PERSONEL ALIMI DUYURUSU


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Aşağıda belirtildiği şekilde Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'ne 2 (iki) Uzman Yardımcısı personel sözlü sınavla alınacaktır.


2-Sınava Katılma Şartları;

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 1. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 2. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 3. Uzman Yardımcısı için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak.
 4. 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 7. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak;
 8. TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
 10. Uzman Yardımcısı kadrosu için, İngilizce 'den 2021-2022-2023 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS /e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)
 11. 2022-2023 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1'de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak

TABLO.1

ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

ÖĞRENİM SÜRESİ

PUAN TÜRÜ

ALINACAK PERSONEL SAYISI

İSTENİLEN YABANCI DİL BİLGİSİ

-İŞLETME, İKTİSAT, KAMU YÖNETİMİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, MALİYE, EKONOMETRİ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, ULUSLARARASI TİCARET, SİYASET BİLİMİ BÖLÜMLERİ

4 YIL

KPSS P3

2 Uzman Yardımcısı

İNGİLİZCE


3.Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.4. Başvuruda İstenilen Belgeler*

1.Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.baib.gov.tr) iş talep formu,

2.T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)

3.İki adet vesikalık fotoğraf,

4.Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

5.KPSS Sonuç belgesi

6.Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge

7.Güncel Özgeçmiş (CV)

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.


5.Başvuru Adresi ve Zamanı

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimineen geç 27/09/2023 tarihi saat 17:00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır.Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6.Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, 11/10/2023 tarihinde ve aşağıda açık adresi bulunan Genel Sekreterliğimiz hizmet binasında yapılacak olup, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7.Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.


İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

TOPÇULAR MH. ASPENDOS BULVARI NO:163 MURATPAŞA / ANTALYA

0 (242) 505 10 00

Ekler:
Baib_is_talep_formu.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.