2023/040 Sirküler (07.03.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-040

Sayın Üyemiz;

1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Suudi Arabistan

2. Rusya Gümrük Geçişlerinde Elektronik Randevu Uygulaması

3. YKTS-KEP ve UETS Hk.

4. ABD / Çelik Çiviler Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

5. Kullanılmış Tarım Makinalarının Ülkemize İthalatında Yapılacak İşlemler Hk. (2023/5)

6. Yağsız Süt Tozu ve Tereyağı İthalatında Uygulanan Vergiler - Fas

7. Bulgaristan Sınırında CHED Belgesinin Düzenlenmesinden Kaynaklanan Sorunlar

8. İhale Duyurusu / Bangladeş

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Suudi Arabistan

T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları” düzenlenmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 07 Mart 2023 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Suudi Arabistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "Zoom” programı üzerinden "Suudi Arabistan Pazarına Giriş” isimli elektronik sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ve söz konusu toplantıya aşağıda verilen link üzerinden kayıt olmak suretiyle katılım sağlanabileceği bildirilmektedir.

Suudi Arabistan Elektronik Sohbet Toplantısı Kısa Link : https://bit.ly/3ZsJU4e

2. Rusya Gümrük Geçişlerinde Elektronik Randevu Uygulaması

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda Rusya Federasyonu tarafından ihdas edilen 17.02.2023 tarih ve 24-FZ sayılı Federal Kanun ile sınır geçişlerinden önce yol boyu aşırı kuyrukların oluşmasının ve sürücülerin uzun süre olumsuz koşullarda beklemelerinin önlenmesi amacıyla uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araçların hükümetçe belirlenecek sınır kapılarından geçişlerinin sağlanmasına yönelik olarak önceden belirli bir gün ve saat için randevu alınması zorunluluğunun getirildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, gayri resmi çevirisi ile beraber bir örneği ekte yer alan söz konusu Kanunun 1 Eylül 2023 tarihinde, bazı maddelerinin ise 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

EK-1: Rusya Gümrük Geçişlerinde Elektronik Randevu Uygulaması (Orijinal)

EK-2: Rusya Gümrük Geçişlerinde Elektronik Randevu Uygulaması

3. YKTS-KEP ve UETS Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda,

· 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrak ile idari yaptırım kararlarının (ek tahakkuk, ceza kararları, ödeme emirleri, haciz bildirimi vs) Gelir İdaresi Başkanlığı e-tebligat sisteminden (KETSİS) tebliğ edilebileceği,

· 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında tebliği gereken kararların tebligatlarının UETS'de kayıtlı olan elektronik tebligat adreslerine de yapılabileceği,

· Tebligatın öncelikli olarak muhatabın Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminde (KETSİS) kayıtlı elektronik tebligat adresine yapılması, söz konusu adrese tebligat yapılmasının mümkün olmaması halinde, muhatabın varsa UETS'ye kayıtlı adresinin kullanılması, elektronik tebligat adresi bulunmayan muhataba ise 7201 sayılı Tebligat Kanununda ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre tebligat yapılması,

gerektiği hususunda gümrük idarelerinin talimatlandırıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, UETS'ye ilişkin olarak, YKTS "Firma Bilgileri" sekmesinde "KEP adresi" alanına ilaveten "UETS adresi" şeklinde yeni bir alan eklenmiş olduğu ve YKTS firma bilgilerinde KEP ve UETS adresi eklenmesi veya güncellenmesi durumunda güncel bilgilerin sisteme yansıyacağı, söz konusu kaydın ilgili Gümrük Müdürlüğünce yeniden onaylanmasına gerek bulunmayacağı ifade edilmektedir.

4. Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

İlgi: 2023/18 Sayılı Sirkülerimiz (01.02.2023)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemizin yanı sıra Hindistan, Umman, Sri Lanka ve Tayland menşeli "çelik çiviler” ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında, ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi'nin (ITA) 23 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan nihai kararı çerçevesinde firmalarımız için %27,62 ve %118,20 oranlarında damping marjı hesaplanmış iken; Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından zarara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tüm üyelerin, ABD'li çelik çivi üreticilerinin Türkiye'den gerçekleşen dampingli ithalat sebebiyle zarar görmediği/zarar tehdidine maruz kalmadığı yönünde oylarını kullanması neticesinde ülkemizden gerçekleşecek mezkur ithalatta anti-damping önlemi uygulanmayacağı ilgide kayıtlı yazımızla duyurulmuştu.

Bu çerçevedeki ITC nihai kararı 10 Şubat 2023 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanmış olup, söz konusu karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-02-10/pdf/2023-02833.pdf bağlantısından ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

5. Kullanılmış Tarım Makinalarının Ülkemize İthalatında Yapılacak İşlemler Hk. (2023/5)

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/5)'nin Ek 7'sinde yer alan 84.32, 84.33, 84.36 ve 87.01 tarife pozisyonlu kullanılmış tarım makinalarının ithalatında 1 Mart 2023 tarihine kadar uygunluk/uygunsuzluk yazısının istenmemesi hususunun Tarım ve Orman Bakanlığının talebine istinaden uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Birçok tarım makinası ithalatçısını temsilen Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne iletilen dilekçe çerçevesinde anılan uygulamaya ilişkin değişiklik önerilerinin Tarım ve Orman Bakanlığına iletildiği, alınan cevabi yazıda ise aşağıda belirtilen hususların yer aldığı belirtilmektedir:

