2020/170 Sirküler (18.05.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-170

Sayın Üyemiz;

1. Mozambik- Metal Köprü İhalesi

2. Fas/Sıcak Haddelenmiş Sac Korunma Önlemi Soruşturması

3. Kontrol Sıklıkları Hk.

4. Anti Damping Soruşturması / Mısır-Haddelenmiş ve Deforme Beton Takviye Çubukları

5. ABD/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları (Öngerilmeli Beton Demeti)

6. TİM Sanal Fuarları Hk.

7. Filipinler

8. Muafiyetler ve Teminatların Kati Tahsilata Çevrilmesi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

1. Mozambik- Metal Köprü İhalesi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Mozambik Karayolları İdaresi tarafından çeşitli uzunluklarda 40 adet metal köprü (toplam 1.725 metre) alımına ilişkin ihale ilan edildiği belirtilmektedir. İhaleye son başvuru tarihinin 09.06.2020 olduğu bildirilmektedir.

EK-1: İhale Duyurusu

2. Fas/Sıcak Haddelenmiş Sac Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığının 20/19 sayılı resmi kamuoyu duyurusu ile "Sıcak Haddelenmiş Sac” ithalatına karşı korunma önlemi uygulanması için 29 Mayıs 2019 tarihi itibariyle soruşturma başlatmış olduğu ve söz konusu ürünün ithalatına karşı %25 ek vergi (ad valorem) şeklinde geçici korunma önlemi uygulanmasına karar verildiği bildirilmektedir.

Söz konusu Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığı belirtilen 8 Mayıs 2020 tarihli ve 30/20 sayılı yeni bir kamuoyu duyurusunda ie özetle, "Sıcak Haddelenmiş Sac” (72.08; 72.11.13; 72.11.14; 72.11.19; 72.25.30; 72.25.40; 72.26.20.00.11; 72.26.20.00.21; 72.26.20.00.30; 72.26.20.00.40; 72.26.20.00.51; 72.26.20.00.52; 72.26.20.00.59; 72.26.91; 72.26.99.90.91; 72.26.99.90.99) ithalatına karşı yürütülen soruşturma sonucunda;

-Fas Dış Ticaret Ofisi (Office des Changes) verilerine göre, 2014-2018 döneminde söz konusu ürünlerin ithalatının %44 oranında artış gösterdiği, ithalatın payının yerel üretimin payına göre 2015-2017 döneminde düşüş göstermekle birlikte 2017-2018 döneminde %62,5 oranında arttığı, dolayısıyla söz konusu ürünlerin ithalatının mutlak anlamda ve yerel üretime göre büyük bir artış gösterdiği,

- 2017-2018 yıllarında ve 2019 yılının ilk döneminde ilgili ürünlerin ithalatında yaşanan artış ve yerel üretimin ilgili göstergelerindeki kötüleşme göz önünde bulundurulduğunda, ürünlerin ithalatına karşı bir korunma önlemi uygulanmaması durumunda yerel üretiminin ciddi zarar görmesinin öngörüldüğü,

- 15-09 sayılı kanunun 54. maddesine göre, söz konusu ürünlerin ithalatındaki ciddi artış ile yerel üretime yönelik zarar tehdidi arasında bir nedensellik bağının bulunduğu, hususlarına yer verilerek 15-09 sayılı Ticari Korunma Önlemleri Kanununun 64. Maddesine uyarınca ilgili ürünlerin ithalatına karşı kesin korunma önlemi uygulanmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu kamuoyu duyurusunda, uygulanmasına karar verilen korunma önleminin %25'lik ek vergi (ad valorem) şeklinde alınacağı, söz konusu önlemin 3 yıl boyunca uygulanacağı, 15-09 sayılı kanunun 65. maddesinde yer alan korunma önleminin tedricen serbestleştirme yükümlülüğüne göre ilk yıldan sonra %25'lik ek verginin her yıl %1 oranında düşürüleceği, duyuruda isimlerine yer verilen Dünya Ticaret Örgütü üyesi bazı gelişmekte olan ülkeler için söz konusu önlemin uygulanmayacağı hususlarına yer verildiği bildirilmektedir.

