2014/075 Sirküler (11.04.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2014/075

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, sofralık üzüm, domates, salatalık, narenciye, kiraz gibi bazı taze meyve sebzeler ile üzüm suyu ve üzüm şırasının AB'ye ithalatında giriş fiyatı uygulamasına ilişkin 1 Ekim 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere değişiklik yapılmasının öngörüldüğü bildirilmekte ve bu uygulamadan başta domates olmak üzere meyve ve sebze ihracatının olumsuz yönde etkilenmesinin beklenildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu değişikliğe temel olan 11 Mart 2014 tarihli ve C(2014) 1451 sayılı ve bir örneği e-posta ekinde iletilen taslak "Komisyona Yetki Veren Yönetmeliği"nin, 543/2011/EU sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinin giriş fiyatına ilişkin 137. Maddesine getirdiği değişikliklerin aşağıda özetlenmekte olduğu bildirilmektedir:

- Taslak yönetmelik ile giriş fiyatına tabi ürünlerin AB'ye ithalatında gümrük kıymetlerinin tespitinin 2913/92/EEC sayılı AB Gümrük Koduna uyumlaştırılması amaçlanmaktadır,

- Komisyon, beyan edilen giriş fiyatının doğrulunu teyit etmek ve teminata bağlarken gereken şartları sunmak için ürünün gümrük kıymetini karşılaştırılacağı sabit değeri (flat-rate) belirlemek ile yetkilendirilmiştir,

- Yeni yönetmelikte 137. Maddenin 1. Fıkrasında Tarımsal Ürünlerde Ortak Pazar Organizasyonunu Kuran 1308/2013/EU sayılı Yönetmeliğin 181 (1) sayılı maddesine atıfla sebze ve meyve ile işlenmiş meyve ve sebze sektörü ürünleri ve üzüm suyu ve şıraları için sevk edilen malların giriş fiyatının 2913/92/EEC sayılı AB Gümrük Kodu ve 2454/93/EC sayılı Uygulama Yönetmeliğine uygun şekilde hesaplanan gümrük kıymetine eşit olması gerektiği ve bu şartın 543/201 l/EU sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinin Ek XVI'sında yer alan tüm ürünlere uygulanacağı belirtilmektedir,

- 137. Maddenin 1. Fıkrasının (a) bendi yeni yönetmelikte 137. Maddenin 2. Fıkrası olarak değiştirilmiş olup, anılan fıkranın ilk paragrafında 543/201 l/EU sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinin Ek XVI'sının A Kısmında yer alan ürünlerin gümrük kıymetinin 2913/92/EEC sayılı AB Gümrük Kodunun 29. Maddesinde atıfta bulunulan satış bedeline göre hesaplanacağı ve söz konusu gümrük kıymeti Komisyon tarafından standart ithal değeri olarak hesaplanan sabit değerin (flat-rate) % 8‘inden daha yüksek ise ithalatçının ürünü serbest dolaşıma sokarken teminata bağlamak zorunda olduğu belirtilmektedir,

- Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise 2658/87/EEC sayılı Konsey Yönetmeliğinin Ek I'indeki giriş fiyatlarından standart ithal değeri daha yüksek ise ve beyan veren teminata bağlamak yerine nihai olarak ürünlerin tabi olacağı vergilerin direkt muhasebe girişinin yapılmasını talep ettiği takdirde ilk paragrafın uygulanmayacağı belirtilmektedir,

- 137. Maddenin I. Fıkrasının (b) bendi yeni yönetmelikte 137. Maddenin 3. Fıkrası olarak değiştirilmiştir, madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı gözlenmektedir,

- 137. Maddenin I. Fıkrasının (c) bendi yeni yönetmelikte yer almamaktadır, bu çerçevede ithalatçılar Avrupa Komisyonu tarafından günlük olarak belirlenen ve yayımlanan standart ithal değerini ithal ettikleri ürünlerinin giriş fiyatı için esas alamayacaklardır,

- 137. Maddenin 2. Fıkrası yeni yönetmelikte yer almamakta olup, 543/201 l/EU sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinin Ek XVI'sının B Kısmında yer alan işlenmeye mahsus salatalık ve vişne için giriş fiyatına temel olarak ithalatçının satış bedeli yöntemi (menşe ülkedeki FOB fiyatına sigorta ve navlun ücreti eklenerek) veya indirgeme yöntemini seçme olanağının kaldırıldığı gözlenmiştir, . - Yeni yönetmelikte eskiye ilave olarak konsinye satışlara ilişkin 137 (4) sayılı Madde eklenmiş olup, bu kapsamda konsinye satışlarda ürünlerin gümrük kıymetinin 2913/92/EEC sayılı AB Gümrük Kodunun 30 (2) (c) Maddesine göre hesaplanacağı ve bu amaçla 543/2011/EU sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinin 136. Maddesine göre hesaplanan cari dönemdeki standart ithal değerinin uygulanacağı belirtilmektedir,

- 137. Maddenin 4., 5. ve 6. Fıkraları yeni yönetmelikte 137. Maddenin 5. ve 6. Fıkraları olarak değiştirilmiş olup, madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı gözlenmiştir.

Bilgileri ve söz konusu değişiklikler ile yeni uygulamanın olası etkileri hakkındaki görüşlerin Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere en geç 17 Nisan 2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (tosunn@aib.gov.tr, Faks: 3117900) iletilmesini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

Ekler:

1-AB Nezdindeki Daimi Temsiliciğin Yazısı

2-Komisyon Uygulama Yönetmeliği


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.