• İlgili düzenlemenin amacı, kullanılmış tarım makinalarıyla toprak ve bitki artıkları taşınarak zararlı organizmaların ülkemize bulaştırılabilme ve bitki sağlığı riski oluşturma ihtimali nedeniyle, bu tür makinaların ithalatı sırasında Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) taşıması ve zirai karantina kontrolüne tabi tutulmasının sağlanmasıdır. Bu gereklilik başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere gelişmiş pek çok ülkede uygulanmaktadır. Getirilen bu düzenlemenin 01 Mart 2023 tarihinden itibaren uygulanacağı uluslararası IPPC temas noktalarına ve resmi otoritelerine duyurulmuştur. Belirtilen gerekçelerle, ilgili firmanın uygulamanın kaldırılması ve konuyla ilgili (toprak ve bitki artıklarının temizliği vb.) işlemlerin sınırda yapılması talebi yerinde bulunmamıştır.

• Uygunluk/uygunsuzluk aranmasına ilişkin uygulama tarihinin 01 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılması talebine ilişkin olarak, BSS tedarik edemeyen firmalar için sevkiyatın başlama tarihi 01 Mart 2023 tarihinden önce ise taşıma belgesini ibraz etmesi halinde BSS aranmadan giriş kapılarında bitki sağlığı kontrolleri (toprak, zararlı, bitki kalıntıları, tohum ve çoğalabilen diğer bitki parçaları kontrolü) yapılacaktır. Uygun bulunanların girişine izin verilecektir. Taşıma belgesi tarihi 01 Mart 2023 ve daha sonrası olan sevkiyatlara BSS eşlik etmesi gerekmektedir. BSS belgesi olmayan ürünler için sevkiyat kontrolü yapılmayacak ve izin verilmeyecektir.

6. Yağsız Süt Tozu ve Tereyağı İthalatında Uygulanan Vergiler - Fas

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği Kazablanka Ticaret Ofisinden alınan bir yazıya atıfla, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin 6380/211 sayılı Genelgesinde 17 Kasım 2022 tarih ve 10236/D sayılı ortak kararname ile, 0402.10.12.00 ve 0405.10.00.10/90 GTİP kodlarında kayıtlı olan yağsız süt tozu ve tereyağı ithalatına karşı uygulanmakta olan ithalat vergisinin ve ilgili vergiye ilişkin KDV'nin Devlet Genel Bütçesi (BGE) tarafından üstlenilmesine karar verildiği belirtilmekte olup bahsi geçen ürünlerin ithalatına yönelik uygulanmakta olan diğer vergi ve harçların ithalatçı tarafından ödenmesinin gerekli olacağı, mezkur prosedürün detaylarına ilişkin genelgenin bilahare yayımlanacağı ve söz konusu uygulamanın 31 Ekim 2023 tarihine kadar yürürlükte kalacağı hususları yer almaktadır.

EK-3: Genelge

7. Bulgaristan Sınırında CHED Belgesinin Düzenlenmesinden Kaynaklanan Sorunlar

İlgi: 2023-029 sayılı Sirkülerimiz.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, AB'ye yapılan tarım ürünleri ihracatında TRACES sisteminde yer alan ithalatçı bilgilerinin güncellenmesi süreci dolayısıyla mezkur süreci diğer üye devletlerden önce tamamlayan Fransa ve Polonya gibi birtakım ülkelerin Bulgaristan gümrük yetkililerince elle düzenlenmiş olan Ortak Sağlık Giriş Belgeleri (Common Health Entry Document - CHED) belgelerini kabul etmedikleri; bu durumun Bulgaristan sınır kapılarında birtakım aksamalara ve uzun bekleme sürelerine neden olduğu; sonuç olarak ihracatımızın yaşanan aksaklıklardan olumsuz etkilendiği bilgisi verilmektedir.

Bu kapsamda, konuya dair yaşanan sorunlara bir çözüm bulunmasını teminen Avrupa Komisyonu ile irtibata geçilmek üzere T.C. Ticaret Bakanlığımızca, AB Nezdindeki Türkiye Daimî Temsilciliği, Ticaret Müşavirliğimiz ve Dışişleri Bakanlığı ile gerekli yazışmaların gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Daimî Temsilciliğimizin girişimleri neticesinde AB Komisyonunun sorundan haberdar olduğu, Bulgar yetkililerle temasa geçilerek soruna dair yapısal bir çözüm bulunması amacıyla üye ülke yetkili makamlarının 23 Şubat itibariyle bilgilendirildiği ve soruna neden olan kuralın bir ay süreyle askıya alındığı hususunun T.C. Ticaret Bakanlığımıza iletildiği bildirilmektedir.

8. İhale Duyurusu / Bangladeş

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda Bangladeş Enerji Bakanlığı'na (Ministry of Energy, Power and Mineral Resources) bağlı Bangladesh Power Development Board tarafından "Construction of 50 MWp (DC) Solar Photovoltaic Grid-Connected Power Plant at Rangunia, Chattagram, Bangladesh" isimli ihalenin düzenlendiği bildirilmiş olup, ihale dokümanının ayrıca iletildiği belirtilmektedir.

EK-4: İhale DuyurusuEkler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.