EK-2: 30/20 Sayılı Kamuoyu Duyurusu

EK-3: Nihai Sonuç Raporu

3. Kontrol Sıklıkları Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, üçüncü ülkelerden bazı ürünlerin AB'ye girişinde resmi kontrollerin geçici olarak yükseltilmesi ve acil önlemlere ilişkin 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği kapsamında ülkemiz menşeli kuru kayısı, kuru üzüm, limon, nar, tatlı biber, kayısı çekirdeği, kuru incir, fındık, Antep fıstığı ve asma yaprağı ürünlerinin yer aldığı bildirilmektedir. Bahse konu Yönetmelik'in eklerinde yer alan ürün listeleri risklere ve uygunsuzluklara ilişkin yeni bilgileri dikkate alabilmek amacıyla 6 ayı geçmeyecek dönemlerde düzenli olarak gözden geçirildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 7 Mayıs 2020 tarihli ve L 144 sayılı AB Resmi Gazetesinde söz konusu Yönetmeliği tadil eden ve 2020/625/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği yayımlandığı bildirilmektedir. Söz konusu Yönetmelik kapsamında;

- Ülkemizden portakal, mandalina, klementin mandalina, wilking mandalina ve benzeri narenciye hibridlerinde Gıda ve Yem İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) aracılığıyla alınan bildirimler ile üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen resmi kontrollerden edinilen verilerin pestisit kalıntısı bulaşıklığı sebebiyle insan sağlığına yeni risklerin ortaya çıktığını işaret etmesi nedeniyle bu ürünlerin yükseltilmiş sevide resmi kontrolleri gerektirdiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda anılan ürünlerin 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinin I sayılı Ek'ine eklenmiş olduğu; portakallar %10, mandalinalar ise %5 sıklıkla kimlik ve fiziksel kontrole tabi olacağı,

- 2019 yılının ilk çeyreğinde üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen resmi kontrollerde saptanan AB mevzuatının gereklilikleriyle yüksek oranda uygunsuzluk sebebiyle ülkemizden kuru üzüm ve nar ithalatında kimlik ve fiziksel kontrol sıklığının sırasıyla %5'ten %10'a ve %10'dan %20'ye yükseltildiği,

- Ülkemizden kuru kayısı ve limon ithalatında ise mevcut bilgilerin genel olarak AB mevzuatının güvenlik gereklilikleriyle yeterli derecede uygunluk gösterdiği, bu nedenle yükseltilmiş resmi kontrollerin daha fazla gerekli görülmediği belirtilerek, bahse konu ürünlerin 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinin I sayılı Ek'inden çıkartıldığı,

- 30 kg'ı geçmeyen yem ve gıda sevkiyatlarının 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinin kapsamının dışında tutulduğuna ilişkin söz konusu Yönetmeliğin 1. maddesinin 3. Paragrafında yer alan brüt ağırlık referansı, risklerin ürünlerin kendisine ilişkin olduğu, bu ürünlerin kap veya paketlerine ilişkin olmadığı belirtilerek net ağırlığa referans yapacak şekilde değiştirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu yönetmeliğin 27 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

EK-4: Yönetmelik Metni

4. Anti Damping Soruşturması / Mısır-Haddelenmiş ve Deforme Beton Takviye Çubukları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla edinildiği ifade edilen bilgiye göre, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti ve Tunus'un yanı sıra ülkemiz menşeli 'Haddelenmiş ve deforme beton takviye çubukları' (7312.10.61 ve 7312.10.69 Gümrük tarife pozisyonlarında) ithalatına karşı anti-damping soruşturması başlatılmış olduğu belirtilmektedir.

Yerli sanayilerin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ülkeler, ticaret politikası önlemlerine başvurabilmekte ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebildikleri ifade edilmektedir. Söz konusu zarar olgusu, ilgili ürün ihracatçılarının, ithalatçı ülke pazarında kendi iç piyasalarından farklı fiyat politikaları izlemelerinden, yani damping uygulamalarından, ya da kamu kurumlarınca sübvanse edilen ihracatın haksız rekabete sebebiyet vermesi gibi nedenlerden kaynaklanabildiği belirtilmektedir.. Bu kapsamda, Mısır tarafından başlatılan bahse konu soruşturmalarda ülkemiz menşeli 'Haddelenmiş ve deforme beton takviye çubukları' ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının Mısır yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığının değerlendirileceği bildirilmektedir. Mısır soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda olumlu karar verilmesi halinde tüm ülkemiz firmalarına anti-damping önlemleri uygulanmasına hükmedilmesinin olasılık dahilinde olduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu soruşturma, ülkemizin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması'nın amir hükümleri, ilgili DTÖ içtihadı ve Mısır'ın anti-damping ve telafi edici vergi uygulamalarına ilişkin ulusal mevzuatı (Ulusal Ekonominin Uluslararası Ticaretteki Haksız Uygulamaların Zararlı Etkilerinden Korunmasına İlişkin 161 sayılı Kanun ve buna bağlı Uygulama Esasları) çerçevesinde yürütüleceği ve Esasları'nın 24. Maddesi soruşturma otoritesinin ihracatçı sayılarının yüksek olduğu durumlarda örnekleme (sampling) tekniğine başvurulabileceğini karara bağladığı belirtilmektedir. Bu çerçevede, Mısır soruşturma otoritesi kendisi tarafından bilinen üç adet ihracatçı firmamıza soru formları gönderdiği bildirilmektedir. Soruşturma otoritesinin, diğer ülkemiz ihracatçılarını da soruşturmaya katılmaya davet ettiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlığın örneklemeye gidip gitmeme kararına temel oluşturmasını teminen, mevcut soruşturmaya taraf olmak isteyen tüm ihracatçıların, ivedilikle ilgili Bakanlık ile irtibata geçmeleri ve ekte yer alan açılış bildiriminde istenilen bilgiler ile kendilerini tanıtmaları gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca, ilgili Bakanlık'tan alınan 4 Mayıs 2020 tarihli yazıya istinaden 37 (otuz yedi) günlük süre zarfında ekte yine bir örneği bulunan soru formunu doldurarak söz konusu Bakanlık'a iletmeleri beklendiği bildirilmektedir. İhracatçı firmalarımızca makul gerekçeler sunulması durumunda ve soruşturma otoritesince bunların kabul edilmesi halinde soru formlarının teslimi için süre uzatımı temin edilmesi imkan dahilinde olabileceği, soru formlarına verilen cevaplar doğrultusunda, örnekleme dahilinde yer alan firmalar için bireysel damping marjları hesaplanacağı, Bakanlık ile iletişime geçen ancak örneklemede yer almayan firmalar, soruşturmalar kapsamında işbirliğine giden taraf olarak addedilecek olup bu firmalara yönelik olarak örneklemede yer alan ilgili taraflar için hesaplanan marjların ağırlıklı ortalamasını geçmeyecek damping marjları hesaplanmasının olanak dahilinde olduğu bildirilmektedir.

