2023/042 Sirküler (09.03.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-042

Sayın Üyemiz;

1. Deprem Bölgesindeki OSB'ler ve Sanayicilerin Talepleri Hk.

2. Ekvador Kalite ve Güvenlik Müsteşarlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Sağlık Sertifikaları

3. Un-Makarna Korunma Önlemi Soruşturmaları/Madagaskar

4. Polonya-Belarus Sınırının TIR Geçişlerine Kapatılması

5. Birleşik Krallık STA / Türkiye'de Onaylanmış Menşe Beyanlarında Kullanılan İhracatçı Numaraları

6. Somaliland-İhracata Konu Belli Ürün Grupları İçin Sertifikalandırma Programı

7. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

8. BAE / Dijital Sertifikasyon Sistemi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER

Genel Sekreter

1. Deprem Bölgesindeki OSB'ler ve Sanayicilerin Talepleri Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elâzığ illerini etkileyen depremin ülke ekonomisindeki olumsuz etkilerini azaltmak için Organize Sanayi Bölgelerinden ve katılımcı sanayicilerden taleplerin geldiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, aşağıda yer alan tabloda yer alan OSB kapsamındaki taleplere eklenebilecek hususların tabloya işlenerek 10 Mart 2023 Cuma saat 15.00'a kadar Genel Sekreterliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Talep Sahibi

Talep

Görüş ve Değerlendirmeler

TİM

Acil üretimler için firmaların kısa süreli fabrika arayışları olması nedeniyle bazı OSB'lerde kısa süreli kiralama mevzuatının basitleştirilmesi

OSBÜK

Pazar kaybının yaşanmaması için bölgede bekleyen ihracat siparişlerin bölge dışındaki firmaların desteği ile sağlanması konusunda mekanizmaların kurulması

2. Ekvador Kalite ve Güvenlik Müsteşarlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Sağlık Sertifikaları

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, balıkçılık ve su ürünleri alanındaki sağlık konularında yetkili Ekvador Kalite ve Güvenlik Müsteşarlığı tarafından 18 Ocak 2023 tarihi itibarıyla sağlık sertifikalarının yeni formatının yürürlüğe girdiği ifade edilmekte olup, söz konusu sertifikanın örneğinin ekte iletildiği belirtilmektedir.

EK-1: Sertifika Örneği

3. Un-Makarna Korunma Önlemi Soruşturmaları/Madagaskar

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Madagaskar Ticaret Önlemleri Ulusal Otoritesi (ANMCC) tarafından "Makarna” (1902.11, 1902.19, 1902.20 ve 1902.30 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 2019 yılında bir korunma önleminin yürürlüğe konulduğu bildirilmektedir. Bu kapsamda, söz konusu önlemin yürürlüğünün uzatılmasına yönelik bir soruşturmanın başladığına dair Madagaskar makamlarınca Dünya Ticaret Örgütüne bir bildirim yapıldığı ifade edilmektedir. Bu bildirime göre, soruşturmaya taraf olmak ve görüş bildirmek isteyen firmaların 18 Şubat 2023'ten itibaren 30 iş günü içinde Madagaskar makamlarına başvuru yapabileceği belirtilmektedir.

Makarna önlemine ilaveten, yine aynı otorite tarafından, Dünya Ticaret Örgütüne yapılan bildirime göre Madagaskar gümrük tarife pozisyonuna göre 1101.00.00 altında yer alan buğday unu ithalatına karşı korunma önlemi soruşturması açıldığı bilgisi edinilmiştir. Söz konusu soruşturma çerçevesinde, Madagaskar'ın soruşturma konusu ürün ithalatında 1 Mart 2023 tarihinden itibaren ve 200 gün boyunca geçerli olmak üzere CIF değeri üzerinden %12 oranında ek gümrük vergisi şeklinde bir geçici korunma önlemi uygulanacağı bildirilmektedir. Bu bildirime göre de, soruşturmaya taraf olmak ve görüş bildirmek isteyen firmaların 18 Şubat 2023'ten itibaren 30 iş günü içinde Madagaskar makamlarına başvuru yapabileceği belirtilmektedir.

