2014/038 Sirküler (05.03.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /038

Sayın Üyemiz,

  1. ETSİÇ Toplantısı
  2. TSE Standart Taslağı
  3. Türkiye-Gana Karşılıklı Ticari Anlaşmalar
  4. Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri
  5. Türkiye-Gana Karşılıklı Ticari Anlaşmalar
  6. Avrupa Birliği Komisyon Uygulama Yönetmeliği
  7. Standart/Kriter Tasarısı
  8. Türkiye-Nijer Çalışma Yemeği
  9. Yönetmelik Taslağı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


ETSİÇ TOPLANTISI

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden(TİM) alınan 03/03/2014 tarih 439 sayılı yazıda, Türkiye - ABD Ekonomik ve Ticari Stratejik İşbirliği Çerçevesi (ETSİÇ) toplantısı ile ilgili hazırlıkların yapıldığı belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıda kullanılmak üzere ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ve toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 06 Mart 2014 Perşembe günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimizin tosunn@aib.gov.tradresine iletmeleri gerekmektedir.(1389)

Ek-1: Orijinal Sorun Bildirim Formu

TSE STANDART TASLAĞI

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 03/03/2014 tarih 120001712 sayılı yazıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ilgili İhtisas Kurulu'nca hazırlanmış olan tst 9496 Taze fasulye - Dondurulmuş, standart/kriter tasarısının görüşe açıldığı belirtilmekte olup, söz konusu Standart/Kriter Tasarısına ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

Bu çerçevede, "Standart/Kriter Tasarısı”na ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ekte yer alan Görüş Bildirim Formunda belirtilerek, en geç 27/03/2014 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin tosunn@aib.gov.tradresine iletmeleri gerekmektedir.(1391)

Ek-2 : Standart/Kriter Tasarısı

Ek-3 : Görüş Bildirim Formu

TÜRKİYE-GANA KARŞILIKLI TİCARİ ANLAŞMALAR

T.C.Ekonomi Bakanlığının yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; Türkiye ile Gana arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması'nın imzalanmalarına yönelik müzakerelerin tamamlandığı ve söz konusu anlaşmaların 12 Mart 2014'te Ankara'da imzalanmasının öngörüldüğü belirtilmektir.

Söz konusuanlaşma kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar ile Gana'ya yapılan ihracatlarda yaşanan sorunların ilişikteki form doldurularak, en geç10 Mart 2014 tarihine kadar Genel Sekreterliğimizin tosunn@aib.gov.tradresine iletmeleri gerekmektedir.(1369)

Ek-4:Sorun Bildirim Formu

AVRUPA GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK ÖDÜLLER

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan 28.02.2014 tarihli yazıda; Avrupa Komisyonu'nun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen ve 2011 yılından itibaren Türkiye'nin de dahil olduğu "Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri” Yarışması programının Türkiye'de duyurulması ve Türkiye'den iki aday belirleyerek Avrupa Komisyonu'na bildirilmesi konusunda KOSGEB'in görevlendirildiği bildirilmektedir.

Bahse konu program ile ilgili KOSGEB'e ait bilgilendirme yazısı ek'te bilgilerine sunulur.(1357)

Ek-5 : Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri hk.

AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYON UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 03.03.2014 tarihli yazıda; Üçüncü ülkelerden AB'ye ithal edilecek canlı hayvanlara uygulanacak veteriner kontrollerine ilişkin 91/496/AET sayılı Konsey Direktifi'nin uygulanmasına dair bazı detaylı kuralları belirleyen 97/794/AT sayılı Karar'ın II sayılı ek'ini tadil eden Komisyon Uygulama Yönetmeliği'nin 18 Şubat 2014 tarihli ve L 46 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı

bildirilmektedir.Anılan yönetmelik ek'te bilgilerine sunulur.(1404)

Ek-6: Komisyon Uygulama Yönetmeliği (2 sayfa)

STANDART/KRİTER TASARISI

T.C. Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan "Beypazarı Kurusu Standart/Kriter Tasarısı”na ilişkin görüşler talep edilmektedir.

