)Ekler:
EK-1 Tebliğ Taslağı 4 sayfa.pdf

EK-2 Görüş Bildirim Formu.docx

EK-3 Taslak Program.pdf

EK-4 Taslak Tebliğ.pdf

EK-5 Taslaklar hakkında görüş bildirim formu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.