Bahse konu iki soruşturmaya yönelik açılış bildirimleri ekte yer almakta olup, eklerde de görülebileceği üzere başvuruların, Monsieur Le Directeur Général de l'ANMCC Enceinte Ex-Conquête Antanimena, Antananarivo 101 - Madagascar adresine ya da dg@anmcc.mg / dg.anmcc@gmail.com e-posta adreslerine yapılabileceği bildirilmektedir.

EK-2: Makarna Soruşturma Bildirimi

EK-3: Un Soruşturma Bildirimi

4. Polonya-Belarus Sınırının TIR Geçişlerine Kapatılması

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Polonya Hükümetince kamu güvenliğini sağlamak amacı ile Polonya-Belarus Kukuryki - Kozlovichi karayolu sınır kapısındaki geçişlerin 21 Şubat günü saat 19.00 itibariyle eşya taşımacılığına kapatıldığı, yolcu taşımacılığı yapan taşıtlar ile Avrupa Birliği (AB) ve EFTA ülkelerine ait taşıtların (Avrupa Ekonomik Bölgesi ve İsviçre plakalı taşıtlar) bu karardan muaf tutulduğu, Polonya ile Belarus arasındaki diğer sınır kapılarının eşya taşımacılığına kapalı olması nedeniyle ülkemiz taşıtlarının Polonya'dan Belarus'a doğrudan geçiş imkanı kalmadığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, taşımacıların bu durum sebebi ile mağdur olmamaları için Varşova Büyükelçiliğince gerekli girişimlerde bulunularak Türk taşımacılarına istisna tanınması talep edildiği ancak Polonya tarafınca kararın değiştirilmesinin veya ülkemize istisna tanınmasının mümkün olmadığı ifade edilmiş olup, karardan muaf olan ülkelerin ise fiilen Belarus ile Polonya sınırından yük taşımacılığı yapmadığı (bu nedenle Polonya-Belarus sınırının eşya taşımacılığı için her ülke taşıtına fiilen kapatıldığı) belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Polonya Hükümetinin bu kararı sonrasında taşımacıların Litvanya güzergâhına yöneldiği bilgisinin alındığı, hâlihazırda yolda olan taşıtların Litvanya geçiş belgesine sahip olmadıkları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Vilnius Büyükelçiliğince Türk plakalı taşıtlara geçici muafiyet sağlanması ve geçiş belgesi aranmaması amacıyla girişimlerde bulunulduğu bildirilmektedir.

Ayrıca Vilnius Büyükelçiliğince, Belarus'a yönelik karayolu taşımacılığının tümüyle Litvanya'ya yönlendirilmesinin kalıcı bir çözüm oluşturmayabileceği; mümkünse ihtiyaten alternatif güzergâh planlaması yapılmasının yararlı olabileceği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca da bu aşamada Belarus'a yapılan taşımalarda Polonya ve Litvanya güzergâhı yerine Rusya üzerinden alternatif güzergâhların kullanılmasının yararlı olacağı ifade edilmektedir.

5. Birleşik Krallık STA / Türkiye'de Onaylanmış Menşe Beyanlarında Kullanılan İhracatçı Numaraları

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Türkiye - Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, Birleşik Krallığa yönelik ihracat işlemlerinde düzenlenen bazı menşe beyanlarında Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin İkinci Bölümü uyarınca verilen, "AT” kodu ile başlayan ve anılan Yönetmeliğin Ek-13/A'sında gösterilen "Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzni Yetki Numarası”nın kullanıldığının tespit edildiği bildirilmektedir.

30/5/2021 tarihli ve 31496 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin (STA Menşe Yönetmeliği) 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında "Türkiye'de düzenlenen menşe beyanları ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını taşır. Ancak onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış menşe beyanını kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ilgili gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmaz.” denildiği belirtilmektedir.

