2014/047 Sirküler (12.03.2014)


ÖNEMLİDİR

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER :2014 / 047

Sayın Üyemiz;

İhracat Genel Müdürlüğümüzden alınan 10/03/2014 tarih, 0000120001902 sayılı talimatta;

"Bilindiği üzere, Onaylanmış Madde Bilgileri Revizesi (MBR) ekranı firma kullanıcılarına açılmış bulunmaktadır. Ancak, MBR ekranının firma kullanıcılarına açılmasının bazı firmalarda ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinde, miktar aşımına konu eşyanın serbest dolaşıma giriş hükümleri çerçevesinde ithalatının yapılması halinde söz konusu aşıma ilişkin müeyyide uygulanmayacağı şeklinde kanaate neden olduğu müşahede edilmiştir.

Diğer taraftan, 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Dahilde İşleme Rejimi Kararı"nın Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması” başlıklı 22 nci maddesi,

"Dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejimi ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden; .......

c) Belge/izin kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi,

ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Kanunun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde gümrük vergilerinin 2 (iki) katı para cezası alınır........"

hükmünü amir bulunmaktadır.

Bu kapsamda, aynı hüküm, mezkur Karar'a istinaden hazırlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin "Dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması” başlıklı 45 inci maddesinde de yer almaktadır.

Ayrıca, anılan Tebliğ'e istinaden hazırlanarak 29/01/2008 tarihli ve 120000800 sayılı yazımız ekinde tüm İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine gönderilen 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge'nin 49 uncu maddesinde, belgede kayıtlı miktarın üzerinde ithalat yapılması halinde, bu aşımın revize işlemine konu edilemeyeceği ve belge ihracat taahhüdünün kapatılması esnasında revize yapılan tarih itibarıyla miktar aşımı yapılıp yapılmadığının kontrol edilerek, yapılan kontrol neticesinde aşım yapıldığının tespiti halinde yukarıda belirtilen şekilde işlem tesis edilmesi gerektiğine ilişkin düzenleme yapılarak, revize yapılan tarih itibarıyla miktar aşımı yapıldığının tespiti halinde müeyyide uygulanması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, dahilde işleme izin belgesinde miktar aşımı yapılması halinde, Bakanlığımızca izin verilen miktarın üzerinde yapılan ithalatın serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında kat'i ithalatının yapılmasının, gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhasının, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesinin veya ihraç edilmesinin mezkur Karar'ın 22 nci maddesinde belirtilen müeyyidenin uygulanmasını bertaraf etmesi mümkün bulunmamaktadır.

Belge kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapıldığının tespiti halinde anılan Karar'ın 22 nci maddesi, İhracat:2006/12 sayılı Tebliğ'in 45 inci maddesi ile 2008/l sayılı Genelge'nin 49 uncu maddesinde belirtilen esaslara göre işlem tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.