Herhangi bir ilgili tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya yanıltıcı malumat sunduğu veya soruşturmaları engellediği durumlarda, ulaşılabilen mevcut diğer veriler esas alınarak (best information available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemeler yapılabileceği, dolayısıyla, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durum ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açabileceği ifade edilmektedir.

Bu lapsamda, firmalarımızın Bakanlığımız internet adresinde "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Söz konusu soruşturmalar kapsamında ihracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlıkça yazılı ve şifahi görüşler Mısır makamlarına tevdi edileceği, ayrıca anılan soruşturmaya ülkemiz özel sektörünü temsilen ilgili İhracatçı Birliğimizin de taraf olup yukarıda belirtilen TİM uygulama usul ve esasları kapsamında avukatlık/danışmanlık hizmeti alarak ülkemiz ihracatçılarını savunması imkânı mevcut bulunduğu bildirilmektedir.

Söz konusu soruşturmaya taraf olmak isteyen firmalarımız ekte yer alan formları en geç 20 Mayıs 2020 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususlarında gereğini rica ederim.

EK-5: Açılış Bildirimi

EK-6: Soru Formu

5. ABD/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları (Öngerilmeli Beton Demeti)

İlgi : a) 20.04.2020 tarihli ve 2020/146 sayılı Sirkülerimiz

b) 13.05.2020 tarihli ve 2020/166 sayılı Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazılarımızda, ABD'li yerli üreticiler tarafından ABD Ticaret Bakanlığı (DoC) ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITC)'na; Arjantin, Kolombiya, Mısır, Endonezya, İtalya, Malezya, Hollanda, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İspanya, Tayvan, Tunus, Türkiye, Ukrayna ve BAE menşeli "Öngerilmeli Beton Demeti - Prestressed Concrete Steel Wire Strand (ABD gümrük pozisyonuna göre 7312.10.3010 ve 7312.10.3012 tarifelerinde yer alan)” ithalatına karşı bir anti-damping ve ülkemiz menşeli aynı ürün için bir telafi edici vergi soruşturması başlatılmasına karar verildiği bildirilmişti.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, söz konusu soruşturmalar kapsamında açılış bildirimleri 13 Mayıs 2020 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanmış bahse konu bildirimlere https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-05-13/pdf/FR-2020-05-13.pdf uzantısından ulaşılmakta olduğu bildirilmektedir.

