2021/048 Sirküler (19.03.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-048

Sayın Üyemiz;

1. Yemen Yaptırımlar Rejimi

2. 2021/8 Sayılı Kolay İhracat Noktaları Genelgesi

3. Hollanda Üzerinden Geri Gelen Eşya Hk.

4. Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik

5. Moskova Bölgesi Taşımacılık Kısıtlamaları

6. Pakistan Uluslararası Helal Akreditasyon Konferansı & Fuarı (Pak-Ihace 2021)

7. İhracatçı Firmalara Yönelik INCOTERMS 2020 Semineri Hk

8. İşbirliği Talebi-Bangladeş

9. Kanada Montreal Liman İdaresi Tarafından Yapılan Bildirim

10. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Filipinler ve Vietnam

11. Filipinler Forum Duyurusu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.1. Yemen Yaptırımlar Rejimi

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2564 (2021) sayılı kararı ile Yemen'e yaptırımlar rejiminin 28 Şubat 2022'ye kadar yenilendiği ve Yemen Uzmanlar Paneli'nin görev süresinin 28 Mart 2022'ye kadar uzatıldığı belirtilmektedir.

Yaptırımlara tabi şahıslar listesinin güncel haline erişim sağlanabilecek bağlantı adresi aşağıda sunulmuştur:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials/summaries

2. 2021/8 Sayılı Kolay İhracat Noktaları Genelgesi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile uygulanmaya başlanan izinli gönderici yetkisinin, transit edilecek ihracat eşyasına ilişkin gümrük işlemlerinin, anılan Yönetmeliğin 76'ncı maddesindeki koşulları sağlayan yetki sahibi firmanın kendi tesislerinde yapılarak iç gümrük idaresine getirilmeden, doğrudan sınır gümrük idaresine götürülebilmesine olanak sağladığı ifade edilmektedir.

Nihai çıkış noktasının bir izinli gönderici tesisi olması kaydıyla, ülkemizin her noktasından gümrük idaresine getirilmeden açılan ihracat beyannameleri kapsamı eşyanın, ihracatçı firma tesisinden herhangi bir araçla gümrük idaresine uğramaksızın doğrudan farklı bir gümrük müdürlüğüne bağlı izinli gönderici tesisine gönderilmesi ve bu tesiste gerekli işlemlerin gerçekleştirilerek yurtdışına sevk edilebilmesini teminen düzenlemeler yapıldığı belirtilmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu düzenlemelere ilişkin uygulamayı detaylı bir şekilde açıklamak üzere hazırlanan "Kolay İhracat Noktaları" konulu 2021/8 sayılı Genelge ekinde yer alan kılavuza https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmisyukumlu-statusu/belgeler adresi üzerinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

3. Hollanda Üzerinden Geri Gelen Eşya Hk.

Rotterdam Ticaret Ataşeliğinin yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda,

· Rotterdam Ticaret Ataşeliğine ulaşan bir firma talebinde Avrupa Birliği'nden transit geçiş suretiyle İngiltere'ye ihraç edilen dondurulmuş balıkların adı geçen ülke tarafından reddedilmesi üzerine Rotterdam limanı üzerinden Türkiye'ye geri dönüşünde bahsedilen sevkiyata ilişkin Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Otoritesi (NVWA) tarafından yapılan ithalat kontrollerinde sorun yaşandığı,

· Konuya ilişkin olarak adı geçen denetim kuruluşunun yetkilisiyle yapılan görüşmede; insan sağlığı açısından özel ve sıkı kurallara tabi olan bahse konu ürünlerin Avrupa Birliği'ne giriş yaparken bir mühür no'su (seal no) aldıktan sonra Avrupa Birliği'nden çıkış işlemi olması halinde ilgili üye ülkede bu mühür no'su üzerinden tekrar gümrük ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesinin gerektiği, ancak bahse konu firmanın söz konusu işlemi tamamlamadan ürünlerini İngiltere'ye ihraç etmesi sonucunda geri gelen ürünlerin bahsedilen sorunlarla karşılaştığı, son zamanlarda sıklıkla yaşanan bu duruma konu olan başka firmalara ait sevkiyatların da bulunduğu,

· İhracatçı firmalarımızın özellikle karayolu taşımacılığında Avrupa bölgesine giriş yapan sevkiyatlara ilişkin işlemleri araç sürücüleri vasıtasıyla takip etmeyi tercih ettiği, ancak dil ve mevzuat bilgisi eksikliği gibi nedenlerle insan sağlığı ve çevre gibi gerekçelere dayanan özel düzenlemelere ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesinde, başta geri gelen eşya olmak üzere sorunlar yaşandığı,

· Nitekim Hollanda'da ithalat işlemlerinin kontrolünden sorumlu kurum ve kuruluşlar da bir sevkiyata ilişkin olarak sürücü yerine ilgili gümrük müşaviriyle muhatap olmayı tercih ettiği,

