2023/041 Sirküler (08.03.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-041

Sayın Üyemiz;

1. İhracat Pazarlarına İlişkin Talepler hk.

2. Türk-Kazak İş İnsanları B2B Toplantıları

3. Arjantin Milli Gıda Güvenliği ve Kontrol Kurumundan Alınan Sertifika Örneği

4. Kullanılmış Tarım Makinaları

5. Kanada/ İhracatta Türk Tekstil ve Hazır Giyim Ürünlerinin Güvenliği

6. Kamboçya Yeni Yatırım Yasası

7. Malavi'de Yatırım Projeleri

8. Avrasya Ekonomik Komisyonu / Anti-Damping Soruşturma Başvurusu Bildirimi

9. Bulgaristan Sınırında CHED Belgesinin Düzenlenmesinden Kaynaklanan Sorunlar

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. İhracat Pazarlarına İlişkin Talepler hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle orta ve uzun vadede depremden etkilenen bölgelerinin yeniden ekonomiye kazandırılabilmesini teminen yabancı ülkelerdeki muhataplara iletilmesi amacıyla önerilerin hazırlanmakta olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, yapılacak çalışmada değerlendirilmek üzere ihracat pazarlarına yönelik olarak; ikili ilişkiler, teknik engeller, geçiş belgeleri ve kotalar ile ihracat süreçlerinde yaşanan sorunlara ilişkin öncelikli talep ve beklentilerin bildirilmesine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede yabancı ülkelerdeki muhataplara iletilmek üzere bahse konu hususlardaki sorunlar ve taleplerin 9 Mart 2023 Perşembe günü saat 15.30'a kadarGenel Sekreterliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-1: Görüş Bildirme Formu

2. Türk-Kazak İş İnsanları B2B Toplantıları

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 24-27 Nisan 2023 tarihlerinde Türk-Kazak iş çevrelerini bir araya getirme maksadıyla hibrit formatta "B2B Toplantıları"nın düzenlenmesinin öngörüldüğü, toplantının yüzyüze kısmının Ankara'da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, anılan faaliyetin ihracatçı firmalarımıza faydası bulunup bulunmayacağı ve potansiyel alıcılara ulaşılması hususunda söz konusu faaliyetin yarar sağlayıp sağlamayacağı konularına ilişkin ihracatçı firmalarımızın görüşlerinin 9 Mart 2023 Perşembe günü saat 15.30'a kadarGenel Sekreterliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-2: Görüş Bildirme Formu

3. Arjantin Milli Gıda Güvenliği ve Kontrol Kurumundan Alınan Sertifika Örneği

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Arjantin makamlarınca insani tüketim amaçlı olmayan kan ürünleri ihracatına ilişkin olarak düzenlenen uluslararası veterinerlik sertifika (International Veterinary Certificate-CVI) örneği ekte yer almaktadır.

EK-3: International Veterinary Certificate-CVI

4. Kullanılmış Tarım Makinaları

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ekte gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) belirtilen kullanılmış tarım makinalarının bitki sağlığı riski taşıması nedeniyle Ürün Güvenliği ve Denetimi (2023/5) tebliğine eklendiği ve 01.03.2023 tarihinden itibaren ülkemize ithalatında Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) talep edilerek girişte bitki sağlık kontrolü yapılacağı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, anılan eşyanın ihracatçı ülke NPPO'su tarafından düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikası taşımaması veya ülkeye girişte yapılacak bitki sağlığı kontrolü sonucu uygun bulunmaması durumlarında iade veya imha işlemlerine tabi tutulacağı belirtilmektedir.

EK-4: Bitki Sağlık Sertifikası Talep Edilecek Eşya için GTİP Kodları

5. Kanada/ İhracatta Türk Tekstil ve Hazır Giyim Ürünlerinin Güvenliği

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Ottawa Ticaret Müşavirliğinin yazısına atıfla; Kanada' da üretimi, ithalatı, tanıtımı ve satışı yapılan tekstil ve hazır giyim ürünlerinin "Tekstil Yanmazlık Düzenlemeleri (Textile Flammability Regulations)” kapsamındaki ürün güvenliği gerekliliklerine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar ve uygulamalarının yer aldığı rehber niteliğindeki elektronik platform iletilmektedir.

Bu kapsamda, Kanada tekstil ve hazır giyim pazarına ilgi duyan firmalarımızın ulaşabilmesi için bahse konu platformun bağlantı linki aşağıda yer almaktadır.

Erişim Linki: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/reports-publications/in dustry-professionals/industry-guide-flammability-textile.html#a1

6. Kamboçya Yeni Yatırım Yasası

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye - Kamboçya 3. Dönem KEK Toplantısı'nın 10-11 Ocak 2023 tarihlerinde Punom Pen'de gerçekleştirildiği, ziyaret kapsamında 12 Ocak 2023 tarihinde DEİK ve Kamboçya Ticaret Odası organizasyonunda düzenlenen yuvarlak masa toplantısında Kamboçya Ticaret Odası yetkililerince yapılan bir sunumla yeni "Kamboçya Krallığı Yatırım Yasası”nın tanıtıldığı bildirilmektedir.

