2023/195 Sirküler (10.11.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-195

Sayın Üyemiz;

1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Panama

2. AB / Cam Elyaf Önlemlerin Etkisiz Kılınması - Gözden Geçirme Soruşturması (R796)

3. Takviye Edici Gıdalar Yönetmelik Taslağı

4. C Şekeri Tahsisat Belgesi Süre Uzatımı hk.

5. Tayvan'a Yumurta İhracatı

6. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

7. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları (Alüminyum Levha)

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter


1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Panama

T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından düzenlenmekte olan "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları”kapsamında,14 Kasım 2023 Salı günü saat 16.30-18.00 saatleri arasındaPanama'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "Zoom” programı üzerinden "Panama Pazarına Giriş" isimli elektronik sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ve söz konusu toplantıya aşağıda verilen link üzerinden kayıt olmak suretiyle katılım sağlanabileceği bildirilmektedir.

Panama Elektronik Sohbet Toplantısı Kısa Link:https://bit.ly/464BCCp

2. AB / Cam Elyaf Önlemlerin Etkisiz Kılınması - Gözden Geçirme Soruşturması (R796)

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Bilindiği üzere, Avrupa Birliği (AB) tarafından, 2022/1477 ve 2022/1478 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri ile, Çin ve Mısır menşeli 'belirli dokuma ve/veya dikişli cam elyaf' (güncel sınıflandırmaya göre 7019 61 00, 7019 62 00, 7019 63 00, 7019 64 00, 7019 65 00, 7019 66 00, 7019 69 10, 7019 69 90 ve 7019 90 00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı uygulanan anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri, bu ürünlerin Türkiye'den sevk edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı yönündeki kararlar kapsamında, 3 firmamız hariç tutulmak üzere, ülkemizden sevk edilen söz konusu ürünlere (Türkiye menşeli olarak beyan edilsin veya edilmesin) genişletilmiş; mezkur önlemlerden, ülkemizde üretici ihracatçı olan Fibroteks firmasının muaf tutulma talebine ilişkin olarak Komisyon tarafından 4 Temmuz 2023 tarihinde re'sen bir kısmi ara gözden geçirme soruşturması başlatılmıştı.

Mezkur soruşturma neticesinde 18 Ekim 2023 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ekli 2023/2158 ve 2023/2169 sayılı Uygulama Tüzükleri ile nihai kararlar yayımlanmış olup; Komisyon'un adı geçen firmanın mezkur anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerinden muaf tutulma şartlarını yerine getirdiği sonucuna vardığı, bu kapsamda 2022/1477 ve 2022/1478 sayılı Uygulama Tüzüklerindeki muaf firmalar listesinin güncellendiği belirtilmektedir.

EK-1: 2023/2158 Sayılı Uygulama Tüzüğü

EK-2: 2023/2169 Sayılı Uygulama Tüzüğü

3. Takviye Edici Gıdalar Yönetmelik Taslağı

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde hazırlanan Takviye Edici Gıdalar Yönetmelik Taslağına ilişkin görüş talep edilmekte olup, bahse konu yönetmelik taslağı ekte iletilmektedir.

Bu kapsamda, taslağa ilişkin görüşlerinizin ekte yer alan tablo formatına uygun olarak 23 Kasım 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-3: Yönetmelik Taslağı

EK-4: Görüş Bildirme Formu

4. C Şekeri Tahsisat Belgesi Süre Uzatımı hk.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığından alınan yazıda, 01 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerini kapsayan 2023/2024 pazarlama yılının 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla başladığı, pancar hasat süreci ve şeker üretiminin devam etmekte olduğu, Yurt içine pazarlanan "A kotası şeker" arzının yeterli düzeyde gerçekleşmesinin beklendiği, bununla birlikte şeker şirketlerinin Başkanlıklarına yaptıkları bildirimlere göre üretimi ihtiyari olan ve ihraç amaçlı üretilen "C şekeri"nin de 2023/2024 pazarlama yılında piyasaya arz edilebileceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, geçtiğimiz pazarlama yılında muhtelif imalatçı-ihracatçı firmalar tarafından Başkanlıklarına gönderilen yazılarda, yurt içinde C şekeri bulamadıklarından bahisle bazılarının dâhilde işleme rejimi kapsamında yurt dışından şeker temini için Tahsisat Belgelerini iptal ettirmek istedikleri, bazılarının ise Tahsisat Belge sürelerinin uzatılmasını talep ettiklerinin görüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Şeker şirketlerinin stoklarında C şekeri bulunduğundan, 2023/2024 pazarlama yılı içerisinde C şekerinin yurt içinden temininde sorun yaşanmayacağı, dolayısıyla daha önce bahse konu Tebliğin 7nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "Belge süresi içerisinde, stokta şeker bulunmaması nedeniyle tedarikçiler tarafından imalatçı -ihracatçının talebinin karşılamamış olması durumunda, Başkanlık tarafından belge süresi uzatılabilir." hükmünde yer alan "...stokta şeker bulunmaması...” gerekçesiyle olumlu değerlendirilen şekerli mamul imalatçı-ihracatçılarının Tahsisat Belgesi süre uzatım taleplerinin bu dönemde olumlu değerlendirilemeyeceği bildirilmektedir.