· Yukarıda belirtilen işlemlere konu ürünlerin hassas ve çabuk bozulabilir nitelikte olması sebebiyle, gümrük işlemleri sırasında ortaya çıkan gecikmelerin ihracatçılarımız açısından ilave ekonomik kayıplara ve maliyetlere neden olmasının muhtemel olduğu,

· Özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sonrasında Türkiye ve İngiltere arasında Avrupa Birliği'nin transit bölge haline gelmesi ilave gümrük ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi mecburiyetini doğurduğu, Hollanda'nın İngiltere'ye ticarette hem deniz hem de karayolu taşımacılığında ana giriş kapılarından birisi olmasının söz konusu durumu daha da önemli kıldığı,

Bu nedenle, ilgili mevzuatta öngörülen işlemlerin araç sürücüleri yerine yetkin gümrük müşavirliği firmaları aracılığıyla yürütülmesinde fayda görüldüğü, ayrıca, İngiltere'ye transit şekilde yapılması öngörülen ihracat sırasında Brexit nedeniyle Avrupa Birliği'nde tamamlanması gereken ilave gümrük ve diğer işlemler hakkında ilgili sektörlerin bilgilendirilmesinde yarar görüldüğü hususları ifade edilmektedir.

4. Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği üyelik sürecinde yürütülen zararlı kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 27.07.2012 tarihli ve (EC) 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü'nün uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında hazırlanan "Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatına Dair Yönetmelik” taslağının https://cygm.csb.gov.tr/taslaklar-i-443 adresinde yer aldığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, taslağa ilgili görüş ve önerilerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek 24 Mart 2021 Çarşamba gününe kadar Genel Sekreterliğimiz ve eo@baib.gov.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.

Ek-1: Görüş Formu

5. Moskova Bölgesi Taşımacılık Kısıtlamaları

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Rusya Federasyonu Moskova Belediyesi'nin Moskova şehrinde kargo araçlarının hareketinin geçici kısıtlanması hakkındaki kararına göre, 22.02.2021 tarihi saat 22.00'dan 23.02.2022 tarihi saat 06.00'a kadar azami ağırlığı 12 tondan fazla olan kargo araçlarının Moskova çevre yolu (MKAD) dahil olmak üzere, şehir içine girişi ve hareketinin kısıtlandığı, ancak söz konusu kısıtlamaların izin belgesi sahibi ticari araçlara uygulanmayacağı bildirilmektedir.

Söz konusu tek seferlik geçişlere ilişkin izin prosedürü hakkında detaylı bilgilere https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000164773/ web adresinden ulaşılması mümkündür.

Ek-2: Moskova Bölgesi Taşımacılık Kısıtlamalarına İlişkin İngilizce Çeviri

6. Pakistan Uluslararası Helal Akreditasyon Konferansı&Fuarı (Pak-Ihace 2021)

T.C. Helal Akreditasyon Kurumundan alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, büyük bir Müslüman nüfusu bünyesinde barındıran, helal kalite altyapısının geliştirilmesine ve dünya helal pazarında Müslüman ülkelerin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarda Türkiye'nin önemli bir partneri konumunda bulunan Pakistan'ın Milli Akreditasyon Konseyi (PNAC) ile Helal Akreditasyon Kurumu arasında 14 Şubat 2020 tarihinde helal alanında iş birliğine ilişkin Mutabakat Zaptı imzalandığı belirtilmektedir.

Söz konusu iş birliği faaliyetleri kapsamında PNAC yetkililerinden alınan bir yazı marifetiyle, PNAC ve İslam İşbirliği Teşkilatı Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Daimi Komitesi (OIC-COMSTECH) koordinasyonunda düzenlenecek olan I. Pakistan Uluslararası Helal Akreditasyon Konferansı & Fuarı'nın 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

"Uluslararası Ticarete Açılan Kapı" başlığıyla tertip edilen organizasyonun geniş katılımcı portföyüyle helal sektöründe yer alan paydaşların etkileşimine olanak sağlaması beklenmektedir. Bu çerçevede, etkinliğin Türkiye'deki iş dünyasını ve ihracatçıları temsil eden kuruluşlara iletilmesinde fayda görülmekte olup organizasyona dair detayları içeren tanıtıcı dokümanlar ekte yer almaktadır.

Ek-3: Pak-IHACE 2021 (2 sayfa)

7. İhracatçı Firmalara Yönelik INCOTERMS 2020 Semineri Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, bilindiği üzere uluslararası ticaret kapsamında ihracatçılarımızın finansman, gümrük işlemleri gibi konularda bilgilendirilmesi konusunda TİM tarafından çok yönlü çalışmalar yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, TİM ile Türk Ekonomi Bankası işbirliği çerçevesinde "INCOTERMS 2020 Çerçevesinde Uluslararası Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri” konulu seminer düzenlenmesi öngörülmektedir.