Bakanlığımızın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

6. TİM Sanal Fuarları Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 2019 Aralık ayından bu yana, dünya çapında bir salgın haline gelen Koronavirüs (COVID-19) salgınına bağlı olarak, küresel ticareti zorlayan gelişmelerin, ihracatımızı da etkilediği, iptal edilen birçok ticaret heyeti ve fuarlar firmalarımızın pazarlama faaliyetlerini durma noktasına getirdiği ifade edilmektedir. Bu temel noktadan hareketle, TİM'in, hem pazar payımızı koruma, hem de ihracatçılarımıza yeni pazar fırsatları oluşturmak adına, yeni nesil ticaret diplomasisinin bir parçası olarak, sanal ticaret heyetleri programlarını devreye soktuğu bildirilmektedir. Bu kapsamda, ihracatçı firmalarımız açısından ürünlerini sergileyebilecekleri en önemli mecralardan biri olduğu belirtilen fuar organizasyonlarının da çevrimiçi ortamda gerçekleştirilebilmesini teminen Sanal Fuarlar ile ilgili çalışmalarını da hızlandırmış oldukları, ayrıca TİM olarak tüm İhracatçı Birliklerimizin kullanımına hazır olacak şekilde, bir yıl süreli anlaşmalar çerçevesinde, çeşitli sanal fuar yazılım firmaları ile görüşmelerin yoğun olarak sürdürülmekte olduğu bildirilmektedir

Söz konusu görüşmelerin yanı sıra, sektörel bazda da çeşitli fuar firmaları ile gerçekleşen görüşmeler neticesinde, planlanan sanal fuarlara potansiyel müşterilerin davet edilmesi ve bu fuarların yurt dışına pazarlanması hususunda da iş birliği yapılabileceğinin anlaşıldığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, üyelerimizin, sanal fuarlar düzenlenmesine dair tercih ettikleri sektör bilgisinin 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda bilgileri ve gereği rica olunur.

7. Filipinler

İlgi : a) 14.04.2020 tarihli ve 2020/133 sayılı Sirkülerimiz..

b) 08.05.2020 tarihli ve 2020/164 sayılı Sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı sirkülerlerimizde, ülkemizden Filipinler'e tarım ürünleri ihracatında Filipinler Tarım Bakanlığınca alınan muhtelif kararlar bildirilmiştir.

Manila Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, söz konusu uygulamaların 30 Mayıs 2020 tarihine kadar

uzatıldığı ifade edilmektedir.

8. Muafiyetler ve Teminatların Kati Tahsilata Çevrilmesi

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Nisan 2019 tarihinden beri yürürlükte olan Irak (KIBY)'de üretim sürecinde kullanılacak her türlü hammadde/ara mamuller için gümrük vergisinden muafiyet uygulamalarının yürürlüğünün, İbrahim Halil Hudut Kapısının içinde olduğu KIBY'deki tüm gümrüklerde, Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca 23 Nisan 2020'de yayınlanan talimat ile amacı, dayanağı ve gerekçesi ne olursa olsun durdurulmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla; Erbil Gümrük Ataşeliğimizden alınan bir yazıya atfen, söz konusu karardan en fazla etkilenen kesimin Habur-İbrahim Halil güzergâhı üzerinden Irak'a hammadde/ara mamul ithalatı gerçekleştiren Irak'taki imalatçılar ile burada üretim faaliyeti gerçekleştiren ya da yatırımı bulunan Türk iş insanları ve mezkûr ürünlerin ihracatçıları olduğu belirtilerek, KIBY Gümrükler Genel Müdürlüğü ve İbrahim Halil Gümrük Müdürlüğü ile yapılan en son görüşmelerde; henüz genel bir düzenleme yapılmadığı, ancak karar öncesi uygulamalar kapsamında muafiyet imkânından faydalanan kişi/işletmelerin cari dönemde de muafiyetlerden istifade edebileceklerinin anlaşıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda yetkililerden, talep sahibinin daha önce muafiyet istihsal ettiği kuruma başvurması gerektiğinin, ilgili kurumun söz konusu kişinin talebini uygun görerek KIBY Bakanlar Kuruluna sevk etmesi ve buradan talep yönünde bir karar çıkartması halinde muafiyetler mekanizmasının işlemeye devam edeceğinin kararın istihsalini müteakip ilgili gümrük idaresine bildirilmesi için Bakanlar Kurulu'nca Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'na iletildiğinin ve sürecin hâlihazırda bu şekilde işlediğinin öğrenildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede,

- 24 Nisan'dan sonra yeni kararın/mekanizmanın uygulamaya konulmasına kadarki

süreçte, ara çözüm olarak, sabık sayılan muafiyet belgesi sahiplerine "gümrük

vergilerini teminat göstererek işlemlerini ikmal etme” imkânının sunulduğu ve

isteklilerin bu şekilde faydalandırıldığı,

- Ancak bahse konu yetkililerin açıklamalarından, söz konusu süreçte ara çözüm olarak gümrük vergilerini teminat göstererek ithalat gerçekleştirmiş olanların 24 Mayıs 2020 tarihine kadar yukarıda bahsedilen şekilde ilgili kurum vasıtasıyla Bakanlar Kurulundan bir muafiyet istihsal edememeleri durumunda teminata alınan vergilerinin kesin tahsilata çevrilerek irat kaydedileceğinin anlaşıldığı belirtilmektedir.


Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.