Bu çerçevede, ekte yer alan söz konusu standart/kriter tasarısının incelenerek, varsa görüşlerinizin gerekçeleri ile birlikte 7 Mart 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin tosunn@aib.gov.tradresine iletmeleri gerekmektedir.(1331)

Ek-7 : TST 201392357 Beypazarı Kurusu Standart/Kriter Tasarısı (10 sayfa)

TÜRKİYE-NİJER ÇALIŞMA YEMEĞİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) alınan bir yazıda, DEİK/Türk-Afrika İş Konseyleri tarafından, Nijer Cumhurbaşkanı Sayın Mahamadou Issoufou'nun ülkemize düzenledikleri resmi ziyaret vesilesiyle, Konuk Cumhurbaşkanı'nın teşrifleriyle, 12 Mart 2014, Çarşamba günü İstanbul Ceylan Intercontinental Otel'de, 12.00 ile 14.30 saatleri arasında, "Türkiye-Nijer Çalışma Yemeği” gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yeraltı kaynakları açısından oldukça zengin bir ülke olan Nijer'in 650 Milyon tonluk petrol rezervinin yanı sıra Avrupa'ya Nijerya ve Cezayir üzerinden geçirilmesi planlanan 30 milyar m3'lük doğalgaz aktarım anlaşması ve ülkenin dünyanın en geniş uranyum rezervine sahip olan ülkeler arasında yer alması dikkat çekici hususlar arasında yer almaktadır.

Nijer'de özellikle, altyapı ve üst yapı yatırımları, kamu binaları inşaatları, barajlar, hidroelektrik santralleri gibi alanlarda yatırım imkânları bulunmaktadır. Özellikle, Nijer'in kuzeyindeki halkın merkezle entegrasyonunu kolaylaştırmak gibi önemli sosyal bir boyutu olan "İstanbulewa yolu” projesi ve ihalesi, baraj yapımı, santral yapımı ve elektrik aktarımı olmak üzere 3 aşamalı gerçekleştirilecek olan Kandadji baraj projesi öncelik kazanmıştır. Enerji ve madenler, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinde keza öne çıkmaktadır. Sayın Başbakanımızın 7-11 Ocak 2013 tarihinde Gabon, Nijer, Senegal ziyaretleri vesilesiyle iki ülke arasında "Enerji ve Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” ile "Madenler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalanmıştır. Söz konusu projelerin yanı sıra Nijer yatırımcılar için hidrokarbon ve tarım sektörü başta olmak üzere pekçok sektörde yatırım fırsatı ve yatırımcılar için teşvik sağlamaktadır.

Bu kapsamda, Nijer Devlet Başkanı, ilgili Bakanlar ile Nijer'in önde gelen özel sektör temsilcileriyle networking imkanı sağlayacak söz konusu "Çalışma Yemeği”ne katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan katılım formunu eksiksiz doldurarak100 TL katılım ücretininDEİK Türk-Afrika İş Konseyleri adına İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011) TR16 0006 4000 0011 0111 7015 26 IBAN numaralı 1701526 no'lu TL hesaba yatırıldığını gösteren dekont ile birlikteen geç 7 Mart 2014 Cuma günü mesai bitimine kadarDEİK'e (e-posta:afrikabolgesi@deik.org.tr,Tel:0212339 50 05) iletmeleri gerekmektedir.(1395)

Önemli Not:Kontenjan sınırlı olduğundan başvuru sırasına göre kayıt alınacaktır.

Ek-8 : Katılım Formu

TASLAK YÖNETMELİĞİ HK

T.C. Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Avrupa Birliğinin maddelerin ve karışımların sınıflandırılması ve etiketlenmesine ilişkin 1272/2008/EC sayılı Tüzüğünü uyumlaştıran "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönet melik”in 11/12/2013 tarihli ve 28848 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı ve anılan yönetmeliğe göre zararlı madde ve karışımların güvenlik formlarının hazırlanabilmesi için "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Taslak Yönet melik”in hazırlandığı bilgilerinin iletildiği,

Yazıda devamla, söz konusu taslağın https://kimyasallar.csb.gov.tr/ adresinde "Mevzuat” başlığı altında "Taslaklar” bölümünde yer aldığı belirtilerek, bahse konu taslak ile ilgili görüş ve önerilerin 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı resmi gazetede yayımlanan Mevzuat hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesine Kullanılacak Forma işlenerek Bakanlıklarına bildirilmesinin talep edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, "Taslak Yönetmeliği”ne ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ekte yer alan Görüş Bildirim Formunda belirtilerek, en geç 06/03/2014 Perşembe günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimizin tosunn@aib.gov.tradresine iletmeleri gerekmektedir.(1448)

Ek-9 : Görüş Bildirim FormuEkler:
ek-1.doc

ek-2.pdf

ek-3.pdf

ek-4.xls

ek-5.pdf

ek-6.pdf

ek-7.pdf

ek-8.docx

ek-9.pdf

sirkuler 2014-038 imzali.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.