Bahse konu madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, Türk ihracatçıların STA kapsamında düzenlediklerini menşe beyanlarına (olması halinde) onaylanmış ihracatçı numaralarını girmelerinin, ıslak imza zorunluluğundan muaf tutulmalarına imkan tanıyan ve tercihe bağlı olan kolaylaştırıcı bir uygulama olduğu belirtilmektedir. Onaylanmış ihracatçı numarası bulunmayan ihracatçılarımızın ise düzenledikleri menşe beyanlarını normal usulde ıslak imzalamalarının gerekli olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzni Yetki Numarası ise yalnızca basitleştirilmiş usulde hazırlanan A.TR Dolaşım Belgelerinde kullanılması gereken bir numara olup, herhangi bir menşe beyanı üzerinde yer almasının uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Ülkemizden ihracatta düzenlenecek menşe beyanları üzerinde, "Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği" kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ile bu statü kapsamında "Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenleme" iznine hak kazanan firmaların mezkur Yönetmeliğin Ek-14'ünde yer alan numara ile Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:7) hükümleri uyarınca verilen "kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme yetkisi”ni içerir "Onaylanmış İhracatçı Yetki Belgesine” sahip firmaların onaylanmış ihracatçı numaralarının yazılabileceğinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ihracatçı firmalarımızın Birleşik Krallık gümrüklerinde herhangi bir sorunla karşılaşmamaları açısından, yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi ve geçerli bir onaylanmış ihracatçı yetki numarası bulunmayan firmalarca düzenlenecek menşe beyanlarına ihracatçının orijinal ıslak imzasının tatbik edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

6. Somaliland-İhracata Konu Belli Ürün Grupları İçin Sertifikalandırma Programı

Nairobi Ticaret Müşavirliğinden alınan ve bir örneği ekte iletilen yazıya atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kobi Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığından alınan bir yazıda, Nairobi Ticaret Müşavirliğine akredite olan Somaliland'e yapılan ihracatlarda bazı sorunlar yaşandığı belirtilmekte olup; Somaliland Ticaret ve Turizm Bakanlığı tarafından 15/03/2022 tarihinde Somaliland'e yapılan belirli ürün gruplarının ihracatında sevkiyat öncesi uygunluk doğrulama programı başlatıldığı,

· Uygunluk değerlendirilmesi ve sertifikalandırma sürecinin sevkiyat öncesi menşe veya tedarikçi ülkesinde yapılacağı,

· Uygunluk sertifikasının uygunluk denetimine tabi tüm ürün grupları için her bir sevkiyatın ithalatı anında Somaliland gümrüklerinde aranacağı,

· Denetim, kontrol ve sertifikalandırma sürecinin yürütülmesi ile ilgili tüm dünyada Cotecna Inspection firmasının yetkilendirildiği

hususlarının iletildiği belirtilmektedir.

EK-4: Nairobi Ticaret Müşavirliğinden Gelen Yazı

EK-5: Duyuru Metni

EK-6: Somaliland'e İhracat Rehberi

7. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe giren tarım mevzuatında aşağıdaki değişikliklerin yer aldığı belirtilmektedir.

1. Bazı alkollü içeceklerin hazırlanmasında tarımsal kökenli etil alkol için Topluluk analiz yöntemlerinin belirlenmesine dair 2009/92 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü yürürlükten kaldıran ve Topluluk referans yöntemlerinin belirlenmesine ilişkin 2870/2000 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2023/383 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 21 Şubat 2023 tarihli ve L 53 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2. Listelenen belirli hastalıkların önlenmesi ve kontrolü amacıyla bazı veterinerlik tıbbi ürünlerinin kullanımına ilişkin kurallara dair 2016/429 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tamamlayan 2023/361 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Şubat 2023 tarihli ve L 52 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

3. Ortak Tarım Politikası Stratejik Planlarında değişiklik taleplerinin üye ülkeler tarafından sunulmasına yönelik prosedürler ve süre sınırları hakkında 2021/2115 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tamamlayan 2023/370 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Şubat 2023 tarihli ve L 51 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

4. "Pane Toscano”, "Pannon”, "Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana”, "Robiola di Roccaverano”, "Montefalco”, "Colline di Romagna”, "Almansa”, "Estepa”, "Pa de Pages Catala”, "Hofer Rindfleischwurst” adlı coğrafi ve geleneksel işaretli ürünlerde yapılan değişikliklere dair 2023/382, 2023/371, 2023/342, 2023/335, 2023/336, 2023/317, 2023/318, 2023/319, 2023/213 ve 2023/214 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 53, L 51, L 48, L 47, L 43, L 35 ve L 30 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

5. Canlı hayvan gemilerinde yapılan resmi kontrollerin kayıt altına alınması, saklanması ve yazılı olarak paylaşılmasına ilişkin kurallar, acil durumlarda anılan gemiler için acil durum planları ve gemilerde çıkış noktalarda geçerli asgari gerekliliklere dair 2023/372 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Şubat 2023 tarihli ve L 51 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

