2014/070 Sirküler (09.04.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2014 / 070

Sayın Üyemiz,

İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 03/04/2014 tarih ve 120002706 sayılı yazıda; 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında "Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz)'li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir. Ancak, eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile ticari kalite, teknik özellik ve niteliği itibariyle aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran 12 (oniki)'li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır. Bakanlık, bu tespitin yapılmasına yönelik ilave şartlar getirmeye yetkilidir.” hükmünü, 38 inci maddesinin ikinci fıkrası ise; "Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdü, belgede/izinde belirtilen şartlar da dikkate alınmak suretiyle, dahilde işleme rejimi hükümleri çerçevesinde eşdeğer eşya ve/veya ithal eşyasından elde edilen işlem görmüş ürün ile değişmemiş eşyanın başlamış işlemler dahil olmak üzere ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla kapatılır…” hükmünü amir olduğu ifade edilmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan 10/01/2014 tarihli ve 231-B/1 sayılı İnceleme Raporu'nda; kanatlı eti sektöründe faaliyet gösteren Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi ihracatçılar arasından örnekleme usulüyle seçilen bazı firmaların, yemlik buğday, sorgum ve mısır açısından eşdeğer eşya hükümlerinin ihlali yoluyla fiilen kullanılan hammadde yerine başka hammadde ithal ettikleri, üretimde kullanılan miktardan fazla ithalat yaptıkları ve/veya özel şartlar bölümünde ihracat taahhüdünün tamamlanmasını müteakip buğday ithaline izin verileceğine dair özel şart olmasına rağmen, ihracat taahhüdünün tamamlanmadan buğday ithalatı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yetiştiricilik faaliyeti çerçevesinde elde edilen ürünlerin ihracatı karşılığında yem hammaddesi ithalatı yapan ihracatçıların;

● Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi'nde yer alan yemlik buğday ve sorgumun mısırı ikame edebileceğine ilişkin hükmün fiyat, bulunabilirlik, kalite, insan sağlığı veya zirai karantina önlemleri gibi hususlar çerçevesinde kapasite raporunda belirtilen eşyanın dışında bir eşyanın üretimde kullanılması halinde belgenin düzenlenmesinde veya revizesinde kolaylaştırıcı bir unsur olduğu ve üretimde kullanılan eşyanın yerine başka bir eşya ithal edilmesinin mümkün olmadığı,

● Belge üzerinde kayıtlı dönemsel ithalat kısıtlamasına ve/veya ihracat taahhüdünün tamamlanmasını müteakip ithalatın gerçekleştirilmesine ilişkin özel şartlara riayet edilmesi, konularında uyarılması ve yukarıda zikredilen hususlara uygun olmayan Dahilde İşleme İzin Belgelerinin 2006/12 sayılı Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirilebilmesini teminen Bakanlığımıza bildirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.