2014/033 Sirküler (04.03.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /033

Sayın Üyemiz,

1. ABD-İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi Soruşturması Ön Kararı

2. Türkiye - İran Siyasi ve Ekonomik İlişkilerinin Kapsamlı Değerlendirilmesi Toplantısı

3. Türk-Polonya İş Forumu, 6 Mart 2014, İstanbul

4. Afrika Kalkınma Bankasına Üyeliğimiz hk.

5. Türkiye İle Meksika Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri- Firma Anketi

6. Standart Revizyonu

7. İhracat Kredileri Faiz Giderlerinin Mahsubu Hakkında

8. İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürün İthalatı

9. Valencia Portakal Satış İhalesi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

ABD-İNŞAAT DEMİRİ TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMASI ÖN KARARI

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” ithalatına karşı yürütülen telafi edici vergi soruşturması kapsamındaki ön kararın 19 Şubat 2014 tarihinde açıklandığı ve ekte bir örneği bulunan 26 Şubat 2014 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde de yayımlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu karara göre; mezkur soruşturma kapsamında incelenen firmalar arasında yer alan "İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş” için %0,10, "Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş” için ise %0,78 oranında ‘de minimis' (ihmal edilebilir) sübvansiyon marjları hesaplanmış olup, anılan firmalar için bahse konu ihmal edilebilir marjlar bulunduğundan; soruşturma kapsamında incelemeye tabi olmayan diğer inşaat demiri ihracatçıları için de de minimis ölçütünün geçerli olacağı belirtilmektedir. Sübvansiyon marjlarının ihmal edilebilir seviyelerde olması sayesinde, anılan ürün ihracatçılarının ABD

pazarına herhangi bir telafi edici vergi önlemine tabi olmaksızın girmeye devam edilebileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ITA'nın nihai kararını 17 Nisan 2014 tarihinde vermesinin beklendiği ve nihai kararda da sübvansiyon marjlarının de minimis çıkması durumunda mezkur telafi edici vergi soruşturmasının ülkemiz için önlemsiz kapatılacağı ifade edilmektedir. (1333)

Ek-1: ABD Resmi Gazetesi örneği ( 2 syf.)

TÜRKİYE - İRAN SİYASİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİNİN KAPSAMLI DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLANTISI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) alınan yazıda,


Türk - İran İş Konseyi tarafından, T.C. Dışişleri Bakanlığı ve T.C. Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin katılımları ile Türkiye - İran siyasi ve ekonomik ilişkilerinin değerlendirilmesi amacıyla06 Mart 2014,Perşembe günüİstanbul TOBB Plaza'da 10.00 - 12.30 saatleri arasında ekli dosyada taslak programı yer alan "İran ile İlişkilerin Kapsamlı Değerlendirilmesi Toplantısı"nın düzenleneceği;

İran'ın 5+1 ülkeleriyle imzaladığı Cenevre zaptının ardından T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 28 - 29 Ocak 2014 tarihlerinde İran İslam Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyaret vesilesiyle yaşanan gelişmeleri ve İran ile ticarette karşılaşılan konuları içeren bir "Değerlendirme Toplantısı" düzenlenmesinin, İran ile ticari ilişkileri olan firmaların yaşadıkları sorunlara ışık tutacağının tespit edildiği,

Bu bağlamda, toplantıda "Türkiye - İran Siyasi İlişkilerinin ve İran'a Uygulanan Uluslararası Yaptırımların Değerlendirilmesi" ve "Türkiye-İran İkili Ticaret İlişkilerinin Değerlendirilmesi" konu başlıklarının ele alınacağı bildirilmektedir.


Toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin ekli dosyada yer alan formu dolduraraken geç 04 Mart 2014, Salı gününe kadarDEİK'e (ortadogu-korfez@deik.org.tr) katılım teyitlerini iletmeleri gerekmektedir. Katılım 80 kişi ile kısıtlıdır.(1336)


Ek 2: Başvuru Formu

Ek 3: Taslak Program


Ayrıntılı Bilgi İçin:DEİK

Tel: (0212) 339 50 00 (pbx)

Faks: (0212) 270 30 92

info@deik.org.tr

POLONYA CUMHURBAŞKANI BRONİSLAV KOMOROWSKİ'NİN TÜRKİYE'YE RESMİ ZİYARETİ VESİLESİYLE, TÜRK-POLONYA İŞ FORUMU, 6 MART 2014, İSTANBUL

DEİK'ten alınan yazıda;

Polonya Cumhurbaşkanı Bronisław Maria Komorowski'nin Turkiye'ye resmi ziyareti vesilesiyle, TOBB-DEİK tarafından Polonya Ticaret Odası işbirliğyle6 Mart 2014 Perşembe günü saat 13.30-17.30 saatleri arasında Ceylan Intercontinental Hotel/ İstanbul'da Turk-Polonya İş Forumugerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanları Abdullah Gül ve Bronisław Komorowski'nin onurlandırarak her iki ülke iş dünyası temsilcilerine hitap edecekleri İş Forumu'nun taslak programı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

2004 yılında AB üyesi olan Polonya, Orta Avrupa'da Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olup ikili ticaret hacmimizin 2013 yılsonu itibariyle 5 milyar doları aşmıştır. Polonya, Avrupa Birliği'nin 6. büyük ekonomisi olup küresel ekonomik krizden olumsuz yönde etkilenmemiş güçlü ve yüksek gelirli bir ekonomiye sahiptir.

Polonya; kalifiye işgücü, cazip pazar hacmi, güçlü sanayi altyapı ve lojistik avantajları nedeniyle Türk yatırımcı ve girişimcileri için de önemli iş fırsatları sunmaktadır.

İş Forumu'na enerji, mühendislik, inşat-altyapı ilaç ve kimya sanayi, tarım ve gıda sanayi, bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren Polonya'nın önde gelen firma temsilcilerinin katılımı söz konusu olup, konuk firma heyet listesi bilahare paylaşılacaktır. Türk-Polonya İş Forumu'na katılmak isteyen üyelerimizin katılım teyitlerini 4 Mart 2014 mesai bitimine kadar DEİK'e ( Dilek Tuna, dtuna@deik.org.tr , 0212 339 5036) iletmeleri gerekmektedir.(1204)

Ek-4: Taslak Program

AFRİKA KALKINMA BANKASI'NA ÜYELİĞİMİZ HK

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden Afrika Kalkınma Bankası'na üyeliğimiz hakkında bir yazı alınmış olup, yazının devamında Afrika Kalkınma Bankası'nın yapısı, finansman imkanları ve ihale prosedürlerini kapsayan bilgileri içeren bilgi notu da yer almaktadır.(1210)

Ek-5 : Bilgi Notu

TÜRKİYE İLE MEKSİKA ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI MÜZAKERELERİ- FİRMA ANKETİ

AB ile Meksika arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 2000 yılında yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz ile Meksika arasında STA müzakerelerine başlanması amacıyla 2000 yılından bu yana girişimlerde bulunulmaktadır.

Son olarak, 2012 yılında Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde STA müzakerelerinin başlatılması hususunda mutabakata varılmış, bu çerçevede STA'ya ilişkin çalışma usulleri belgesi Meksika Devlet Başkanının 16-17 Aralık 2013 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret esnasında imzalanmıştır. Meksika ile 1. Tur STA müzakerelerinin 24 Mart 2014 haftası gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Müzakereler öncesinde, ilgilenen firmalarımızın STA'ya ilişkin görüş ve önerilerini iletmelerini teminen hazırlanan anket çalışmasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.(1238)

Meksika STA - Firma Anketi:

http://www.itkib.org.tr/STA-Anket/anket.aspx

STANDART REVİZYONU

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda;

Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan standartların; yenilenme, tadil, yürürlükten kaldırılma ve kabul edilme amacıyla sistematik olarak gözden geçirildiği belirtilmektedir.