5. Tayvan'a Yumurta İhracatı

Dışişleri Bakanlığının yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tayvan'a yumurta ihracatı ile ilgili aşağıdaki hususlara yer verilmektedir.

• Tayvan, ‘İthal Gıdaların Sistematik Denetimine İlişkin Yönetmelik' uyarınca, HS kodu 0407, 0408 ve 3502 kapsamındaki sofralık yumurta ürünleri için sistematik denetim uygulamaktadır. Yumurta ürünlerinin ithalat kayıtlarına sahip olan veya Tayvan ile daha önce anlaşma imzalamış olan ülkeler, ‘Gıda Güvenliği ve Sanitasyon Kanunu'nun 30. Maddesi uyarınca ‘Tayvan Gıda ve İlaç İdaresi (TFDA)'ne ithal gıda denetimi için başvuruda bulunabileceklerdir.

• Tayvan'a sevk edilirken sofralık yumurta ürünlerine Türk resmi sağlık sertifikası iliştirilmesi ve Türkiye'den Tayvan'a sofralık yumurta ürünleri ithalatının devam etmesi amacıyla, 31 Aralık 2023 tarihinden önce 0407, 0408 ve 3502 HS kodu altındaki Türk yumurta ürünleri için TFDA'ya sistematik denetim başvurusunda bulunulması gerekmekte olup, TFDA bu yumurta ürünlerini parti bazında denetleyeceği iletilmektedir.

6. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Alüminyum Folyo” ithalatına karşı 12 Kasım 2021 tarihinden bu yana, "İnşaat Demiri” ithalatına karşı ise 15 Eylül 2014 tarihinden anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri uygulanmaktadır.

Yazıda devamla, ABD Resmi Gazetesinde 2 Kasım 2023 tarihinde bir bildirim yayınlanmış ve alüminyum folyoda uygulanan anti-damping önleminin 1 Kasım 2022 - 31 Ekim 2023 dönemi için, telafi edici vergi önleminin ise 1 Ocak-31 Aralık 2022 dönemi için ilgili tarafların idari gözden geçirme soruşturması başlatılmasını ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA)'nden talep edebilecekleri duyurulmuştur.

Diğer taraftan, aynı bildirimde inşaat demiri için uygulanan telafi edici vergi önleminin de 1 Ocak-31 Aralık 2022 dönemi için ilgili tarafların idari gözden geçirme soruşturması başlatılmasını talep edebilecekleri ilan edilmiştir.

Bu çerçevede, anılan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-11-02/pdf/2023-24186.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir. Bildirimin incelenmesinden de görüleceği üzere ITA, ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebileceği, bu yönteme başvurması halinde soruşturma açılış tarihinden itibaren 35 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaları açıklayacağı belirtilmektedir. Ayrıca, bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu taleplerini geri çekme imkânı bulunduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda mütalaa edildiği bildirilmiştir.

7. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları ( Alüminyum Levha)

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli 7606.11.30.60, 7606.11.60.00, 7606.12.30.90, 7606.12.60.00, 7606.91.30.95 ve 7606.92.30.95 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan "alüminyum levha" ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri uygulandığı iletilmektedir.

Yazıda devamla, ABD otoriteleri tarafından telafi edici vergi önleminin 2021 yılına ait idari gözden geçirme soruşturması tamamlandığı ve 2 Kasım 2023 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde Uluslararası Ticaret İdaresi'nin (ITA) sübvansiyon marjlarının ihracatçı firmalarımız lehine güncellendiği bildirilmektedir. Söz konusu telafi edici vergi önleminin idari gözden geçirme soruşturması kapsamında firmalarımız için %0,92 ila %1,15 arasında değişen oranlarda sübvansiyon marjları belirlendiği ifade edilmektedir. İlgili karara https://www.govinfo.gov/app/details/FR-2023-11- 02/2023-24254 bağlantısından erişilebilmektedir.Ekler:
ek-1.pdf

ek-2.pdf

ek-3.docx

ek-4.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.