Türk Ekonomi Bankası yetkililerinin katılımlarında 30 Mart 2021 Salı günü 14:00- 16:30 saatleri arasında online platformlar üzerinden düzenlenmesi planlanan seminer programı ekte yer almaktadır. Söz konusu seminere katılım ücretsiz olup, https://delegations.tim.org.tr/form-kayit/incoterms-2020 linki üzerinden kayıt yaptırılması beklenmektedir.

Ek-4: Program (1 sayfa)

8. İşbirliği Talebi-Bangladeş

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Dakka Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Bangladeş'te faaliyet gösteren ZM International firmasının, yangınla mücadele ve güvenlik ekipmanları ile deniz araçları alanında Türk ihracatçı firmaları ile iletişim kurma talebini Dakka Ticaret Müşavirliğimize ilettiği belirtilmektedir. İlgili firma bilgileri ekte bulunmaktadır.

Ek-5: ZM International Update Document 2021

Ek-6: ZM International-Temas Kişisi ve Ürün Listesi

Ek-7: ZM New Business Presentation-2020

9. Kanada Montreal Liman İdaresi Tarafından Yapılan Bildirim

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Ottava Ticaret Müşavirliğinden alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıya atıfla, Kanada'nın ikinci büyük limanı Montreal Limanı'nda görev yapan 1.125 işçi 9-21 Ağustos 2020 tarihlerinde greve gitmiş ve bu nedenle limandaki yükleme, aktarma ve elleçleme işlemlerinde gecikmeler yaşandığı bildirilmektedir.

Kanada'nın doğusunda yer alan eyaletlerin dış ticaret işlemlerini olumsuz etkileyen söz konusu grevin sona erdirilmesi konusunda Kanada Kamu İşçileri Sendikası ile Denizcilik İşverenleri Birliği (MEA) arasındaki görüşmeler neticesinde grev 21 Ağustos 2020 itibariyle son bulmuş ve 23 Ağustos 2020 itibariyle normal çalışma düzenine geçilmiş, MEA ile Montreal Limanı'nda görev yapan 1.125 liman işçisini temsil eden Kanada Kamu Çalışanları Birliği (CUPE) adlı sendika arasındaki müzakerelerin takip eden 7 ay boyunca devam edeceği ve bu süreçte anlaşma sağlanmazsa, işçilerin yeniden greve gidebilecekleri ifade edilmektedir.

Ek-8: Ottava Ticaret Müşavirliğinden Gelen bilgi notu( 3 Sayfa)

10. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Filipinler ve Vietnam

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 23 Mart 2021 Salı günü 10.30-12.00 saatleri arasında Filipinler'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 25 Mart 2021 Perşembe günü 10.30-12.00 saatleri arasında Vietnam'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek-9: Filipinler Sohbet Toplantısı

Ek-10: Vietnam Sohbet Toplantısı

11. Filipinler Forum Duyurusu

Filipinler Ankara Büyükelçiliğinden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Filipinler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yatırım Kurulu ve Avrupa'daki Filipin Ticaret Yatırım merkezleri tarafından 23 Mart 2021 Salı günü 12.00-13.30 saatleri arasında "Make it Happen in the Philippines: "A Forum on the Philippines' Role in Your Global Business” organizasyonunun Zoom üzerinden gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Amacının Avrupa iş topluluğunun Filipinler'deki mevcut gelişmelerden haberdar edilmesi ve kilit sektörlerdeki yatırım fırsatlarına teşvik etmek olduğu belirtilen Forumun açılış konuşmasını Filipinler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ramon M. Lopez'in gerçekleştireceği, Yatırım Kurulu Genel Müdürü Dr. Ceferino M. Rodolfo'nun yabancı yatırımcılar için iş fırsatları hakkında konuşma yapacağı, Hükümet ve yüksek teknolojili üretim ve bilişim endüstrilerinden özel sektör yetkililerinin olduğu bir panel düzenleneceği belirtilmekte olup, ilgilenen firmalarımızın https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zAicDpfvT0iLyEffEwIkWg üzerinden kayıt yaptırması gerektiği ifade edilmektedir.

Yukarıda bahsedilen etkinlik hakkında ankarape@gmail.com e-posta adresinden veya Filipinler Ticaret Ataşesi Mr. Froilan Pamintuan (e-posta: paris@dti.gov.ph) detaylı bilgi alınabilmektedir.Ekler:
Ek-1.docx

Ek-10.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3-1.jpg

Ek-3.jpg

Ek-4.pdf

Ek-5.pdf

Ek-6.pdf

Ek-7.pdf

Ek-8.docx

Ek-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.