6. Afrika domuz vebası için özel kontrol önlemlerine dair 2021/605 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2023/142 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Şubat 2023 tarihli ve L 51 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

7. Hayvan beslemede kullanılan yem katkı maddelerine ilişkin 1831/2003 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü bağlamında bazı yem katkı maddelerinin onayı hakkında 2023/59, 2023/366, 2023/341, 2023/263, 2023/255, 2023/256 ve 2023/257 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 50, L 48, L 37 ve L 35 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

8. Bazı üye ülkelerdeki yüksek bulaşıcı kuş gribine karşı acil önlemlere dair 2021/641 sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2023/343 ve 2023/312 sayılı Komisyon Uygulama Kararları, AB Resmi Gazetesi'nin L 48 ve L 40 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

9. Bazı ürünlerde veya bu ürünlerin üzerinde bulunan maksimüm kalıntı seviyelerine dair 396/2005 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün II ve V sayılı Ekleri'ni tadil eden 2023/334 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Şubat 2023 tarihli ve L 47 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

10. Tarım ürünleri piyasasına dair ortak kuralların oluşturulması hakkında 1308/2013 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak bazı ürünlerin korunmasına ilişkin 2023/337 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 15 Şubat 2023 tarihli ve L 47 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

11. 2023-2027 dönemi için üye ülkeler tarafından Ortak Tarım Politikası Stratejik Planlarında belirtilen belirli müdahale türleri için gerekliliklere dair 2022/126 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2023/330 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 14 Şubat 2023 tarihli ve L 44 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

12. "Goranski medun” adlı ürünlerin AB'de coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilmesine dair 2023/316 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 13 Şubat 2023 tarihli ve L 43 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

13. Servid hayvanlarının sevkiyatlarının üye ülkeler arasındaki dolaşımı için model hayvan sağlığı sertifikalarına dair 2021/403 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün I sayılı Eki'ni tadil eden 2023/308 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 10 Şubat 2023 tarihli ve L 40 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

14. Yeni gıdalar listesine dair "Canarium ovatum Engl.” Ürününün piyasaya sunulmasına ilişkin 2017/2470 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2023/267 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 9 Şubat 2023 tarihli ve L 39 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

15. Bazı hayvanlar ve hayvansal ürünlerin Birliğe girişi için onaylanmış üçüncü ülkeler listeleri hakkında 2021/404 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün V ve XIV sayılı Ekleri'ni tadil eden 2023/268 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 9 Şubat 2023 tarihli ve L 39 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

16. AB'nin Akdeniz ve Karadeniz biyo-coğrafi bölgeleri için Topluluk önemine sahip alanlar listesinin güncellenmesine dair 2023/241 ve 2023/242 sayılı Komisyon Uygulama Kararları, AB Resmi Gazetesi'nin 7 Şubat 2023 tarihli ve L 36 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

17. Bazı tarım ürünleri için ithalat ve ihracat tarife kotalarının yönetimine ilişkin kurallara dair 2020/761 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2023/254 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 7 Şubat 2023 tarihli ve L 35 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

18. Bitki koruma ürünlerinin onaylanmış aktif madde listesine dair 540/2011 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2023/216 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 2 Şubat 2023 tarihli ve L 30 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

19. Organik üretim kurallarına uygunluğu gösteren sertifika modellerine dair 2018/848 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2023/207 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 1 Şubat 2023 tarihli ve L 29 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

8. BAE / Dijital Sertifikasyon Sistemi

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından dış ticarete konu ürünler için düzenlenen ticari faturaların ve menşe belgelerinin onaylanmasına ilişkin süreçlerin yeni uygulamaya konulan dijital sertifikasyon sistemi kapsamında yürütüleceği, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen ve evrakın dijital ortamda düzenlenmesine imkan veren bu sistemin BAE'nin kamu hizmetlerine erişimde dijitalleşme çalışmaları kapsamında uygulamaya geçirildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren ticari faturalar ve menşe belgeleri için tasdik işlemlerinin eDas adı verilen sistem üzerinden yapılacağı, ticari fatura ile menşe belgeleri üzerinde yer alacak tasdik mührünün QR kod ile elektronik ortamda tanzim edileceği bildirilmektedir.Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.