Yeşil Pasaport Bilgi Merkezi


 

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 Bin Doların üzerinde olan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına Hususi Damgalı Pasaport verilebilir.

Bakanlar Kurulunun 22.03.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın 5. maddesine göre:

Son 3 takvim yılı itibariyle(2020, 2021 ve 2022 yılları)yıllık ortalama ihracatı;

#500 bin ile 10 milyon dolar arasında-(Son 3 yılda toplam 1.5 milyon usd-30 milyon Usd) Bir (1)

#10 milyon dolar ile 25 milyon dolar arasında-(Son 3 yılda toplam 30 milyon-75 milyon Usd) İki (2)

#25 milyon dolar ile 50 milyon dolar arasında-(Son 3 yılda toplam 75 milyon-150 milyon Usd) Üç (3)

#50 milyon dolar ile 100 milyon dolar arasında-(Son 3 yılda toplam 150 milyon-300 milyon Usd) Dört (4)

#100 milyon dolar üzerinde-(Son 3 yılda toplam 300 milyon Usd ve üzeri) olanların ise Beş (5)

firma yetkilisine Hususi Damgalı Pasaport verilebilecektir.

Not:Son üç yıl rakamları dikkate alınmaktadır. Son üç yılda her yıl ihracat yapma şartı bulunmamaktadır.

 

İBRAZ EDİLECEK EVRAKLAR

Müracaat Yapan Firma Sahibi, Ortağı veya Çalışanı ise;

1. Firma Antetli Kağıdına Pasaport Başvuru Dilekçesi(ıslak imzalı kaşeli)

2. Diğer Bilgiler Formu(ıslak imzalı kaşeli)

3.İhracatçı Firma Yetkilileri İçin Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu(önlü arkalı tek sayfa çıktı alınmalıdır)

4. Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi

5. Ticaret sicil gazetesi fotokopisi (Hisse payını veya ortaklık yapısını gösteren) (A.Ş firmalarımız için aşağıda yer alan NOT dikkate alınarak başvuru evraklarının hazırlanması gerekmektedir)

6. İmza Sirküleri (aslı veya noter onaylı aslı ve fotokopisi)

7. Müracaat yapan firma çalışanı ise başvuru tarihinden itibaren geçmişe dönük 3 aylık SGK e-bildirgesi ve ödeme tahakkukları
 

Not: Anonim Şirketlerde firmanın Son Genel kurul Hazirun listesinin fotokopisi ile birlikte aşağıdaki evraklardan birinin ibraz edilmesi yeterli olacaktır

1. Güncel ortaklık yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin örneği

2. Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan firmanın ortaklık yapısını gösterir yazının aslı

3. Firmanın Pay defterinin ilk sayfasını fotokopisi ile ilgili kişinin bulunduğu sayfa/sayfaların noter onaylı örneği

4. İlgili kişiye pay devrini gösterir Yönetim Kurulu kararının noter onaylı örneği

5. Firma halka açık ise Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK)ndan alınan başvuru sahibinin ortaklığını gösterir son 3 (üç) ay içinde alınmış yazı

- Hususi Damgalı Pasaport müracaatı, İç işleri Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılır. İbraz edilecek evraklar ile üye olunan İhracatçı Birliğine yapılacaktır. Başvuru yapmadan önce evrakları tarattırıp yesilpasaport@baib.gov.tr mail adresine gönderilmesine müteakip inceleme neticesinde evrak asılları firmadan talep edilecektir. El yazısı ile doldurulan dilekçe ve formlar kabul edilmeyecektir.

-İhracatçı Birlikleri, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı temsile yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiye haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceledikten sonra, imzalanan talep formu, birlik tarafından Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'nün onayına sunulacaktır.

-Bölge Müdürlüğü onayını takiben Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı ilgili İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne Hususi Damgalı Pasaport Başvurusu randevu alınarak şahsen yapılacaktır.

-Pasaport almaya hak kazanan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmektedir

-Serbest bölgelerin yurt dışına satışları, söz konusu ihracat tutarlarının belirlenmesinde dikkate alınacak, ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim ve işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar bu tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır

-Karar uyarınca, hususi damgalı pasaport alabilecek durumdakilerin eş ve çocukları uygulamadan yararlanamayacaktır

-Hususi Damgalı Pasaport 4 yıl süre ile geçerli olacaktır.(24.12.2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7196 sayılı kanunla ihracat yapan iş insanlarına verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkartılmıştır)

-Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi içerisinde, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde uygulamada karşılaşılan sorunlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı ile yapılan müzakereler neticesinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarının kaybının bildirilme süresinin 3 iş günü olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Bir başka ifadeyle, pasaportun geçerlilik süresi içinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından birinin kaybı halinde, en geç bu durumun gerçekleştiği tarihten sonraki üç (3) iş günü içerisinde Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine 4 (dört) yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez. (7 Ekim 2020 tarih ve 31267 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3064 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 10 yıldan 4 yıla indirilmiştir)

 

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) Aracılığı İle İhracat Yapan Firmalara Hususi Damgalı Pasaport

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri(SDŞ) aracılığıyla ihracat yapan firma temsilcilerine yeşil pasaport verilmektedir.

Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsüne haiz aracı firmalar üzerinden yapılan ihracat işlemleri, DTSŞ ve SDŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak aracılık edilen ihracat tutarının beyan edilmesi şartıyla, firmanın ihracatı kapsamında değerlendirilecektir. Söz konusu ihracatlara ilişkin bildirim işlemlerinin her yılın 15 Şubat tarihine kadar aşağıda yer alan ihracatçı beyan formu ile Genel Sekreterliğimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) Beyan Formu
Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) Beyan Formu

YENİLEME HAKKINDA

Daha önce yeşil pasaport almış olan firma yetkililerimizin tekrar başvurmaları için:

- Öncelikle il nüfus müdürlüğüne şahsen pasaport iptali için başvuru yapılır.(Eğer aynı kişi tekrar başvuru yapacaksa yenileme işlemi için il nufüs müdürlüğüne gitmez veTicaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine başvurulur)

- İptalden sonra İl Nüfus Müdürlüğünden alınan belge ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne yazılan dilekçe ile başvurulur. (Ticaret Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlüğü'ne başvurulur)

- Bakanlık tarafından firmanın hakkı var ise kontenjan açılır.

- Pasaport hakkı Bakanlık tarafından tanımlandıktan sonra yukarıda belirtilen belgeler ile BAİB'e yeniden başvuru yapılır. 

PASAPORTUN KAYBEDİLMESİ, ÇALINMASI, HASAR GÖRMESİ, SAYFALARININ DOLMASI VE İSİM SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ DURUMLARINDA YAPILMASI GEREKENLER

Kişidoğrudanbağlı bulunduğu yerin İl Nüfus Müdürlüğüne başvuruda bulunur ve Pasaportunun kalan süresi kadar olmak şartıyla pasaportu yenilenir.

İl Nüfus Müdürlüğünce bu sebeplerin sadecebir kere olmasıhalinde kaldığı süre kadar uzatılabilmektedir.


Not :

BAİB olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem vermekteyiz. 2017/9962 Sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar kapsamında yaptığınız başvuru sürecinde vermiş olduğunuz kişisel bilgiler, yalnızca bu amaçla işlenecek ve sadece yetkili kurumlar ile paylaşılacaktır


 

 

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.