Söz konusu standartların üyelerimiz tarafından gözden geçirilmesi ve gerektiğinde ekte yer alan formun doldurulması suretiyle görüşlerini en geç06 Mart 2014tarihine kadar Genel Sekreterliğimizin soysalc@aib.gov.tradresine iletmeleri gerekmektedir.(1181)

Ek-6:Standart Listesi ve Görüş Bildirim Formu

İHRACAT KREDİLERİ FAİZ GİDERLERİNİN MAHSUBU HAKKINDA

Türk Eximbank'tan (Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.) alınan 24.02.2014 tarihli yazıda;

Ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin arttırılması amacıyla, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı''na dayanılarak hazırlanan muhtelif Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararları kapsamında ihracatçı firmalarımıza destek sağlandığı hususun hatırlatılarak,

Bu doğrultuda, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına ilişkin 17.06.2013 tarih ve 2013/4 sayılı Kararı uyarınca, tarım sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı firmalara sağlanan ve bu firmalar adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılan hesaplara aktarılan ihracat iadesi yardımlarının (hak edişlerin) firmalarca talep edilmesi halinde, Bankalarına temlik edilerek İhracata Hazırlık Kredisi, KOBİ-İhracata Hazırlık Kredisi, Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi, İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi, İhracata Yönelik Yatırım Kredisi ve Avrupa Yatırım Bankası Kredisi programları kapsamında kullandırılan kredilerin faiz giderlerine devir ve mahsup edilebilmesi imkanının tanındığı bildirilmektedir.(1235)

Not:
Kredi programları hakkında ayrıntılı bilgiye,http://www.eximbank.gov.tr/internet adresindeki "Krediler” menüsünden ulaşılabilmektedir.

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜN İTHALATI

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden (TİM) alınan 25.02.2014 tarih ve 383 sayılı yazıda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 16/09/2013 tarih ve 34881 sayılı yazısındaki talimatla, 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği”nin 36'ncı maddesinin 5'inci fıkrası gereğince, 01/01/2014 tarihinden itibaren Avrupa Birliği tarafından yayımlanmış onaylı işletme listesinin kabul edilmesi, listede yer almayan ülke/bölge/işletmeler için ise söz konusu Bakanlıkça onaylama prosedürlerinin yürütülmesinin uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda devamla, konuya ilgili olarak anılan Genel Müdürlüğün 14/02/2014 tarih ve 6297 sayılı yazında, söz konusu Yönetmeliğin Geçiş hükümleri bölümünde "GEÇİCİ MADDE 1 (1) İşletme ve tesisler, 13/12/2014'e kadar bu Yönetmelik hükümlerine uyum sağlar. Uyum sağlamayan işletme ve tesislere 41'inci ve 45'inci maddelerdeki hükümler uygulanır." hükmünün yer aldığı; ülkemizdeki halihazırda faaliyette bulunan insan tüketimi amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürün işletmelerinin anılan Bakanlıkça kayıt altına alınması/onaylanması prosedürünün 13/12/2014 tarihine kadar geçiş sürecinde olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, anılan Bakanlıkça uygulanan onaylama prosedürünün yürütülmesi için ilave Zaman gereksinimi olduğu düşüncesiyle, hayvansal yan ürünlerin ithalatına yönelik söz konusu uygulamanın13/12/2014tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmektedir.(1243)

VALENCİA PORTAKAL SATIŞ İHALESİ

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)'den alınan yazıda Genel Müdürlüklerine bağlı aşağıda ismi belirtilen İşletme Müdürlükleri'nin Valencia Portakal satışı ihalelerinin partiler halinde, tofur olarak tabloda belirtilen tarihlerde yapılacağı, mahsullerin GLOBALGAP ve İTU konusunda sertifikalandırılmış olduğu belirtilmektedir.(1200)

Boztepe TİM (tel: 0242-7143001, faks:0242 714 32 07)

1570 ton Valencia Portakal

İhale tarihi: 06.03.2014

Dalaman TİM (tel:0252-6923720, faks:0252-6923721)

2785 ton Valencia Portakal

İhale tarihi: 04.03.2014Ekler:
2014-33.doc

EK 2.doc

EK 3.doc

EK-1.pdf

ek-4.docx

ek-5.pdf

EK-6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.