Yazıda, devamla; Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ticaret politikası çerçevesinde, yabancı şirketlerin tedarik zincirlerinin Asya'da diğer ülkelere kaymasıyla ilginin yöneldiği ülkeler arasında yer alan Kamboçya ekonomisinin, yatırımcılara liberal bir ortam sunması, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında birçok pazara tercihli erişimden yararlanması, ASEAN üyeliği ve AFTA (ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi) Anlaşması'nın sağladığı düşük tarife imkânı ile öne çıktığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu Yatırım Yasası'na ilişkin bilgi notu ve Kamboçya Kalkınma Konseyi tarafından hazırlanan özetin ekte yer aldığı belirtilmektedir.

EK-5: Yeni Yatırım Yasası Bilgi Notu

EK-6: Kamboçya Kalkınma Konseyi Özet Not

7. Malavi'de Yatırım Projeleri

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Zambiya'da yerleşik Malavi Cumhuriyeti Yüksek Komiserliği Ticaret ve Ekonomik İşlerden Sorumlu Müşavirlik Yetkilisi ile bir toplantı gerçekleştirildiği, toplantıda; Malavi'de tarım, imalat, inşaat, turizm, madencilik, enerji, ulaşım ve su işleri alanındaki projeleri içeren bir dokümanın Müşavirliğimizle paylaşıldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu dokümanda;

• Tarım sektöründe: Şeker kamışı, mısır nişastası, ananas, pamuk, pirinç, tohum, süt ürünleri üretimi, hayvancılık ve balıkçılık tesisi kurulumu ile orman işletmeciliği,

• İmalat sektöründe: Güneş enerjisi panelleri üretimi, gübre imalatı, ayakkabı, deri ve deri mamulleri imalatı, mısır ve fasulye ürünlerinin işlenmesi, iplik, dokuma ve tekstil ürünleri imalatı,

• Turizm sektöründe: Çeşitli bölgelerde otel inşaatı,

• Madencilik sektöründe: Kireç madeni çıkarılması,

• Enerji sektöründe: Termik santral, hidro-elektrik santrali ve jeo-termal enerji üretim tesisleri kurulumu,

• Ulaştırma ve altyapı sektöründe: Kara yolları iyileştirme ve genişletme ile demir yolları rehabilitasyonu,

• Su işleri alanında: Şebeke suyu arıtma ve dağıtımı, sondaj, su tedarik ve dağıtım tesislerinin iyileştirilmesi ile su kemerleri tasarımı ve inşaatı,

• İnşaat sektöründe: Kamu çalışanları için lojman inşaatı,

projelerine yer verildiği, ilaveten projelere ait detaylı bilgiler ve ilgili sektörde sağlanan yatırım teşvikleri ile her bir projeye ilişkin sorumlu kurum, kuruluş ve irtibat bilgisinin dokümanda yer aldığı belirtilmektedir.

EK-7: Proje Alanları Dokümanı

8. Avrasya Ekonomik Komisyonu / Anti-Damping Soruşturma Başvurusu Bildirimi

Moskova Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avrasya Ekonomik Komisyonu İç Pazarın Korunması Genel Müdürlüğü'nce taraflarına iletilen bildirimde, Üçüncü Ülkelere İlişkin Özel Koruma, Anti-Damping ve Telafi Edici Önlemlerin Uygulanmasına Dair Protokol'ün 199'uncu maddesi (29 Mayıs 2014 tarihli Avrasya Ekonomik Birliği [AEB] Antlaşması'nın 8 no.'lu Eki) uyarınca, Japonya, Tayland Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Malezya menşeli olup, AEB gümrük sahasına ithal edilen dökme alüminyum jantlarla ilgili bir anti-damping soruşturmasının açılmasına ilişkin Genel Müdürlüklerine bir dilekçe sunulduğu ifade edilmektedir.

9. Bulgaristan Sınırında CHED Belgesinin Düzenlenmesinden Kaynaklanan Sorunlar

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, AB'ye yapılan tarım ürünleri ihracatında TRACES sisteminde yer alan ithalatçı bilgilerinin güncellenmesi süreci dolayısıyla yaşanan sorunların çözümüne yönelik Daimî Temsilciliğimizin girişimleri neticesinde AB Komisyonunun sorundan haberdar olduğu, Bulgar yetkililerle temasa geçilerek soruna dair yapısal bir çözüm bulunması amacıyla üye ülke yetkili makamlarının 23 Şubat itibarıyla bilgilendirildiği ve soruna neden olan kuralın bir ay süreyle askıya alındığı hususu bildirilmiştir.

Bu çerçevede, TRACES sistemine yeni ilave edilen bloke etme özelliğinin 22 Mart tarihine kadar askıya alınmasına ilişkin Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansının 1 Mart 2023 tarihli yazısının Sofya Ticaret Müşavirliğince yapılan tercümesi ekte iletilmektedir.

EK-8: Gıda Güvenliği Ajansının 01/03/2023 tarihli yazı çevirisiEkler:
ek-1.docx

ek-2.docx

ek-3.pdf

ek-4.pdf

ek-5.pdf

ek-6.pdf

ek-7.pdf

ek-8.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.